Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Quan sát và chọn lọc chi tiết

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
390
lượt xem
30
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Quan sát và chọn lọc chi tiết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhận biết được những chi tiết miêu tả tiêu biểu, đặc sắc về hình dáng và hoạt động của nhân vật qua những bài văn mẫu. Từ đó hiểu khi quan sát, khi viết một bài tả người, phải biết chọn lọc để đưa vào bài những chi tiết tiêu biểu, nổi bật, gây ấn tượng. - Biết thực hành, vận dụng hiểu biết đã có để quan sát và ghi lại kết quả quan sát ngoại hình của một người thường gặp. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Quan sát và chọn lọc chi tiết

  1. T p làm văn: LUY N T P T NGƯ I ( Quan sát và ch n l c chi ti t) I. M c tiêu, nhi m v : - Nh n bi t ư c nh ng chi ti t miêu t tiêu bi u, c s c v hình dáng và ho t ng c a nhân v t qua nh ng bài văn m u. T ó hi u khi quan sát, khi vi t m t bài t ngư i, ph i bi t ch n l c ưa vào bài nh ng chi ti t tiêu bi u, n i b t, gây n tư ng. - Bi t th c hành, v n d ng hi u bi t ã có quan sát và ghi l i k t qu quan sát ngo i hình c a m t ngư i thư ng g p. II. dùng d y h c: - B ng ph ghi l i c i m ngo i hình c a ngư i bà trong bài Bà tôi. - Phi u ghi o n văn Ngư i th rèn HS làm BT. III. Các ho t ng d y- h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n t p. (28-29’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu bài - HS làm bài cá nhân. làm. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2.
  3. ( Cách ti n hành như BT 1) c) Hư ng d n HS làm BT 3 ( BT v nhà) - Cho HS c yêu c u BT. - GV nh c l i yêu c u. Quan sát m t ngư i em thư ng g p và ghi l i nh ng i u quan sát ư c. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà làm BT 3. - Chu n b bài ti p Rút kinh nghi m :
  4. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản