thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
113
lượt xem
62
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến trúc của mạng NGN được chia thành 4 lớp chức năng cơ bản là: Lớp ứng dụng và dịch vụ Lớp điều khiển Lớp truyền tải Lớp truy nhập Ngoài các lớp cơ bản nêu trên, trong kiến trúc mạng NGN cũng như các mạng nói chung còn có lớp chức năng quan trọng nữa là lớp quản lý mạng. Lớp ứng dụng/dịch vụ (Application/service) Lớp quản lý Lớp điều khiển (Control) Lớp chuyển tải (Media) Lớp truy nhập (Access) Hình 1.1 Kiến trúc logic mạng thế hệ mới NGN Dưới đây sẽ mô tả khái quát chức năng và đặc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 2

  1. Chương 2: KiÕn tróc cña m¹ng NGN KiÕn tróc cña m¹ng NGN ®-îc chia thµnh 4 líp chøc n¨ng c¬ b¶n lµ:  Líp øng dông vµ dÞch vô  Líp ®iÒu khiÓn  Líp truyÒn t¶i  Líp truy nhËp Ngoµi c¸c líp c¬ b¶n nªu trªn, trong kiÕn tróc m¹ng NGN còng nh- c¸c m¹ng nãi chung cßn cã líp chøc n¨ng quan träng n÷a lµ líp qu¶n lý m¹ng. Líp øng dông/dÞch vô (Application/service) Líp qu¶n lý Líp ®iÒu khiÓn (Control) Líp chuyÓn t¶i (Media) Líp truy nhËp (Access) H×nh 1.1 KiÕn tróc logic m¹ng thÕ hÖ míi NGN D-íi ®©y sÏ m« t¶ kh¸i qu¸t chøc n¨ng vµ ®Æc tr-ng cña c¸c líp trong kiÕn tróc m¹ng NGN
  2. Líp øng dông vµ dÞch vô m¹ng Líp øng dông vµ dÞch vô m¹ng ®-îc tæ chøc thµnh mét líp duy nhÊt cho toµn m¹ng nh»m ®¶m b¶o cung cÊp dÞch vô ®Õn tËn nhµ thuª bao mét c¸ch thèng nhÊt. Sè l-îng nót øng dông vµ dÞch vô phô thuéc vµo l-u l-îng dÞch vô còng nh- sè l-îng vµ lo¹i h×nh dÞch vô, ®-îc tæ chøc ph©n t¸n theo dÞch vô ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng. Líp nµy ®-îc liªn kÕt víi líp ®iÒu khiÓn th«ng qua c¸c giao diÖn më. Líp ®iÒu khiÓn Líp ®iÒu khiÓn ®-îc tæ chøc thµnh 1 cÊp thay v× 3 – 4 cÊp nh- cÊu tróc m¹ng PSTN truyÒn thèng nh»m gi¶m tèi ®a cÊp m¹ng vµ tËn dông n¨ng lùc xö lý cuéc gäi rÊt lín cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn thÕ hÖ míi, gi¶m chi phÝ ®Çu t- trªn m¹ng. Líp ®iÒu khiÓn cã chøc n¨ng ®iÒu khiÓn líp chuyÓn t¶i vµ líp truy nhËp cung cÊp c¸c dÞch vô m¹ng NGN gåm nhiÒu modun nh- modun ®iÒu khiÓn kÕt nèi ATM, MPLS, ®iÒu khiÓn ®Þnh tuyÕn IP, ®iÒu khiÓn kÕt nèi tho¹i, xö lý c¸c b¸o hiÖu m¹ng bao gåm SS7, SIP, MEGACO... Líp chuyÓn t¶i Líp chuyÓn t¶i ph¶i cã kh¶ n¨ng chuyÓn t¶i c¸c lo¹i l-u l-îng nh- ATM, IP.. Líp chuyÓn t¶i ®-îc tæ chøc thµnh hai cÊp: ®-êng trôc quèc gia vµ vïng thay v× 3-4 cÊp nh- trong m¹ng PSTN hiÖn nay. Líp truy nhËp Líp truy nhËp gåm toµn bé c¸c nót truy nhËp ®-îc tæ chøc kh«ng phô thuéc theo ®Þa giíi hµnh chÝnh. C¸c nót truy nhËp cña
  3. c¸c vïng l-u l-îng chØ ®-îc kÕt nèi ®Õn nót chuyÓn m¹ch ®-êng trôc cña vïng ®ã qua c¸c nót chuyÓn m¹ch néi vïng. Líp qu¶n lý Líp qu¶n lý m¹ng lµ phÇn thiÕt bÞ qu¶n lý m¹ng tËp trung xuyªn suèt tÊt c¶ c¸c líp kh¸c. Líp nµy thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nh- tÝnh c-íc, hç trî vËn hµnh, c¸c xö lý liªn quan tíi thuª bao hay cung cÊp dÞch vô tíi kh¸ch hµng. Líp qu¶n lý m¹ng cã thÓ t-¬ng t¸c víi c¸c líp kh¸c th«ng qua c¸c giao diÖn chuÈn hay giao diÖn lËp tr×nh øng dông më API. 1.1.4 C¸c thµnh phÇn chÝnh cña m¹ng NGN Trong m¹ng viÔn th«ng thÕ hÖ míi cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn cÇn quan t©m, nh-ng ë ®©y ta chØ nghiªn cøu nh÷ng thµnh phÇn chÝnh thÓ hiÖn râ nÐt sù kh¸c biÖt cña NGN so víi m¹ng viÔn th«ng truyÒn thèng. Cô thÓ lµ :  Media Gateway (MG)  Media Gateway Controller (MGC - Call Agent - Softswitch)  Signaling Gateway (SG)  Media Server (MS)  Application Server (Feature Server) Media Gateway (MG) Media Gateway cung cÊp ph-¬ng tiÖn ®Ó truyÒn t¶i th«ng tin tho¹i, d÷ liÖu, fax vµ video gi÷a m¹ng gãi IP vµ m¹ng PSTN. Trong m¹ng PSTN, d÷ liÖu tho¹i ®-îc mang trªn kªnh DS0. §Ó truyÒn d÷ liÖu nµy vµo m¹ng gãi, mÉu tho¹i cÇn ®-îc nÐn l¹i vµ ®ãng gãi.
  4. §Æc biÖt ë ®©y ng-êi ta sö dông mét bé xö lý tÝn hiÖu sè DSP (Digital Signal Processors) thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng : chuyÓn ®æi AD (analog to digital), nÐn m· tho¹i/ audio, triÖt tiÕng déi, bá kho¶ng lÆng, m· hãa, t¸i t¹o tÝn hiÖu tho¹i, truyÒn c¸c tÝn hiÖu DTMF… Mét sè chøc n¨ng chÝnh cña mét Media Gateway : - TruyÒn d÷ liÖu tho¹i sö dông giao thøc RTP (Real Time Protocol) - Cung cÊp khe thêi gian T1 hay tµi nguyªn xö lý tÝn hiÖu sè (DSP - Digital Signal Processing) d-íi sù ®iÒu khiÓn cña Media Gateway Controller (MGC). - Qu¶n lý tµi nguyªn DSP cho dÞch vô nµy Signalling Gateway (SG) Signaling Gateway t¹o ra mét chiÕc cÇu gi÷a m¹ng b¸o hiÖu SS7 víi m¹ng IP d-íi sù ®iÒu khiÓn cña Media Gateway Controller (MGC). SG lµm cho Softswitch gièng nh- mét nót SS7 trong m¹ng b¸o hiÖu SS7. NhiÖm vô cña SG lµ xö lý th«ng tin b¸o hiÖu. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña Signaling Gateway: - Cung cÊp mét kÕt nèi vËt lý ®Õn m¹ng b¸o hiÖu. - TruyÒn th«ng tin b¸o hiÖu gi÷a Media Gateway Controller vµ Signaling Gateway th«ng qua m¹ng IP. - Cung cÊp ®-êng dÉn truyÒn dÉn cho tho¹i, d÷ liÖu vµ c¸c d¹ng d÷ liÖu kh¸c. (Thùc hiÖn truyÒn d÷ liÖu lµ nhiÖm vô cña Media Gateway).
  5. - Cung cÊp c¸c ho¹t ®éng SS7 cã sù s½n sµng cao cho c¸c dÞch vô viÔn th«ng. Media Gateway Controller (MGC) MGC lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng chÝnh cña Softswitch. Nã ®-a ra c¸c quy luËt xö lý cuéc gäi, cßn MG vµ SG sÏ thùc hiÖn c¸c quy luËt ®ã. Nã ®iÒu khiÓn SG thiÕt lËp vµ kÕt thóc cuéc gäi. MGC chÝnh lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a c¸c m¹ng cã ®Æc tÝnh kh¸c nhau, nh- PSTN, SS7, m¹ng IP. Nã chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý l-u l-îng tho¹i vµ d÷ liÖu qua c¸c m¹ng kh¸c nhau. Nã cßn ®-îc gäi lµ Call Agent do chøc n¨ng ®iÒu khiÓn c¸c b¶n tin . Mét MGC kÕt hîp víi MG, SG t¹o thµnh cÊu h×nh tèi thiÓu cho Softswitch. C¸c chøc n¨ng cña Media Gateway Controller - Qu¶n lý cuéc gäi - C¸c giao thøc thiÕt lËp cuéc gäi tho¹i: H.323, SIP - Giao thøc ®iÒu khiÓn truyÒn th«ng: MGCP, Megaco, H.248 - Qu¶n lý líp dÞch vô vµ chÊt l-îng dÞch vô - Giao thøc qu¶n lý SS7: SIGTRAN (SS7 over IP) - Xö lý b¸o hiÖu SS7 - Thùc hiÖn ®Þnh tuyÕn cuéc gäi - Ghi l¹i c¸c th«ng tin chi tiÕt cña cuéc gäi ®Ó tÝnh c-íc (CDR- Call Detail Record) - §iÒu khiÓn qu¶n lý b¨ng th«ng - §¨ng ký Gatekeeper
  6. - §èi víi Media Gateway : + X¸c ®Þnh vµ cÊu h×nh thêi gian thùc cho c¸c DSP + Ph©n bæ kªnh DS0 + TruyÒn dÉn tho¹i ( m· hãa, nÐn, ®ãng gãi) - §èi víi Signaling Gateway, MGC cung cÊp : + C¸c lo¹i SS7 + C¸c bé xö lý thêi gian + CÊu h×nh kÕt nèi + M· cña nót m¹ng hay th«ng tin cÊu h×nh Media Server Media Server lµ thµnh phÇn tuú chän cña Softswitch, ®-îc sö dông ®Ó xö lý c¸c th«ng tin ®Æc biÖt. Mét Media Server ph¶i hç trî phÇn cøng DSP víi hiÖu suÊt cao nhÊt. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña mét Media Server : - Chøc n¨ng voicemail c¬ b¶n. - Hép th- fax tÝch hîp hay c¸c th«ng b¸o cã thÓ sö dông e- mail hay c¸c b¶n tin ghi ©m tr-íc (pre-recorded message). - Kh¶ n¨ng nhËn d¹ng tiÕng nãi (nÕu cã). - Kh¶ n¨ng héi nghÞ truyÒn h×nh (video conference). - Kh¶ n¨ng chuyÓn tho¹i sang v¨n b¶n (speech-to-text) Application Server/Feature Server Server ®Æc tÝnh lµ mét server ë møc øng dông chøa mét lo¹t c¸c dÞch vô cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy nã cßn ®-îc gäi lµ
  7. Server øng dông th-¬ng m¹i. V× hÇu hÕt c¸c Server nµy tù qu¶n lý c¸c dÞch vô vµ truyÒn th«ng qua m¹ng IP nªn chóng kh«ng rµng buéc nhiÒu víi Softswith vÒ viÖc ph©n chia hay nhãm c¸c thµnh phÇn øng dông. Chøc n¨ng cña Feature Server lµ x¸c ®Þnh tÝnh hîp lÖ vµ hç trî c¸c th«ng sè dÞch vô th«ng th-êng cho hÖ thèng ®a chuyÓn m¹ch.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản