intTypePromotion=1

Thị trường cạnh tranh và độc quyền

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
1.333
lượt xem
261
download

Thị trường cạnh tranh và độc quyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy chấp nhận giá sẵn có trên thị trường nên đường cầu hãng CTHH là đường nằm ngang, tại mức giá cân bằng của thị trường. Hãng ĐQ không có đường cung hay nói cách khác không có mối quan hệ hàm số giữa P và Qs

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thị trường cạnh tranh và độc quyền

 1. Ch−¬ng V: Ch ng ThÞ tr−êng c¹nh tranh vμ ®éc quyÒn ThÞ nh I. ThÞ tr−êng vμ ph©n lo¹i thÞ tr−êng * Kh¸i niÖm thÞ tr−êng * Ph©n lo¹i thÞ tr−êng * C¸c tiªu thøc ph©n lo¹i
 2. Lo¹i Sè Lo¹i Søc Hμng H×nh thÞ VÝ dô l−îng s¶n m¹nh rμo ra thøc tr−ên ng−êi phÈm thÞ nhËp CT phi g sx tr−ên gi¸ g S¶n CT phÈm RÊt Kh«ng cã Kh«ng cã Kh«ng cã ®ång HH n«ng nhiÒu nhÊt nghiÖp B¾t ®Çu B¾t ®Çu Qu¶ng CT DÇu géi, NhiÒu Ph©n biÖt cã nh−ng cã nh−ng c¸o, ®Q bia... thÊp thÊp khuyÕn m¹i Qu¶ng Xe m¸y, Mét sè Ph©n biÖt Cao Cao c¸o, ®Q «t«, dÇu hoÆc khuyÕn má gièng m·i, T® thanh to¸n Kh«ng 1 h·ng Duy nhÊt RÊt cao RÊt cao cã, nÕu ®iÖn, ®Q ®−êng s¾t qu¶ng c¸o chØ ®Ó giíi thiÖu
 3. II. ThÞ tr−êng c¹nh tranh hoμn h¶o ( Perfect competitive market) 1. §Æc ®iÓm 2. §−êng cÇu vμ ®−êng doanh thu cËn biªn H·ng chÊp nhËn gi¸ s½n cã trªn thÞ tr−êng nªn ®−êng cÇu h·ng CTHH lμ ®−êng n»m ngang, t¹i møc gi¸ c©n b»ng cña thÞ tr−êng
 4. MC P P Stt ATC Pe Pe D=MR Dtt Q 0 0 Qe Qe Q
 5. H·ng b¸n mäi s¶n phÈm ë møc gi¸ Pe => P = MR => ®−êng doanh thu cËn biªn trïng víi ®−êng cÇu * Chøng minh: Q* t¹i ®ã P = MC h·ng ®¹t lîi nhuËn tèi ®a * Chó ý: §iÒu kiÖn ®Ó cã lîi nhuËn P > ATC §iÒu kiÖn ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn P = MC
 6. 4. §iÓm hoμ vèn, ®ãng cöa hay tiÕp tôc s¶n xuÊt * §iÓm hoμ vèn TR = TC = FC + VC P.Q = FC + AVC. Q Qhv = FC/(P - AVC) * §iÓm ®ãng cöa hay tiÕp tôc s¶n xuÊt
 7. P ATC MC AVC A Pa I Pe D =M R B Pb Pe’ C 0 Q Q*
 8. 5. §−êng cung cña CTHH vμ ®−êng cung ngμnh * H·ng CTHH cã P = MC nªn ®−êng cung cña h·ng CTHH trïng víi ®−êng MC P MC AVC P2 P1 Q Q1 Q2 0
 9. 5. ThÆng d− s¶n xuÊt (Producer surplus) *Kh¸i niÖm: P MC Pe D = MR P2 P1 P0 Q 0 Q1 Q2 Q3
 10. * Mèi quan hÖ gi÷a thÆng d− s¶n xuÊt vμ lîi nhuËn: PS = TR - VC = TR - ( TC -FC ) => PS = TR - TC + FC = ∏ + FC => PS cã mèi quan hÖ tû lÖ thuËn víi ∏ vμ FC
 11. III. ThÞ tr−êng ®éc quyÒn (Monopoly market) 1. Kh¸i niÖm 2. §Æc ®iÓm 3. Nguyªn nh©n: 4. §−êng cÇu vμ ®−êng doanh thu cËn biªn
 12. P, C MR D Q 0
 13. 5. QuyÕt ®Þnh s¶n xuÊt cña nhμ ®éc quyÒn b¸n * Nhμ ®éc quyÒn tèi ®a hãa lîi nhuËn t¹i møc s¶n l−îng Q* t¹i ®ã MR = MC *Gi¸ b¸n P* ®−îc x¸c ®Þnh trªn ®−êng cÇu D Lîi nhuËn cùc ®¹i lμ: ∏max = (P* - ATC). Q*
 14. P MC A1 P1 A ATC P* A2 P2 B Pb D MR Q 0 Q1 Q* Q2
 15. * H·ng §Q kh«ng cã ®−êng cung hay nãi c¸ch kh¸c kh«ng cã mèi quan hÖ hμm sè gi÷a P vμ Qs. * Trong §Q sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cÇu cã thÓ lμm P thay ®æi Q gi÷ nguyªn, hoÆc P gi÷ nguyªn Q thay ®æi hoÆc c¶ P vμ Q ®Òu thay ®æi.
 16. P P MC D1 MC P1 P1 D2 P2 P2 D2 MR2 D1 MR2 MR1 MR1 0 0 Q1 Q2 Q Q Q1
 17. P MC P2 P1 D2 MR2 D1 MR1 Q Q*1 Q*2 0
 18. 6. Søc m¹nh ®éc quyÒn b¸n §Q b¸n ®Æt P > MC=> cã søc m¹nh §Q b¸n Abba Lerner ®−a ra L n¨m 1934 L = P - MC ; (0 < L < 1) P * Chó ý: - L >> => søc m¹nh §Q cμng lín - L = 0 => P = MC, kh«ng cã søc m¹nh §Q
 19. 7. Ph©n biÖt gi¸: (Price Discrimination) 7.1. Ph©n biÖt gi¸ hoμn h¶o (cÊp 1) P MC P MC P* P*’ CS PS PS D MR = D MR 0 Q Q*’ Q* Q*’ Q0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản