thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
104
lượt xem
41
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta thấy rằng mạng NGN - một mạng chuyển mạch gói dựa trên giao thức IP sẽ mang lại cho khách hàng nhiều dịch vụ mới với tính linh hoạt và đa dụng cao hơn. Tuy nhiên, khách hàng cũng đòi hỏi các dịch vụ mới trên nền NGN phải đáp ứng được QoS và các đặc tính của một mạng thông minh như họ đã có ở mạng PSTN như độ tin cậy, độ khả dụng, an toàn và chất lượng dịch vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 3

  1. Chương 3: KÕt nèi gi÷a m¹ng NGN vµ m¹ng PSTN truyÒn thèng Chóng ta thÊy r»ng m¹ng NGN - mét m¹ng chuyÓn m¹ch gãi dùa trªn giao thøc IP sÏ mang l¹i cho kh¸ch hµng nhiÒu dÞch vô míi víi tÝnh linh ho¹t vµ ®a dông cao h¬n. Tuy nhiªn, kh¸ch hµng còng ®ßi hái c¸c dÞch vô míi trªn nÒn NGN ph¶i ®¸p øng ®-îc QoS vµ c¸c ®Æc tÝnh cña mét m¹ng th«ng minh nh- hä ®· cã ë m¹ng PSTN nh- ®é tin cËy, ®é kh¶ dông, an toµn vµ chÊt l-îng dÞch vô. Do ®ã, cã thÓ nhËn thÊy r»ng trong t-¬ng lai gÇn, h¹ tÇng m¹ng PSTN truyÒn thèng kh«ng thÓ bÞ thay thÕ mét c¸ch tøc th×, v× thÕ m¹ng NGN ph¶i ®-îc tÝnh ®Õn sù t-¬ng thÝch víi m«i tr-êng cña c¸c m¹ng cã s½n. Do vËy, viÖc kÕt nèi gi÷a m¹ng NGN vµ m¹ng PSTN truyÒn thèng lµ mét vÊn ®Ò rÊt ®¸ng quan t©m. §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña thÞ tr-êng th× ph¶i cã mét kiÕn tróc b¸o hiÖu míi cho phÐp ng-êi sö dông cã thÓ tiÕp cËn víi c¸c ®Æc ®iÓm tÝch cùc cña c¶ hai m¹ng NGN vµ PSTN. KiÕn tróc nµy sÏ ph¶i dùa nhiÒu vµo c¸c gateway gi÷a m¹ng NGN vµ PSTN. Chóng kh«ng chØ cã chøc n¨ng kÕt nèi ®¬n thuÇn mµ cßn ph¶i cho phÐp chuyÓn ®æi b¸o hiÖu gi÷a hai m¹ng. Mét gateway lý t-ëng ph¶i cung cÊp kh¶ n¨ng kÕt nèi gi÷a c¸c giao thøc chuÈn kh¸c nhau, nh-ng còng ph¶i ®ñ mÒm dÎo ®Ó hç trî c¸c giao thøc cã tÝnh riªng biÖt. V× NGN thùc chÊt lµ mét m¹ng gãi ho¹t ®éng dùa trªn giao thøc IP nªn trong phÇn nµy chóng ta se xem xÐt s¬ l-îc vÒ viÖc kÕt nèi b¸o hiÖu gi÷a m¹ng PSTN vµ m¹ng IP.
  2. 1.2.1 S¬ l-îc vÒ b¸o hiÖu trong PSTN PSTN ph¸t triÓn cïng víi rÊt nhiÒu giao thøc kh¸c nhau ph¶n ¸nh nh÷ng kü thuËt phæ biÕn nhÊt trong giai ®o¹n ®ã. VÝ dô, kü thuËt xung quay sè ( Dial Pulse) ®· ®-îc thay thÕ b»ng MFC. §ã lµ mét kiÓu b¸o hiÖu “trong b¨ng” hay cßn gäi lµ b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp CAS, sö dông cïng mét m¹ng ®Ó truyÒn b¸o hiÖu vµ tÝn hiÖu tho¹i. Kü thuËt b¸o hiÖu trong b¨ng ®-îc thay thÕ bëi m¹ng SS7 vµo nh÷ng n¨m 1970. Giao thøc SS7 trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c phÇn tö trong m¹ng PSTN b»ng c¸ch sö dông c¸c tuyÕn dµnh riªng ®Ó truyÒn c¸c b¶n tin b¸o hiÖu ®Æc biÖt. KiÓu b¸o hiÖu nµy ®-îc gäi lµ b¸o hiÖu “ngoµi b¨ng” hay b¸o hiÖu kªnh chung CCS bëi v× m¹ng b¸o hiÖu ®-îc t¸ch biÖt ra khái m¹ng truyÒn t¶i tho¹i. Sù t¸ch biÖt nµy lµm t¨ng ®¸ng kÓ chÊt l-îng dÞch vô cña m¹ng b»ng c¸ch lµm t¨ng sè ®-êng d©y vµ trung kÕ rçi ®Ó thiÕt lËp ®-îc nhiÒu cuéc gäi h¬n, vµ b»ng c¸ch cho phÐp truyÒn ®-îc nhiÒu d÷ liÖu h¬n víi tèc ®é cao h¬n. B¸o hiÖu ngoµi b¨ng còng cho phÐp thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña m¹ng th«ng minh IN b»ng c¸ch cho phÐp truy nhËp vµo c¸c c¬ së d÷ liÖu ®Æc biÖt ®-îc sö dông bëi m¹ng IN. Nh÷ng dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng nµy gåm: di ®éng sè néi h¹t (LNP – local number portability), chuyÓn tiÕp cuéc gäi, nhËn d¹ng chñ gäi, ®Þnh tuyÕn cuéc gäi... Nh÷ng ®Æc ®iÓm miªu t¶ trªn liªn quan ®Õn m¹ng b¸o hiÖu trung kÕ (liªn ®µi). PSTN còng cã thÓ th«ng tin trùc tiÕp víi c¸c thuª bao ®-îc kÕt nèi tõ xa tíi c¸c m¹ng truy nhËp mµ ®ù¬c nèi víi PSTN th«ng qua c¸c giao thøc truy nhËp nh- V5.2, GR – 303... C¸c thuª bao ®-îc kÕt nèi tíi m¹ng truy nhËp còng cã thÓ cã ®-îc c¸c ®Æc tÝnh vµ dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng nh- c¸c thuª bao ®-îc kÕt nèi trùc tiÕp tíi m¹ng PSTN th«ng qua c¸c trung kÕ PRI.
  3. M¹ng truy nhËp trë nªn quan träng trong c«ng nghiÖp viÔn th«ng víi sù b·i bá c¸c quy ®Þnh. XuÊt hiÖn yªu cÇu c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ph¶i cã ®-îc c¸c giao diÖn víi mét sè l-îng lín c¸c giao thøc chuÈn. §ã lµ nh÷ng b-íc quan träng ®Çu tiªn ®Ó tiÕn tíi mét m¹ng kiÕn tróc më. Nh÷ng dÞch vô nµy lµ nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña bÊt cø m¹ng hiÖn ®¹i nµo, bao gåm c¶ m¹ng thÕ hÖ míi. C¸c cuéc gäi tho¹i qua PSTN lµ trªn c¬ së chuyÓn m¹ch kªnh, cã nghÜa lµ mét kªnh truyÒn dÉn tõ ®Çu cuèi tíi ®Çu cuèi dµnh riªng ®-îc më qua m¹ng cho mçi cuéc gäi. Nh÷ng kªnh dµnh riªng nµy bao gåm mét ®-êng vËt lý tõ thuª bao ®Õn tæng ®µi. Trªn quan ®iÓm ®ã, c¸c bé ghÐp kªnh sè ®-îc sö dông ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng truyÒn dÉn . C¸c kªnh dµnh riªng cho mçi cuéc gäi thùc hiÖn c¸c kü thuËt ghÐp kªnh ph©n chia theo thêi gian TDMA hay ph©n chia theo tÇn sè FDMA. 1.2.2 B¸o hiÖu trong m¹ng IP Ng-îc l¹i víi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh PSTN, m¹ng IP lµ mét m¹ng ph©n t¸n trªn c¬ së gãi. Kh«ng cã kªnh dµnh riªng nµo ®-îc t¹o ra cho viÖc truyÒn dÉn mçi b¶n tin d÷ liÖu. C¸c b¶n tin dµi ®-îc chia t¸ch thµnh c¸c gãi tin ng¾n, mçi gãi tin ®Òu chøa ®Þa chØ ®Õn. C¸c gãi tin ®-îc truyÒn qua c¸c nót trung gian (router), n¬i mµ chóng ®-îc l-u gi÷ trong thêi gian ng¾n tr-íc khi ®-îc truyÒn tíi node tiÕp theo. V× tuyÕn hiÖu qu¶ nhÊt qua Internet cã thÓ thay ®æi qua vµi tuyÕn truyÒn dÉn nªn mçi gãi tin cã thÓ ®i qua mét tuyÕn kh¸c nhau ®Ó ®i ®Õn ®Þa chØ ®Ých. B¸o hiÖu ®-îc sö dông trong thÕ hÖ ®Çu tiªn cña c¸c s¶n phÈm VoIP bÞ giíi h¹n bëi chøc n¨ng cña nã. C¸c thñ tôc thiÕt lËp vµ huû bá cuéc gäi c¬ b¶n ®Òu cã thÓ thùc hiÖn, nh-ng c¸c dÞch vô
  4. PSTN/IN l¹i ch-a thÓ tiÕp cËn ®-îc. Nh- c¸c ph-¬ng thøc b¸o hiÖu cò cña PSTN, luång d÷ liÖu vµ th«ng tin b¸o hiÖu ®-îc mang trªn cïng mét m¹ng IP. Luång d÷ liÖu, ®· ®-îc ph©n chia thµnh c¸c gãi tin nh- ®· m« t¶ ë trªn, ®-îc truyÒn t¶i b»ng giao thøc truyÒn t¶i thêi gian thùc RTP. CÊu tróc cña c¸c gãi tin ®-îc x¸c ®Þnh b»ng giao thøc IP. Bªn c¹nh ®ã, v× m¹ng IP lµ mét m¹ng chuyÓn m¹ch gãi kh«ng h-íng kÕt nèi nªn c¸c gãi tin riªng biÖt cña mçi tÝn hiÖu tho¹i di chuyÓn qua c¸c tuyÕn ®-êng kh¸c nhau ®Ó råi ph¶i ®-îc tæng hîp theo ®óng thø tù t¹i ®Ých ®Õn cuèi cïng. §Æc ®iÓm nµy cho phÐp sö dông nguån tµi nguyªn m¹ng hiÖu qu¶ h¬n m¹ng PSTN nh-ng®ång thêi còng lµm t¨ng nguy c¬ mÊt gãi. Th«ng tin b¸o hiÖu ®-îc sö dông trong m¹ng gãi IP dùa trªn c¸c giao thøc ®ang ph¸t triÓn. H.323 lµ mét trong nh÷ng giao thøc chuÈn ®Çu tiªn ®Ó b¸o hiÖu trong m¹ng VoIP. C¸c chuÈn giao thøc ®ang ®-îc ph¸t triÓn kh¸c bao gåm: SIP, SS7oIP, RSGP, MGCP, MEGACO.... Trong m¹ng IP, th«ng tin b¸o hiÖu ®-îc truyÒn gi÷a c¸c phÇn tö chøc n¨ng sau: - Media Gateway: mét MG sÏ kÕt cuèi c¸c cuéc gäi tho¹i trªn c¸c trung kÕ liªn ®µi tõ m¹ng PSTN, nÐn vµ ®ãng gãi d÷ liÖu, vµ ph©n ph¸t c¸c gãi tin nµy trªn m¹ng IP. §èi víi c¸c cuéc gäi xuÊt ph¸t tõ m¹ng IP, MG thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng nµy theo thø tù ng-îc l¹i. §èi víi c¸c cuéc gäi ISDN tõ m¹ng PSTN, th«ng tin b¸o hiÖu chuÈn Q.931 ®-îc truyÒn tõ MG tíi MGC ®Ó xö lý.
  5. - Media Gateway Controller: mét MGC thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký vµ qu¶n lý c¸c tµi nguyªn t¹i c¸c MG. Mét MGC trao ®æi c¸c b¶n tin ISUP víi c¸c tæng ®µi trung t©m th«ng qua c¸c SG. - Signalling Gateway: mét SG cung cÊp sù kÕt nèi trong suèt gi÷a m¹ng IP vµ m¹ng chuyÓn m¹ch gãi. Mét SG cã thÓ nhËn hay biªn dÞch vµ chuyÓn tiÕp tÝn hiÖu b¸o hiÖu SS7 qua m¹ng IP tíi mét MGC hay tíi c¸c SG kh¸c. Bëi v× tÇm quan träng cña nã trong m¹ng, c¸c SG th-êng ®-îc triÓn khai thµnh nhãm hai hoÆc ba ®Ó ®¶m b¶o ®é dù phßng cao. H×nh 1.2 C¸c phÇn tö chñ yÕu trong m¹ng NGN 1.2.3 KÕt nèi b¸o hiÖu gi÷a m¹ng PSTN vµ m¹ng IP Nh- ®· thÊy ë trªn, chóng ta thÊy r»ng Signalling Gateway b¸o hiÖu chÝnh lµ c©u tr¶ lêi cho th¸ch thøc vÒ viÖc kÕt nèi gi÷a m¹ng IP vµ m¹ng PSTN. SG cung cÊp sù kÕt nèi trong suèt gi÷a m¹ng IP vµ m¹ng chuyÓn m¹ch gãi. Mét SG cã thÓ nhËn hay biªn dÞch vµ
  6. chuyÓn tiÕp tÝn hiÖu b¸o hiÖu SS7 qua m¹ng IP tíi mét MGC hay tíi c¸c SG kh¸c. ViÖc th«ng tin gi÷a SG vµ MGC th× hÇu nh- hoµn toµn dùa vµo giao thøc SIGTRAN – mét giao thøc ®-îc nhãm nghiªn cøu cña IETF ®-a ra. SIGTRAN cho phÐp truyÒn t¶i trong suèt c¸c giao thøc b¸o hiÖu trªn c¬ së gãi qua m¹ng IP. Nã còng ®Þnh nghÜa c¸c ph-¬ng thøc ®ãng gãi, c¬ chÕ giao thøc ®Çu cuèi tíi ®Çu cuèi vµ sù sö dông c¸c kh¶ n¨ng cña IP ®Ó hç trî c¸c yªu cÇu vÒ hiÖu n¨ng vµ chøc n¨ng cho b¸o hiÖu. Nã cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó truyÒn b¸o hiÖu m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh gi÷a mét SG vµ mét MGC, hay gi÷a MG vµ MGC, gi÷a c¸c MGC ph©n t¸n, hay gi÷a hai SG kÕt nèi c¸c ®iÓm b¸o hiÖu hay ®iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh. §-îc ®Þnh nghÜa nh- vËy, SIGTRAN cã thÓ hç trî viÖc ®ãng gãi vµ vËn chuyÓn rÊt nhiÒu c¸c giao thøc kh¸c nhau cña m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh. Nã còng ®éc lËp víi bÊt cø chøc n¨ng biªn dÞch b¸o hiÖu m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh nµo diÔn ra t¹i ®iÓm b¸o hiÖu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản