intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
163
lượt xem
40
download

Thông tư hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  t p h¸p s è  472­P L D S/ K T  n g µ y 20  th¸ng 5 n¨ m  1993  H í ng d É n  th ñ t ô c v µ  th êi ¹ n c Ê p   Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p d o a n h  n g hi Ö p   h gi t n h © n  v µ  c«n g  ty Thi hµnh  Òu  cña    §i 3  NghÞ   nh  ®Þ 361­H§BT   µy  th¸ng 10  ng 1    n¨m  1992  cña  éi ®ång  é   ëng  H  B tr (nay  µ Ch Ýnh  ñ) vÒ   Öc    l  ph   vi bæ sung, söa  æi  ét    ® m sè  iÓ m   ® trong c¸c quy  nh     ®Þ ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 211­H§BT   µ   v NghÞ   nh  ®Þ 222­H§BT  µy  th¸ng7  ng 23    n¨m 1991; Sau    khitham  kh¶o    Õn  ña    ¬  ý ki c c¸cc quan  ÷u  h quan; Bé   ëng  é    tr B tph¸p  ban  µnh  h th«ng   íng dÉn  Öc  Ëp  å  ¬    Ðp, th   vi l h s xinph   thñ tôc vµ  êih¹n  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh      th   c gi   th l  nghiÖp   ©n  µ  tnh v c«ng    ty kinh doanh    trong c¸c ngµnh  Ò   Uû      ngh do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung¬ng  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh      c gi   th l  nghiÖp. Th«ng   µy  tn kh«ng    ông  i víi Öc  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh  ¸p d ®è    vi c gi   th l  nghiÖp   ©n  µ  tnh v c«ng    tytrong ngµnh  Ò     ngh ph¶i® îcsù  ng    ña  ñ íng     ®å ý c Th t   ChÝnh  ñ  ∙  îc híng  Én  ¹  ph ® ®   d t iTh«ng   141­ t PLDSKT   µy  th¸ng  n¨m  ng 3  3  1992  ña  é  ëng  é    c B tr B T ph¸p. I. å  s ¬  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p d o a n h  n g hi Ö p    H t n h © n, c « n g  ty 1. Ng êi m èn   Ëp      l doanh nghiÖp   ©n  t nh ph¶i lËp  å  ¬    Ðp  µnh    h s xin ph th lËp doanh    nghiÖp.Hå   ¬  å m   ã:   sg c 1.1.§¬n    Ðp  µnh  Ëp    xin ph th l doanh nghiÖp   nh©n  µm  t l theo  É u   m 01­ GPTLDN   Bé    do  T ph¸p ban  µnh.   h Ng êi xin phÐp     ph¶i khai®óng  ù  Ët,®Çy   ,  â  µng  µ      s th   ®ñ r r v theo  ng  ®ó m É u   n; ®¬ 1.2.S¬   Õu  ýlÞch,trong ®ã   ã    Ën  ña   y l      c x¸c nh c c«ng  x∙,phêng, thÞ  an      trÊn vÒ   a     ®Þ chØ  êng  óvµ  Öc  th tr   vi kh«ng  Þ     b truycøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù    h s hoÆc   Õu  Þ  Õt    ï  × ®∙  îcxo¸¸n; n b k ¸n t ,   ®     th 1.3.GiÊy    chøng  Ën  ña  nh c c«ng chøng  µ   íc,hoÆc     Nh n   ë tØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   trung  ng  a  ã  ¬ ch c Phßng  c«ng chøng  µ   íc,th×  ã  Êy Nh n   c gi   chøng  Ën  ña  û   nh c U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën,  Þ    µnh  è  éc  nh d huy qu th x∙,th ph thu tØnh  Ò   i Þtµis¶n  µhiÖn  Ët; v gi¸ tr       l  v 1.4.GiÊy    Ën  ña  ©n   µng  ¬i ®∙  Ën  öi c¸c tµis¶n  µ kim    x¸c nh c Ng h n   nh g     l  khÝ  ý,®¸  ý,vµng,tiÒn; qu   qu     1.5.GiÊy    Ën  ña  Önh  Ön  Ò   Çn    x¸cnh c b vi v th kinhb×nh  êng;   th 1.6.§èi víingêi kinh         doanh  µnh  ng nghÒ   µ   m theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËtph¶icã      chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh hoÆc  b»ng  Êp  c chuyªn m«n,  × ph¶icã    th     b¶n sao chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh hoÆc  b»ng  Êp  c chuyªn m«n   ã    c chøng  Ën  nh cña c«ng chøng  µ   íc; Nh n
  2. 2 1.7. GiÊy    chøng  Ën  nh quyÒn   ë  ÷u, quyÒn   ö  ông  îp  sh   sd h ph¸p  a   ®Þ ®iÓ m   µm  ôsë. l tr   2. C¸c    s¸ng  Ëp    l viªnph¶ilµm  å  ¬    Ðp  µnh  Ëp    h s xin ph th l c«ng    å   ¬  ty.H s gå m   ã: c 2.1.§¬n    Ðp  µnh  Ëp    xin ph th l c«ng    µm  ty l theo  É u   GPTLDN   Bé   M 02­ do  T  ph¸p ban  µnh.   h C¸c  s¸ng  Ëp    l viªnph¶ikhai®óng  ù  Ët, y  ,  â rµng  µ      s th   ®Ç ®ñ r   v theo  ng  ®ó m É u   n; ®¬ 2.2.S¸ng  Ëp    µ c¸ nh©n    l viªn l     ph¶i cã  ¬  Õu  ý lÞch,trong    ã      sy l    ®ã c x¸c nhËn  ña  c c«ng  x∙,phêng, thÞ  Ên vÒ   a   an      tr   ®Þ chØ  êng  óvµ  Öc  th tr   vi kh«ng  bÞ    tr¸chnhiÖ m  ×nh    truycø    h s hoÆc   Õu  Þ  Õt    ï × ®∙  îcxo¸¸n; n b k ¸n t    ®     th S¸ng  Ëp    µ tæ  l viªn l   chøc ph¶i cã    b¶n  sao  Õt  nh  µnh  Ëp,b¶n  quy ®Þ th l  sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  ã  c chøng  Ën  ña  nh c c«ng chøng  Nhµ   íc; n §èi víis¸ng  Ëp    µ doanh     l viªnl   nghiÖp  µ   íc,c¸c tæ  Nh n     chøc  µm  l kinh tÕ    cña    chøc    éi,th× cßn  c¸ctæ  x∙h     ph¶icã  Õt  nh  ña  ¬    quy ®Þ c c quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªntrùctiÕp vÒ   Öc       vi cho  Ðp  ph tham    µnh  Ëp c«ng    giath l  ty,møc  èn  ãp  µo  vgv c«ng    µ  êi®¹idiÖn  tyv ng     cho  chøc      tæ  ®ã khitham    µnh  Ëp c«ng  giath l  ty; §èivíi   s¸ng  Ëp    µhîp t¸cx∙th×  l viªnl         cßn  ph¶icã    NghÞ   Õt  ña  ¹ihéi quy c §     x∙ viªn hoÆc   ¹ihéi ®¹i biÓu      Ò   Öc     §      x∙ viªn v vi tham  vµ  è  èn  gia  s v tham   gia thµnh  Ëp c«ng  l  ty; 2.3. §èi víingêi dù   nh          ®Þ tham  gia qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h c«ng    ty kinh  doanh  trong nh÷ng  µnh  Ò     ng ngh theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtph¶icã  lu     chøng  chØ   µnh  h nghÒ  hoÆc  b»ng  Êp  c chuyªn  m«n,  ×  th ph¶i cã    b¶n  sao  chøng  chØ   µnh  h nghÒ  hoÆc  b»ng  Êp  c hoÆc   chuyªn m«n   ∙  ã  ® c chøng  Ën  ña  nh c c«ng chøng  µ   íc; Nh n 2.4.Dù     th¶o §iÒu  Ö    l c«ng  ty; 2.5.GiÊy    chøng  Ën  ña  nh c c«ng chøng  µ   íc,hoÆc     Nh n   ë tØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   trung  ng  a  ã  ¬ ch c Phßng  c«ng chøng  µ   íc,th×  ã  Êy Nh n   c gi   chøng  Ën  ña  û   nh c U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën,  Þ    µnh  è  éc  nh d huy qu th x∙,th ph thu tØnh  Ò     Þtµis¶n  µhiÖn  Ët; v gi¸tr     l  v 2.6  Êy    Ën  ña  ©n   µng  ¬i ®∙  Ën  öi c¸c tµis¶n  µ kim  Gi x¸c nh c Ng h n   nh g     l  khÝ  ý,®∙  ý,vµ  Òn cña    qu   qu   ti   c¸cs¸ng lËp viªn®Ó   ãp  èn  µnh  Ëp c«ng        g v th l  ty; 2.7. GiÊy    chøng  Ën  nh quyÒn   ë  ÷u, quyÒn   ö  ông  îp  sh   sd h ph¸p  a   ®Þ ®iÓ m   µm  ôsë; l tr   2.8.Ph¬ng      ¸n kinhdoanh    ban  u. ®Ç II­ g h Ü a  v ô  c ñ a n g ê i xin p h Ð p  th µ nh l Ë p d o a n h  n g hi Ö p  v µ   N tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬  q u a n  N h µ  n í c  c ã  th È m  q u y Ò n  x Ð t c Ê p  gi Ê y p h Ð p  th µ n h l Ë p  d o a n h  n g hi Ö p 1. Ng êi xin phÐp  µnh  Ëp       th l doanh  nghiÖp ph¶i hoµn    chØnh  å  ¬    h s xin phÐp  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp theo quy  nh  ¹ M ôc  Th«ng   µy;göi3  é    ®Þ t i 1  tn     b
  3. 3 hå  ¬  n   ë   s ®Õ S qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ  ü  Ët m µ   t k thu   doanh nghiÖp  ù  nh   d ®Þ kinh doanh. Trong  êng  îp      tr h doanh  nghiÖp  kinh doanh      c¸c nghÒ  kh¸c nhau,     th×  öihå  ¬  n   ë   g   s ®Õ S qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ  ü  Ëtm µ     k thu   doanh  nghiÖp  ù  d ®Þnh  kinh doanh  íisè  èn  u    ínnhÊt.Trong  êng  îp    v   v ®Ç t l     tr h kinh doanh      c¸c ngµnh  nghÒ   ã  èn  u    b»ng  c v ®Ç t nhau, th×  êi xin phÐp  µnh  Ëp    ng     th l doanh  nghiÖp  ã  Òn  än  ét  ë  c quy ch m S qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ  ü  Ët®Ó   ép  å  ¬.   k thu   n h s 2. C«ng    chøng  µ   íc hoÆc   û   Nh n   U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    nh d huy qu   x∙, thµnh  è  éc tØnh  ¬icha  ã  ph thu   n  c Phßng  C«ng chøng  µ   íccã  Nh n   tr¸chnhiÖ m     chøng  Ën  èn  µ hiÖn  Ët  ña  êi xin phÐp  µnh  Ëp  nh v l  v c ng     th l doanh nghiÖp    t nh©n  hoÆc   ña    c c¸cs¸ng lËp viªnthµnh  Ëp c«ng      l  ty. C«ng  chøng  µ   íc hoÆc   û   Nh n   U ban  ©n   ©n   Ën,  nh d qu huyÖn,  Þ    th x∙, thµnh  è  éc tØnh  ph thu   chØ chøng  Ën  µis¶n  ña  ñ  nh t   c ch doanh nghiÖp   ©n  tnh ® a  µo  v kinh doanh  µ  µis¶n  ña    v t  c s¸ng  Ëp    ãp  vµo  µnh  Ëp  l viªng   th l c«ng    ty mµ  kh«ng chøng  Ën  µn  é  µis¶n  éc  Òn  ë  ÷u  ña  ñ  nh to b t   thu quy s h c ch doanh  nghiÖp   ©n  µ  ña  tnh v c s¸ng lËp viªn.    3. Ng ©n   µng    Ën  è  µis¶n  µ kim  Ý  ý, ®¸  ý, vµng, tiÒn   h x¸c nh s t  l  kh qu   qu       ®Ó   µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  µ   êi xin thµnh  Ëp  m ng     l doanh nghiÖp  ang  öi ® g  t¹ ng©n  µng  .   i h ®ã 4. Së     qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ  ü  Ët cã    k thu   tr¸chnhiÖ m   Õp  Ën  å  ¬    ti nh hs cña  êi xin phÐp  µnh  Ëp;lµm  Êy    Ën  Ò   Öc  ∙  Ën  å  ¬    ng     th l  gi x¸c nh v vi ® nh h s xin phÐp  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  µ  Ñn  µy  vh ng th«ng  b¸o  Õt  k qu¶. Trong  êi   th   h¹n  ngµy  i  íiviÖc  µnh  Ëp  20  ®è v   th l doanh  nghiÖp   ©n  µ  ngµy  i  íi t nh v 40  ®è v   viÖc  µnh  Ëp  th l c«ng    Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬,Së  ty,k t   nh ®ñ h s   qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    kü  Ët lµm  ñ  ôc b¸o  thu   th t   c¸o  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung¬ng  Ò   Öc  Êp    v vi c hoÆc   õchèicÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh  t    gi   th l  nghiÖp. Thêi h¹n  îc tÝnh    ®  theo  µy  Ën  å  ¬, n Õu   å  ¬  îc trùc tiÕp  a  ng nh hs  hs®    ® ®Õ n   ë   S qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ  ü  Ët;hoÆc   Ýnh  t k thu   t theo  µy  öi ® îc ghi ng g       trªndÊu  u  iÖn,n Õu  å  ¬  îcgöiqua  u  iÖn.   b®   hs®    b® N Õ u   êi xin  Ðp   µnh  Ëp  ng   ph th l doanh  nghiÖp  trong c¸c  µnh,  ng nghÒ   thuéc lÜnh  ùc    v qu¶n  ýcña  Òu  ¬  l  nhi c quan, th×  ë     S qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ  ü   k thuËt®∙  Õp  Ën  å  ¬    ti nh h s ph¶itham    kh¶o    Õn  ña    ¬  ý ki c c¸c c quan  .  ®ã Trong  thêih¹n  êi ngµy  i  íiviÖc  µnh  Ëp    m  ®è v   th l doanh  nghiÖp   nh©n  µ    ¬i t v hai m   ngµy  i  íiviÖc  µnh  Ëp  ®è v   th l c«ng    Ó   õ ngµy    ¬  ty,k t   c¸c c quan  Ën  îc yªu nh ®   cÇu    ¬  c¸cc quan    ®ã ph¶icã    Õn    ý ki b»ng    v¨n b¶n    êi ë  tr¶l   qu¶n  ýngµnh  S l  kinh  tÕ  ü  Ët®∙      Õn  k thu   xin ý ki tham  kh¶o,n Õu    ¬    c¸c c quan  kh«ng  ã    Õn,th×  c ý ki   Së  qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ  ü  Ët lµm  ñ  ôc b¸o  t k thu   th t   c¸o  û   U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  Ò   Öc  Êp  ¬ v vi c hoÆc   õ chèi cÊp  Êy t    gi   phÐp  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp.Trong  êng  îp Së     tr h   qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ  ü   k thuËt ®∙  Õp  Ën  å  ¬  chøc  äp  Êy ý  Õn  ña    ¬    ti nh h s tæ  h l   ki c c¸c c quan  ,  ×  ®ã th ph¶ilµm      biªnb¶n  éc  äp.C¨n  vµo  Õt  cu h   cø  k qu¶  éc  äp,Së  cu h   qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ  ü  Ëtlµm  ñ tôc b¸o    û     k thu   th     c¸o U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc  trung  ng  Ò   Öc  Êp  ¬ v vi c hoÆc   õ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  t    gi ph th l doanh  nghiÖp. 5. Theo    Þ  ña  ë     ®Ò ngh c S qu¶n  ýngµnh l  kinh tÕ  ü  Ët,Uû     k thu   ban  ©n   nh d©n tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ¬ xem   Ðt,quyÕt  nh   Êp  Êy x  ®Þ c gi   phÐp  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp   nh©n   t theo  © u   M GPTLDN­01,  Êy  Ðp  gi ph thµnh  Ëp  l c«ng   ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n    h h theo  É u   M GPTLDN­02 hoÆc   Êy  gi
  4. 4 phÐp  µnh  Ëp  th l c«ng      Çn  ty cæ ph theo  É u   M GPTLDN­03  Bé     do  T ph¸p    ban hµnh. Trong  êng  îp tõ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  tr h      gi ph th l doanh nghiÖp,th×  û    U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  ãirâ lýdo  n       cho  êixinphÐp  Õt. ng     bi ViÖc  Êp  Êy  Ðp   c gi ph hoÆc   õ  èi cÊp  Êy  Ðp   µnh  Ëp  t ch   gi ph th l doanh  nghiÖp   ©n  tnh ph¶ithùc hiÖn      trong thêih¹n  m ¬i ngµy  µ  Êp  Êy  Ðp     ba    v c gi ph hoÆc   õ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  t    gi ph th l c«ng   typh¶ithùc hiÖn      trong thêih¹n     s¸u m ¬ingµy,kÓ   õngµy  ë       t  S qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ  ü  ËtnhËn  å  ¬.   k thu   hs Thêi h¹n  îc tÝnh    d  theo  µy  Ën  å  ¬, n Õu   å  ¬  îc trùc tiÕp  a  ng nh hs  hs®    ® ®Õ n   ë   S qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ  ü  Ët;hoÆc   Ýnh  t k thu   t theo  µy  öi ® îc ghi ng g       trªndÊu  u  iÖn,n Õu  å  ¬  îcgöiqua  u  iÖn.   b®   hs®    B® III­T h ñ  t ô c v µ  th êi ¹ n c h ñ  t Þ ch U û  b a n  n h © n  d © n  t Ø n h, th µ nh     h p h è  tr ù c thu é c trung ¬ n g  c Ê p  gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p d o a n h  n g hi Ö p  theo s ù  u û  q u y Ò n  c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ 1. Thñ  ôc cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp    t  gi ph th l doanh nghiÖp  quy  nh  ¹  ôc   ®Þ ti M I vµ    òng  dông  i  íitr ng  îp  ñ íng  Ýnh  ñ  û  Òn  IIc ¸p  ®è v   ê h Th t Ch ph u quy cho  ñ  Ch tÞch  û   U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung xem   Ðt, quyÕt x    ®Þnh  Öc  Êp  vi c hoÆc   õchèicÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh  t    gi   th l  nghiÖp. Theo  Òu  kho¶n  ®iÓ m   cña  §i 1,  1,  3b  NghÞ   nh   ®Þ 361­ H§BT   µy    ng 1 th¸ng  n¨m   10  1992  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ ChÝnh  ñ), Thñ   íng l  ph   t  ChÝnh  ñ  û  Òn  ph u quy cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung ¬ng      xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  Êp  x  ®Þ vi c hoÆc   kh«ng  Êp  Êy  Ðp  c gi ph thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp   ©n  tnh trongc¸clÜnh  ùc,ngµnh  Ò      v  ngh sau  y: ®© ­ M ét  è  Ünh  ùc  éc  µnh    sl v thu ng khaikho¸ng    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  3  14  ña  Þ  nh  H§BT   µy  3­ c ngh ®Þ 95­ ng 25­ 1992  ña  éi ®ång  é   ëng  ÌviÖc  c H  B tr v  thi µnh   h Ph¸p  Önh  Ò   µinguyªn kho¸ng s¶n. l v t      ­S¶n  Êtph©n    äc  µ    xu   ho¸ h v s¶n  Êtc¸clo¹ ph¸o; xu       i ­S¶n  Êtvµ    xu   cung  øng  iÖn  ® kh«ng  éc m¹ng íi iÖn  èc  thu   l ® qu gia; ­D Þch  ô    v cho  truyÒn  thanh,truyÒn  ×nh    h trong ph¹m    a  ¬ng.   vi®Þ ph Theo  Òu    §i 2, kho¶n  ®iÓ m   cña  Þ   nh  2  2c  ngh ®Þ 361­ H§BT   µy  10­ ng 1­ 1992, Thñ íng Ch Ýnh  ñ  û  Òn    t  ph u quy cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   trung  ng  ¬ xem   Ðt  Õt  nh  Êp  x quy ®Þ c hoÆc   kh«ng  Êp  c giÊy phÐp  µnh  Ëp c«ng      th l  tytrong nh÷ng  Ünh  ùc  µnh  Ò     l v ng ngh sau  y: ®© ­ S¶n  Êt thuèc ch÷a  Önh, thuèc trõs©u, trõm èi  µ    xu     b         v s¶n  Êt c¸c lo¹  xu     i ph¸o; ­S¶n  Êtvµ    xu   cung  øng  iÖn  ® kh«ng  éc m¹ng íi iÖn  èc  thu   l ® qu gia; ­Dich  ô    v cho  truyÒn  thanh,truyÒn  ×nh    h trong ph¹m    a  ¬ng.   vi®Þ ph 2.KhixÐt cÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh      gi   th l  nghiÖp trong c¸ctr ng  îp ® ­    ê h   îcuû  Òn, Chñ   Þch  û     quy   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ­   ph tr      
  5. 5 ¬ng ph¶i tham    kh¶o    Õn  ña  é,  ¬  ý ki c B c quan  ngang  é   µ  ¬  B v c quan  éc thu   ChÝnh  ñ  ph qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc  ªnquan. l    v li   Sau    Ën  îc hå   ¬    Ðp   µnh  Ëp  khi nh ®   s xin ph th l doanh  nghiÖp, Uû       ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  öingay  ét  é  å  ¬  n     ph tr       g  m b h s ®Õ Bé, c¬    quan  ngang  é  µ  ¬  B v c quan  éc ChÝnh  ñ  thu   ph qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc  l    v li   ªnquan. Trong  êih¹n  êi ngµy  i  íiviÖc  µnh  Ëp    th   m  ®è v   th l doanh  nghiÖp    t nh©n  µ    ¬ingµy  i víi Öc  µnh  Ëp c«ng    Ó   õngµy  Ën  îchå  v haim   ®è    vi th l  ty,k t   nh ®   s¬    ¬  c¸c c quan    ®ã ph¶icã    Õn    ý ki b»ng  b¶n  öi Chñ   Þch  û   v¨n  g  t U ban  ©n   nh d©n  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng. Qu¸  êih¹n    µ   ¬  th   ®ã m kh«ng  Ën  nh ® îcý  Õn    êi × Chñ   Þch  û     ki tr¶l    th t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  ¬ quyÕt  nh   Öc  Êp  ®Þ vi c hoÆc   õ  èi cÊp  Êy  Ðp   µnh  Ëp  t ch   gi ph th l doanh  nghiÖp  µ  v th«ng    b¸o cho    ¬  c¸cc quan    Õt. ®ã bi 3. Sau    ∙  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp    khi ® c gi ph th l doanh  nghiÖp theo  û  Òn  u quy cña  ñ íng  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Th t Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung ¬ng  ã      c tr¸chnhiÖm   c¸o ngay    b¸o    cho  ñ íng ChÝnh  ñ  µ    Th t   ph v cho Bé,  ¬  c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc  l    v li   ªnquan.   IV. th ñ t ô c, th êi ¹ n c Ê p  gi Ê y p h Ð p  ® Æ t  c hi n h¸nh v¨n p h ß n g   h ®¹i di Ö n 1.    èn   Æt     Khi mu ® chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn    µi tØnh, thµnh  ®¹   ë ngo     phè  ùcthuéc trung ¬ng  ¬idoanh  tr       n  nghiÖp  ã  ôsë,doanh  c tr     nghiÖp ph¶igöi    hå  ¬    Ðp  Æt     s xin ph ® chinh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn  n   ë   ®¹   ®Õ S qu¶n  ý ngµnh  l  kinh tÕ  ü  Ëtthuéc  û     k thu   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung ­ ¬ng,n¬idoanh     nghiÖp    Æt    xin® chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.hå  ¬  å m   ã:    ®¹     sg c 1.1.§¬n    Æt      xin® chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn     ®¹   theo  É u   CN/VP    M 03­ do Bé    T ph¸p ban  µnh.   h Ng êi lµm  n    ®¬ ph¶i khai®óng  ù  Ët,®Çy   ,  â  µng  µ      s th   ®ñ r r v theo  ng   ®ó m É u   n; ®¬ 1.2.B¶n    sao  Êy  Ðp  µnh  Ëp  gi ph th l doanh  nghiÖp, b¶n    sao  Êy  gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ∙  îc c«ng    ®®  chøng  µ   íc chøng  Ën, hoÆc     Nh n   nh   ë tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  a  ã    ph tr       ch c Phßng  c«ng  chøng  µ   íc,  × Nh n  th   ®∙  îc Uû   ®   ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  ùc thuéc  nh d huy qu   x∙,th ph tr   tØnh  chøng  Ën; nh 1.3.GiÊy  ê chøng  Ën  Òn  ë  ÷u    t  nh quy s h hoÆc   Òn  ö  ông  îp ph¸p  quy sd h  ®Þa  iÓ m   µm  ôsë  Æt    ® l tr   ® chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.    ®¹   2. Trong  êih¹n  êi l¨m  µy, kÓ   õ  µy  Ën  å  ¬, Së   th   m  ng   t ng nh h s   qu¶n  ý l  ngµnh  kinh tÕ  ü  Ëtph¶ib¸o    ñ   Þch  û     k thu     c¸o Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùc thuéc  tr   trung  ng    Õn  ña  ×nh  Ò   Öc  ¬ ý ki c m v vi cho  Ðp  ph hoÆc  kh«ng  cho  Ðp  Æt    ph ® chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.    ®¹   3. Trong  êih¹n    th   n¨m  µy, kÓ   õ ngµy  ë   ng   t   S qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ  ü  tk thuËtb¸o    ñ  Þch  û     c¸o,Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ­   ph tr       ¬ng  quyÕt  nh  Êp  Êy  Ðp  ë     ra  ®Þ c gi ph m chi nh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn  ®¹   theo  M Éu  GP­CN/VP­04  Bé     do  T ph¸p  ban  µnh; trong tr ng  îp tõ chèi,th×  h    ê h       ph¶i   cã th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  µ  ãirâ lýdo  v n       cho  êixinphÐp. ng    
  6. 6 V ­ T h ñ  t ô c ® æ i  gi Ê y p h Ð p 1. Doanh    nghiÖp  ∙  îc cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  íc ngµy  ®®  gi ph th l tr   ban  µnh  h Th«ng   nµy  t ph¶i ® æi  Êy  Ðp    gi ph theo  É u   Êy  Ðp  Bé    ph¸p    M gi ph do  T ban hµnh. Thêi h¹n  èicïng      cu   c¸c doanh nghiÖp ph¶ilµm  n    æi  Êy  Ðp    ®¬ ®Ó ® gi ph thµnh  Ëp lµngµy  th¸ng9  l    30    n¨m 1993. 2. Doanh nghiÖp  Þ   Êt, bÞ    háng  Êy  Ðp  bm  h gi ph ph¶i xin cÊp  ¹  Êy     li gi phÐp.  3. Khi ® æi     hoÆc   µm  n    Êp  ¹ giÊy phÐp  l ®¬ xinc l   i   doanh nghiÖp  ph¶ilµm    ®¬n  theo  É u   GPTLDN   Bé     M 04­ do  T ph¸p  ban  µnh  µ  öi ®Õ n   ë   h vg  S qu¶n  ý l  ngµnh  kinh  Õ  ü  Ët ®∙  Ën  å  ¬    Ðp  µnh  Ëp  íc ®©y.  t k thu   nh h s xin ph th l tr   Trong  thêih¹n    b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  n,  ë   ng   t   nh ®¬ S qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ  ü  Ët   k thu   ph¶ib¸o  Chñ   Þch  û     c¸o  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung ­ ¬ng xem  Ðt,gi¶i x     Õt.quy  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2