thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
66
lượt xem
21
download

thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần ứng dụng mạng thông minh INAP INAP (Intelligent Network Application Part) cho phép thực hiện một cơ sở hạ tầng báo hiệu, phân cấp nhà cung cấp để đạt được một thị trường điện thoại cố định rộng khắp toàn cầu. INAP là một giao thức báo hiệu giữa một SSP, các nguồn phương tiện mạng (ngoại vi thông minh), và cơ sở dữ liệu tập trung của SCP. SCP bao gồm các dữ liệu và chương trình dịch vụ cung cấp bởi nhà khai thác mạng hay bên thứ ba nào đó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống truyền tải công nghệ số 7 trong NGN, Chương 8

  1. Chương 8: C¸c phÇn øng dông INAP, MAP, OMAP 2.3.4.1. PhÇn øng dông m¹ng th«ng minh INAP INAP (Intelligent Network Application Part) cho phÐp thùc hiÖn mét c¬ së h¹ tÇng b¸o hiÖu, ph©n cÊp nhµ cung cÊp ®Ó ®¹t ®-îc mét thÞ tr-êng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh réng kh¾p toµn cÇu. INAP lµ mét giao thøc b¸o hiÖu gi÷a mét SSP, c¸c nguån ph-¬ng tiÖn m¹ng (ngo¹i vi th«ng minh), vµ c¬ së d÷ liÖu tËp trung cña SCP. SCP bao gåm c¸c d÷ liÖu vµ ch-¬ng tr×nh dÞch vô cung cÊp bëi nhµ khai th¸c m¹ng hay bªn thø ba nµo ®ã. Th«ng qua INAP, nhµ khai th¸c m¹ng cã thÓ ®¹t ®-îc sù ®éc lËp tèi ®a tõ c¸c ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm cung cÊp bëi c¸c nhµ cung cÊp tæng ®µi. M¹ng th«ng minh (IN) lµ mét kiÕn tróc m¹ng ®iÖn tho¹i mµ t¸ch biÖt dÞch vô ra khái thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch, cho phÐp c¸c dÞch vô míi cã thÓ ®-îc thªm vµo mµ kh«ng ph¶i thiÕt kÕ l¹i phÇn mÒm chuyÓn m¹ch. Víi m¹ng IN, nhµ khai th¸c cã thÓ thùc hiÖn c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng kh¸c nhau, t¹o cho chóng c¸c -u ®iÓm c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng v× nã cho phÐp thªm vµo c¸c dÞch vô míi mét c¸ch dÔ dµng h¬n vµ cung cÊp cho c¸c kh¸ch hµng nhiÒu sù lùa chän h¬n. IN cã tÝnh ®éc lËp øng dông, cã nghÜa lµ nã cung cÊp c¸c chøc n¨ng cã thÓ t¸i sö dông vµ tæng qu¸t mµ cã thÓ ®-îc tÝch hîp hay t¸i kÕt hîp ®Ó cung cÊp cho mét dÞch vô míi. SCP l-u tr÷ c¸c d÷ liÖu vµ th«ng tin vÒ nhµ cung cÊp dÞch vô ®Þnh h-íng cho ho¹t ®éng xö lý chuyÓn m¹ch vµ ®iÒu khiÓn cuéc gäi. T¹i mét ®iÓm ®Þnh tr-íc trong qu¸ tr×nh xö lý mét cuéc gäi ®Õn hay ®i, tæng ®µi t¹m dõng tiÕn tr×nh ®ang thùc hiÖn, ®ãng gãi
  2. th«ng tin liªn quan ®Õn xö lý cuéc gäi, ®-a vµo hµng ®îi vµ ®îi lÖnh tiÕp theo. SCP thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh ®-îc ®Þnh nghÜa bëi ng-êi sö dông mµ ph©n tÝch tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña cuéc gäi vµ th«ng tin nhËn tõ tæng ®µi. Ch-¬ng tr×nh khi ®ã cã thÓ chØnh söa hay t¹o d÷ liÖu cuéc gäi ®Ó ®-îc göi trë l¹i cho tæng ®µi. Sau ®ã tæng ®µi ph©n tÝch th«ng tin nhËn ®-îc tõ SCP vµ thùc hiÖn theo nh÷ng h-íng dÉn ®-îc cung cÊp cho qu¸ tr×nh xö lý cuéc gäi tiÕp theo. §-îc ph¸t triÓn bëi ITU, IN ®-îc x¸c ®Þnh nh- lµ mét chuÈn toµn cÇu. Toµn bé c¸c chøc n¨ng cña IN ®· ®-îc x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn trong c¸c phÇn gäi lµ c¸c tËp kh¶ n¨ng (CS). Phiªn b¶n ®Çu tiªn ®· ®-îc ph¸t hµnh lµ CS-1. HiÖn nay còng ®· x¸c ®Þnh vµ cã CS-2. PhÇn øng dông CAMEL (CAP) lµ mét phÇn t¸ch ra tõ INAP vµ cho phÐp sö dông INAP trong m¹ng di ®éng GSM. C¸ch thøc ho¹t ®éng cña INAP:  Thuª bao chñ gäi quay sè. Nh÷ng con sè quay nµy ®-îc göi ®Õn tæng ®µi.  Tæng ®µi – th-êng ®-îc biÕt ®Õn trong m¹ng b¸o hiÖu lµ SSP – chuyÓn tiÕp cuéc gäi qua m¹ng b¸o hiÖu sè 7 tíi SCP, n¬i l-u tr÷ c¬ së d÷ liÖu vµ th«ng tin logic dÞch vô.  SCP x¸c ®Þnh dÞch vô ®-îc yªu cÇu tõ c¸c sè ®-îc quay vµ tr¶ l¹i th«ng tin vÒ c¸ch thøc ®Ó xö lý cuéc gäi cho SSP.  Trong mét sè tr-êng hîp, cuéc gäi cã thÓ ®-îc xö lý nhanh h¬n b»ng ngo¹i vi th«ng minh ®-îc ®Êu nèi víi SSP th«ng qua c¸c ®-êng ISDN tèc ®é cao. VÝ dô, mét th«ng
  3. b¸o tho¹i tuú chän cã thÓ ®-îc ph¸t ®Ó tr¶ lêi cho sè quay hay mét cuéc gäi tho¹i cã thÓ ®-îc ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh.  Thªm vµo ®ã, c¸c thiÕt bÞ bæ trî cã thÓ ®-îc thªm trùc tiÕp vµo SSP víi c¸c kÕt nèi tèc ®é cao cho c¸c dÞch vô gia t¨ng ch-a x¸c ®Þnh. C¸c dÞch vô cã thÓ ®-îc cung cÊp bëi INAP bao gåm:  DÞch vô sè ®¬n: mét sè quay cã thÓ tíi mét sè néi h¹t cïng víi dÞch vô.  DÞch vô truy nhËp c¸ nh©n: cho phÐp ng-êi sö dông qu¶n lý cuéc gäi ®Õn.  DÞch vô kh«i phôc th¶m ho¹: cho phÐp l-u tr÷ dù phßng ®Þa chØ cuéc gäi trong tr-êng hîp cã th¶m häa.  DÞch vô chuyÓn tiÕp cuéc gäi  DÞch vô quay sè më réng m¹ng riªng ¶o 2.3.4.2 PhÇn øng dông di ®éng GSM MAP PhÇn øng dông di ®éng GSM (GSM MAP) cho phÐp thùc hiÖn c¬ së h¹ tÇng b¸o hiÖu m¹ng di ®éng, ph©n cÊp nhµ cung cÊp dÞch vô ®Ó h-íng tíi m¹ng GSM vµ lµ nÒn tÈng ®Ó cung cÊp c¸c ®Æc tÝnh di ®éng cña nã. TiÒn ®Ò t¹o ra GSM MAP lµ ®Ó kÕt nèi c¸c thµnh phÇn chuyÓn m¹ch ph©n t¸n, ®-îc gäi lµ c¸c MSC víi mét c¬ së d÷ liÖu chÝnh lµ HLR. HLR l-u tr÷ mét c¸ch ®éng vÞ trÝ hiÖn t¹i vµ thuéc tÝnh cña mét thuª bao di ®éng. HLR ®-îc tham kh¶o trong qóa tr×nh xö lý mét cuéc gäi ®Õn. Ng-îc l¹i, HLR ®-îc cËp nhËt
  4. khi thuª bao di chuyÓn trong m¹ng vµ do ®ã ®-îc phôc vô bëi c¸c tæng ®µi kh¸c nhau. GSM MAP ®· vµ ®ang ph¸t triÓn khi m¹ng v« tuyÕn më réng, tõ hç trî ®¬n thuÇn tho¹i, tíi c¸c dÞch vô d÷ liÖu gãi. GSM MAP còng cã thÓ ®-îc kÕt nèi tíi c¸c thµnh phÇn cña m¹ng NGN ch¼ng h¹n nh- GGSN hay SGSN. GSM MAP cã mét sè chøc n¨ng c¬ b¶n. Nã cung cÊp:  C¬ chÕ cho mét GMSC tiÕp cËn ®-îc mét sè ®Þnh tuyÕn cho cuéc gäi ®Õn.  C¬ chÕ cho mét MSC cËp nhËt t×nh tr¹ng thuª bao vµ sè ®Þnh tuyÕn qua VLR tÝch hîp.  D÷ liÖu vµ c¸c thuéc tÝnh dÞch vô bæ sung cña thuª bao tíi c¸c thµnh phÇn chuyÓn m¹ch th«ng qua VLR. GSM MAP cïng víi CAMEL cho phÐp thùc hiÖn kh¸i niÖm m¹ng chñ vµ kh¸ch, tõ ®ã cho phÐp nhµ khai th¸c m¹ng cã thÓ cung cÊp cïng mét sè c¸c dÞch vô nh- nhau mµ kh«ng quan t©m ®Õn viÖc thuª bao ®ã cã lµ thuª bao cña m¹ng chñ kh«ng, hay nã ®ang ®-îc chuyÓn vïng ë m¹ng kh¸ch. 2.3.4.3 PhÇn §iÒu hµnh, qu¶n lý vµ b¶o d-ìng OAMP. OMAP cung cÊp ph-¬ng tiÖn ®Ó nhµ khai th¸c m¹ng b¶o d-ìng m¹ng cña hä. C«ng viÖc duy tr× vµ b¶o d-ìng bao gåm viÖc qu¶n lý bªn ngoµi chøc n¨ng qu¶n lý ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch tù ®éng bëi c¸c giao thøc SS7. OMAP hoµn toµn ®¸p øng ba yªu cÇu chÝnh cña c¸c giao thøc SS7 vµ m¹ng b¸o hiÖu kÕt hîp.
  5.  Nã cung cÊp mét giao diÖn gi÷a nhµ khai th¸c vµ m¹ng b»ng c¸ch sö dông c¸c kh¸i niÖm chuÈn ®-îc ®Þnh nghÜa bëi c¸c khuyÕn nghÞ vÒ qu¶n lý m¹ng viÔn th«ng cña ITU – T.  Nã cung cÊp ph-¬ng tiÖn chuÈn hãa c¸ch tiÕp cËn tíi toµn bé m¹ng viÔn th«ng (bao gåm c¸c kªnh mang vµ c¸c m¹ng kh¸c). §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c ®èi t-îng ®-îc qu¶n lý bëi OMAP phï hîp víi c¸c ®èi t-îng ®-îc ®Þnh nghÜa qu¶n lý bëi ITU –T. OMAP thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn nh÷ng ®èi t-îng nµy b»ng c¸ch sö dông mét C¬ së th«ng tin qu¶n lý TMN (TMN MIB), th«ng qua mét giao diÖn ch-a x¸c ®Þnh. Mçi møc giao thøc chøa mét sè Thùc thÓ qu¶n lý líp (LME) mµ c¸c ®èi t-îng ®-îc qu¶n lý ®Æt ë ®ã.  OMAP më réng c¸c chøc n¨ng qu¶n lý tù ®éng cña c¸c giao thøc SS7 thµnh mét hÖ thèng duy nhÊt trªn toµn thÕ giíi. OMAP cho phÐp qu¶n lý lçi vµ hiÖu n¨ng, qu¶n lý cÊu h×nh l¹i, gi¸m s¸t hiÖu n¨ng m¹ng vµ sù thµnh c«ng cña c¸c thñ tôc qu¶n lý tù ®éng cña SS7. OMAP còng cho phÐp ng-êi ®iÒu hµnh cã thÓ chñ ®éng can thiÖp t¹m dõng ho¹t ®éng m¹ng ®Ó b¶o d-ìng. OMAP ho¹t ®éng th«ng qua 3 chøc n¨ng lµ: kiÓm tra tÝnh hîp lÖ ®Þnh tuyÕn MTP, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ ®Þnh tuyÕn SCCP, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ kªnh. Nh÷ng kiÓm tra nµy vÒ mÆt kh¸i niÖm thuéc vÒ Ng-êi sö dông thµnh phÇn øng dông OMAP (OMASE) cña OMAP. OMASE th«ng tin víi SCCP vµ MTP th«ng qua OMASE ®Æc biÖt vµ ASE, TC chung.
  6. 2.4 VÝ dô vÒ thiÕt lËp cuéc gäi ®¬n gi¶n sö dông hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 Chóng ta xem xÐt mét thñ tôc gäi cho mét cuéc gäi tõ mét thuª bao cña tæng ®µi A tíi mét thuª bao cña tæng ®µi B vµ qua ®ã thÊy ®-îc vai trß cña m¹ng b¸o hiÖu sè 7. STP W STP X 16. ANM 11. CM 7. A RL 14 IA E L C . 4. I REL 3. 4. R M M AM 8. AC M 1 12 . AN LC Switch 17. R Switch A B Voice Trunk Signaling Link Subscriber Line Hình 2.10 Ví dụ thiết lập cuộc gọi đơn giản sử dụng SS7 1. Tæng ®µi A ph©n tÝch c¸c con sè ®-îc quay vµ x¸c ®Þnh r»ng nã cÇn ph¶i chuyÓn cuéc gäi ®Õn tæng ®µi B 2. Tæng ®µi A chän mét kªnh trung kÕ rçi gi÷a nã vµ tæng ®µi B vµ t¹o mét b¶n tin ®Þa chØ khëi ®Çu IMA – b¶n tin c¬ b¶n ®Çu tiªn ®Ó thiÕt lËp mét cuéc gäi. IMA cã ®Þa chØ lµ tæng ®µi B. Nã x¸c ®Þnh tæng ®µi khëi t¹o (tæng ®µi A), tæng ®µi nhËn (tæng ®µi B), trung kÕ ®-îc chän, sè bÞ gäi vµ sè chñ gäi còng nh- lµ c¸c th«ng tin kh¸c. 3. Tæng ®µi A chän mét trong nh÷ng tuyÕn b¸o hiÖu lo¹i A cña nã (vÝ dô AW) vµ truyÒn b¶n tin qua tuyÕn b¸o hiÖu ®ã ®Ó ®Þnh tuyÕn ®Õn tæng ®µi B.
  7. 4. STP W nhËn b¶n tin, ®äc nh·n ®Þnh tuyÕn, vµ x¸c ®Þnh r»ng b¶n tin ®ã ®-îc ®Þnh tuyÕn ®Õn tæng ®µi B. Nã chuyÓn tiÕp b¶n tin trªn tuyÕn b¸o hiÖu WB ®Õn B. 5. Tæng ®µi B nhËn b¶n tin. Nhê ph©n tÝch b¶n tin, nã x¸c ®Þnh r»ng thuª bao bÞ gäi n»m trong sè phôc vô cña nã vµ thuª bao bÞ gäi ®ang rçi. 6. Tæng ®µi B t¹o mét b¶n tin hoµn thµnh ®Þa chØ ACM – chØ ra r»ng IAM ®· ®Õn ®-îc ®Þa chØ thÝch hîp. B¶n tin x¸c ®Þnh tæng ®µi nhËn (tæng ®µi A), tæng ®µi göi (tæng ®µi B) vµ trung kÕ ®-îc chän. 7. Tæng ®µi B chän mét trong nh÷ng tuyÕn b¸o hiÖu lo¹i A cña nã (vÝ dô lµ BX) vµ truyÒn b¶n tin ACM qua tuyÕn ®ã ®Ó ®Þnh tuyÕn ®Õn tæng ®µi A. Cïng mét thêi ®iÓm, nã hoµn thµnh ®-êng ®i cho cuéc gäi ë h-íng ng-îc l¹i (h-íng vÒ tæng ®µi A), göi håi ©m chu«ng qua trung kÕ ®ã ®Õn A, vµ göi tÝn hiÖu chu«ng cho ®-êng d©y thuª bao bÞ gäi. 8. STP X nhËn b¶n tin, ®äc nh·n ®Þnh tuyÕn cña nã vµ x¸c ®Þnh r»ng b¶n tin ®-îc göi ®Õn tæng ®µi A. Nã chuyÓn tiÕp b¶n tin trªn tuyÕn XA. 9. Khi nhËn ®-îc ACM, tæng ®µi A kÕt nèi ®-êng d©y thuª bao chñ gäi tíi trung kÕ ®· ®-îc chän theo h-íng ng-îc l¹i (®Ó ng-êi gäi cã thÓ nghe thÊy tÝn hiÖu håi ©m chu«ng ®-îc göi tõ tæng ®µi B).
  8. 10. Khi thuª bao chñ gäi nhÊc m¸y, tæng ®µi B t¹o mét b¶n tin tr¶ lêi ANM, x¸c ®Þnh tæng ®µi nhËn (A), tæng ®µi göi (B) vµ trung kÕ ®-îc chän. 11. Tæng ®µi B chän tuyÕn b¸o hiÖu ®· dïng ®Ó göi b¶n tin ACM (tuyÕn BX) ®Ó göi b¶n tin ANM. Tíi thêi ®iÓm nµy, trung kÕ còng ph¶i ®-îc kÕt nèi tíi ®-êng d©y bÞ gäi theo c¶ hai h-íng (®Ó cho phÐp héi tho¹i). 12. STP X nhËn d¹ng b¶n tin ANM, x¸c ®Þnh ®Þa chØ tæng ®µi nhËn lµ tæng ®µi A vµ chuyÓn tiÕp nã qua tuyÕn b¸o hiÖu XA. 13. Tæng ®µi A ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng thuª bao chñ gäi ®-îc kÕt nèi víi trung kÕ ë c¶ hai h-íng vµ cuéc ®µm tho¹i cã thÓ ®-îc thùc hiÖn. 14. NÕu nh- thuª bao chñ gäi h¹ m¸y tr-íc (sau khi héi tho¹i), tæng ®µi A sÏ t¹o mét b¶n tin gi¶i phãng REL cã ®Þa chØ lµ tæng ®µi B, x¸c ®Þnh trung kÕ phôc vô cuéc gäi. Nã göi b¶n tin nµy ®i qua tuyÕn b¸o hiÖu AW. 15. STP W nhËn b¶n tin REL, x¸c ®Þnh ®Þa chØ cña nã lµ tæng ®µi B, vµ chuyÓn tiÕp nã b»ng tuyÕn b¸o hiÖu B. 16. Tæng ®µi B nhËn b¶n tin REL, ng¾t kÕt nèi trung kÕ khái ®-êng thuª bao, tr¶ l¹i trung kÕ vÒ tr¹ng th¸i rçi, t¹o mét b¶n tin hoµn toµn gi¶i phãng RLC cã ®Þa chØ lµ tæng ®µi A, vµ truyÒn nã trªn tuyÕn b¸o hiÖu BX. RLC còng chØ râ trung kÕ ®· ®-îc sö dông ®Ó phôc vô cuéc gäi. 17. STP X nhËn b¶n tin RLC, x¸c ®Þnh ®Þa chØ tæng ®µi nhËn (A) vµ chuyÓn b¶n tin ®i qua tuyÕn XA.
  9. 18. Khi nhËn ®-îc b¶n tin RLC, tæng ®µi A ®-a trung kÕ ®· ®-îc chØ ra vÒ tr¹ng th¸i rçi, s½n sµng phôc vô cuéc gäi míi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản