intTypePromotion=1

Thẩm định tài chính dự án tại Cty cho thuê tài chính - 6

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
84
lượt xem
9
download

Thẩm định tài chính dự án tại Cty cho thuê tài chính - 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong đó: + Thời gian ân hạn: 2 kỳ (trả lãi 03 tháng/1 kỳ) + Sau thời gian ân hạn: 18 kỳ (trả nợ theo quý - 03 tháng/01 kỳ) - Lãi suất cho thuê: 1,00%/tháng (3,03%/quý) - Kế hoạch thu nợ gốc và lãi tiền thuê: + Thu nợ gốc theo quý (03 tháng/1 kỳ) + Thu lãi tiền thuê theo quý (03 tháng/1 kỳ). f) Các hình thức đảm bảo hợp đồng cho thuê tài chính: Số tiền đặt cọc: 9.382.629.525 đồng, Tỷ lệ: 35 % giá trị tài sản cho thuê Số tiền ký cược: 600.000.000 đồng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định tài chính dự án tại Cty cho thuê tài chính - 6

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trong đó: + Thời gian ân hạn: 2 kỳ (trả lãi 03 tháng/1 k ỳ) + Sau thời gian ân hạn: 18 kỳ (trả nợ theo quý - 03 tháng/01 k ỳ) - Lãi suất cho thuê: 1,00%/tháng (3,03%/quý) - Kế hoạch thu nợ gốc và lãi tiền thu ê: + Thu nợ gốc theo quý (03 tháng/1 kỳ) + Thu lãi tiền thu ê theo quý (03 tháng/1 kỳ). f) Các hình thức đ ảm bảo hợp đồng cho thuê tài chính: Số tiền đ ặt cọc: 9.382.629.525 đồng, Tỷ lệ: 35 % giá trị tài sản cho thuê Số tiền ký cược: 600.000.000 đồng, Tỷ lệ: 2 % giá trị tài sản cho thuê Hình thức khác: 0 đồng g) Bảo hiểm tài sản thuê Tài sản cho thu ê đ ược bảo hiểm tại một công ty bán bảo hiểm. Phí bảo hiểm được nộp tại công ty bảo hiểm đó , mức phí bảo hiểm theo thoả thuận giữa Bên thuê với cơ quan bảo hiểm. i) Đánh giá chung về dự án: Dự án đ ầu tư có hiệu quả, có khả n ăng thu hồi vốn đảm bảo trả nợ tiền thuê phù h ợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với định h ướng phát triển kinh doanh của Công ty và địa ph ương nơi doanh nghiệp hoạt động. 2 .3. Đánh giá công tác th ẩm đ ịnh tài chính dự án đầu tư tại công ty cho thuê tài chính I 2 .3.1. Những kết quả đạt được
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Công ty cho thuê tài chính I thông qua việc thẩm định tài chính dự án đã có được những quyết định chính xác trong việc lựa chọn hay loại b ỏ những dự án. Mặc dù vẫn có những hợp đồng bị huỷ ngang và tài sản thuê ph ải thu về trư ớc thời hạn nhưng đó chỉ là những số liệu cá biệt. Nhìn chung, các dự án công ty tài trợ đang hoạt động có hiệu quả và đ ảm bảo đúng tiến độ thanh toán tiền thu ê. Công tác thẩm đ ịnh tài chính dự án còn giúp các cán bộ tín dụng của phòng kinh doanh công ty phát hiện được những sai sót trong khâu định giá tài sản thuê, thẩm tra được nguồn gốc hợp pháp của tài sản; thẩm định tài sản chính dự án trên cơ sở những biến động trong th ời gian gần cảu giá cả và thị trường sẽ dự tính lại doanh thu cũng như chi phí của dự án chính xác hơn; tránh được việc giảm chi phí và nâng cao doanh thu so với thực tế để khả thi hoá dự án. Thẩm định dự án còn giúp công ty tránh được sự thông đồng nâng giá của b ên thuê với người cung ứng. Công tác thẩm đ ịnh đ ã có những tiến bộ vượt bậc. Điều n ày thể hiện ở việc vận dụng những phương pháp khoa học hơn đồng thời công tác thẩm định đã được tiến h ành kỹ lưỡng hơn. Công ty không vì tài sản tài trợ vấn thuộc quyền sở hữu m à không xem xét kỹ lưỡng hồ sơ xin thuê. Quy trình thẩm định đ ã được thực hiện kỹ lưỡng hơn; Từ chỗ chỉ tính đ ến mức sinh lời vsà khả năng thanh toán quy trình thẩm đ ịnh đã bao gồm cả việc thẩm định các tư cách pháp lý bên thuê; khía cạnh thị trường như khả năng cạnh tranh, khả năng tiêu thụ; hiệu quả xã hội; ảnh h ưởng đến môi trường… của dự án. Và quan trọng là việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, thực hiện công việc này là điều được chú trọng ở Công ty cho thu ê tài chính I . Công ty cho rằng các dự án luôn gắn với doanh nghiệp và việc thực h iện tốt dự án cũng như khả năng thanh toán nợ của dự án phụ thuộc lớn vào tình
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com h ình hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy các cán bộ của phòng kinh doanh luôn luôn chú trọng xem xét tình hình kinh doanh gần đ ây và thẩm định lỹ lưỡng giá trị tài sản của doanh nghiệp mỗi khi doanh nghiệp đề xuất thu ê tài chính. Về trang thiết bị phục vụ quy trình thẩm định, công ty đ ã đạt được những kết quả nhất định trong việc áp dụng công nghệ vào công tác th ẩm định dự án. Hệ thống vi tính đ ược kết nối Internet đã giúp lưu trữ hồ sơ, số liệu cũng như cập nhật các thông tin cần thiết về môi trường kinh tế, giá cả, pháp luật… phục vụ cho công tác thẩm đ ịnh một cách hiệu quả. Các phần mềm chuyên dụn g về thành toán, lưu trữ, tính toán đãt giúp cán bộ tín dụng có thể lưu trữ mọi hồ sơ dự án, theo dõi giám sát quá trình thanh toán tiền thuê dễ dàng; tránh những hoạt động bất lợi đối với tài sản thu ê và giảm được tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khó đòi. Quá trình thẩm đ ịnh dự án tạo đ iều kiện cho cán bộ phòng kinh doanh có đ iều kiện tiếp cận với nhiều tổ chức kinh tế liên quan đến dự án, thiết lập được quan hệ rộng trong kinh doanh, có th ể quảng bá hoạt động cho thu ê tài chính; Qua đó có thể thúc đ ẩy hoạt động của công ty. Từ công tác thẩm định đ ến việc ra quyết định cho thuê được phân cấp rõ ràng giữa nhân viên, trưởng phòng kinh doanh, kế toán trưởng và giám đ ốc công ty. Điều này vừa tạo ra quá trình xem xét kỹ lưỡng từ nhiều cách đánh giá vừa tránh được sự rủi ro đ ạo đức (nếu có) của các nhân viên tín dụng. Mặt khác, côngtác thẩm định tài chính dự án đòi hỏi các cán bộ tín dụng phải nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn b ản thân. Kết quả sẽ tạo n ên một đội ngũ nhân viên có trình độ và năng lực, là tiềm năng phát triển của công ty. 2 .3.2. Những tồn tại và nguyên nhân
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trong những năm đầu thành lập, công ty cho thu ê tài chính I đã có những cố gắng nhất định trong việc thẩm định dự án và thực tế đ ã có nh ững thành quả nhất định. Tuy nhiên, đánh giá một cách nghiêm túc thì công tác thẩm định tại Công ty vẫn còn nhiều hạn chế. - Thứ nhất: Do quá trình kinh doanh m ới chỉ thực hiện trong thời gian gần đây, lại ra đời chậm hơn các công ty cho thuê khác nên việc cạnh tranh đ ể chiếm lĩnh thị trường cũng nh ư tạo mối quan hệ rộng với khách h àng là nguyên nhân khiến cho công tác th ẩm định dự án đầu tư bị xem nhẹ. Một số dự án đưa đến công ty chỉ cần đ ảm bảo tính pháp lý của chủ đ ầu tư là có thể được duyệt cho thu ê. Th ực tế không th ể phủ nhận là công việc thẩm đ ịnh dự án sẽ khiến quá trình ra quyết đ ịnh cho thuê dài hơn, ph ức tạp hơn và vì thế, đôi khi khách hàng bị lỡ mất cơ hội kinh doanh. Như vậy có thể tạo ấn tư ợng không tốt của khách hàng đối với công ty. Mặt khác, do là đơn vị trực thuộc ngân hàng nông nghiệp nên các yêu cầu về dư nợ tín dụng từ trên đưa xuống cũng là nguyên nhân của việc bỏ qua giai đoạn thẩm đ ịnh. Mặt khác, do đặc thù nghiệp vụ cho thuê tài chính ít xảy ra rủi ro hơn các ho ạt động tín dụng ngân h àng; nhân viên tín dụng của công ty cũng vì vậy mà n ảy sinh tâm lý chủ quan, xem nhẹ việc xác định độ chính xác của các dữ liệu trong hồ sơ xin thuê. - Th ứ hai: Phương pháp phân tích tài chính trong quá trình thẩm đ ịnh còn nhiều hạn chế. Thông tin làm căn cứ đ ể đ ánh giá độ tin cậy của khách hàng và làm cơ sở của công tác th ẩm định th ường không đầy đ ủ. Một phần là do một số các doanh nghiệp đ ến với công ty là những doanh nghiệp mới thành lập, quan hệ tín dụng chưa rộng rãi; Mặt khác thông tin do ngân h àng nông nghiệp cung cấp thường chậm cập nhật.
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đối với các dự án xin thuê phương tiện vận tải và chuyên chở đ iển hình là ô tô du lịch và các loại ô tô vânạ tải với giá trị nhỏ, việc phân tích tài chính tại công ty ch ưa được thực hiện. Đối với những dự án tương đối lớn, việc thẩm định chủ yếu được tiến hành tập trung vào việc đ ánh giá giá trị tài sản của doanh nghiệp m à không chú trọng nhiều vào tính khả thi hay không khả thi của dự án, tuy nhiên, ngay cả việc đánh giá các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp cũng thường không chính xác. Nguyên nhân là những khách hàng chủ yếu của công ty là những công ty trách nhiệm hữu hạn và tư nhân. Đây là những đối tượng thường tồn tại 2 hệ thống báo cáo tài chính để đối phó với cơ quan thuế cũng như các tổ chức tín dụng. Vì vậy việc xác định chính xác giá trị doanh nghiệp là điều khó khăn ngay c ả khi nhân viên tín dụng của công ty trực tiếp xuống địa bàn đ ể thẩm tra giá trị doanh nghiệp xin thu ê. Việc đ ánh giá giá trị của tài sản xin thuê tại công ty chỉ nhận đ ịnh dựa vào hợp đồng giữa nhà cung ứng với bên thuê. Mặc dù nhân viên th ẩm định cũng có tham khảo giá cả thị trường nhưng việc xem xét n ày d ường như chỉ tính đến sự ch ênh lệch trong giá cả chứ chưa chú trọng đến tương quan giữa giá cả và ch ất lư ợng. Lấy ví dụ trong hồ sơ th ẩm định của công ty Phú An, giá cả của việc thực hiện thi công chiếc tàu do xí nghiệp đóng tàu Hạ Long được thoả thuận trong hồ sơ kinh tế so với một số bảng khái toán giá cả của các công ty đóng tàu cùng địa bàn có nhiều điểm không h ợp lý. Các chi phí không được liệt kê cụ thể, rõ ràng trong hợp đồng. Những hạng mục được liệt kê bao gồm cả chi phí về vật tư và chi phí dịch vụ; chi phí nguyên liệu sản xuất rẻ h ơn liệu có đảm bảo chất lượng thành ph ẩm trong khi các chi phí về dịch vụ
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com lại đắt h ơn những đ ơn vị khác. Theo sự nhận xét về tương quan giữa giá cả và ch ất lượng, việc công ty Phú An chọn xí nghiệp Hạ Long làm đối tác thực hiện hợp đồng chưa hẳn đã là một giải pháp tối ưu. Tuy nhiên, thực tế dự án vẫn đ ược triển khai. Việc hình thức hoá công tác thẩm định trong một số dự án là một như ợc đ iểm của công ty. Các dữ liệu đ ề cập đến trong dự án thường không được thẩm định với con m ắt khách quan m à vẫn được xem như là những thông số tin cậy. Nhưng trên thực tế, các khoản mục chi phí cũng như doanh thu đề cập đ ến trong dự án thường mang tính chủ quan của người lập. Các dòng tiền dự tính thường không xét đ ến những b iến động của thị trường vì vậy thường không chính xác. Hơn nữa, giá trị thời gian của tiền thường không được xem xét đ ến trong các dự án đ ề xuất. Các nhân viên cũng không sử dụng các phương pháp phân tích giá trị thời gian của tiền để đ ánh giá dự án cần thẩm định; phương pháp chủ yếu sử dụng là đ iểm hoà vốn và những chỉ tiêu về khả năng thanh toán cũng như các tỷ số nợ trên vốn… Như vậy các nhân viên tín dụng mới chỉ xem xét các dự án có tính cố đ ịnh m à không xem xét đến sự thay đổi các giá trị về doanh thu, chi phí và những dòng tiền trong tương lai - là khi dự án đã được thực hiện, là lúc quan trọng đảm bảo khả n ăng thu hồi vốn đầu tư cũng nh ư hoàn trả tiền thuê. Vì vậy độ tin cậy của các dự án được đề xuất là rất thấp. Thực tế này làm công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty dễ phát sinh sai sót, nhầm lẫn khi thực hiện. - Th ứ ba: trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên của công ty cũng là đ iểm cần phải xét đến.
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đặc thù của ngành cho thuê tài chính đòi hỏi sự hiểu biết rất đ a d ạng về thị trường, về khoa học công nghệ và những kiến thức khác vì tài sản cho thuê thường rất phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất với những thị trường riêng biệt. Mặc dù các nhân viên của công ty đã được dào tạo chuyên ngành nhưng mỗi khi tiếp cận một dự án phức tạp, đò i hỏi sự thẩm định kỹ càng và có bài bản vẫn còn có sự e n gại. Nguyên nhân là chưa có một sự đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ thẩm đ ịnh dự án tại công ty, ngân h àng nông nghiệp cũng có những lớp b ồi dưỡng nhưng lại không đủ rộng để những cán bộ tiếp cận trực tiếp với cơ sở có điều kiện tham gia; các nhân viên của công ty vẫn hủ yếu dựa vào kinh nghiệm và dự tự tìm hiểu qua sách vở đ ể tiến hành trong thực tiễn. Đó là riêng về những công việc chuyên môn của nghiệp vụ tín dụng, còn đối với những công việc ngoài phạm vi của ngành như việc thẩm đ ịnh giá trị và giá trị sử dụng của tài sản thu ê, tính mùa vụ trong hoạt động của một số loại h ình phương tiện, tài sản … các nhân viên công ty chủ yếu phải dựa vào kinh nghiệm bản thân đ ể tiến h ành đánh giá. Nhưng với một đội ngũ nhân viên trẻ của công ty đ iều này là khó thực hiện. - Thứ tư: Hiện nay hoạt động cho thu ê của công ty ngày càng phát triển, số lượng các dự án ngày càng nhiều, quy mô của các dự án rất khác biệt. Số lượng nhân viên trong công ty lại không nhiều. Điều này đò i hỏi sự phân công công việc của các nhân viên trong việc quản lý dự án phải có sự chuyển đổi. Việc phân vùng quản lý các dự án như hiện nay của công ty có nhiều ưu đ iểm tiết kiệm được chi phí giao d ịch và tận dụng được mối quan hệ của nhân viên với các doanh nghiệp trong vùng
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nhưng vướng phải một nhược điểm lớn cần được giải quyết là sự khác biệt về quy mô của từng dự án trong một vùng và số lượng các dự án trong các vùng. Với những địa phương số lượng khách hàng đông, một nhân viên tín dụng có thể không đáp ứng được yêu cầu của khối lượng công việc. Mặt khác, với những dự án lớn, quy mô cũng như tính ch ất phức tạp trong khi trình độ của nhân viên không phù hợp sẽ gây ra những sai lệch trong quá trình xem xét hồ sơ và ra quyết định cho thuê. Cũng do quá trình hoạt động chưa lâu, chư a phát sinh những trục trặc trong việc thực hiện những dự án lớn nên các nhân viên khó có điều kiện rút kinh nghiệm từ quá trình thẩm đ ịnh trước đó . - Thứ n ăm: Về trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc thẩm định vẫn cần được sự quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền. Trụ sở làm việ của công ty ch ưa được ngân hàng nông nghiệp cấp, phòng kinh doanh hoạt động tạm trong hội trường nhà khách của ngân h àng, các nhân viên tín dụng làm việc trong một không gian chật. Máy móc vẫn chưa đảm bảo mỗi cán bộ tín dụng đều được trang bị riêng 1 n gười trên 1 máy vi tính. Những điểm hạn chế trong công tác thẩm định tín dụng ngoài những nguyên nhân từ phía công ty đã trình bày ở trên, những nguyên nhân khách quan cũng cần phải được đề cập đến để có thể tìm giải pháp xử lý. Môi trường kinh doanh hiện tại ngoài mặt tích cực luôn có những đơn vị kinh tế hoạt động không hiệu quả luôn tìm những thủ đoạn đ ể chiếm dụng tài sản, vốn của những tổ chức khác, đặc biệt là các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Chính những đ ơn vị này luôn tìm cách được hưởng sự ưu tiên của các tổ chức tín dụng. Họ tìm
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com cách tạo ra những hồ sơ dự án có tính khả thi rất cao. Xuất phát từ những dữ liệu giả n ên công tác thẩm định rất khó phát hiện ra nếu không được tiến hành một cách kĩ lưỡng. Mặt khác, ngay cả những đơn vị hoạt động hợp pháp cũng nảy sinh những hồ sơ d ự án rất khó kiểm soát đối với nhân viên tín dụng công ty do hạn chế về trình độ của chủ đ ầu tư. Các cơ chế của ngân hàng nhà nư ớc và ngân hàng nông nghiệp về thẩm đ ịnh dự án và những chỉ tiêu yêu cầu được sử dụng ch ưa được rõ ràng. Năng lực quản lý dự án của một số ngành còn h ạn chế. Việc ban h ành các chính sách có liên quan của nhà nước hay thay đổi đặc biệt trong thời gian mới áp dụng nghiệp vụ cho thuê. Hơn nữa, các chỉ tiêu hiệu quả b ình quân và những đ ịnh mức kĩ thuật từng ngành làm căn cứ so sánh còn thiếu. Điều này gây khó khăn không chỉ đối với nhân viên của công ty cho thuê tài chính 1 trong việc tính các chỉ tiêu phục vụ thẩm đ ịnh dự án. Hệ thống ngân hàng của nước ta vẫn chư a th ể coi là vững mạnh và ho ạt động hiệu quả. Công ty cho thuê tài chính lại chưa được coi là một ngành riêng biệt nên không th ể không gặp phải những khó kh ăn khi phải ở trong một "vỏ bọc" không được coi là "kho ẻ mạnh". Như vậy, hoạt động thẩm định dự án đầu tư của công ty cho thuê tài chính 1 - NHNo&PTNT mặc dù đã có những thành qu ả nhất định trong những năm ho ạt động vừa qua nhưng không thể phủ nhận những hạn chế m à công tác này còn mắc phải. Tìm ra nguyên nhân đ ể có những giải pháp thích hợp là một trong những điều có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của công ty. Chương 3
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com giải pháp đề nghị góp phần hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại Công ty cho thuê tài chính 1 - NHNo&PTNT 3 .1. Những giải pháp đề nghị Vai trò của công tác thẩm định tài chính dự án đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung - khi mà ho ạt động đầu tư đang được Chính phủ khuyến khích thực hiện - là h ết sức quan trọng. Hoàn thiện công tác thẩm đ ịnh tài chính dứan luôn là một yêu cầu đặt ra đối với mọi tổ chức tín dụng hoạt động trong nền kinh tế. Công tác thẩm định tài chính dự án thực hiện tốt sẽ hạn chế đến mức tối thiểu những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai một dự án đầu tư. Riêng loại hình cho thuê tài chính, dù không chứa đựng nhiều rủi ro như hoạt động cho vay của các ngân hàng th ương m ại nh ưng cũng cần có những định hướng phù hợp đ ể có thể hoàn thiện công tác thẩm đ ịnh các dự án xin thu ê, góp phần vào việc phát triển một loại hình tín dụng mới trong nền kinh tế đất nước. Xuất phát từ mục đích và yêu cầu của hoạt động thẩm định tài chính d ự án đã đ ề cập đến ở chương I cũng như những đ iểm hạn chế của hoạt đ ộng này đã đề cập ở chương 2 ta có thể có một số đ ịnh hướng cho công tác thẩm đ ịnh tại công ty cho thuê tài chính I như sau: - Công tác thẩm đ ịnh phải được xây dựng thành quy trình phù h ợp với đặc đ iểm của hoạt động cho thu ê tài chính, phù hợp với cơ sở vật chất cũng như trình độ của nhân viên tín dụng của công ty. - Ph ải xuất phát từ quan điểm của người tài trợ cho dự án đ ể tiến hành thẩm đ ịnh dự án; tức là việc thẩm đ ịnh các dòng tiền phải xem xét đến hiệu quả của lượng vốn đ ã tài trợ thông qua việc sử dụng có hiệu quả tài sản thuê, nhưng cũng cần quan tâm
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com đ ến những giá trị còn lại sau dự án để lựa chọn đầu tư cho nh ững dự án vừa đảm b ảo khả năng thanh toán phí thuê vừa có lợi cho chủ đầu tư. Điều đó th ể hiện được sự gắn bó lợi ích của công ty cho thuê với lợi ích của chủ đầu tư. - Công tác th ẩm định tài chính d ự án phải đ ược tiến hành nghiêm túc đầy đủ ngay cả khi dụ án đã được triển khai thực hiện. Công tác này ph ải đ ược xây dựng thành một công cụ cạnh tranh đối với những đơn vị khác; thành một yếu tố thu hút khách h àng và tạo uy tín của những đơn vị. Mặt khác, thẩm định tài chính dự án cần phải đ ảm trách được vai trò tham m ưu cho việc ra quyết định lựa chọn chính xác dự án cần tài trợ. Có thể đề xuất một số giải pháp theo định hư ớng trên,. 3 .1.1. Giải pháp về nghiệp vụ 3 .1.1 .1. Xác định nhiệm vụ của nhân viên tín dụng trong thẩm định dự án đầu tư Việc thẩm định hiệu quả dự án của các tổ chức tín dụng khi tiến hành tổ chức cho thuê thường do những nhân viên tín dụng phụ trách. Chính nhiệm vụ xem xét đ ể đ ánh giá có nên tài trợ cho dự án này không, mà vai trò của nhân viên tín dụng của công ty trở n ên rất quan trọng, trách nhiệm này có thể dẫn tới tình huống chuyên viên thẩm đ ịnh của công ty cho thu ê tài chính I đồng ý cho thuê mà yếu tố kỹ thuật không kh ả thi, hoặc là bác một dự án vì không tin tưởng phương án sản xuất trong dự án có thể thực hiện được. Việc thẩm đ ịnh phải quan tâm nhiều đ ến các tình huống xấu để xem xét mức độ hoàn vốn và trả nợ của dự án. Thông thường một dự án có độ rủi ro cao thì mới có khả năng sinh lời cao và ngược lại, do vậy tuỳ mong muốn về khả năng sinh lợi của đồng vốn so với mức độ chấp nhận rủi ro m à người đầu tư sẽ lựa chọn dự án phù
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com h ợp. Khi thẩm đ ịnh, nếu đứng trên quan điểm phân tích hiệu quả để quyết đ ịnh tham gia đầu tư hay không, thì người thẩm đ ịnh cùng cái nhìn và đ ánh giá như n gười lập dự án, nhưng nếu đứng trên nhiệm vụ xem xét cho vay hay không, thì n gười thẩm đ ịnh phải luôn đứng trên quan điểm toàn của đồng vốn để phân tích, kết lu ận. Có những dự án, người thẩm định nhận thấy nếu giữ nguyên các ph ương án như đ ã lập sẽ kém hiệu quả, nhưng đ iều chỉnh phương án một chút (giảm mức độ đầu tư, giảm tiến độ đầu tư…) thì dự án sẽ trở n ên hiệu quả. Do vậy, chuyên viên thẩm định có th ể tư vấn, đề xuất cho chủ đầu tư, để đảm bảo tính khả thi trong việc cho thu ê tài chính. Nhưng quyền quyết đ ịnh vẫn thuộc về người chủ đầu tư, b ởi vì họ mới là n gười quyết đ ịnh n ên sử dụng đồng vốn như thế n ào trong đầu tư, cũng như trong quá trình đ iều hành sản xuất kinh doanh. Họ sẽ là ngư ời hư ởng kết quả hoặc nhận lãnh thiết hoặc nhiều nhất trong việc thành công hay thất bại của dự án. Điều này cũng giải thích vì sao thông thư ờng các tổ chức tín dụng chỉ cho vay khong quá 70% tổng vốn đầu tư, và người chủ đ ầu tư phải thế chấp bằng toàn bộ tài sản đ ầu tư, đôi khi phải kèm thêm những tài sản có tính thanh khoản cao khác, tất nhiên trừ một số trư ờng hợp nhà cho thuê quyết định tham gia đầu tư vào các dự án mạo hiểm. Sau cùng thì tiêu chí quan trọng nhất của chuyên viên tài chính trong việc thẩm định tài chính dự án đầu tư, đó là ph ải hết sức khách quan trong vịêc thu thập và đ ánh giá số liệu đối với những số liệu m à dự án thu thập không đủ do nguyên nhân khách quan trong việc thu thập và đánh giá số liệu, đối với những dự án thu thập không đủ do nguyên nhân khách quan th ì phải đánh giá theo nhiều tình huống có khả năng xảy ra xuất phát từ việc thiếu các thông tin đó.
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3 .1.1.2. Hoàn thiện phương pháp tiến hành thẩm đ ịnh Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án bao gồm việc hoàn thiện phương pháp, quy trình và nâng cao ch ất lượng thực hiện các nội dung của công tác thẩm đ ịnh. Về phương pháp, công ty hiện nay chủ yếu sử dụng những phương pháp phân tích tài chính theo trạng thái "tĩnh" của tiền, hệ thống chỉ tiêu áp dụng chủ yếu là những số liệu tính gộp. Công ty cần phải sử dụng những phương pháp phân tích tài chính dựa vào giá trị thời gian của tiền - là nh ững phương pháp phổ biến trong nền kinh tế h iện đại - kết hợp với những phương pháp hiện đại đang được thực hiện tại công ty đ ể thẩm định một cách chính xác dự án đ ề xuất. Sử dụng kết hợp được các phương pháp này, hệ thống chỉ tiêu thẩm định tại công ty phải bao gồm cả những số liệu tương đối - là kết quả của việc dự đoán khả năng thanh toán, phân tích cơ cấu vốn, tỷ suất nội ho àn - và những số liệu tuyệt đ ối - kết quả của các phương pháp điểm hoà vốn, giá trị hiện tại ròng. Những kết luận rút ra từ hệ thống chỉ tiêu đó sẽ tránh được những khiếm khuyết của từng phương pháp phân tích riêng biệt. Riêng đối với phương pháp phân tích dựa vào giá trị thời gian của tiền, cần chú ý đ ến sự thay đ ổi của chi phí cũng như lợi ích trong suốt thời kỳ thực hiện dự án. Yếu tố cần quan tâm nhất ở đây là việc xác định chính xác dòng tiền cũng nh ư t ỷ suất chiết khấu hợp lý. Dòng tiền thường được xem xét như sự chênh lệch của tổng doanh thu và tổng chi phí của dự án. Trong trường hợp xác định đ ược chính xác chi phí và lợi ích, dòng tiền đó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, đứng trên góc độ nhà tài
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2