thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 19

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
75
lượt xem
25
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lớp SUA được thông báo về tình trạng tắc nghẽn cục bộ hay trên mạng IP bằng chức năng thực hiện phụ thuộc (ví dụ như một chỉ thị phụ thuộc thực hiện từ SCTP). Tại một ASP hay IPSP, lớp SUA chỉ thị tắc nghẽn tới người sử dụng SCCP nội bộ bằng hàm nguyên thuỷ để yêu cầu các đáp ứng phù hợp của lớp cao hơn. Khi một SG xác định rằng sự truyền tải bản tin SS7 gặp tình trạng tắc nghẽn thì SG có thể tạo ra các bản tin tắc nghẽn SS7 SCCP tới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 19

  1. §å ¸n tèt nghiÖp §¹i häc Ch-¬ng IV C¸c giao thøc thÝch øng xPA, xUA Chương 19: Qu¶n lý t¾c nghÏn Líp SUA ®-îc th«ng b¸o vÒ t×nh tr¹ng t¾c nghÏn côc bé hay trªn m¹ng IP b»ng chøc n¨ng thùc hiÖn phô thuéc (vÝ dô nh- mét chØ thÞ phô thuéc thùc hiÖn tõ SCTP). T¹i mét ASP hay IPSP, líp SUA chØ thÞ t¾c nghÏn tíi ng-êi sö dông SCCP néi bé b»ng hµm nguyªn thuû ®Ó yªu cÇu c¸c ®¸p øng phï hîp cña líp cao h¬n. Khi mét SG x¸c ®Þnh r»ng sù truyÒn t¶i b¶n tin SS7 gÆp t×nh tr¹ng t¾c nghÏn th× SG cã thÓ t¹o ra c¸c b¶n tin t¾c nghÏn SS7 SCCP tíi node SS7 gèc bëi c¸c thñ tôc t¾c nghÏn cña c¸c chuÈn SCCP liªn quan. ViÖc t¹o ra c¸c b¶n tin qu¶n lý SCCP SS7 tõ mét SG lµ mét chøc n¨ng phô thuéc thùc hiÖn. Líp SUA t¹i mét ASP hay IPSP cã thÓ chØ thÞ t×nh tr¹ng t¾c nghÏn côc bé tíi thùc thÓ ngang hµng SUA víi mét b¶n tin SCON. Khi mét SG nhËn ®-îc b¶n tin t¾c nghÏn (SCON) tõ mét ASP, vµ SG x¸c ®Þnh r»ng mét ®iÓm cuèi hiÖn ®ang bÞ nghÏn, nã cã thÓ t¹o c¸c thñ tôc ®iÒu khiÓn t¾c nghÏn cña c¸c chuÈn SCCP liªn quan. 4.4.5 So s¸nh M3UA vµ SUA M3UA SUA C¸c tÝnh chÊt cña C¸c ®iÓm b¸o hiÖu VÊn ®Ò nµy bÞ lo¹i SCCP ®-îc yªu cÇu ®Ó hç trõ khi sö dông SUA trî c¸c ®Æc tÝnh kh¸c nhau cña SCCP nÕu nã ph¶i t-¬ng t¸c víi c¸c hÖ thèng quèc gia kh¸c
  2. §å ¸n tèt nghiÖp §¹i häc Ch-¬ng IV C¸c giao thøc thÝch øng xPA, xUA §é phøc t¹p khi thùc M3UA cÇn c¸c dÞch ViÖc lo¹i trõ SCCP hiÖn vô cña SCCP lµm gi¶m ®é phøc t¹p cña node m¹ng (viÖc thùc thi tèt nh- viÖc qu¶n lý), do ®ã lµm gi¶m c-íc phÝ VÒ mÆt ®Þnh tuyÕn Trong M3UA c¸c SUA cho phÐp m¹ng b¶n tin ®-îc ®iÒu IP ®Þnh tuyÕn c¸c khiÓn tõ m· ®iÓm tíi b¶n tin sö dông m· ®iÓm th«ng tin tiªu ®Ò toµn côc VÒ mÆt ®¸nh ®Þa chØ Sö dông M3UA, mçi Sö dông SUA, mçi node IP ®-îc yªu node IP kh«ng tiªu cÇu ph¶i cã ®Þa chØ thô tµi nguyªn m· IP vµ m· ®iÓm ®· ®iÓm ®-îc Ên ®Þnh dµnh cho nã C¸c dÞch vô ISUP §-îc hç trî Kh«ng ®-îc hç trî Nh- chóng ta thÊy, nh×n chung, SUA lµ mét gi¶i ph¸p tèt h¬n. SUA cung cÊp sù mÒm dÎo vµ linh ho¹t h¬n nhiÒu ®Ó thùc hiÖn mét kiÕn tróc m¹ng toµn IP khi so víi dïng SCCP hay M3UA. ViÖc ®¸nh ®Þa chØ hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng ®Þnh tuyÕn cña SUA cã thÓ lµm gi¶m ®¸ng kÓ ®é trÔ truyÒn t¶i b¸o hiÖu. 4.5 CÊu tróc b¶n tin M2PA, M2UA, M3UA, SUA M2PA, M2UA, M3UA, SUA (gäi chung lµ xUA, xPA) cã cÊu tróc b¶n tin t-¬ng tù nh- nhau.
  3. §å ¸n tèt nghiÖp §¹i häc Ch-¬ng IV C¸c giao thøc thÝch øng xPA, xUA B¶n tin xUA, xPA bao gåm mét tiªu ®Ò chung vµ theo sau bëi mét hoÆc nhiÒu th«ng sè ®é dµi thay ®æi ®-îc ®Þnh nghÜa bëi kiÓu b¶n tin. CÊu tróc cña tiªu ®Ò chung b¶n tin xUA, xPA nh- sau: ý nghÜa cña c¸c tr-êng trong tiªu ®Ò nµy: - Phiªn b¶n (Version): gåm 8 bit, phiªn b¶n cña líp t-¬ng thÝch xUA, xPA. - Dù phßng (Spare): phÇn dù phßng gåm 8 bit. Nã ph¶i ®-îc thiÕt lËp thµnh toµn 0 ë phÝa göi vµ phÝa thu sÏ ph¶i bá qua phÇn nµy. - Líp b¶n tin (Message Class): gåm 8 bit, chØ thÞ líp b¶n tin. C¸c b¶n tin cã thÓ lµ: b¶n tin ®iÒu khiÓn, b¶n tin truyÒn t¶i, b¶n tin qu¶n lý m¹ng b¸o hiÖu SS7, b¶n tin b¶o d-ìng tr¹ng th¸i ASP, b¶n tin b¶o d-ìng l-u l-îng ASP… - KiÓu b¶n tin (Message Type): gåm 8 bit, chØ thÞ kiÓu b¶n tin. §èi víi mçi kiÓu b¶n tin kh¸c nhau, vÝ dô nh-: b¶n tin t-¬ng thÝch ng-êi sö dông MTP2, b¶n tin duy tr× tr¹ng th¸i tiÕn tr×nh server øng dông, b¶n tin qu¶n lý l-u l-îng tiÕn tr×nh server øng dông... th× c¸c bit chØ thÞ l¹i cã ý nghÜa kh¸c nhau. - §é dµi b¶n tin (Message Length): phÇn nµy x¸c ®Þnh ®é dµi cña b¶n tin theo octet, bao gåm c¶ phÇn tiªu ®Ò. PhÇn nµy ph¶i bao gåm cña c¸c byte ®én th«ng sè nÕu cÇn. - Khu«n d¹ng th«ng sè ®é dµi thay ®æi: b¶n tin xUA bao gåm mét tiªu ®Ò chung vµ cã thÓ theo sau lµ c¸c th«ng sè ®é dµi thay ®æi ®-îc
  4. §å ¸n tèt nghiÖp §¹i häc Ch-¬ng IV C¸c giao thøc thÝch øng xPA, xUA ®Þnh nghÜa bëi kiÓu b¶n tin. C¸c th«ng sè ®é dµi thay ®æi chøa trong mét b¶n tin ®-îc x¸c ®Þnh trong mét khu«n d¹ng gi¸ trÞ ®é dµi thÎ nh- sau: C¸c th«ng sè b¾t buéc ph¶i ®-îc ®Æt tr-íc c¸c thèng sè lùa chän trong b¶n tin. + ThÎ th«ng sè (Parameter Tag): tr-êng nµy gåm 16 bit x¸c ®Þnh lo¹i th«ng sè. Nã nhËn c¸c gi¸ trÞ tõ 0 ®Õn 65534. C¸c th«ng sè chung ®-îc sö dông bëi c¸c líp thÝch øng trong d¶i tõ 0x00 ®Õn 0xFF. C¸c th«ng sè x¸c ®Þnh M2UA trong d¶i tõ 0x300 ®Õn 0x3FF. + §é dµi th«ng sè (Parameter Length): 16 bit, chøa kÝch th-íc cña th«ng sè theo byte, bao gåm ThÎ th«ng sè, ®é dµi th«ng sè, vµ tr-êng gi¸ trÞ th«ng sè. Do ®ã, mét th«ng sè víi tr-êng gi¸ trÞ th«ng sè ®é dµi 0 ph¶i cã tr-êng ®é dµi lµ 4. §é dµi th«ng sè kh«ng bao gåm byte ®én. + Gi¸ trÞ th«ng sè (Parameter Value): ®é dµi thay ®æi. Tr-êng gi¸ trÞ th«ng sè chøa th«ng tin thùc sù ®-îc truyÒn trong th«ng sè. Tæng ®é dµi cña th«ng sè ph¶i lµ béi cña 4 byte. NÕu ®é dµi cña th«ng sè kh«ng lµ béi cña 4 byte th× phÝa göi ph¶i ®Öm thªm vµo sau tr-êng gi¸ trÞ th«ng sè c¸c byte toµn kh«ng. §é dµi cña phÇn ®én thªm kh«ng bao gåm trong tr-êng ®é dµi th«ng sè. PhÝa göi kh«ng ®-îc ®Öm thªm qu¸ 3 byte. PhÝa thu sÏ bá qua nh÷ng byte ®Öm nµy.
  5. §å ¸n tèt nghiÖp §¹i häc Ch-¬ng IV C¸c giao thøc thÝch øng xPA, xUA
  6. §å ¸n tèt nghiÖp §¹i häc Ch-¬ng IV C¸c giao thøc thÝch øng xPA, xUA

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản