Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
78
lượt xem
4
download

Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  26 /1998/TT­B T C  n g µ y 4 th¸ng  n¨ m  1998 BT s 3  H í ng d É n   ñ t ô c c Ê p  Gi Ê y  h ø n g  n h Ë n  ® ñ  tiªu th c  ch u È n  v µ  ® i Ò u   Ö n  ki h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h   ¶ o  hi Ó m    b C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 100/CP  µy  ng 18/12/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v kinhdoanh    b¶o  Ó m; hi C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 74/CP  µy  ng 14/6/1997  ña  Ýnh  ñ  öa  æi,  c Ch ph s ® bæ  sung  ét  è  iÒu  m s® quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 100/CP  µy  ng 18/12/1993  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v kinhdoanh    b¶o  Ó m; hi Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ñ tôc cÊp  Êy  T  h  th     Gi chøng  Ën      Èn  µ   nh ®ñ tiªuchu v ®iÒu  Ön  ¹t®éng  ki ho   kinhdoanh    b¶o  Ó m     hi nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:    N 1.Theo  Òu  cña    §i 1  NghÞ   nh  è  ®Þ s 100/CP  µy  ng 18/12/1993 cña  Ýnh    Ch phñ  Ò   v kinh doanh    b¶o  Ó m,  ¹m    dông  ña  hi ph vi¸p  c NghÞ   nh  µy  µ ho¹t ®Þ n l    ®éng  b¶o  Ó m   hi mang  Ýnh  Êt kinh doanh. B¶o  Ó m   tÕ  t ch       hi y  ban  µnh  h theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 299/H§BT  µy  ng 15/8/1992  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ l  ChÝnh  ñ) vµ  ph   NghÞ   nh  è  ®Þ s 47/CP  µy  ng 6/6/1994 cña  Ýnh  ñ  öa  æi    Ch ph s ® m ét  è  iÒu  ña  Òu  Ö  s® c §i l b¶o  Ó m   tÕ  hi y  ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 299/H§BT  µ  v b¶o  Ó m     éiban  µnh  Ìm  hi x∙h   h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 26/1/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph kh«ng  éc  ¹m    dông  ña  thu ph vi¸p  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 100/CP  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 74/CP.   2. §èi t ng  iÒu     î ® chØnh  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 100/CP  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 74/CP  µ c¸c doanh  l    nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m,  ilýb¶o  gi   i hi ®¹     hiÓ m   Õn hµnh  ti   kinhdoanh    b¶o  Ó m       hi trªnl∙nhthæ  Ötnam.    Vi      3. Bé   µi chÝnh  µ c¬    T  l   quan  ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n  ho¹t®éng    kinh doanh    b¶o  Ó m.  hi Doanh nghiÖp  b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í gi i   b¶o  Ó m   èn  Õn hµnh  ¹t®éng  hi mu ti   ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   hi ph¶i® îcBé  ëng      tr Bé   µi chÝnh  Êp  Êy  T  c Gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  ¹t®éng  nh ®ñ tiªuchu v ® ki ho   kinhdoanh    b¶o  Ó m   hi (sau ®©y  äit¾tlµGiÊy    g      chøng  Ën). nh Sau    îc cÊp  Êy  khi ®   Gi chøng  Ën, doanh  nh   nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   gi i   hi ph¶i lµm    ñ  ôc thµnh  Ëp    c¸c th t   l doanh  nghiÖp  µ  ¨ng  ý  v® k kinh doanh, xin cÊp  Êy  Ðp  u    Õu  µ tæ       Gi ph ®Ç t (n l   chøc  íc ngoµi)theo    n    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h C¸c  chøc  tæ  kinh  Õ  t trong  µ  µi níc n Õu   a  îc cÊp  Êy  v ngo     ch ®   Gi chøng  nhËn  µ  a  îccÊp  ¨ng  ý  v ch ®   ® k kinh doanh    hoÆc   Êy  Ðp  u    Õu  µtæ  Gi ph ®Ç t(n l   chøc  íc ngoµi)th×  n    kh«ng  îc phÐp  Õn  µnh  ¹t®éng  ®  ti h ho   kinh doanh    b¶o hiÓ m.        II.  C¸c ® i Ò u  ki Ö n v µ  th ñ t ô c x Ð t c Ê p   Gi Ê y c h ø n g  n h Ë n:
  2. 2 1.GiÊy    chøng  Ën:  nh   GiÊy chøng  Ën  Bé   µi chÝnh  Êp  nh do  T   c cho  doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  hi tæ chøc  m«i  í b¶o  Ó m   µv¨n b¶n  gi   i hi l    ph¸p  ýx¸c nhËn  Òn  Õn hµnh  ¹t l    quy ti   ho   ®éng  kinh doanh    b¶o  Ó m   îp  hi h ph¸p  ña  c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  íb¶o  Ó m.  gi   i hi GiÊy  chøng  Ën  µ ®iÒu  Ön    nh l  ki tiªnquyÕt    ®Ó c¸c  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn  cho  Ðp  µnh  Ëp  ph th l doanh  nghiÖp hoÆc   Êp  Êy  Ðp  u    vµ  c Gi ph ®Ç t ®¨ng  ý  k kinhdoanh    trong tr ng  îp ho¹t®éng   ê h     kinhdoanh    b¶o  Ó m.  hi 2.Nguyªn  ¾c  Êp  Êy    t c Gi chøng  Ën: nh   GiÊy chøng  Ën  îc cÊp  nh ®  cho doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc    hi tæ  m«i giíb¶o  Ó m   ùa        i hi d trªnc¸cnguyªn t¾c    sau: ­ Phï hîp víi®Þnh  íng vµ  Õn îcph¸ttr Ón thÞ  êng         h   chi l     i   tr b¶o  Ó m   Öt hi Vi   nam;  ­ Phï hîp víi        nhu  Çu  ña  Òn  ccn kinh tÕ  èc  ©n  Ò   ¹  ×nh    qu d v lo i h b¶o  Ó m   hi mµ   doanh  nghiÖp  ù  Õn  d ki kinhdoanh;   ­ Phï hîp víinhu  Çu    iÓn thªm  è îng c¸c lo¹  ×nh         c ph¸ttr   sl     i h doanh nghiÖp  b¶o  Ó m     õng ®Þa  µn; hi ët   b ­ §¶m     b¶o  ù    nh  ña  Þ  êng  s æn ®Þ c th tr b¶o  Ó m,  hi kh«ng  µm    énthÞ  l x¸o tr   tr ng; ê  3.§iÒu  Ön    îcxÐt cÊp  Êy    ki ®Ó ®     Gi chøng  Ën: nh §iÒu  Ön    é   µi  Ýnh  Ðt  Êp  Êy  ki ®Ó B T ch xc Gi chøng  Ën  nh cho doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  íb¶o  Ó m   îcquy  nh  ô  Ó    gi   i hi ®  ®Þ c th nh sau:  3.1.C¸c  iÒu  Ön    ® ki chung: ­ Cã   ôc    µ  Ünh  ùc  ¹t®éng   m tiªuv l v ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   â rµng:nªu  hi r    râ  ¹m    ¹t®éng,  êigian  ¹t®éng,    ¹  ph vi ho   th   ho   c¸c lo inghiÖp  ô  ù  Õn  Õn  v d ki ti hµnh; ­ Cã   è  èn  iÒu  Ö    sv ® l (kh«ng  Ó   èn  k v vay) Ýt  Êt    nh b»ng  møc   èn  v ph¸p  ®Þnh    ¬ng  t øng  íitõng  ¹  ×nh  v  lo ih doanh nghiÖp   quy  nh   ¹  Òu    nh ®Þ t i§i 22 NghÞ   nh  è  ®Þ s 100/CP;      ­Cã   ×nh   h thøc tæ    chøc  kinh doanh  ïhîp víi   ph       quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   ®Þ t  i 2  ®Þnh  è  s 100/CP; ­ Cã   ôsë  ïhîp víi ¹t®éng    tr   ph         ho kinh doanh:®Þa      chØ  â rµng,®¶m     r    b¶o tÝnh  îp ph¸p cña  ôsë; h    tr   ­ Ng êi ®iÒu  µnh  ã      h c n¨ng  ùc qu¶n  ý,nghiÖp  ô  l  l  v chuyªn m«n   Ò     v b¶o hiÓ m,  ètnghiÖp  Ö   o  ¹ochÝnh  t  h ®µ t   quy  ña  ét  êng  ihäc  c m tr ®¹   kinh tÕ  µ  ã    vc thùc tiÔn qu¶n  ýkinhdoanh      l    hay  qu¶n  ýNhµ   ícÝt  Êt 3  l  n   nh   n¨m; ­Phï hîp víi           nguyªn t¾c  Êp  Êy  c¸c   c Gi chøng  Ën. nh 3.2.§èi víidoanh       nghiÖp b¶o  Ó m   µ   íc,ngoµi viÖc  ¸p  hi Nh n     ® øng    c¸c ®iÒu  Ön  ki chung  quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti® 3.1 cßn ph¶i ® îc cÊp  ã  Èm   Òn     c th quy cho  Ðp  ö  ông  èn  µo  ôc  ch  ¹t®éng  ph s d vvm ®Ý ho   kinhdoanh    b¶o  Ó m.    hi 3.3.§èivíic«ng      Çn, ngoµiviÖc  ¸p       ty cæ ph     ® øng    iÒu  Ön  c¸c ® ki chung  quy  nh  ¹  iÓ m       ®Þ ti® 3.1,c¸c s¸ng  Ëp    µnh  Ëp  l viªnth l c«ng    ty cßn ph¶i cã      x¸c nhËn  Ýnh  îp ph¸p nguån  èn  ãp  ña  ¬  t h    v g c c quan  ã  Èm  Òn   c th quy .
  3. 3 3.4.§èivíi      c«ng    ªndoanh,ngoµiviÖc  ¸p  tyli       ® øng    iÒu  Ön  c¸c ® ki chung  quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t  i 3.1 cßn  ph¶icã    iÒu  Ön    c¸c® ki sau: ­ C¸c    Bªn  ù  nh  d ®Þ tham    ªndoanh  gia li   ph¶i lµ c¸c tæ        chøc  ang  ¹t ® ho   ®éng  îp  h ph¸p  t  Êt  n¨m  Ýnh  í  êi®iÓ m   ép  å  ¬  Ý nh 3  t ti   th n h s theo  Ët ph¸p  lu   hiÖn  µnh  ña  ícn¬ic¸c tæ  h c n       chøc    ng  ôsë  Ýnh  µ  îcc¬  ®ã ®ã tr   ch v ®   quan  µi t  chÝnh  hoÆc   Óm     îp ph¸p  ¹  ki to¸nh   ti nguyªn  x¸c nhËn  ×nh  ×nh  µichÝnh  xø    t h t  lµnh m¹nh  µ  Ön  ang  ¹t®éng  ×nh  êng;   v hi ® ho   b th ­ C¸c    Bªn  ù  nh  d ®Þ tham    ªndoanh  gia li   kh«ng  µc¸c ®èi t¸ccã  Òn  î l         quy l  i ®èi lËp nhau;    ­Ý tnhÊt m ét       trong c¸cBªn  ù  nh     d ®Þ tham    ªndoanh  giali   ph¶ilµtæ      chøc  ®ang  ¹t®éng  ho   kinh doanh    b¶o  Ó m; hi ­ Bªn  ícngoµiph¶ilµtæ    n        chøc  ∙  îcphÐp  Æt  ®®   ® V¨n phßng  idiÖn  ¹ ®¹   ti   ViÖt nam   èithiÓu  n¨m,    t  3  kh«ng    ¹m    vi ph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët ViÖt lu     nam   µ  ã  ng  ãp  Ých  ùc  v c ®ã g t c cho  ù  s ph¸ttr Ón  Þ  êng    i th tr b¶o  Ó m   Öt hi Vi   nam;   ­ LÜnh  ùc  ù  Õn  ªndoanh    v d ki li   ph¶iphï hîp víikh¶         n¨ng  µ  v kinh nghiÖ m     cña    c¸cBªn  ù  nh  d ®Þ tham    ªndoanh; giali   ­ Nguån  èn  ãp  ña  i t¸ctrong nícph¶i® îccÊp  ã  Èm  Òn      v g c ®è           c th quy x¸c nhËn  Ýnh  îp ph¸p; t h  ­ Cã   ¬ng    o  ¹ovµ  tiªnsö  ông    ng  êiViÖt nam,  Ó       ph ¸n ®µ t   u    d lao ®é ng     k c¶ ë    Þ  Ýqu¶n  ýcña  c¸cv tr   l  c«ng    ªndoanh; tyli     3.5.§èi víichi nh¸nh  ña  chøc         c tæ  b¶o  Ó m   íc ngoµi vµ  hi n    c«ng      ty b¶o hiÓ m  100%   èn  ícngoµi,ngoµiviÖc  ¸p  v n      ® øng    iÒu  Ön  c¸c® ki chung cßn ph¶i  cã    iÒu  Ön: c¸c® ki ­ Lµ  chøc  ang  ¹t®éng  îp ph¸p  t  Êt 5    tæ  ® ho   h  Ý nh   n¨m  Ýnh  í thêi®iÓ m   t t    i nép  å  ¬  h s theo  Ëtph¸p  Ön  µnh  ña  ícn¬ic¸c tæ  lu   hi h c n       chøc    ng  ôsë  ®ã ®ã tr   chÝnh  µ  îc c¬  v ®   quan  µichÝnh  t  hoÆc   Óm     îp  ki to¸n h ph¸p  ¹  ti nguyªn  x¸c xø    nhËn  ×nh  ×nh  µi Ýnh  µnh m¹nh  µ  Ön  ang  ¹t®éng  ×nh  êng; t h t  ch l  v hi ® ho   b th ­  µ   chøc  ∙  îc phÐp  Æt   L tæ  ®®  ® V¨n phßng  i diÖn  ¹  Öt  ®¹   t iVi nam   èi t  thiÓu 3    n¨m, kh«ng    ¹m      viph c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtnam   µ  ã  ng        v c ®ã gãp  Ých  ùc  t c cho  ù    iÓnthÞ  êng  s ph¸ttr   tr b¶o  Ó m   Ötnam;  hi Vi     ­ Cã   ¬ng    o  ¹ovµ  tiªnsö  ông    ng  êiViÖt nam,  Ó       ph ¸n ®µ t   u    d lao ®é ng     k c¶ ë    Þ  Ýqu¶n  ýcña  c¸cv tr   l  c«ng    ty;  4.Hå   ¬    Êp  Êy    s xinc Gi chøng  Ën: nh 4.1.§èivíi      doanh  nghiÖp  µ   íc: Nh n Doanh  nghiÖp    Êp  Êy  xin c Gi chøng  Ën  nh ph¶i nép    cho  é   µi chÝnh  BT  m ét  é  å  ¬  µb¶n  Ýnh  b h s l  ch b»ng  Õng  Öt.Ngoµic¸cgiÊy têtheo quy  nh   ti Vi           ®Þ t¹  ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  18  ®Þ s 100/CP, hå  ¬    Êp  Êy    s xin c Gi chøng  Ën  nh cßn bao  å m: g ­ V¨n    b¶n  ña  ¬  c c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  Êp  Ën  Öc  quy ®Þ th l ch thu vi doanh  nghiÖp tham    ¹t®éng  giaho   kinh doanh    b¶o  Ó m; hi ­ Gi¶i tr×nh  Ò   ån  èn  µnh  Ëp    v ngu v th l doanh nghiÖp b¶o  Ó m   ã    hi c x¸c nhËn  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn; c th quy ­TµiliÖu li         ªnquan  íviÖc  t i thuª,  mua  hoÆc   ö  ông  ôsë  µm  Öc; sd tr   l vi
  4. 4 4.2.§èivíi      c«ng      Çn: tycæ ph Hå   ¬    Êp  Êy  s xin c Gi chøng  Ën  nh ph¶inép    cho  é   µi chÝnh  å m   ét  BT  g m bé    b¶n  Ýnh  ch b»ng  Õng  Öt.Ngoµic¸cgiÊy tê theo  ti Vi         quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  1 §iÒu  NghÞ   nh   è  18  ®Þ s 100/CP, hå  ¬    Êp  Êy    s xin c Gi chøng  Ën  nh cßn   bao gå m: ­ Biªn b¶n  äp      Õn      h ghi ý ki tham    ña      «ng  gia c c¸c cæ ® s¸ng  Ëp  Ò   Öc  l v vi thµnh  Ëp c«ng      Çn; l  tycæ ph ­ X¸c  Ën  ña  ¬    nh c c quan  ã  Èm   Òn  Ò   Ýnh  îp  c th quy vt h ph¸p  ña  ån  c ngu vèn  µnh  Ëp c«ng  th l  ty; ­TµiliÖu li         ªnquan  íviÖc  t i thuª,  mua  hoÆc   ö  ông  ôsë  µm  Öc; sd tr   l vi 4.3.§èivíi      c«ng    ªndoanh: tyli   Hå   ¬    Êp  Êy  s xin c Gi chøng  Ën nh ph¶inép    cho  é   µi chÝnh  å m   ét  BT  g m bé b¶n  Ýnh  ch b»ng  Õng  Öt vµ  ét  é  ti Vi   m b b¶n  Ýnh ch b»ng  Õng  ti Anh. Ngoµi     c¸c giÊy  ê theo    t  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  2  18  ®Þ s 100/CP, hå  ¬   s xincÊp  Êy    Gi chøng  Ën  nh cßn  bao  å m: g ­ V¨n    b¶n  ña  Êp  ã  Èm   Òn  cc c th quy cho  Ðp  i    µ Bªn  Öt nam   ph ®è t¸cl   Vi   tham    µo  giav c«ng    ªndoanh; tyli   ­ Gi¶itr×nh vÒ   ån  èn  ãp  ña  i t¸clµBªn  Öt nam   ã    Ën       ngu v g c ®è       Vi   c x¸c nh cña  ¬  c quan  ã  Èm  Òn; c th quy ­ TµiliÖu li         ªnquan  í viÖc  t  i thuª,mua    hoÆc   ö  ông  ôsë  µm  Öc  ña  sd tr   l vi c c«ng    ªndoanh; tyli   C¸c  Êy  ê  µ b¶n  gi t l   sao ph¶i cã    x¸c  Ën  îp  nh h ph¸p  ña  ¬  c c quan c«ng  chøng  ¬iBªn  n  tham    ªndoanh  ng  ôsë  Ýnh. giali   ®ã tr   ch C¸c  Êy  ê lµb¶n  Þch    Õng  Öt ph¶icã    Ën  îp ph¸p  ña  ¬  gi t     d ra ti Vi     x¸c nh h   cc quan  c«ng chøng  Öt nam   Vi   hoÆc   chøc  Þch  Ëtho¹t®éng  îp ph¸p  ¹ tæ  d thu     h  t i ViÖtnam.    4.4.§èi víichi nh¸nh  ña  chøc         c tæ  b¶o  Ó m   íc ngoµi vµ  hi n    c«ng      ty b¶o hiÓ m  100%   èn  ícngoµi: v n  Hå   ¬    Êp  Êy  s xin c Gi chøng  Ën nh ph¶inép    cho  é   µi chÝnh  å m   ét  BT  g m bé b¶n  Ýnh  ch b»ng  Õng  Öt vµ  ét  é  ti Vi   m b b¶n  Ýnh ch b»ng  Õng  ti Anh. Ngoµi     c¸c giÊy  ê theo    t  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  3  18  ®Þ s 100/CP, hå  ¬   s xincÊp  Êy    Gi chøng  Ën  nh cßn  bao  å m: g ­ GiÊy  ê li     t   ªnquan  í viÖc  t  i thuª,mua    hoÆc   ö  ông  ôsë  µm  Öc  ña  sd tr   l vi c c«ng    ¹ ViÖtnam;   tyt  i     C¸c  Êy têlµb¶n  Þch  gi       d hoÆc   b¶n  sao  ph¶icã    Ën  îp ph¸p cña  ¬    x¸cnh h     c quan  c«ng chøng  ícnguyªn xø. n    C¸c  Êy  ê lµb¶n  Þch    Õng  Öt ph¶icã    Ën  îp ph¸p  ña  ¬  gi t     d ra ti Vi     x¸c nh h   cc quan  c«ng chøng  Öt nam   Vi   hoÆc   chøc  Þch  Ëtho¹t®éng  îp ph¸p  ¹ tæ  d thu     h  t i ViÖtnam.    5. Sau    Ën    å  ¬, Bé   µi chÝnh  Ï xem   Ðt  Êp  Êy    khi nh ®ñ h s   T   s  xc Gi chøng  nhËn trong thêih¹n quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è      ®Þ t  i 21  ®Þ s 100/CP. N Õu   sau  th¸ng kÓ   õ ngµy  îccÊp  Êy  12    t  ®  Gi chøng  Ën, doanh  nh   nghiÖp  b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   a  µm  gi   i hi ch l xong  ñ tôc thµnh  Ëp  th     l doanh 
  5. 5 nghiÖp  µ  ¨ng  ý  v® k kinh doanh    hoÆc   a    îc GiÊy  Ðp  u    ×  ch xin ®   ph ®Ç t th ph¶i   th«ng  b¸o cho  é   µi chÝnh  Õt lýdo, thêigian  ù  Õn  µn  µnh  µ    BT  bi         d ki ho th v xin gia h¹n  Êy    Gi chøng  Ën. ViÖc    ¹n  Êy  nh   gia h Gi chøng  Ën  nh chØ  îcthùc hiÖn  ®    m ét  Çn  íithêigian  èi®a   µ 6  l v    t   l   th¸ng.Qu¸  êih¹n    th   trªn,doanh    nghiÖp    b¶o hiÓ m,  chøc  tæ  m«i  íb¶o  Ó m   gi   i hi ph¶ilµm  ¹thñ tôcxincÊp  íi.   l        i m Doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi ph¶inép    kho¶n  Ö  l phÝ   Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  nh b»ng  Òn  Öt nam   ti Vi   hoÆc   ¹itÖ  ¬ng  ¬ng  ngo   t ® theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 21  ®Þ s 100/CP. Kho¶n  Ö  Ý  µy    l ph n kh«ng  bao  å m   g trong vèn    ph¸p ®Þnh  ña    c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í gi   i b¶o  Ó m   hi quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ t i 22  ®Þ s 100/CP. ViÖc    thu,qu¶n  ývµ  ö  ông  Ö  Ý   Êp  Êy  l  s d l ph c Gi chøng  Ën  ùc hiÖn  nh th   theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  TC/C§TC  µy  th¸ng 11  ts 96  ng 18    n¨m  1994  cña  é   µi chÝnh  íng  Én    BT  h d thu,qu¶n  ý,sö  ông  Ö  Ý   Êp  Êy  l  d l ph c Gi chøng  nhËn      Èn  µ  iÒu  Ön  ®ñ tiªuchu v ® ki kinh doanh    b¶o  Ó m.  hi III.H o ¹t ® é n g  v µ  thay ® æ i  n é i d u n g  h o ¹t ® é n g  c ñ a d o a n h      n g hi Ö p  b ¶ o  hi Ó m, t æ  c h ø c  m «i giíi ¶ o  hi Ó m :  b 1. Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi ph¶iho¹t®éng     ®óng  íi   éidung  µ  ¹m    ∙  îcquy  nh  v  n   c¸c v ph vi® ®   ®Þ trong GiÊy    chøng  Ën  ∙  nh ® cÊp. Trêng  îp muèn  h  thay ® æi  éidung  ña  Êy    n  c Gi chøng  Ën  ∙  Êp,doanh  nh ® c   nghiÖp  b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi ph¶icã      v¨n b¶n  Ýnh  ch thøc yªu    cÇu    bæ sung,söa  æi    ® hoÆc   Êp  ¹ GiÊy  c l  i chøng  Ën  öiBé   µi chÝnh    nh g   T   nªu râ  ýdo, c¸c néi dung  l        yªu  Çu    c bæ sung, söa  æi    ® hoÆc   Êp  ¹ GiÊy  c li   chøng  nhËn. M çi  Çn  öa  æi    ls® hoÆc   Êp  ¹ GiÊy  c li  chøng  Ën, doanh  nh   nghiÖp    b¶o hiÓ m,  chøc  tæ  m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi ph¶inép  tr Öu®ång  Ö  Ý    10  i   l ph (hoÆc  ¹ingo   tÖ ¬ng  ¬ng).Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  y     å  ¬, Bé   t ®   th   30  k t  nh ®Ç ®ñ h s   Tµi chÝnh  ã    c tr¸ch nhiÖ m     quyÕt  nh   Öc  ®Þ vi cho  Ðp  öa  æi,    ph s® bæ sung  hoÆc   õchèi. t  Trong  êigian cha  îcBé  µichÝnh  Êp  Ën    Çu  öa  æi,bæ   th     ®  T  ch thu yªu c s ®   sung  hoÆc   Êp  ¹ GiÊy  c l  i chøng  Ën, doanh  nh   nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc    hi tæ  m«i gií b¶o  Ó m     i hi kh«ng  îctiÕn hµnh    ¹t®éng  îtqu¸ néidung  µ  ¹m    ®    c¸c ho   v      v ph vi cho  Ðp  ña  Êy  ph c Gi chøng  Ën  ò.  nh c   2. Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   hi chØ   Õn  µnh  ti h b¶o  Ó m   ©n  ä  hi nh th hoÆc   b¶o  Ó m     ©n  ä  µ  chøc  hi phi nh th v tæ  m«i  í b¶o  Ó m   gi i   hi kh«ng  îc thµnh  Ëp ®  l  qu¸ m ét      chinh¸nh trong cïng m ét  µnh  è.     th ph KhixinphÐp  µnh  Ëp chinh¸nh     th l   (hoÆc    ×nh  c¸ch thøc tæ    chøc  kh¸c® îc    phÐp  ¹t®éng  ho   kinh doanh),doanh      nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  gi i   hiÓ m  ph¶ilµm  n  öiBé  µichÝnh  Ìm    ®¬ g   T   k theo c¸ctµi Öu sau:        li    ­ B¶n  ¸nh    ×nh  ×nh  ¹t®éng,    ® gi¸t h ho   møc     ®é t¨ng tr ng  Ò     ë v doanh    thu cña  doanh  nghiÖp trongthêigian tr c;     í ­ §iÒu      tranhu  Çu  c b¶o  Ó m   ¬idoanh  hi n  nghiÖp    Ðp  µnh  Ëp    xin ph th l chi nh¸nh;
  6. 6 ­  Õ   ¹ch  K ho kinh doanh  ña    c chi nh¸nh trong  n¨m  í  3  ti trong    ®ã nªu  â r  lÜnh  ùc,ph¹m    ù  Õn  v  vid ki kinh doanh  ña      c chinh¸nh,dù  Õn    ki doanh    ña  thu c chinh¸nh;   ­Dù   Õn  ¬i® Æt  ôsë      ki n   tr   chinh¸nh; ­  ù   Õn  Õ   ¹ch  ©n   ù, bao  å m   c¸n  é  D ki k ho nh s  g c¶  b qu¶n  ý vµ  l   c¸n  é  b nghiÖp  ô  ña    v c chinh¸nh; ­Lý  Þch,v¨n b»ng,chøng   l      chØ  ña  êi®iÒu  µnh    c ng   h chinh¸nh.       3.Xin phÐp  iÓnkhainghiÖp  ô     tr     v b¶o  Ó m   íi: hi m Trong qu¸  ×nh  ¹t®éng,  tr ho   doanh nghiÖp b¶o  Ó m   ã  Ó    Þ  hi c th ®Ò ngh Bé   µichÝnh  T  cho  Ðp  iÓn khainghiÖp  ô  ph tr     v b¶o  Ó m   íingoµic¸c nghiÖp  hi m     vô  ∙  îcquy  nh  ®®   ®Þ trong GiÊy    chøng  Ën. nh Khi    Ðp  iÓn  xin ph tr khai nghiÖp  ô    v b¶o  Ó m   íi,doanh  hi m  nghiÖp    b¶o hiÓ m  ph¶ilËp hå  ¬  öiBé  µichÝnh      sg  T  bao  å m     µiliÖu sau: g c¸ct     ­§¬n    iÓnkhainghiÖp  ô    xintr     v b¶o  Ó m   íi; hi m ­ §iÒu      tranhu  Çu  ña  c c kh¸ch hµng  i  íilo¹    ®è v   i nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   ù  hi d kiÕn  iÓnkhai; tr   ­ Gi¶i tr×nh  ¬  ë  Ët  Êt  ü  Ët,®éi  ò    c s v ch k thu   ng c¸n  é,  iÒu  Ön  µi b® ki t   chÝnh  ôc  ô  ph v cho  Öc  iÓnkhainghiÖp  ô  íi; vi tr     vm ­ Quy  ¾c, ®iÒu    t  kho¶n, biÓu  Ý, hoa  ång    ph   h b¶o  Ó m   ña  hi c nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   ù  Õn  iÓnkhai; hi d ki tr   ­ Gi¶i tr×nh  ¬  ë  Ýnh  Ý,  ¬ng    cst ph ph ph¸p  Ých  Ëp  ù  tr l d phßng nghiÖp  vô..  ña  . c nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   ù  Õn  iÓnkhai; hi d ki tr   ­Ph¬ng      ¸n kinh doanh    trong 3    n¨m  í®èi víi ¹ nghiÖp  ô  ù  Õn  iÓn t        i lo i v d ki tr   khai. IV. u ¶ n  l ý,  Q  gi¸ m s¸t o ¹t ® é n g  kinh d o a n h    h   b ¶ o  hi Ó m :   1.KiÓ m     tra: Ngoµi viÖc  Þu  ù  Óm     ña    ¬    ch s ki tra c c¸c c quan  chøc  n¨ng  ña  µ   íc c Nh n   theo  ph¸p  Ët hiÖn  µnh, doanh  lu   h   nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í    gi ib¶o hiÓ m  cßn ph¶i chÞu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    ña  é   µi chÝnh  Ò   s¸tc B T   v c¸ch  thøc   ®iÒu  µnh, kh¶  h   n¨ng  thanh to¸n,t×nh  ×nh    h qu¶n  ýtµis¶n, viÖc  ùc  Ön  l      th hi ®iÒu  kho¶n, biÓu  Ý, hoa  ång    ph   h b¶o  Ó m   ∙  ¨ng  ý  íiBé   µi chÝnh  µ  hi ®® k v  T   v viÖc  Êp  µnh  ch h ph¸p  ËthiÖn  µnh  ña  lu   h c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m.  Öc  Óm    ña  é   µi chÝnh  gi   i hi Vi ki trac B T   kh«ng  îclµm  ®  ¶nh  ëng  h ®Õ n   ¹t®éng  ×nh  êng  ña  ho   b th c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í gi   i b¶o  Ó m.  hi Trong  êng  îp    ¹m    tr h viph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý,tuú  l   theo  møc   ®é     ¹m  Ï bÞ   ö  ýtheo  viph s   x l   quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n    Òu    10, §i 1, NghÞ   nh  è  ®Þ s 74/CP  µy  th¸ng 6  ng 14    n¨m  1997  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  m s® quy  nh   ®Þ t¹  iNghÞ   nh   è  ®Þ s 100/CP  µy  th¸ng 12  ng 18    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v kinhdoanh    b¶o  Ó m.   hi   2.H¹n  Õ,  nh    ch ®× chØ  µ    åiGiÊy  v thu h   chøng  Ën: nh
  7. 7 2.1.Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   ã  Ó  Þ   é  gi   i hi c th b B TµichÝnh  ¹n chÕ   Êy    h  Gi chøng  Ën  nh trong tr ng  îp sau:  ê h   Kh«ng  ùc hiÖn  ng  iÒu  th   ®ó ® kho¶n, biÓu  Ý     ph b¶o  Ó m   ∙  îc Bé   µi hi ® ®   t  chÝnh    Èn phª chu 2.2.Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   ã  Ó  Þ   é  gi   i hi c th b B TµichÝnh  nh    ®× chØ  Êy  Gi chøng  Ën  nh trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   2.2.1.Vi  ¹m    ph nghiªm  äng  ÷ng  tr nh quy  nh  ña  Ëtph¸p  Öt nam,  ®Þ c lu   Vi   NghÞ  ®Þnh  sè  100/CP  ngµy 18/12/1993, NghÞ  ®Þnh  sè  74/CP  ngµy  14/6/1997 trong ho¹t®éng       kinhdoanh.   2.2.2.Kh¶    n¨ng  µichÝnh  t  kh«ng      ùc hiÖn    ®ñ ®Ó th   c¸c cam   Õt  i  íi k ®è v   ngêi® îcb¶o  Ó m      hi . 2.2.3.Tù     nh    ý ®× chØ   ¹t®éng  ho   trong  êih¹n  Êy  th   Gi chøng  Ën    nh cßn hiÖu  ùc. l 2.3.Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   ã  Ó  Þ   é  gi   i hi c th b B TµichÝnh    åiGiÊy    thu h   chøng  Ën  nh trong c¸ctr ng  îp sau:     ê h     2.3.1Sau  th¸ngkÓ   õngµy  îccÊp  Êy    12    t  ®  Gi chøng  Ën  nh hoÆc   Õt  êi h th   gian    ¹n  îc Bé   µi chÝnh  gia h ®   T   cho  Ðp  µ   ph m kh«ng  ùc  Ön  y       th hi ®Ç ®ñ c¸c ®iÒu  Ön    ki ®Ó khaitr ng  ¹t®éng    ¬ ho   hoÆc   kh«ng  ¹t®éng. ho   2.3.2.Kh«ng  Ó  Õp  ôc ®¸p    th ti t   øng    iÒu  Ön    Êp  Êy  c¸c ® ki khic Gi chøng  nhËn.  2.3.3.     Ó,ph¸ s¶n  Gi¶ith     . 2.3.4. îp  Êt.  H nh 2.3.5.Chia    t¸ch,bÞ   nhËp  Én  í viÖc    s¸p  d ti  doanh nghiÖp b¶o  Ó m,    hi tæ chøc m«i  í b¶o  Ó m   Êt   gi i   hi m t c¸ch ph¸p  ©n    nh hoÆc  kh«ng  Ó  Õp  ôc ®¸p  th ti t   øng    iÒu  Ön    Êp  Êy  c¸c® ki khic Gi chøng  Ën. nh 2.3.6.Ngoµi c¸c tr ng  îp nãitrªn,GiÊy       ê h       chøng  Ën  ña    nh c chinh¸nh  ña  c tæ chøc b¶o  Ó m,  hi m«i  í b¶o  Ó m   íc ngoµi cßn  Þ   håi khitæ  gi i   hi n    b thu      chøc  b¶o  Ó m,  hi m«i  í b¶o  Ó m   íc ngoµi bÞ   ótgiÊy  Ðp  µ  Ê m   gi i   hi n    r  ph v ch døt  ¹t ho   ®éng  ¹ nguyªn xø. t  i    2.4 GiÊy    chøng  Ën  ã  Ó  Þ   ¹n  Õ,  nh  nh c th b h ch ®× chØ hay    åi®èi víi thu h       m ét  hay  Òu  ¹ nghiÖp  ô  nhi lo i   v hoÆc   Êtc¶    ¹ nghiÖp  ô  ú theo møc    t   c¸clo  i v tu     ®é viph¹m.   Trêng  îp  Êy  h Gi chøng  Ën  Þ   ¹n  Õ,  nh  nh b h ch ®× chØ hay  håi®èi  íi thu    v  lo¹  inghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µo  ×  hi n th doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi kh«ng  îcký  Õp ®   ti   hîp  ng  ®å b¶o  Ó m   íi ®èi  íilo¹  hi m  v  i nghiÖp  ô  ,  ng  Én  v ®ã nh v ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m  Ò     îp ®ång  v c¸ch   b¶o  Ó m   ∙  ý  íc®ã.         hi ® k tr           V¨n b¶n  ¹n  Õ,  nh  h ch ®× chØ  hay thu  åi GiÊy  h  chøng  Ën  ña  é   µi nh c BT  chÝnh  Ïgöi®Õ n     ¬  s    c¸c c quan  ã  ªnquan    ö  ýc¸c bíctiÕp  c li   ®Ó x l       theo  i víi ®è     doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  íb¶o  Ó m   gi   i hi . 3.Gi¶ithÓ,ph¸ s¶n,t¸ch,   Ëp,hîp nhÊt:           nh     s¸p Khi gi¶ithÓ, chÊ m        døt  ¹t®éng,  ho   thanh  ý,t¸ch,s¸p  Ëp  l    nh hoÆc   îp  h nhÊt, doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í  gi ib¶o  Ó m   hi ph¶i thµnh  Ëp   l  ngay ban  thanh  ý.K Ó   õ  µy  îc thµnh  Ëp, ban  l  t ng ®   l  thanh  ý ®¹i diÖn    l    cho doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   ícc¸cc¬  gi   i hi tr     quan  ã  Èm   c th
  8. 8 quyÒn  ña  Öt nam   Ò   Öc  ©n  nh  c Vi   v vi ph ®Þ tr¸chnhiÖ m,  ö  ýtµis¶n  ña      x l    c c¸c bªn  ÷u  h quan  theo ph¸p luËthiÖn  µnh.      h ViÖc    Õt    gi¶iquy ph¸ s¶n  ña  c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í gi   i b¶o  Ó m   ¹t®éng  ¹  Öt nam   ùc hiÖn  hi ho   tiVi   th   theo  Ët ph¸ s¶n  Lu     doanh  nghiÖp  ®∙  îcQuèc  éinícCéng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   ®  h    ho X∙ h   ngh Vi   kho¸IX,kú  äp        h thø tth«ng    qua  µy  ng 30/12/1993 vµ        c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn. h  th   V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n: Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý  tn c hi l   15  k t  k thay thÕ    Th«ng   è  ts 46 TC/C§TC   µy  ng 30/5/1994  ña  é   µi  Ýnh  íng  Én    µnh  c B T ch h d thih NghÞ   ®Þnh  è  s 100/CP  µy  ng 18/12/1993 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v kinh doanh    b¶o  Ó m   hi . C¸c  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th     cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Þp  k thêivÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó xem  Ðt,bæ   x   sung,söa  æi.   ®

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản