intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

1
279
lượt xem
78
download

Thông tư hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn Þ ch B é  K Õ  h o ¹ ch v µ  § Ç u  t ­ B é  T  p h¸p  t s è 05/1998/TTLT­K H & § T­T P  n g µ y   10 th¸ng 7 n¨ m   1998  h í ng d É n   ñ t ô c th µ nh l Ë p v µ  ® ¨n g  k ý   th kinh d o a n h  ® è i víi d o a n h  n g hi Ö p    n h © n, c«n g  ty   t § Ó  ®¬n  gi¶n thñ tôc thµnh  Ëp, ®¨ng ký kinh doanh ®èi víidoanh  l    nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    µ  ty v thay thÕ      c¸c Th«ng   íng  Én  Ò   ñ  ôc thµnh  th d v th t   lËp,®¨ng  ý    k kinhdoanh  i víi   ®è    doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    ∙  tnh   ty® ban  µnh; h Sau    khitham kh¶o    Õn  ña    ¬  ý ki c c¸c c quan  ÷u h quan, Bé   Õ   ¹ch  µ     K ho v §Çu   µ  é    tv B T ph¸p  íng dÉn  ñ tôc thµnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  h  th     l v® k kinh doanh  i víi   ®è     doanh nghiÖp   ©n, c«ng      tnh   tynh sau: I. å  s ¬  ® Ò  n g h Þ  th µ nh l Ë p v µ  ® ¨n g k ý  kinh d o a n h  H 1.§èivíi      doanh  nghiÖp   ©n, hå  ¬  å m: tnh   sg 1.1.§¬n    Þ   µnh  Ëp    ®Ò ngh th l doanh  nghiÖp   ©n  Éu  Ìm  t nh (m k theo),tr ­ êng  îp cã    ëng  ®∙i®Ç u    × ®¬n    Þ  µnh  Ëp  h   xinh u    tth   ®Ò ngh th l bao  å m   néi g c¶    dung    ëng  ®∙i®Ç u  ; xinh u    t 1.2.Ph¬ng  kinh doanh    ¸n    ban  u   ®Ç hoÆc   ù  ®Ç u    i  íitr ng  îp d ¸n  t ®è v   ê h   xinhëng  ®∙i®Ç u  ;   u    t 1.3.GiÊy    chøng  Ën  ña  ©n   µng  Ò   è  Òn  Öt Nam,  ¹itÖ, nh c Ng h v s ti Vi   ngo     vµng  ña  ñ  c ch doanh  nghiÖp  ã  c trong tµikho¶n    ©n  µng;    ë ng h 1.4.Biªn b¶n  ña  éi ®ång  nh    µis¶n  u        c H  ®Þ gi¸t   ®Ç tban  u   ®Ç b»ng  Ön  hi vËtcña  ñ    ch doanh  nghiÖp   ©n  ã    Ën  ña  tnh c x¸cnh c c«ng  chøng  µ  íc. nh n Vèn  u    ban  u   ®Ç t ®Ç kh«ng  Êp  ¬n  th h møc   èn  v ph¸p  nh   ña  µnh  ®Þ c ng nghÒ   ñ  ch doanh  nghiÖp  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. lu   Trêng  îp ®¨ng  ý  h  k kinh doanh  Òu  µnh  Ò,  èn  u      nhi ng ngh v ®Ç tban  u   ®Ç kh«ng  ® îc thÊp  ¬n    h møc   èn  v ph¸p  nh  ña  µnh  Ò   ã  ®Þ c ng ngh c møc   èn  v ph¸p  nh   ®Þ cao  Êt; nh 1.5.GiÊy  ê chøng  ùc vÒ   ôsë    t  th   tr   giao  Þch  ña  d c doanh  nghiÖp   ©n  t nh (giÊy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u    nh quy s h hoÆc   îp ®ång  h  thuªnhµ    hoÆc     Êy  ê c¸c gi t   hîp  Ö  l kh¸c chøng    minh  Òn  ö  ông  îp  quy sd h ph¸p  a   iÓ m   µm  ôsë  ña  ®Þ ® l tr   c doanh  nghiÖp); 1.6.GiÊy    chøng  ùc vÒ   ×nh ®é   th   tr   chuyªn m«n   ña  ñ    c ch doanh  nghiÖp   t nh©n  hoÆc   ña  êi® îcthuªqu¶n  ý,®iÒu  µnh  ¹t®éng  c ng       l  h ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp   nh©n  i  íitr ng  îp  t ®è v   ê h doanh  nghiÖp   nh©n  ¨ng  ý  t ® k kinh  doanh  ÷ng  µnh  Ò   µ   nh ng ngh m ph¸p luËt® ßi  áingêi®iÒu  µnh     h    h ph¶icã  ×nh   tr   ®é   chuyªn m«n.   Trong  êng  îp chñ  tr h  doanh nghiÖp   ©n  a  Èn  Þ   å  ¬  ¨ng  ý  tnh ch chu b h s ® k kinh doanh  µ   Çn    íc GiÊy  Ðp  µnh  Ëp,th×  Çn  ã  n    Þ    mc xin tr   ph th l c c ®¬ ®Ò ngh thµnh  Ëp,ph¬ng    l  ¸n kinh doanh    ban  u   ®Ç hoÆc   ù    u  .Khi®¨ng  ý  d ¸n ®Ç t    k kinh  
 2. 2 doanh,chñ    doanh  nghiÖp   ©n  tnh ph¶ibæ     sung  thªm  Êy tê cßn  Õu  gi     thi trong  hå  ¬  s quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc   ña  ®Þ t  i 1,M Ic Th«ng   µy. tn 2.§èivíi      c«ng    å  ¬  å m: ty,h s g 2.1.§¬n    Þ  µnh  Ëp c«ng    Éu  Ìm    ®Ò ngh th l  ty(m k theo). êng  îp cã    ­   Tr h   xinh ëng  ®∙i®Ç u    × ®¬n    Þ  µnh  Ëp  u    tth   ®Ò ngh th l bao  å m   néidung    ëng    g c¶    xinh u ®∙i®Ç u  ;   t 2.2.Ph¬ng  kinh doanh    ¸n    ban  u   ®Ç hoÆc   ù  ®Ç u    i  íitr ng  îp d ¸n  t ®è v   ê h   xinhëng  ®∙i®Ç u  ;   u    t 2.3.§iÒu  Ö    l c«ng    Ìm  ty,k theo: 2.3.1.Biªnb¶n  éc  äp  Çu  éi ®ång      cu h b H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc),Ban  Óm      ki so¸tc«ng    i víic«ng      Çn  µ  ty®è     tycæ ph v c«ng    tytr¸chnhiÖ m     h÷u  ¹n  ã  õ 12  µnh    ë lªn hoÆc   h c t   th viªn tr     biªn b¶n  éc  äp    µnh      cu h c¸c th viªn ph©n c«ng  êilµm  ng   Gi¸m  c  ®è c«ng    i víi ty®è     c«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ã    hhc kh«ng    thµnh  qu¸ 11  viªn. 2.3.2.Biªn b¶n  ãp  èn  ∙  îc Héi ®ång  µnh        g v ®®    th viªnc«ng    ty th«ng qua,  trong®ã     â vèn  ãp    ghir   g b»ng  Òn,vèn  ãp  ti   g b»ng    Þtµis¶n. gi¸tr     Vèn  iÒu  Ö  ® l c«ng    ty kh«ng  Êp  ¬n  th h møc   èn  v ph¸p  nh  ña  µnh  ®Þ c ng nghÒ  c«ng    ¨ng  ý  ty ® k kinh  doanh theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Trêng  îp lu   h  ®¨ng  ý  k kinhdoanh  Òu  µnh  Ò   èn  iÒu  Ö    nhi ng ngh v ® l kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h møc   vèn  ph¸p ®Þnh  ña  µnh  Ò   ã    c ng ngh c møc  èn  v ph¸p ®Þnh    cao  Êt. nh 2.4.GiÊy  ê chøng  ùc  Ò   ô së    t  th v tr   giao  Þch  ña  d c c«ng    Êy chøng  ty (gi   nhËn  Òn  ë  ÷u  quy s h hoÆc   îp  ng  h ®å thuª nhµ    hoÆc     Êy  ê hîp  Ö  c¸c gi t   l kh¸c  chøng minh  Òn  ö  ông  îp ph¸p ®Þa  iÓ m   µm  ôsë  ña  quy s d h    ® l tr   c c«ng  ty); 2.5.GiÊy    chøng  ùc vÒ   ×nh ®é   th   tr   chuyªn m«n  ña  êi®iÒu  µnh  ¹t   c ng   h ho   ®éng kinh doanh  ña  c c«ng    i  íitr ng  îp  ty ®è v   ê h c«ng    ¨ng  ý  ty ® k kinh doanh    nh÷ng  µnh  ng nghÒ   µ   m ph¸p  Ët® ßi  ái ngêi ®iÒu  µnh  lu   h    h ph¶i cã  ×nh      tr ®é chuyªn m«n.   Trong  êng  îp c¸cthµnh    tr h   viªnc«ng    a  Èn  Þ  å  ¬  ¨ng  ý  tych chu b h s ® k kinh  doanh  µ   Çn    ícGiÊy  Ðp  µnh  Ëp,th× cÇn  ã  n    Þ  µnh  m c xintr   ph th l   c ®¬ ®Ò ngh th lËp, ph¬ng  kinh    ¸n  doanh ban  u   ®Ç hoÆc   ù   ®Ç u   . Khi  ¨ng  ý  d ¸n  t  ® k kinh  doanh  c«ng    typh¶ibæ     sung  thªm  Êy tê cßn  Õu  gi     thi trong hå  ¬    s quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m     ôc   ña  2,M Ic Th«ng   µy. tn 3.Chñ    doanh nghiÖp   ©n, c¸cs¸ng lËp viªnc«ng    Þu  tnh        tych tr¸chnhiÖ m     tr cph¸p  ËtvÒ   Ýnh    ùc cña    éidung    í  lu   t x¸c th   c¸c n   kª khaitrong hå  ¬    Þ      s ®Ò ngh thµnh  Ëp vµ  ¨ng  ý  l ® k kinhdoanh.   II. × n h t ù x Ð t c Ê p  gi Ê y p h Ð p  th µ n h l Ë p  Tr v µ  ® ¨ n g k ý  kinh d o a n h   1. Chñ     doanh nghiÖp   ©n, s¸ng  Ëp    tnh   l viªnc«ng   tyhoÆc   êi®¹idiÖn  ng     theo  û  u quyÒn  ép  (ba) bé  å  ¬    n 3    h s ®Ò nghÞ   µnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  th l v® k kinh  doanh  ¹  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   t i K ho S v§ t tØnh, thµnh  è  ¬i doanh    ph n   nghiÖp,c«ng      ty dù  nh  Æt  ôsë  Ýnh. ®Þ ® tr   ch
 3. 3 Trêng  îp  h doanh  nghiÖp   nh©n,  t c«ng    Æt   ô së  ty ® tr   trong  khu  c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao  (sau ®©y  äilµkhu    g    c«ng  nghiÖp)   th× ph¶inép  å  ¬    Þ  µnh  Ëp vµ  ¨ng  ý      h s ®Ò ngh th l ® k kinh doanh  ¹ Ban    ti  qu¶n  ý l  khu c«ng  nghiÖp    ®Ó Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  ×nh Uû   tr   ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ (sau  y  äilµUû   ®© g     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh) cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  Êy    Gi ph th l v Gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    Õu  ã). nh u    t (n c   Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  èihîp  íiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu      ë   Õ   ph   v   K ho v§ t ®Ó S K ho¹ch  µ  Çu   Êp  Êy  v§ tc Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh sau    ã  Êy  khi c Gi phÐp  µnh  Ëp cña  û   th l  U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh. ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ    th   7  k t  nh ®   s h   quy  nh  ¹ ®Þ t i M ôc   ña  Ic Th«ng   µy,Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã  tn   K ho v§ tc tr¸chnhiÖm   Êy ý  Õn  ña    l   ki c Së  qu¶n  ýngµnh  ã  ªnquan. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc l  c li     th   10  k t  nh ®   hå  ¬  îp lÖ  ë   s h   S qu¶n  ýngµnh  l  ph¶icã    Õn    ý ki b»ng      ë   Õ   ¹ch  µ  v¨n ®Ó S K ho v §Çu   ×nh Uû   ttr   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp. c Gi ph th l ­ Trêng  îp thuéc diÖn  îchëng  ®∙i®Ç u    × Uû     h    ®  u    tth   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    ïng m ét  ócvíi Êy  Ðp  µnh  Ëp. nh u    tc   l   Gi ph th l Sau    û   khiU ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp,n Õu    c Gi ph th l  ®ñ hå  ¬  ¨ng  ý  s® k kinh doanh  ×  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu    Êp    th S K ho v§ t c ngay  Êy  Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    cho doanh nghiÖp   ©n, c«ng  tnh   ty. 2.  ×nh  ù  Ðt  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  Êp  Êy  Tr tx c Gi ph th l vc Gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh    cho    c¸c doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tykinh doanh  ÷ng    nh ngµnh nghÒ  quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët  ®Þ ti§i 5  Lu doanh  nghiÖp   nh©n,  Òu    t §i 11 cña  Ët c«ng      Lu   tynh sau: ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën  îc hå  ¬  îp  Ö  th   7  k t ng nh ®   s h l theo    quy ®Þnh  ¹  ôc    ña  tiM I c Th«ng   µy, Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   óp  û   t n   K ho v§ t gi U ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh  öi hå  ¬  Êy ý  Õn    é   g   s l   ki c¸c B qu¶n  ýngµnh. Trong  êih¹n    l    th   7 ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  îp  Ö, Bé   ëng  k t  nh ®   s h l   tr qu¶n  ý ngµnh  l  ph¶i cã     ý kiÕn  b»ng    v¨n b¶n  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ. tr   t  ph Trêng  îp Thñ íng ChÝnh  ñ  û  Òn  h  t  ph u quy cho  é  ëng  B tr qu¶n  ýngµnh  ã  l  c ý  Õn  ×  ki th trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ  é   ëng      10  k t  nh ®   s h   B tr qu¶n  ýngµnh  l  ph¶icã    Õn    ý ki b»ng  b¶n  öiChñ   Þch  û   v¨n  g  t U ban  ©n  ©n   nh d cÊp  tØnh  ¬i xin ý  Õn. Qu¸  êih¹n    µ   û   n     ki   th   trªnm U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  kh«ng  Ën  îc v¨n  nh ®  b¶n  ña  é   c B qu¶n  ýngµnh  ×  ñ   Þch  û   l  th Ch t U ban  ©n   nh d©n  Êp  c tØnh  ã  Òn  c quy xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  Êp  Êy  Ðp  µnh  x  ®Þ vi c Gi ph th lËp cho    doanh  nghiÖp   ©n, c«ng  tnh   ty. ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcý  Õn    th   10  k t  nh ®   ki th«ng  cña  ñ  b¸o  Th t ng  Ýnh  ñ  í Ch ph hoÆc   ña  é   ëng  c B tr qu¶n  ý ngµnh, Uû   l    ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  c Gi ph th l cho  doanh nghiÖp   ©n, c«ng    êng  îp tnh   ty.Tr h  tõ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp,Chñ   Þch  û       Gi ph th l  t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh ph¶i   cã    v¨n b¶n    Ých  ýdo. gi¶ith l  ­ Trêng  îp thuéc diÖn  îchëng  ®∙i®Ç u    × Uû     h    ®  u    tth   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    ïng m ét  ócvíi Êy  Ðp  µnh  Ëp. nh u    tc   l   Gi ph th l Sau    û   khiU ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp,n Õu  ã  c Gi ph th l  c ®ñ   å   ¬  ¨ng  ý  hs® k kinh doanh  ×  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu    cÊp  th S K ho v§ t ngay  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh    cho  doanh  nghiÖp   ©n, c«ng  tnh   ty. 3. Tr×nh  ù cÊp  Êy    t  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh cho    c¸c doanh  nghiÖp   nh©n,  t c«ng    ty kinh doanh  ÷ng  µnh  nh ng nghÒ   µ   m ph¸p  Ët quy  lu  
 4. 4 ® Þnh ph¶icã    Chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh hoÆc   Êy  Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinhdoanh      nh sau: 3.1. §èi víinh÷ng  µnh       ng nghÒ  kinh doanh  µ   m theo  quy  nh   ¹    ®Þ t ic¸c LuËt ph¶icã  Êy phÐp  îccÊp  íckhi®¨ng  ý      gi   ®  tr     k kinh doanh  × Së   Õ   ¹ch    th   K ho vµ  Çu   öihå  ¬  í c¬  § t g   s t   quan  ã  Èm  Òn    Þ  Êp  Êy  Ðp. C¬   i c th quy ®Ò ngh c gi ph   quan  ã  Èm   c th quyÒn  ph¶i cÊp  Êy  Ðp    gi ph hoÆc     êib»ng  tr¶ l   v¨n b¶n  Öc  vi kh«ng  Êp  Êy  Ðp  c gi ph trong thêih¹n      quy  nh  ña  Ët.Thêigian cÊp  Êy  ®Þ c Lu       Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  îctÝnh  õ khiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ën    ®  t     K ho v§ tnh ® îc giÊy  Ðp    ph hoÆc  v¨n b¶n    êicña  ¬  tr¶l   c quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy c th quy c gi   phÐp. 3.2.§èivíinh÷ng  µnh  Ò        ng ngh kinh doanh    kh«ng  éc  Ön  thu di quy  nh   ®Þ t¹  iÓ m     ãitrªn,Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   ùc hiÖn  Öc  Êp  Êy  i® 3.1 n     K ho v§ tth   vi c Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc    ña    ®Þ t i 1,M IIc Th«ng   µy. tn Doanh  nghiÖp kinh doanh  ÷ng  µnh  nh ng nghÒ   ßi  ái ph¶i cã  Êy ® h    gi   phÐp  hµnh nghÒ  hoÆc  giÊy chøng nhËn ®ñ  ®iÒu kiÖn kinh doanh cã  nghÜa  ô  µm  ñ  ôc ®Ó   îc cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ò   v l th t   ®  gi ph h ngh hoÆc   Êy  gi chøng  nhËn    iÒu  Ön  ®ñ ® ki kinh doanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   III.T h ñ  t ô c ® Æ t  c hi n h¸nh, v¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n  ë  n g o µ i ® Þ a  p h ­   ¬ n g  c Ê p  tØ n h  n ¬ i ® Æ t  tr ô s ë  c h Ý n h  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  t n h © n, c « n g  ty §¹idiÖn  ña    c doanh  nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    ép  bé  å  ¬    Þ  ty n 1  h s ®Ò ngh ® Æt     chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn  ¹  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   n¬i ® Æt     ®¹   t iS K ho v§ t   chi nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;hå  ¬  å m:    ®¹     sg 1.§¬n    Þ  Æt      ®Ò ngh ® chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;    ®¹   2.  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña  c doanh nghiÖp   nh©n, t   c«ng    ty(b¶n  sao  îp lÖ); h  3. Quy  nh  ña  êicã  Èm  Òn  ña    ®Þ c ng   th quy c doanh  nghiÖp   ©n, c«ng  t nh   tyvÒ   Òn  ¹n  µ  ¹m    ¹t®éng  ña      quy h v ph viho   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  µ     ®¹   v bæ   Öm  êi® øng  u     nhi ng   ®Ç chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;    ®¹   4. GiÊy  ê chøng  ùc vÒ   ôsë    t  th   tr   giao dÞch  ña      c chinh¸nh,v¨n phßng  i    ®¹   diÖn  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  (gi   nh quy s h hoÆc   îp  ng  h ®å thuª nhµ    hoÆc     c¸c giÊy  ê hîp  Ö  t  l kh¸c chøng    minh  Òn  ö  ông  îp  quy sd h ph¸p  i  íitrô së  ®è v     giao   dÞch  ña    c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn).    ®¹   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ,Së  Õ   ¹ch th   10  k t  nh ®   s h     K ho   vµ  Çu   ×nh Uû   § t tr   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy  Ðp  Æt     c Gi ph ® chinh¸nh,  v¨n phßng  i diÖn, Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   Êp  Êy  ®¹     K ho v§ tc Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho    chinh¸nh hoÆc   Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng  nh ® k ho   cho    v¨n phßng  idiÖn. ®¹   IV. §¨ng k ý  thay ® æ i  trong q u¸ tr × nh  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h  
 5. 5 1.§¨ng  ý    k thay ® æi  µnh  Ò     ng ngh kinhdoanh:   1.1.Doanh    nghiÖp  nh©n,  t c«ng    èn   ty mu thay  æi  µnh  ® ng nghÒ  kinh  doanh ph¶inép  ê khaithay ® æi  µnh  Ò     t      ng ngh kinh doanh  ¹  ë   Õ   ¹ch  µ    t i K ho S v §Çu   ¬i®∙  ¨ng  ý  tn   ® k kinh doanh.   ­ Trong  êng  îp      tr h xin bæ sung  kinh doanh c¸c  µnh  ng nghÒ   theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  Ët doanh  t i 5  Lu   nghiÖp   ©n, §iÒu  cña  Ët c«ng    ×  tnh   11  Lu   tyth doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   typh¶icã    b¶n    ×nh ph¬ng    gi¶itr   ¸n kinh doanh.   ­ Vèn  u      ®Ç tban  u   ña  ñ  ®Ç c ch doanh  nghiÖp   ©n  tnh hoÆc   èn  iÒu  Ö  v® l cña  c«ng    tykh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h møc  èn  v ph¸p ®Þnh  i víi µnh  Ò     ®è    ng ngh kinh   doanh  ã  c møc   èn  v ph¸p  nh  ®Þ cao  Êt  µ   nh m doanh  nghiÖp    ©n,  t nh c«ng    ty ®¨ng  ý. k ­XuÊt  ×nh GiÊy    tr   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ∙  îccÊp.   ®®   1.2.Tr×nh  ù®¨ng  ý    t  k thay ® æi  µnh  Ò     ng ngh kinhdoanh:   ­ Doanh  nghiÖp   nh©n,  t c«ng    ¨ng  ý    ty ® k bæ sung  µnh  ng nghÒ  kinh  doanh  ph¶i nép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   nh quy  nh   ¹   hs® k t iS K ho v§ t ®Þ t i ®iÓ m     ôc  µy; 1.1 M n ­N Õ u     doanh nghiÖp   ©n, c«ng    ¨ng  ý    tnh   ty® k bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinh   doanh  íithuéc c¸cngµnh  Ò   m     ngh quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët doanh  ®Þ t  i 5  Lu   nghiÖp  t nh©n,  Òu  cña  Ët    §i 11  Lu c«ng    ×  ùc hiÖn  ty th th   theo quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® 2, M ôc    ña  IIc Th«ng   µy; tn ­N Õ u     doanh nghiÖp   ©n, c«ng    ¨ng  ý    tnh   ty® k bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinh   doanh  µ   m theo  quy  nh  ña    Ët  ®Þ c c¸c Lu ph¶i cã  Êy  Ðp  µnh    gi ph h nghÒ,  ×  th thùc hiÖn    theo ®iÓ m     ôc    ña    3.1 M IIc Th«ng   µy. tn 1.3.Trêng  îp    h doanh  nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    ty kh«ng kinh doanh  µnh    ng nghÒ   ∙    ® ghitrong GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  × ph¶ikhaib¸o  íi   th       v  Së   Õ   ¹ch  µ  Çu       µnh  Ò     K ho v§ t®Ó xo¸ ng ngh ®ã trong GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký kinh doanh  ∙  Êp.   ®c 2.§¨ng  ý    k thay ® æi  ôsë    tr   doanh  nghiÖp: 2.1.Thay  æi  ôsë    ® tr   trong ®Þa  µn    b tØnh,thµnh  è.   ph Doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    ép  ê khaithay ® æi  ôsë  ïng víigiÊy tnh   tyn t       tr   c       tê chøng  ùc  ô së  th tr   giao  Þch  ña  d c doanh  nghiÖp   nh©n,  t c«ng    Êy ty (gi   chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  nh quy s h hoÆc   îp ®ång    µ  h  thuªnh hoÆc     Êy  ê hîp lÖ  c¸c gi t     kh¸c chøng    minh  Òn  ö  ông  îp  quy sd h ph¸p  i  íi®Þa   iÓ m   ù  nh  Æt   ®è v   ® d ®Þ ® trôsë  íi)t¹ Së  Õ   ¹ch vµ  Çu .   m     K ho   § i t Trong  êih¹n  ngµy  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   ¨ng  ý  th   5  S K ho v§ t® k thay  æi  ô së  ® tr   trong GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho doanh nghiÖp   ©n, c«ng  t nh   ty. 2.2.Thay  æi  ôsë    ® tr   sang  tØnh,thµnh  è    ph kh¸c. Doanh  nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    µm  n    Þ    ty l ®¬ ®Ò ngh di chuyÓn  ôsë  öi tr   g   Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬i® Æt  ôsë  íi,Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   n  tr   m   K ho v§ ttØnh  n¬i® Æt  ôsë  íitiÕp  Ën  n,  ×nh Uû     tr   m   nh ®¬ tr   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh.Trong    thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  n,  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   ∙  Ën  n     10  k t  nh ®¬ S K ho v§ t ® nh ®¬ ph¶ith«ng  viÖc  û     b¸o  U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Ën  ch nh hay  kh«ng  Êp  ch nhËn  cho doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    Æt  ôsë  ¹ tØnh,thµnh  è.N Õ u   tnh   ty® tr   t i    ph   ® îc chÊp  Ën, doanh    nh   nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    öi hå  ¬  n   ë   Õ   ¹ch  ty g   s ®Õ S K ho
 6. 6 vµ  Çu   ∙  Õp  Ën  n    ¨ng  ý  § t ® ti nh ®¬ ®Ó ® k thay  æi  ô së  ® tr   trong  Êy  Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh.   Hå   ¬  ¨ng  ý  s® k thay ® æi  ôsë    tr   sang  tØnh,thµnh  è    ph kh¸cgå m:   2.2.1.GiÊy  Êp  Ën  ña  û     ch nh c U ban  ©n   ©n   Êp  nh d c tØnh cho doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    Æt  ôsë  íi; tnh   ty® tr   m 2.2.2.GiÊy  ê chøng  ùc trôsë    t  th     giao  Þch  ña  d c doanh  nghiÖp    ©n, t nh   c«ng    Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  ty(gi   nh quy s h hoÆc   îp ®ång  h  thuªnhµ    hoÆc     c¸c giÊy  ê hîp  Ö  t  l kh¸c chøng    minh  Òn  ö  ông  îp  quy sd h ph¸p  i  íi®Þa   iÓ m   ®è v   ® lµm  ôsë  tr   doanh  nghiÖp   ©n, c«ng  tnh   ty); 2.2.3.Hå   ¬  èc  µnh  Ëp    s g th l doanh nghiÖp   ©n,  t nh c«ng      ótt¹  ë  ty xin r   iS K Õ   ¹ch vµ  Çu   ¬i®∙  Êp  Êy  ho   § tn   c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh;   Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   ¬i®∙  Êp  Êy  K ho   § tn   c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    chØ  Êp  Ën  ch thu cho  doanh nghiÖp   ©n, c«ng    óthå  ¬    ∙  ã: tnh   tyr   s khi® c a. GiÊy  Êp  Ën  ña  û     ch nh c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  cho  doanh  nghiÖp  tnh©n, c«ng    Æt  ôsë  íi(b¶n      ty® tr   m   sao  îp lÖ); h  b. X¸c  Ën  ña  ¬    nh c c quan  Õ  Ò   Öc  thu v vi doanh  nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    ty ®∙  µn  µnh  Üa  ô  Õ  ¹  ho th ngh v thu t i tØnh,thµnh  è  ¬i®ãng  ôsë  ò;c.B¸o    ph n   tr   c     c¸o  µichÝnh  t  n¨m  èi cïng  ña  cu   c doanh  nghiÖp   nh©n,  t c«ng    ty trong    qu¸ tr×nh kinh doanh  ¹  t itØnh, thµnh  è  ò  µ    ph c v cam   Õt  ña  k c doanh  nghiÖp    t nh©n,  c«ng    Ò   Öc  Õ   õa  Üa  ô  ty v vi k th ngh v ph¸p  ýkhidi chuyÓn  ôsë  l      tr   sang  tØnh kh¸c. 3.§¨ng  ý    k thay ® æi      tªndoanh  nghiÖp   ©n, c«ng  tnh   ty: Doanh nghiÖp   ©n, c«ng    èn  tnh   tymu thay ® æi      tªnph¶ilµm  n    æi    ®¬ xin® tªngöiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu       K ho v§ ttØnh, thµnh  è  ¬i ®∙  Êp  Êy    ph n   c Gi chøng  Ën  nh kinh doanh  µ    v b¶n  cam   Õt  Õ   õa  äi  Üa  ô  k k th m ngh v ph¸p  ýcña  l  doanh  nghiÖp  tnh©n, c«ng        tymang    ò. tªnc Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ t xem   Ðt  Õu    íi cña  xn tªnm   doanh  nghiÖp   ©n, t nh   c«ng    ï hîp víiquy  nh  ña  typh       ®Þ c ph¸p  Ët,trong ph¹m    ïng lÜnh  ùc  lu     vic   v kinh   doanh  µ    a   µn  v trªn®Þ b tØnh, thµnh  è    ph kh«ng  ïng víitªn doanh  tr       nghiÖp t nh©n, c«ng    ty kh¸c  ×  Êp  Ën  Öc  æi    µ  ¨ng  ý    íi cña  th ch thu vi ® tªn v ® k tªn m   doanh nghiÖp   ©n, c«ng    µo  Çn  ¨ng  ý  tnh   tyv ph ® k thay ® æi    trong GiÊy    chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh.   Trong  êih¹n  ngµy,Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   th   7    K ho v§ t tØnh  ¨ng  ý    íicho  ® k tªnm   doanh  nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    ty.Doanh nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    ty ph¶i lµm  ñ   th   tôckh ¾c  Êu  íi,®¨ng  thêigian ®¨ng  ý    íivµ    d m  b¸o      k tªnm   cam   Õt  Õ   õa  äi  k k th m nghÜa  ô  v ph¸p lýcña     doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tymang    ò. tªnc 4. §¨ng  ý    k thay ® æi  idiÖn  îp    ®¹   h ph¸p  ña  c doanh nghiÖp    ©n,  t nh c«ng  ty: Khi thay  æi  ñ  ® ch doanh  nghiÖp   nh©n,  t Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp    t nh©n; thay ® æi  idiÖn  îp ph¸p cña      ®¹   h    c«ng    µnh    éi ®ång  ty,th viªnH   qu¶n  Þ, tr   kiÓm  so¸tviªn,Ban      gi¸m  c  ®è c«ng    ty;doanh  nghiÖp   nh©n,  t c«ng    ty ph¶i  ®¨ng  ý  ¹  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu    k t i K ho S v§ t tØnh, thµnh  è  ¬i ®∙  Êp  Êy    ph n   c Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh.   5.§¨ng  ý    k thay ® æi  èn  u      v ®Ç tban  u,  èn  iÒu  Ö: ®Ç v ® l
 7. 7 Khithay ® æi  èn  u        v ®Ç tban  u,  ®Ç thay ® æi  èn  iÒu  Ö,doanh    v® l  nghiÖp  t nh©n,    c«ng    ty ph¶i kª    khaivµ  ¨ng  ý   ® k thay ® æi  ¹  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu     t i K ho S v§ t tØnh  ¬i®∙  Êp  Êy  n   c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   5.1.§èivíi      doanh  nghiÖp   ©n, chñ  tnh   doanh  nghiÖp   ©n    tnh kª khaimøc     t¨ng(gi¶m)vèn  u        ®Ç tban  u. ®Ç Khi gi¶m  èn  u      v ®Ç t ban  u   ®Ç ph¶ib¶o  ¶m   è  èn    ® s v cßn  ¹ kh«ng  Êp  li  th h¬n møc   èn  v ph¸p  nh  i  íingµnh  ®Þ ®è v   nghÒ  doanh nghiÖp kinh doanh  ã  c møc  èn  v ph¸p ®Þnh    cao  Êt. nh 5.2.§èivíi      c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n:   hh 5.2.1. å   ¬  ¨ng  ý    èn  iÒu  Ö  å m:   s® H k t¨ngv ® lg a. Biªn b¶n      t¨ng vèn  iÒu  Ö  µ      ® l v biªn b¶n  öa  æi  iÒu  Ö  s® ® l c«ng      ty do ®¹ihéic¸cthµnh    ãp  èn      viªng v th«ng  qua; b. T¨ng  èn    v b»ng  µis¶n  t  ph¶icã      biªn b¶n    nh    Þ tµis¶n  îc x¸c ®Þ gi¸tr     ®  c¸cthµnh      viªnc«ng    tyth«ng  qua. 5.2.2. å   ¬  ¨ng  ý    s® H k gi¶m  èn  iÒu  Ö  å m: v® lg a. Biªn b¶n      gi¶m  èn  iÒu  Ö  µ    v® l v biªnb¶n  öa  æi  iÒu  Ö  s® ® l c«ng      ty do ®¹ihéic¸cthµnh    ãp  èn      viªng v th«ng  qua; b. X¸c  Ën  ña  ¬    nh c c quan  Õ  Ò   Öc  thu v vi c«ng    µn  µnh  Üa  ô  ty ho th ngh v thuÕ; c.B¸o    ©n  i tµichÝnh  ã    Ën  ña  Óm    ¹ thêi®iÓ m       c¸o c ®è     c x¸cnh c ki to¸nt     i xin gi¶m  èn  iÒu  Ö; v® l d.§¨ng    Ò   Öc    b¸o v vi gi¶m  èn  iÒu  Ö. v® l Khigi¶m  èn  iÒu  Ö    v® l ph¶i®¶m     b¶o  è  èn  s v cßn  ¹ kh«ng  Êp  ¬n  l i th h møc   vèn ph¸p  nh   i  íingµnh  ®Þ ®è v   nghÒ  c«ng    ty kinh doanh  ã  c møc   èn  v ph¸p  ®Þnh  cao  Êt. nh Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  30  k t  ® b¸o  Õu  n kh«ng  ã  Õu  ¹icña  ñ  î c khi n   ch n   th×  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   tØnh, thµnh  è  Êp  Ën  ¨ng  ý  S K ho v§ t   ph ch thu ® k gi¶m  èn  v ®iÒu  Ö  l cho c«ng    ty;C«ng   ty ph¶icam   Õt  Õ   õa    k k th tr¸chnhiÖ m     ph¸p  ývÒ   l  viÖc gi¶m  èn  iÒu  Ö  ña  v® l c c«ng    i víi   ñ  îtr cngµy    ty®è     ch n   í   c¸c xingi¶m  èn. v 5.3.§èivíi      c«ng      Çn: tycæ ph 5.3.1.  T¨ng  èn  iÒu  Ö  v® l b»ng  c¸ch ph¸thµnh    Õu  íi:    cæ phi m a.Biªnb¶n  öa  æi  iÒu  Ö     s® ® l c«ng  ty; b.GiÊy  Ðp    µnh    Õu;   ph ph¸th cæ phi c.Ng ©n  µng    Ën  Ò   è  èn  ùc tÕ    h x¸cnh v s v th   sau      µnh    Õu; khiph¸th cæ phi Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   ¨ng  ý  è  èn  iÒu  Ö  ùc tÕ  µo  Êy  K ho v§ t® ksv ® l th   v Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    sau    ã    Ën  ña  ©n  µng  Ò   è  èn  ùc khic x¸cnh c Ng h v s v th   tÕ  îct¨ng. ®  Trêng  îp    èn  iÒu  Ö  h t¨ng v ® l b»ng  c¸ch t¨ng m Ö nh       Õu     gi¸cæ phi (kh«ng  ph¸thµnh    Õu  íi)ph¶i ® îc §¹ihéi cæ   «ng  Êt  Ý theo    cæ phi m         ® nh tr   quy  nh   ®Þ cña  Òu  Ö  µ  ï hîp  íiph¸p  Ët.N Õ u   èn  §i l v ph   v   lu   v t¨ng b»ng  µis¶n  ×    t  th ph¶icã    biªnb¶n    nh    µis¶n  îc§¹ihéicæ   «ng    x¸c ®Þ gi¸t   ®    ® th«ng  qua theo quy  nh   ®Þ cña  Òu  Ö  §i l c«ng  ty.
 8. 8 5.3.2. êng  îp gi¶m  èn  iÒu  Ö  îcthùc hiÖn     Tr h  v® l®     c¸cquy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti   5.2.2, ôc  cña   M IV  Th«ng   µy. tn 6.§æi  Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh:   Khi cã  cÇu  æi  Êy    yªu  ® Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  bÞ   áng,   do  h   do thay  æi  ô së, doanh  ® tr     nghiÖp   nh©n,  t c«ng    µm  n     æi  Êy  ty l ®¬ xin ® Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  öiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu     g   K ho v§ ttØnh,thµnh  è.   ph   Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ t tØnh, thµnh  è  æi  Êy    ph ® Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  íi cho  m  doanh nghiÖp  hoÆc   c«ng    íisè  ¨ng  ý  ty v   ® k kinh  doanh  ò  c ®ång  êithu l¹GiÊy  th       i chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  ò.   c 7.Xin cÊp  ¹GiÊy     l  i chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  bÞ  Êt:   do  m 7.1.Doanh    nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    Þ   Êt  Êy  ty b m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    ph¶ikhaib¸o  íic¬      v   quan  C«ng  n¬i bÞ   Êt  Êy  an    m Gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh,c¬      quan  ∙  Êp  Êy  ® c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  µ    v ®¨ng  vÒ   Öc  Êt  Êy  b¸o  vi m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh.   7.2.Doanh    nghiÖp   ©n,  tnh c«ng    µm  n  öiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu   ty l ®¬ g   K ho v§ t tØnh      Êp  ¹ GiÊy  ®Ó xin c li  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ã  Ìm  c k theo    x¸c nhËn  ña  ¬  c c quan  C«ng an. 7.3. Sau  êi gian  ngµy  Ó   õ  µy  ¨ng    th   30  k t ng ® b¸o  µ   m doanh  nghiÖp  kh«ng  ×m  ¹ ® îcGiÊy  t l   i chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ×  ë   Õ   ¹ch  µ    th S K ho v §Çu   ttØnh  Êp  ¹ GiÊy  c l  i chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  íisè  ¨ng  ý    v  ® k kinh  doanh  ò  µ    â cÊp  ¹lÇn  hai. c v ghir   l   thø  i V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Êp  Êy    th   7  k t  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh   doanh,®¨ng  ý    k thay ® æi    cho  doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    ë  Õ   ¹ch vµ  tnh   ty,S K ho   §Çu  t ph¶i göi b¶n     sao  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, tê khai thay        ® æi cho  é   Õ   ¹ch  µ  Çu , c¸c c¬  B K ho v§ t    quan  Õ, thèng    thu   kª,qu¶n  ýngµnh  l  cïng cÊp.   Doanh nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    ty ph¶i®¨ng    b¸o theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 2. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.C¸c    tn c hi l   15  k t  k  Th«ng     tsau ®©y  Õt  Öu  ùc: h hi l 2.1.Th«ng   è    ts 141/PLDSKT  µy  ng 3/3/1992  ña  é     c B T ph¸p  íng dÉn    h  thi hµnh  Òu  NghÞ   nh   è  §i 3  ®Þ s 221/H§BT  µy  ng 23/7/1991  µ  Òu  NghÞ   v §i 4  ®Þnh  è  s 222/H§BT  µy  ng 23/7/1991  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ ChÝnh  l  phñ); 2.2.Th«ng   è    t s 472­PLDS/KT  µy  ng 20/5/1993  ña  é     c B T ph¸p  íng  Én  h d thñ  ôc vµ  êih¹n  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  t   th   c Gi ph th l doanh  nghiÖp   ©n  µ  t nh v c«ng  ty; 2.3.Th«ng   è    ts 07/TT­ §KKD   µy  ng 29/7/1991  ña  äng  µikinh tÕ  µ   c Tr t    Nh níchíng dÉn  ùc hiÖn  ¨ng  ý      th   ® k kinhdoanh.  
 9. 9 3. C¸c    doanh nghiÖp   ©n,  tnh c«ng    ∙  îccÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp, ty ® ®   Gi ph th l  GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    kh«ng ph¶ilµm  ¹ thñ tôc thµnh  Ëp  µ    l      i lv ®¨ng  ý  k kinhdoanh    quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn 4. Së   Õ   ¹ch  µ  Çu     K ho v§ ttØnh,thµnh  è  ùc hiÖn  Öc  c¸o ®Þnh     ph th   vi b¸o    kú  µng  h th¸ng vÒ   ×nh  ×nh  ¨ng  ý   t h ® k kinh doanh    theo quy  nh  Ò   é   Õ   ®Þ vBK ho¹ch vµ  Çu .Thêih¹n göib¸o c¸o vµo  µy  ïng  hµng   § t        ng m 5  th¸ng. 5. Bé       T ph¸p,Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   Õn hµnh  Óm    nh  ú    K ho   § tti   ki tra®Þ k hoÆc   ®ét  Êt viÖc  ùc  Ön  ñ  ôc cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  xu   th hi th t   Gi ph th l v® k kinh  doanh  ña    c c¸ctØnh,thµnh  è.   ph 6. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è    ph kh«ng  îcquy  nh  ®  ®Þ thªm  ñ th   tôc,hå  ¬  µnh  Ëp    s th l doanh  nghiÖp  µ  ¨ng  ý  v® k kinh  doanh  µi c¸c    ngo   quy ®Þnh  ña  c Th«ng   µy,n Õu  ã  íng m ¾ c   tn   cv   trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    Þ         ®Ò ngh ph¶n    ¸nh b»ng    v¨n b¶n  Ò   é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé    v B K ho   § t  T ph¸p ®Ó   ö  ý.   xl Ph ô   ôc l  c¸c  É u  ® ¬ n  v µ  n é i d u n g   h ¬ n g  ¸n kinh d o a n h  ba n  ® Ç u m p Céng  µ    éi chñ  ho x∙h   ngh Üa  Öt  Vi Nam §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . .   .   . § ¬ n  ® Ò  n g h Þ  th µ nh  Ë p d o a n h  n g hi Ö p  t n h © n l K Ý nh   öi   û   g :U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è... . ......   ph . . ...... T«i   lµ: . ..................................   Nam,  . . .................................. N÷... . ............. . . .............                     Ngµy   th¸ng   n¨m   sinh:. . ............................................ . . ............................................                     N¬i   sinh:. . ....................................................... . . ......................................................                    Sè  giÊy CMN D:... . ........ Ngµy  cÊp:.. . .... N¬i . . .......  . . . ...    . cÊp:.. . .............. . ...............                      §Þa  chØ  th ng  tró: . ..................... Ngh Ò   ê . . ..................... . nghiÖp:. . ............. . . ............ § Ò   Þ  µnh  Ëp doanh  ngh th l  nghiÖp   ©n    tnh nh sau: ­Tªn    doanh  nghiÖp: .. . ............................. . . ............................. ­Trô  ë    s doanh  nghiÖp: .. . ............................. . . ............................. ­M ôc    µnh  Ò     tiªu, ng ngh kinhdoanh:  
 10. 10 .. . ............................. . . ............................. ­Vèn  u      ®Ç tban  u: ®Ç Trong  : ®ã +  Òn  ÖtNam:.. . . ...................  Ti Vi   . . ..................... . +  ¹itÖ:. . ........................... Ngo   . . .........................  . +  µng:.. . ............................ V . . ............................ +  B¶n  Òn  ë  ÷u  quy s h c«ng nghiÖp:. . ......... . . ......... +  µis¶n  T  kh¸c:. . .....................  . . ...................... . ­C¸c  ®∙i®Ç u      Þ  îchëng  Õu  ã).. . .......   u    t®Ò ngh ®   (n c . . .....  . ­Thêigian ho¹t®éng:.. . ............................        . . ..........................  . ­BiÖn    ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng:  . . ............................. tr  .. . ............................  . T«i cam   Õt    k b¶n  ©n  th kh«ng  éc  Ön  thu di quy  nh  ¹  Òu    Òu    ®Þ ti§i 6, §i 7 cña  Ët doanh  Lu   nghiÖp   ©n  µ  tnh v cam   oan  ÷ng  êi ® nh l  khaitrong ®¬n  µ        v c¸c néi dung    trong hå  ¬    Þ   µnh  Ëp    s ®Ò ngh th l doanh  nghiÖp  µ hoµn  µn  ng  l  to ®ó sù  Ët.T«i b¶o  ¶m   Êp  µnh  th     ® ch h nghiªm chØnh    c¸c quy  nh  ña  µ   íc ®Þ c Nh n   vÒ   ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp  µ  ùc hiÖn  y    Üa  ô  i víi µ   v th   ®Ç ®ñ ngh v ®è     Nh níc.    êilµm  n  Ng   ®¬ Hå   ¬  Ìm  s k theo ®¬n  å m:    g ­  (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) ­ Céng  µ    éi chñ  ho x∙h   ngh Üa  Öt  Vi Nam §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . .   .   . § ¬ n  ® Ò  n g h Þ  th µ nh  Ë p c«n g  ty l K Ý nh   öi   û   g :U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è... . ..............   ph . . ............. Chóng      t«ic¸c s¸ng  Ëp    ã    l viªn c tªn trong danh    s¸ch  Ìm  k theo,®Ò   Þ    ngh thµnh  Ëp c«ng      l  tynh sau: ­Tªn    c«ng  . . ............................... ty: . ..............................  . ­Lo¹ih×nh     c«ng  . . .........................  ty: . . .......................... . ­Trô  ë    s giao dÞch:.. . ..........................    . ............................ . ­M ôc    µnh,nghÒ     tiªu, ng   kinhdoanh:. . ............    . . ............  . . ­Vèn  iÒu  Ö:. . ..............................    ® l . . ............................... .
 11. 11 ­C¸ch    thøc gãp  èn:. . ..........................   v . . ........................  . ­Thêigian ho¹t®éng:.. . .......................         . . ........................ . ­C¸c  ®∙i®Ç u      Þ  îchëng  Õu  ã):. . ....   u    t®Ò ngh ®   (n c . . ..  . ­BiÖn    ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng:.. . ................. tr . . ................. ­Ch ¬ng  ×nh x©y  ùng    tr   d c«ng  ty: .. . .............................Chóng    ∙  Êt  Ý  ö    . . .............................   t«i® nh tr c «ng (bµ). . .............  µm  idiÖn  . . .............l ®¹   .. cho    c¸c s¸ng  Ëp      l viªn®Ó giao  Þch  íi d v  c¸cc¬    quan  µ   ícvÒ   Öc    Ðp  µnh  Ëp c«ng  Nh n   vi xinph th l  ty. Chóng    t«icam   Õt  k b¶n  ©n  õng  êi kh«ng  éc  Ön  th t ng   thu di quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu    Òu  cña  Ët c«ng    µ  6, §i 7  Lu   tyv cam   oan  ÷ng  êikhaitrong ®¬n,    ® nh l      c¸c néidung    trong hå  ¬    Þ  µnh  Ëp    s ®Ò ngh th l c«ng    µhoµn  µn  ng  ù  Ët. tyl   to ®ó s th   Chóng   t«ib¶o  ¶m   Êp  µnh  ® ch h nghiªm  chØnh    c¸c quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   ho¹t®éng  ña    c c«ng    µ  ùc hiÖn    Üa  ô  i víi µ   íc. tyv th   c¸cngh v ®è     Nh n Ch÷   ý  ña  s¸ng  Ëp  k c c¸c  l viªn Hå   ¬  Ìm  s k theo ®¬n  å m:    g ­             ­ D a n h  s¸ch s¸ng l Ë p viªn (KÌm  theo ®¬n    Ðp  µnh  Ëp c«ng    xinph th l  ty) Sè  Tªn    © n   c¸ nh §Þa  Sè  CMND   hoÆc   è  é  Õu  ®èi s h chi (   Vèn   TT hoÆc     tæ chØ víic¸ nh © n)  è     S quy Õt  nh   µnh  ®Þ th gãp chøc lËp  Æc   è  ho s §KKD   ®èivíitæ  (    chøc)   Céng  µ    éi chñ  ho x∙h   ngh Üa  Öt  Vi Nam §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . .   .   .
 12. 12 § ¬ n  ® Ò  n g h Þ  ® Æ t  chi n h¸nh, v¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n K Ý nh   öi   û   g :U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è... . ..............   ph . . ............. Tªn   doanh   nghiÖp   t   nh©n   (hoÆc   c«ng  ty): . ..........  . . ..............  . . ............ . ................ . . . Lo¹i   h×nh   doanh  nghiÖp:. . ........................................... . . ........................................... Sè   giÊy   phÐp   thµnh  lËp:. . ............................................ . . ..........................................  . do   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh  phè:. . ................................  . . ................................. . cÊp   ngµy.. . .   th¸ng.. . . . n¨m... . ........................................  . . ......................................... . Sè   ®¨ng   ký   kinh  doanh:. . ...........................................   . . ...........................................             do... . .................................................... . ..................................................... .. . ....  . . ..... . cÊp   ngµy.. . .   th¸ng.. . . . n¨m... . ......................................... . . ......................................... Trô   së   doanh  nghiÖp:. . ...................... . .....................  . . ...................  . . ...................... .. . Tel: . ..................................................... . . ..................................................... .. . ...  . . .... . Fax:. . . ............................ . . .................... . . ...........................  . ..................... ... .. . .... . . .... Vèn   ®Ç u   t   ban   ®Ç u   hoÆc   vèn   ®iÒu  lÖ:. . ................................. . . ...............................  . Tµi  kho¶n:. . ...................................................... . . ....................................................  . Ngµnh,   nghÒ   kinh  doanh:. . .......................................... . . ........................................  . Thêi   h¹n   ho¹t   ®éng:.. . .............................................. . . ............................................. § Ò  ngh Þ  ® Æ t: ­   Chi   nh¸nh   (v¨n   phßng   ®¹i   diÖn)   víi   tªn   lµ: . ...........................  . . ............................ . ­   §Þa  chØ:.. . ....................................................... . . .....................................................  .
 13. 13 ­   Ph¹m   vi   ho¹t   ®éng:.. . ............................................  . . ............................................. . ­   Thêi   h¹n   ho¹t   ®éng:.. . ............................................. . . ........................................... . BiÖn   ph¸p   b¶o   vÖ   m«i   tr ­ êng:. . .................. . .................... . . ...............  . . ................... .. Doanh nghiÖp   nh©n   t (hoÆc  c«ng    ty) cam   oan  ÷ng  êikhai trªn ® nh l     ®©y   µn  µn  ng  ù  Ët,b¶o  ¶m   Êp  µnh  ho to ®ó s th   ® ch h nghiªm chØnh      c¸c quy ®Þnh   Ò   ¹t®éng  ña  n   Þ   v ho   c ®¬ v kinh  Õ  ùc thuéc  µ  ùc  Ön  y     t tr   v th hi ®Ç ®ñ nghÜa  ô  i víi µ   íc. v ®è     Nh n T.M  doanh  nghiÖp   ©n, c«ng  tnh   ty       Gi¸m  c        ®è Céng  µ    éi chñ  ho x∙h   ngh Üa  Öt  Vi Nam §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph N é i d u n g   h ¬ n g  ¸n kinh d o a n h  ba n  ® Ç u p Tªn: Trô  ë  s giao dÞch  Ýnh:   ch Vèn: Ngµnh  Ò   ngh kinh doanh:   §èi víitõng  µnh     ng nghÒ  kinh doanh  Çn  ¸nh      éi dung    c ® gi¸c¸c n   sau: 1.    §¸nh    Þ  êng: (lng  gi¸th tr   î s¶n  È m   Ön  ã, nguån, møc     ¸p  ph hi c     ®é ® øng  cung  cÇu) 2.Dù   Õn  u   µo:   ki ®Ç v a.Nguån:nguyªn,nhiªnliÖu..         . b.Nguån  èn:   v c.Nguån    ng:   lao®é d.Nguån    c«ng  Ö,  ngh m¸y  ãc, thiÕtbÞ  ü  Ët: m     k thu ­  ­  ­ §¸nh    gi¸tæng quan kh¶ n¨ng, c«ng  Êt,sè îng    su   l s¶n  È m/thêigian, ph     ®¬n    gi¸s¶n  Êtcho  ®¬n  Þ  xu   1  v s¶n  È m. ph 3.Dù   Õn  u     ki ®Ç ra: ­ThÞ   êng    ô:   tr tiªuth ­Gi¸b¸n:    ­C¸c    Ý:   chiph
 14. 14 ­Lîi     Ën: nhu ­Thu  Ëp:   nh ­Dù   Õn  ép  Õ:   ki n thu 4.BiÖn    ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng: tr   ­Nh÷ng    nguyªn liÖu ®éc  ¹i:    h ­ChÊt    ¾n:   th¶ir   ­ChÊt    Ý:   th¶ikh ­ChÊt    íc:   th¶in ­BiÖn    ph¸p kh ¾c  ôc:   ph Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . Ký  tªn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2