Thông tư hướng dẫn điều chỉnh chỉ số sinh hoạt phí

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
112
lượt xem
15
download

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh chỉ số sinh hoạt phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh chỉ số sinh hoạt phí đối với cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn điều chỉnh chỉ số sinh hoạt phí

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch ban tæ chøc - c¸n bé chÝnh phñ - bé tµi chÝnh Sè 22/2001/TTLT/BTCCBCP-BTC ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2001 Híng dÉn ®iÒu chØnh chØ sè sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi ChÕ ®é sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi ®îc thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 105/CP ngµy 22/6/1965 cña Héi ®ång ChÝnh phñ (nay lµ ChÝnh phñ), trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Õn nay ®· n¶y sinh nh÷ng víng m¾c nh hÖ chØ sè sinh ho¹t phÝ kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸n bé, c«ng chøc trong cïng c¬ quan ®¹i diÖn vµ quan hÖ chØ sè sinh ho¹t phÝ cßn cha phï hîp víi quan hÖ tiÒn l¬ng trong níc. §Ó th¸o gì nh÷ng víng m¾c nªu trªn, thùc hiÖn ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 34/CP-VX ngµy 11/1/2001 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh møc sinh ho¹t phÝ cña c¬ quan ®¹i diÖn, sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Ngo¹i giao, Liªn tÞch Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ - Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc ®iÒu chØnh chØ sè sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi nh sau: I. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông: C¸n bé, c«ng chøc thuéc biªn chÕ t¹i c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi, hëng sinh ho¹t phÝ ë ngoµi níc do ng©n s¸ch Nhµ níc ®µi thä. II. Nguyªn t¾c ®iÒu chØnh chØ sè sinh ho¹t phÝ: 1. B¶o ®¶m quan hÖ c©n ®èi gi÷a hÖ sè møc l¬ng ë trong níc víi chØ sè sinh ho¹t phÝ ë ngoµi níc vµ sù thèng nhÊt chÕ ®é sinh ho¹t phÝ gi÷a c¸n bé, c«ng chøc cña c¸c ngµnh trong cïng mét c¬ quan ®¹i diÖn. 2. Lµm c«ng viÖc g×, gi÷ chøc vô g× t¹i c¬ quan ®¹i diÖn th× hëng chØ sè sinh ho¹t phÝ cña c«ng viÖc ®ã, chøc vô ®ã (theo chøc vô ngo¹i giao vµ chøc danh lµm viÖc t¹i c¬ quan ®¹i diÖn ghi trong quyÕt ®Þnh cö ®i c«ng t¸c ë níc ngoµi). 3. Møc sinh ho¹t phÝ cña c¸n bé, c«ng chøc c«ng t¸c t¹i c¬ quan ®¹i diÖn ®îc tÝnh b»ng chØ sè. ChØ sè sinh ho¹t phÝ cña tõng chøc danh, chøc vô ®ang lµm viÖc t¹i c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi ®îc qui ®Þnh trªn c¬ së møc sinh ho¹t phÝ tèi thiÓu lµ 100% (møc sinh ho¹t phÝ tèi thiÓu lµ møc hiÖn ®ang ¸p dông ®èi víi tõng c¬ quan ®¹i diÖn), chØ sè sinh ho¹t phÝ tèi ®a lµ 250% vµ hÖ sè møc l¬ng trong níc. 4. Nguån ®iÒu chØnh chØ sè sinh ho¹t phÝ qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®- îc tÝnh vµo kinh phÝ chi thêng xuyªn cña c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi.
  2. 2 III. C¸ch ®iÒu chØnh chØ sè sinh ho¹t phÝ míi: 1. Ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy b¶ng chØ sè sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi, gåm 4 b¶ng chuyÓn xÕp vµo chØ sè sinh ho¹t phÝ míi nh sau: B¶ng 1: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc vô ngo¹i giao. B¶ng 2: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ngµnh hµnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, ®oµn thÓ. B¶ng 3: ¸p dông ®èi víi chuyªn ngµnh qu©n sù vµ c«ng an kh«ng gi÷ chøc vô ngo¹i giao. B¶ng 4: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc kü thuËt hËu cÇn, nh©n viªn hµnh chÝnh, phôc vô. 2. §èi víi nh÷ng ngêi trong thêi gian tËp sù ®îc hëng 85% chØ sè sinh ho¹t phÝ bËc 1 cña chøc danh t¬ng øng. IV. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. C¨n cø qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, c¸c Bé, ngµnh cã c¸n bé, c«ng chøc c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi rµ so¸t c¸c chøc danh c¸n bé, c«ng chøc ®Ó chuyÓn xÕp vµo chØ sè sinh ho¹t phÝ míi ®óng qui ®Þnh vµ ®Þnh kú b¸o c¸o vÒ liªn Bé Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh viÖc sö dông quÜ sinh ho¹t phÝ cña c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 1/5/2001. Nguån ®iÒu chØnh chØ sè sinh ho¹t phÝ cña c¸n bé, c«ng chøc c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi n¨m 2001 s¾p xÕp trong dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2001 cña c¸c Bé, ngµnh. 3. B·i bá c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh vÒ chØ sè sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi cña c¸c Bé, ngµnh ban hµnh tríc ngµy 1/5/2001. Riªng ®èi víi chÕ ®é phu nh©n, phu qu©n ngo¹i giao vÉn thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 41 TT/LB ngµy 1/7/1997 cña liªn Bé Tµi chÝnh - Ngo¹i giao. 4. §èi víi doanh nghiÖp ViÖt Nam cã V¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi ®- îc vËn dông chØ sè sinh ho¹t phÝ t¹i b¶ng sè 2 vµ sè 4 ®Ó tÝnh møc sinh ho¹t phÝ cho viªn chøc lµm viÖc t¹i V¨n phßng ®¹i diÖn nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi ph¶n ¸nh vÒ liªn Bé ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.
  3. 3 B¶ng chØ sè sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc c«ng t¸c t¹i c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi (ban hµnh kÌm theo Th«ng t Liªn tÞch sè 22/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC, ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2001 cña Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ - Bé Tµi chÝnh) B¶ng I. C¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc vô ngo¹i giao: Chøc vô ngo¹i giao BËc I BËc II BËc III BËc IV BËc V §¹i sø: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi 228% 238% 250% níc 4,91 trë 4,92-5,84 5,85 trë lªn - HÖ sè l¬ng trong níc xuèng Tham t¸n c«ng sø, Tæng l·nh sù: 214% 224% - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi 4,91 trë 4,92 trë lªn níc xuèng - HÖ sè l¬ng trong níc Tuú viªn Qu©n sù: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi 206% 214% 224% níc 5,89 trë 5,90-6,49 6,50 trë lªn - HÖ sè l¬ng trong níc xuèng Phã tuú viªn Qu©n sù: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi 196% 204% níc 5,89 trë 5,90 trë lªn - HÖ sè l¬ng trong níc xuèng Tham t¸n, Phã Tæng l·nh sù: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi 196% 204% níc 3,90 trë 3,91 trë lªn - HÖ sè l¬ng trong níc xuèng BÝ th thø nhÊt: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi 180% 188% níc 2,82-3,30 3,31 trë lªn - HÖ sè l¬ng trong níc BÝ th thø hai: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi 172% níc 2,58 trë lªn - HÖ sè l¬ng trong níc BÝ th thø ba: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi 1,64% níc 2,34 trë lªn - HÖ sè l¬ng trong níc L·nh sù: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi 164% 172% 180% 188% níc 2,57 trë 2,58-2,81 2,82-3,30 3,31 trë - HÖ sè l¬ng trong níc xuèng lªn Phã l·nh sù: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi 156% 164% 172% níc 2,33 trë 2,34-2,57 2,58 trë lªn
  4. 4 - HÖ sè l¬ng trong níc xuèng Tuú viªn th¬ng m¹i: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi 156% 164% 172% 180% 188% níc 2,33 trë 2,34-2,57 2,58-2,81 2,82-3,30 3,31 - HÖ sè l¬ng trong níc xuèng trë lªn Tuú viªn, Tuú viªn l·nh sù: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi 156% níc 1,86 trë lªn - HÖ sè l¬ng trong níc
  5. B¶ng II - C¸n bé, C«ng chøc trong c¸c ngµnh: Hµnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, ®oµn thÓ: Chøc danh BËc I BËc II BËc III BËc IV BËc V BËc VI BËc VII BËc VIII 1. Trëng bé phËn kh«ng gi÷ chøc vô ngo¹i giao: - ChØ sè SHP ngoµi níc 180% 188% 196% 204% 212% 220% - HÖ sè l¬ng trong níc 2,98 trë 2,99-3,48 3,49-3,98 3,99-4,38 4,39-4,91 4,92 trë lªn xuèng 2. C¸n bé, c«ng chøc chuyªn m«n nghiÖp vô hµnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, §oµn thÓ: (c«ng viÖc yªu cÇu tr×nh ®é §¹i häc häc trë lªn) - ChØ sè SHP ngoµi níc 156% 164% 172% 180% 188% 196% 204% 212% - HÖ sè l¬ng trong níc 2,25 trë 2,26-2,50 2,51-2,98 2,99-3,48 3,49-3,98 3,99-4,38 4,39-4,91 4,92 trë lªn xuèng
  6. B¶ng III. Chuyªn ngµnh Qu©n sù vµ C«ng an kh«ng gi÷ chøc vô ngo¹i giao: Chøc danh BËc I BËc II BËc II BËc IV BËc V BËc VI BËc VII BËc VIII SÜ quan Qu©n ®éi, c«ng an, qu©n nh©n kh«ng gi÷ chøc vô ngo¹i giao: - ChØ sè SHP ngoµi níc 156% 164% 172% 180% 188% 196% 204% 212% - HÖ sè l¬ng trong níc 3,20 trë xuèng 3,21-3,50 3,51-3,80 3,81-4,15 4,16-4,80 4,81-5,30 5,31-5,90 5,91 trë lªn
  7. B¶ng IV. C¸n bé, c«ng chøc kü thuËt hÇu cËn, nh©n viªn hµnh chÝnh phôc vô: ST Chøc danh BËc I BËc II BËc III BËc IV BËc V BËc VI T 1 C¬ yÕu: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi níc 140% 146% 152% 158% 164% 170% - HÖ sè l¬ng trong níc 2,90 trë xuèng 2,91-3,39 3,40-3,89 3,90-4,38 4,39-4,89 4,90 trë lªn 2 KÕ to¸n, V¨n th, thñ quü, ®¸nh m¸y, ®iÖn ®µi: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi níc 134% 140% 146% 152% 158% 164% - HÖ sè l¬ng trong níc 1,58 trë xuèng 1,59-1,82 1,83-2,18 2,19-2,55 2,56-2,94 2,95 trë lªn 3 L¸i xe - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi níc 134% 140% 146% 152% 158% 164 % - HÖ sè l¬ng trong níc 1,81 trë xuèng 1,82-2,03 2,04-2,36 2,37-2,69 2,70-3,02 3,03 trë lªn 4 CÊp dìng, t¹p vô, thêng trùc b¶o vÖ: - ChØ sè sinh ho¹t phÝ ngoµi níc 134% 140% 146% 152% 158% 164% - HÖ sè l¬ng trong níc 1,44 trë xuèng 1,45-1,62 1,63-1,89 1,90-2,16 2,17-2,43 2,44 trë lªn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản