intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hội An

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
53
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hội An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về dự án đầu tư và chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư; phân tích thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hội An; qua kết quả phân tích thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh, đề tài có nêu ra những thành công và hạn chế mà Ngân hàng còn mắc phải, từ đó đề ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hội An

GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài. ........................................................................................10<br /> 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu .............................................................................11<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..........................................................................11<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................11<br /> 5. Cấu trúc của vấn đề nghiên cứu. ............................................................................12<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................................................13<br /> Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về dự án đầu tư và thẩm định tài chính dự<br /> <br /> H<br /> <br /> án đầu tư .....................................................................................................................13<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1. Khái niệm về dự án và dự án đầu tư ...................................................................13<br /> 1.1.1. Dự án (DA) ...................................................................................................13<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.2. Khái niệm đầu tư..........................................................................................14<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.3. Dự án đầu tư (DAĐT)...................................................................................14<br /> 1.1.3.1. Khái niêm dự án đầu tư ..........................................................................14<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.3.2. Đặc điểm dự án đầu tư ..........................................................................15<br /> 1.1.3.3. Phân loại dự án đầu tư:..........................................................................15<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2. Các giai đoạn của dự án đầu tư ..........................................................................15<br /> 1.3. Thẩm định tài chính của dự án............................................................................16<br /> 1.3.1. Khái niệm:.....................................................................................................16<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.3.2. Mục đích, ý nghĩa của thẩm định tài chính dự án.........................................16<br /> 1.3.3. Nội dung thẩm định ......................................................................................17<br /> 1.3.3.1. Thẩm định tổng vốn đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án............17<br /> 1.3.3.2. Xác định doanh thu và chi phí cuả dự án ..............................................18<br /> 1.3.3.3. Lập kế hoạch trả nợ, nguồn trả nợ và xác định thời hạn cho vay đối với<br /> DAĐT ..................................................................................................................19<br /> 1.3.3.4. Dự tính lãi suất chiết khấu.....................................................................20<br /> 1.3.3.5. Thẩm định các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án vay vốn. ..............20<br /> 1.3.3.5.1. Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng (Net Present Value - NPV).................20<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Bích Ngọc - Lớp K42TCNH<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.3.3.5.2. Chỉ tiêu tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return-IRR) .....21<br /> 1.3.3.5.3. Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư (Payback Period - PP)...........23<br /> 1.3.3.5.4. Chỉ số doanh lợi (Profitability Index - PI) .......................................24<br /> 1.3.3.5.5. Chỉ tiêu điểm hoà vốn ......................................................................24<br /> 1.3.3.6. Đánh giá rủi ro trong dự án: ..................................................................26<br /> 1.3.7. Chất lượng thẩm định tài chính dự án ..........................................................27<br /> 1.3.7.1. Khái niệm chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư ........................27<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.3.7.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng thẩm dịnh tài chính dự án đối với<br /> NHTM .................................................................................................................28<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.3.7.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư:......28<br /> 1.3.7.4. Các nhân tố tác động tới chất lượng thẩm định tài chính dự án............31<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.3.7.4.1. Các nhân tố chủ quan......................................................................31<br /> 1.3.7.4.2. Các nhân tố khách quan ...................................................................32<br /> <br /> h<br /> <br /> Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án tại Ngân Hàng Nông<br /> <br /> in<br /> <br /> Nghiệp và Phát triển Nông Thôn thành phố Hội An. ................................................33<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về NH Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. ..............................33<br /> 2.1.1. Giới thiệu khái quát về NHNo......................................................................33<br /> 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT Hội An<br /> <br /> họ<br /> <br /> .............................................................................................................................33<br /> 2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh ..................................................34<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.1.2.1. Chức năng ........................................................................................34<br /> 2.1.1.2.1. Nhiệm vụ..........................................................................................34<br /> <br /> 2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức........................................................................................35<br /> <br /> 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT TP<br /> Hội An từ năm 2009 đến năm 2011........................................................................36<br /> 2.1.2.1. Công tác huy động vốn: .........................................................................37<br /> 2.1.2.2. Công tác sử dụng vốn............................................................................40<br /> 2.1.2.3. Tình hình sử dụng lao động....................................................................43<br /> 2.1.24. Tình hình thu chi của chi nhánh NHNo&PTNT TP Hội An...................45<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Bích Ngọc - Lớp K42TCNH<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.2. Thực trạng công tác thẩm định tài chính DAĐT tại chi nhánh NHNo&PTNT TP<br /> Hội An. .......................................................................................................................48<br /> 2.2.1. Quy trình thẩm định một DAĐT tại chi nhánh NHNo&PTNT TP Hội An .48<br /> 2.2.2. Minh hoạ công tác thẩm định tài chính DAĐT tại chi nhánh NHNo&PTNT<br /> TP Hội An...............................................................................................................49<br /> 2.2.3. Thực trạng hoạt động thẩm định tài chính DAĐT tại Chi nhánh<br /> NHNo&PTNT TP Hội An. .....................................................................................55<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.3. Đánh giá chất lượng thẩm định tài chính DAĐT tại chi nhánh NHNo&PTNT TP<br /> Hội An ........................................................................................................................57<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3.1. Kết quả đạt được...........................................................................................57<br /> 2.3.2. Phân tích chất lượng thẩm định tài chính DAĐT tại chi nhánh. ..................59<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.3.2.1. Mức độ chính xác, toàn diện của nội dung và kết luận thẩm định.........59<br /> 2.3.2.2. Thời gian thẩm định: ..............................................................................61<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.3.2.3. Chi phí thẩm định:..................................................................................61<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.3.2.4. Tỷ lệ dự án hoạt động có hiệu quả: .......................................................61<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3.2.5. Tỉ lệ nợ xấu ở các dự án: ........................................................................62<br /> 2.3.2.6. Sử dụng vốn vay đúng mục đích:...........................................................64<br /> 2.3.2.7. Rủi ro mắc phải sai lầm loại 1, sai lầm loại 2: .......................................64<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3.3. Thành công chủ yếu......................................................................................64<br /> 2.3.4. Một số hạn chế..............................................................................................65<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.3.5. Nguyên nhân dẫn đến kết quả trên ...............................................................67<br /> 2.3.5.1. Nguyên nhân chủ quan ...........................................................................67<br /> 2.3.5.2. Nguyên nhân khách quan .......................................................................68<br /> <br /> Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng thẩm định tài chính DAĐT<br /> tại chi nhánh NHNo&PTNT TP Hội An....................................................................69<br /> 3.1. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT TP Hội An đến năm 2020 ...............69<br /> 3.1.1. Đối với hoạt động chung của chi nhánh .......................................................69<br /> 3.1.2. Đối với công tác thẩm định tài chính DAĐT của Chi nhánh .......................70<br /> 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại chi<br /> nhánh NHNo&PTNT TP Hội An...............................................................................70<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Bích Ngọc - Lớp K42TCNH<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> 3.2.1. Cần nâng cao nhận thức về vai trò thẩm định tài chính dự án......................70<br /> 3.2.2. Hoàn thiện phương pháp thẩm định tài chính dự án.....................................71<br /> 3.2.3. Nâng cao công tác thu thập thông tin: ..........................................................72<br /> 3.2.4. Nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho CBTD..............72<br /> 3.2.5. Tổ chức công tác đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án sau đầu tư<br /> theo định kỳ. ...........................................................................................................72<br /> 3.2.6. Tăng cường công tác phòng ngừa nợ quá hạn..............................................73<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....................................................................74<br /> 1. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: ..........................................................................................74<br /> <br /> H<br /> <br /> 2. KẾT LUẬN ............................................................................................................75<br /> 3. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI: .....................................................................................77<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> 4. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI: ................................................................77<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Bích Ngọc - Lớp K42TCNH<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2.1 :Nguồn vốn huy động của chi nhánh NHNo&PTNT TP Hội An qua<br /> 3 năm 2009, 2010, 2011. ...............................................................................................37<br /> Bảng 2.2 : Tổng dư nợ của chi nhánh NH No&PTNT Tp Hội An qua 3 năm<br /> 2009, 2010, 2011. ..........................................................................................................41<br /> Bảng 2.3: Bảng kê tình hình sử dụng lao động của chi nhánh NHNo&PTNT<br /> TP Hội An qua 3 năm 2009, 2010, 2011.......................................................................43<br /> <br /> uế<br /> <br /> Bảng 2.4: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT TP<br /> Hội An trong 3 năm 2009, 2010, 2011..........................................................................45<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 2.5: Hiệu quả của dự án (đơn vị: nghìn đồng) .....................................................51<br /> Bảng 2.6: Phương án trả nợ vay của khách sạn Huy Hoàng III ....................................52<br /> <br /> tế<br /> <br /> Bảng 2.7: Kế hoạch trả nợ của khách sạn Huy Hoàng III .............................................53<br /> Bảng 2.8: Tổng hợp kết quả thẩm định, cho vay, dư nợ của các dự án qua 3<br /> <br /> h<br /> <br /> năm 2009, 2010, 2011. ..................................................................................................58<br /> <br /> in<br /> <br /> Bảng 2.9: Thống kê các DA có dự toán vốn đầu tư chênh lệch so với thực tế<br /> <br /> cK<br /> <br /> thực hiện DA qua 3 năm 2009, 2010, 2011...................................................................60<br /> Bảng 2.10 : Phân loại nợ của NH No&PTNT TP Hội An qua 3 năm 2009,<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2010, 2011. ....................................................................................................................62<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Bích Ngọc - Lớp K42TCNH<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2