intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
462
lượt xem
114
download

Thông tư hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá của các cơ sở kinh doanh xuất bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bán qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT)

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  10/2000/TT­B T C   g µy  01 th¸ng 2 n¨ m  2000  íng  c n H d É n  viÖc kª khai n é p  thu Õ  Gi¸ trÞ gia t¨ng (G T G T) ® èi víi µ n g  h o¸   h cña  c¸c c¬ së  kinh d o a n h  xu Êt b¸n t¹i  c¸c ® ¬ n  v Þ  trùc thuéc  h¹ch to¸n  p h ô  thuéc ë c¸c tØ n h, thµnh p h è  kh¸c vµ xu Êt b¸n q u a  ®¹i  lý b¸n  ® ó n g  gi¸ ën g  h o a   å n g  h h C¨n  cø  LuËt thuÕ  GTGT;  NghÞ  ®Þnh  sè  28/1998/N§­  ngµy  CP 11/5/1998 cña    ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT; Nh»m  híng dÉn viÖc  thùc hiÖn  khainép    kª    thuÕ GTGT     phï hîp    víitæ  chøc kinh doanh cña c¸c c¬ së kinh doanh vµ phï hîp víi  Th«ng t  sè  140/1999/TT­ BTC  ngµy 2/12/1999  híng dÉn      bæ sung,söa  æi    ® mét  ®iÓm   sè  trong  Th«ng   sè  t 73/TC/TCT  ngµy  20/10/1997  Th«ng   sè  vµ  t 17/1999/TT­ BTC   ngµy 5/2/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  chÕ    ®é ho¸ ®¬n,  chøng  tõ  ®èi    víihµng   u  ho¸ l th«ng    trªnthÞ  êng; viÖc    tr   kª khainép    thuÕ GTGT   ®èi    víi hµng  ho¸ cña    së  c¸c c¬  kinh doanh    xuÊt b¸n  i     t¹  ®¬n  trùc thuéc  c¸c vÞ    h¹ch  to¸nphô    thuéc ë      c¸ctØnh,thµnh    phè  kh¸cvµ    xuÊtb¸n    qua        ®¹ilýb¸n ®óng    gi¸ hëng  hoa hång  sau: nh    I. èi víi µ n g  h o¸ c¸c c ¬ s ë kinh d o a n h  x u Êt b¸n t¹i  §  h  c¸c ® ¬ n  v Þ  trùc thuéc h¹ch to¸n p h ô  thuéc ë c¸c tØ n h, thµn h p h è  k h¸c n ¬i   ® Æ t  v¨n p h ß n g   trô s ë c h Ý n h  c ñ a c ¬ s ë s ¶ n x u Êt, kinh d o a n h: 1­ LËp  lu©n    vµ  chuyÓn    ho¸ ®¬n, chøng          tõ ®èi víihµng    ho¸ xuÊt kho    vµ  tiªuthu néibé:       a. Khi c¬  s¶n      së  xuÊt kinh doanh      xuÊt hµng    ho¸ ®Õn     c¸c ®¬n  trùc vÞ    thuéc h¹ch to¸nphô        thuéc nh        c¸cchinh¸nh,cöa    hµng... c¸ctØnh,thµnh   ë      phè  kh¸c    Æt   n¬i ® v¨n phßng    chÝnh  trô së  ph¶i lËp    phiÕu  xuÊt kho kiªm  vËn  chuyÓn      néi bé, kÌm theo lÖnh  ®iÒu ®éng    cña  së  néi bé  c¬  s¶n  xuÊt,kinh     doanh. b. C¸c    ®¬n  trùcthuéc h¹ch to¸nphô  vÞ          thuéc bao    gåm     chinh¸nh  cöa  vµ  hµng...khi b¸n      hµng ho¸ ph¶i lËp    ho¸ ®¬n GTGT   hµng ho¸ b¸n  theo  ra  quy  ®Þnh. §èi víihµng      ho¸ b¸n  hµng  ra  ho¸  C«ng    do  ty,®¬n   cÊp    vÞ  trªn ®iÒu  ®éng, giao b¸n          th× c¸c®¬n  trùcthuéc c¨n cø  vÞ        vµo  l     cña  sè îng,gi¸b¸n  hµng  ho¸ ®∙  lËp    b¸n  B¶ng      kª ho¸ ®¬n  hµng    ra chuyÓn  C«ng    ho¸ b¸n    vÒ  ty,®¬n  vÞ  cÊp      ho¸ ®¬n  trªn®Ó lËp    cho hµng    ho¸ theo  quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm   môc  1c  nµy,  B¶ng      kª ho¸ ®¬n  cña hµng    ho¸ ®iÒu  ®éng    tiªuthô trong th¸ng ® îclËp néibé              theo mÉu   ho¸ ®¬n  cña  hµng  ho¸ ®iÒu  ®éng    tiªuthô  néi bé    trong th¸ng ® îc       lËp theo mÉu   02/GTGT   sè  (ban hµnh  kÌm theo Th«ng    89/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy  27/6/1998  cña  Tµi chÝnh)  Bé    thµnh  b¶n: 01  02    b¶n u  il t¹  ®¬n    vÞ, 01  b¶n    ®¬n  cÊp      göivÒ  vÞ  trªntrùctiÕp (nÕu      cã) hoÆc     v¨n phßng    chÝnh  trôsë  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh.B¶ng            kª ho¸ ®¬n hµng    ra ® îclËp cho  ho¸ b¸n        tõng th¸ng.Trêng    hîp  l vµ  sè îng  doanh  hµng  sè  ho¸ b¸n  lín,®¬n  lËp  ra    vÞ 
  2. 2 b¶ng    kª theo ®Þnh  cho  hay  ngµy  ®¬n  kinh doanh  kú  5  10  do  vÞ    quy ®Þnh,  ®Ó   ®¶m   b¶o    kª khainép    thuÕ kÞp  thêi. c. C¨n  vµo  hµng        cø  sè  ho¸ c¸c ®¬n  trùcthuéc  b¸n    së  vÞ    ®∙  ra,c¬  kinh  doanh  ho¸ ®¬n  lËp    GTGT   ph¶n  ¸nh hµng          cho    ho¸ tiªuthô néibé  c¸c ®¬n  vÞ  trùc thuéc.Gi¸ b¸n            ghi trªnho¸  ®¬n      lµ gi¸b¸n    hoÆc     néi bé  gi¸b¸n  cho ngêi  mua   ®¬n  quyÕt  do  vÞ  ®Þnh.  C¨n  ®Ó   cø  lËp  ho¸ ®¬n    lµ B¶ng  ho¸  kª  ®¬n  hµng  ho¸  b¸n  do    ra  c¸c ®¬n  trùc thuéc  vÞ    lËp  göi vÒ   së  vµ    c¬  kinh  doanh  theo  quy  ®Þnh  it¹ ®iÓm   môc  1b  nµy.Ho¸    ®¬n  îclËp  ®   tæng    hîp cho  B¶ng  1  kª trõtr     êng    hîp B¶ng      kª lËp cho    c¸cs¶n  phÈm,  nhãm  s¶n phÈm   thuÕ  cã  suÊt  kh¸c nhau.Ho¸      ®¬n  GTGT   thµnh  li : ªn1 u  i lËp  03  ªn    l t¹  li ®¬n  chÝnh, li   vÞ    ªn2  giao  cho  ®¬n  trùc thuéc    hµng    ªn3  vÞ    tiªuthô  ho¸,li   lµm  chøng    tõ h¹ch to¸n.   Ho¸  ®¬n  ph¶i ghi râ      vµo          díicét B (tªnhµng  ho¸,dÞch      vô):"Hµng  b¸n ®iÒu  chuyÓn    néi bé". Ho¸    ®¬n  nµy  kh«ng  dông  sö  thay thÕ  chøng  l th«ng  tõ u  hµng      tr ho¸ trªnthÞ  êng. 2­ Kª    khai,  nép  thuÕ: a.§èivíi         phßng  v¨n chÝnh  cña    së  c¸cc¬  kinhdoanh:   V¨n  phßng  chÝnh  cña  së  c¬  kinh  doanh  hµng th¸ng kª    khai,nép    thuÕ  GTGT   it¹ ®Þa   ph¬ng    n¬i ®ãng    theo  trôsë  quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh, Doanh      thu kª khainép      thuÕ GTGT   bao  gåm  doanh    hµng  thu b¸n  theo    ho¸ ®¬n  GTGT   do  v¨n phßng    chÝnh  cña  së  c¬  kinh doanh      trùctiÕp b¸n  doanh    vµ  thu hµng   ho¸ xuÊt b¸n  i     t¹  ®¬n  trùcthuéc theo    c¸c vÞ      ho¸ ®¬n  GTGT   xuÊt cho    ®¬n  trùc vÞ    thuéc theo    quy  ®Þnh  i t¹  ®iÓm   Môc  1c  nµy  (kÌm theo B¶ng      kª ho¸ ®¬n  ra b¸n    cña  hµng  ho¸ ®iÒu  chuyÓn    ®∙    néi bé  tiªuthô  c¸c ®¬n  trùc thuéc  do    vÞ    b¸o  c¸o ­ B¶n     sao  x¸c nhËn  ®ãng  cã    vµ  dÊu cña  së  c¬  kinh doanh).Trêng        hîp c¬  së  kinh  doanh  cha tæng  hîp ®Çy     kÞp    l ®ñ vµ  thêisè  îng  hµng  ho¸ ®iÒu  chuyÓn    cho    néibé  c¸c ®¬n  trùcthuéc  tiªuthô  vÞ    ®∙    trong th¸ng ®Ó       lËp    ho¸ ®¬n  GTGT   kª  vµ  khainép    thuÕ th×  hµng  sè  ho¸  tiªuthô  ®∙    trong th¸ng cha      lËp    ho¸ ®¬n   sÏchuyÓn  sang    ho¸ ®¬n  kª khainép  ®Ó lËp    vµ      thuÕ  vµo th¸ng  kÕ  tiÕp. b.§èivíi         ®¬n  trùcthuéc h¹ch to¸nphô  c¸c vÞ          thuéc: Hµng  th¸ng c¸c®¬n  trùcthuéc h¹ch to¸nphô      vÞ          thuéc nh      chinh¸nh,cöa    hµng...  ph¶ikª khainép        thuÕ  GTGT   i t¹ ®Þa    ph¬ng      n¬ichinh¸nh,cöa    hµng...  ®¨ng    khai,nép  ký, kª    thuÕ  theo quy ®Þnh   iMôc     t¹  IIPhÇn     C Th«ng   sè  t 89/1998/TT­ BTC  (bao  gåm   hµng  c¶  ho¸ ®iÒu chuyÓn    vµ  néi bé  hµng    ho¸ kh¸c do    ®¬n   trùc tiÕp  vÞ    mua   b¸n),kÌm    theo B¶ng  ho¸  kª  ®¬n  b¸n  cña  ra  hµng  ho¸ ®iÒu  chuyÓn    ®∙    néi bé  tiªuthô  c¸c ®¬n  trùc thuéc  do    vÞ    b¸o c¸o  (nÕu cã). VÝ     dô: C«ng      tyxim¨ng  cã    chÝnh  i   A  trôsë  t¹ H¶i phßng. C«ng    chi   tycã    nh¸nh      B lµ ®¬n  h¹ch  vÞ  to¸n phô    thuéc  ®ãng  i   t¹  Néi  cã  Hµ vµ  cöa  hµng    C ®ãng    T©y    t¹ Hµ  i lµ®¬n  trùcthuéc,h¹ch to¸nphô  vÞ          thuéc chinh¸nh  Trong      B.  th¸ng C«ng        ty A xuÊt  ®iÒu  chuyÓn    cho    néi bé  chi nh¸nh      B lµ 1000  tÊn    xi m¨ng. Trong    th¸ng chi nh¸nh    trùc tiÕp      B ®∙    b¸n  îc 500  ®   tÊn  xuÊt  vµ  ®iÒu  chuyÓn  cho cöa hµng      C lµ 300  tÊn.Trong    th¸ng cöa    hµng    tiªuthô  îc C ®∙    ®   150    tÊn.ViÖc  ho¸ ®¬n,  lËp    chøng    kª khainép  tõ vµ      thuÕ  cña    c¸c ®¬n  nh  vÞ  sau:  ­KhiC«ng    chinh¸nh  xuÊthµng      tyA,    B    ®iÒu chuyÓn    cho    néibé  c¸c®¬n  vÞ    trùcthuéc sö    dông  phiÕu  xuÊtkho    kiªm  vËn  chuyÓn    néibé.
  3. 3 ­ Cöa    hµng            C khitiªuthô xim¨ng  ph¶ixuÊt ho¸ ®¬n        cho  kh¸ch hµng    vµ  ph¶ikª khainép        thuÕ GTGT   i   t¹  T©y  Hµ cho hµng ho¸ b¸n  bao  ra  gåm   xi c¶    m¨ng  chinh¸nh  ®iÒu  do    B  chuyÓn  tiªuthô (150  ®∙      tÊn)®ång        thêilËp B¶ng kª  ho¸ ®¬n      xim¨ng  b¸n  ®∙  (150  tÊn)göivÒ        chinh¸nh  ®Ó     B  chinh¸nh  lµm  B  c¬  së lËp    ho¸ ®¬n  GTGT   cña  xim¨ng  sè    ®iÒu  chuyÓn cho cöa hµng    tiªu C ®∙    thô t¹  T©y    i Hµ  (150  tÊn).C¨n  vµo      cø  ho¸ ®¬n  GTGT   chinh¸nh  lËp,cöa  do    B    hµng      C kª khaithuÕ    GTGT   ®Çu  vµo cho  xim¨ng  tiªuthô. sè    ®∙    ­Chi nh¸nh  t¹ Hµ        B    Néi ph¶ikª khainép  i       thuÕ  GTGT     Néi cho  t¹ Hµ    i hµng  ho¸ b¸n      ra trong th¸ng bao      gåm     xim¨ng  C«ng    ®iÒu  c¶ sè    do  tyA  chuyÓn ®∙  tiªuthô    (650  tÊn    ­ gåm  500 tÊn    t¹      150  tiªuthô  i Néi vµ  Hµ tÊn    t¹  tiªuthô  icöa  hµng  T©y).§ång      Hµ    thêichinh¸nh  lËp  B  B¶ng      kª ho¸ ®¬n cho  xim¨ng  sè    do  C«ng    ty ®iÒu  chuyÓn  tiªuthô    ®∙    lµ 650  tÊn      göi vÒ c«ng      i   ty A t¹ H¶i Phßng  ®Ó  C«ng    lËp ho¸ ®¬n  tyA      GTGT   cho  xim¨ng  tiªuthô 650    sè    ®∙      tÊn.Ho¸  ®¬n  thuÕ GTGT   C«ng    lËp  do  tyA  lµm  së      c¬  ®Ó chinh¸nh  kª khaithuÕ  B      GTGT   ®Çu  vµo      xim¨ng  tiªuthô (650  ®èi víisè    ®∙      tÊn). ­ C«ng        tyxim¨ng  t¹    A  i Phßng    H¶i kª khainép    thuÕ GTGT   i   t¹  Phßng  H¶i cho  l     sè îng xim¨ng C«ng      tytrùctiÕp b¸n  sè      vµ  xim¨ng  ®iÒu  chuyÓn  cho    chi nh¸nh  ®∙      B  tiªuthô (650  tÊn). II. èi víi µ n g  h o¸ c¸c ® ¬ n  v Þ  b¸n th«ng q u a    §  h ®¹i lý h o a  h å n g 1­ C¸c  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      (®¬n  lµ chñ  vÞ    hµng  giao        ®¹ilý)khi xuÊt hµng      ho¸ giao cho  së  c¬  b¸n  hµng      ®¹ilý®óng   gi¸hëng hoa  hång (®¬n  vÞ      ®¹ilýhoa  hång) theo    quy ®Þnh cña  LuËt  ¬ng    th m¹i ph¶ilËp    phiÕu xuÊt  kho hµng    ®¹ilýtheo  göib¸n      quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   140/1999/TT­   tsè  BTC  ngµy  2/12/1999 cña  TµichÝnh    Bé    kÌm hîp ®ång          ®¹ilýhoa  hång. C¨n  vµo  cø  hµng ho¸ thùc  ®∙    tÕ  tiªuthô qua      ®¹i lý hoa hång, ®¬n    vÞ  giao ®¹ilýlËp ho¸ ®¬n            GTGT   ph¶n  hµng    tiªuthô ®Ó   ¸nh  ho¸ ®∙      giao cho   ®¬n  vÞ      ®¹ilýhoa hång. C¨n  ®Ó   ho¸ ®¬n    cø  lËp    lµ B¶ng      kª ho¸ ®¬n b¸n  cña  ra  hµng    ho¸ b¸n    ra qua      tiªuthô  ®¹i lý®∙    trong th¸ng do        c¸c ®¬n  ®¹i lýhoa  vÞ      hång lËp      göi vÒ theo quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc    2  nµy.Ho¸    ®¬n  îclËp  ®   tæng    hîp vµo mét  B¶ng  kª,tr   êng  c¸c s¶n  hîp    phÈm,  nhãm  s¶n phÈm   b¸n  cã  ra  thuÕ  suÊt kh¸c nhau      th× lËp riªngc¸c b¶ng        kª theo  i lo¹ hµng    cïng  ho¸ cã  thuÕ  suÊt.Ho¸    ®¬n   lËp thµnh  li : ªn1 u  i 3  ªn    l t¹ ®¬n  giao ®¹ilý, ªn2  li   vÞ          giao cho  li   ®¬n  ®¹ilý, ªn3  vÞ        li dïng lµm    chøng    tõh¹ch to¸n.   Ho¸ ®¬n  nµy ph¶ighirâ  díicét B        ë      (tªnhµng    ho¸,dÞch    vô):"Hµng b¸n  ®¹i lý hëng      hoa hång".Ho¸    ®¬n  nµy kh«ng  dông  sö  thay thРchøng  l tõ u  th«ng hµng      tr ho¸ trªnthÞ  êng. §Þnh  hµng  kú  th¸ng ®¬n  giao        vÞ  ®¹ilýthùc hiÖn      kª khainép    thuÕ    ®èi víihµng    tiªuthô trong th¸ng,trong ®ã   hµng      ho¸ ®∙            cã  ho¸ b¸n qua      ®¹ilýhoa  hång theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh kÌm theo b¶n    sao B¶ng      kª ho¸ ®¬n      b¸n ra cña  hµng    tiªuthô  ho¸ ®∙    qua      ®¹il¸yhëng  hoa hång  ®¹ilýlËp  x¸c nhËn  do      cã    vµ  ®ãng  dÊu cña  ®¬n  giao ®¹ilý.Trêng    vÞ        hîp ®Õn     thêigian kª khainép        thuÕ, 
  4. 4 ®¬n  giao ®¹ilýcha  vÞ        nhËn  tËp    vµ  hîp kÞp  B¶ng      kª ho¸ ®¬n  ra cña  b¸n    hµng  ho¸ ®∙        tiªuthô qua      ®¹ilýhoa hång        ®Ó lËp ho¸ ®¬n GTGT   giao cho        ®¹ilýhoa  hång  cha  khaithuÕ  kª    GTGT  ®Çu   th×  hµng  ra  sè  ho¸ b¸n  qua      tiªu ®¹ilý®∙    thô,® îclËp ho¸ ®¬n          GTGT   kª khainép  vµ      thuÕ  vµo th¸ngkÕ    tiÕp. 2­ C¸c    ®¬n  ®¹ilýhoa  vÞ      hång        khitiªuthô hµng ph¶ilËp      ho¸ ®¬n. ViÖc  sö  dông    ho¸ ®¬n      ®èi víihµng  th«ng  b¸n  qua      ®¹ilýhëng hoa hång  sau: nh    a. C¸c  së        c¬  ®¹i lý hoa  hång    lµ ®èi îng  t tÝnh  thuÕ GTGT  theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ thuÕ, khi b¸n      hµng      dông  ®¹i lý sö  ho¸ ®¬n GTGT  cña      ®¹i lý. ViÖc      ghiho¸ ®¬n  thùc hiÖn  quy    nh  ®Þnh      cã  ®èi víibªn  hµng  a  b¸n      ® ®i  ®¹ilý thèng nhÊt vÒ        gi¸b¸n cha  thuÕ  cã  GTGT,  thuÕ  suÊt,møc    thuÕ  GTGT. §èi víihµng            ho¸ ®¹ilýkh«ng  thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT   hoÆc   hµng  ho¸ b¸n      ®¹i lý thuéc diÖn  chÞu  thuÕ  GTGT   cña bªn giao        ®¹i lý lµ ®èi  îng t   tÝnh thuÕ  theo ph¬ng  ph¸p    trùc tiÕp còng  dông  sö  ho¸ ®¬n  GTGT,      trªnho¸ ®¬n  chØ    ghidßng          gi¸b¸n lµgi¸theo quy    ®Þnh  cña  giao ®¹ilý, bªn        dßng  thuÕ  suÊt vµ    tiÒn thuÕ    GTGT   kh«ng    g¹ch chÐo. Trêng    ghivµ      hîp hµng    ®¹i ho¸ b¸n    lýlµm Æt       hµng  chÞu  thuÕ TT§B  ®¬n  ®¹ilýhoa  th×  vÞ      hång  ph¶i®¨ng  víi   ký    c¬ quan thuÕ    dông    ®Ó sö  ho¸ ®¬n    b¸n hµng. b.C¬  ®¹ilýhoa    së      hång     îng tÝnh  lµ®èi t   thuÕ  theo ph¬ng    ph¸p trùctiÕp       sö dông  ho¸  ®¬n b¸n hµng    (¸p dông cho  hµng  c¶  ho¸ chÞu thuÕ  kh«ng  vµ  chÞu  thuÕ  GTGT),    trªn ho¸ ®¬n       ghi gi¸b¸n theo    gi¸quy  ®Þnh  cña  bªn cã  hµng  a  b¸n      ® ®i  ®¹i lý.NÕu   hµng ho¸  b¸n      ®¹i lý thuéc ®èi  îng  t chÞu  thuÕ  GTGT       ghitrªnho¸ ®¬n      th× gi¸b¸n        lµgi¸bao  gåm   thuÕ  c¶  GTGT. 3­ §¬n  ®¹ilýhoa  vÞ      hång    khithanh  to¸n tiÒn    hoa hång, ®¬n  ®¹ilý   vÞ      ph¶i xuÊt ho¸      ®¬n  cho bªn giao      ®¹i lý.NÕu  ®¬n  ®¹i lý lµ ®èi  îng  vÞ        t tÝnh  thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõthuÕ  sö  th×  dông    ho¸ ®¬n  GTGT,    ghi dßng    gi¸b¸n    lµ tiÒn hoa hång, kh«ng    g¹ch    ghi vµ  chÐo  dßng  thuÕ GTGT;  nÕu  ®¬n  ®¹ilýlµ®èi t   vÞ         îng tÝnh  thuÕ  theo ph¬ng  ph¸p trùctiÕp trªnGTGT           th× sö    dông   ho¸ ®¬n    b¸n hµng    (ho¸®¬n  th«ng  êng). th 4­ HÕt    th¸ngc¸c®¬n  ®¹ilýhoa      vÞ      hång    lËp B¶ng      kª ho¸ ®¬n  ra cña  b¸n    hµng  ho¸ b¸n qua      tiªuthô  ®¹i lý ®∙    trong th¸ng theo    mÉu   02/GTGT   sè  ban  hµnh  i t¹ Th«ng   89/1998/TT­   tsè  BTC     cho  göivÒ  ®¬n  giao ®¹ilýlµm  së  vÞ        c¬  ®Ó   ®¬n  giao ®¹ilýlËp ho¸ ®¬n  vÞ            GTGT  cho  ®¬n  ®¹ilýhoa  vÞ      hång      ®èi víi hµng    tiªuthô trong th¸ng. ho¸ ®∙        B¶ng      kª ho¸ ®¬n  ra cña  b¸n    hµng    ®¹ilý®∙      ho¸ b¸n      tiªuthô trong th¸ng® ­     îclËp    thµnh  b¶n:01  03    b¶n u  i l t¹ ®¬n    b¶n      vÞ, 01  göicho ®¬n  giao ®¹ilý, vÞ        01 b¶n    göicho  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lýthu thuÕ cïng víi         kª khainép  tê   htuÕ cña ®¬n    vÞ. Trêng  l hµng  hîp îng  ho¸ b¸n  línth×  ra    ®¬n  giao      vÞ  ®¹ilý quy ®Þnh  hay  ngµy  5  10  ®Þnh  lËp  kú  b¶ng      ho¸ ®¬n  kª ®Ó lËp    cho      phï hîp, ®¶m  b¶o    kª khainép    thuÕ kÞp thêi. 5­ C¸c        ®¹ilýhoa  hång  kh«ng ph¶ikª khai,tÝnh  nép        vµ  thuÕ  GTGT   ®èi  víihµng    ®¹ilývµ    ho¸ b¸n      tiÒn thu vÒ      hoa  hång  nhng hµng  th¸ng,chËm     nhÊt  lµ 10    ngµy  ®Çu  th¸ng sau    ph¶ilËp    B¶ng      kª ho¸ ®¬n b¸n  ®èi    ra  víihµng    ho¸ b¸n      tiªuthô theo  ®¹ilý®∙      quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc  4  nµy  B¶ng      vµ  kª ho¸ ®¬n  chøng    tõ hµng  ho¸ mua  vµo theo mÉu   03/GTGT   sè  ®èi    víihµng  ho¸      ®¹i lý hoa  hång  ban hµnh  kÌm  theo Th«ng   sè  t 89/1998/TT­ BTC  ngµy  27/6/1998   cña  TµichÝnh    Bé    göi®Õn   quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lý®¬n  ®¹ilý. vÞ   
  5. 5 ­ C¸c      ®¹i lý hoa hång theo quy ®Þnh  cña LuËt  ¬ng    th m¹i kh«ng ph¶i   tÝnh  nép  vµ  thuÕ  GTGT       ®èi víihµng    ®¹ilývµ  ho¸ b¸n      tiÒn thu vÒ      hoa  hång  ph¶icã  ®iÒu    ®ñ  kiÖn  sau: +  hîp ®ång  ®¹ilýtrong ®ã  Cã    b¸n        quy  ®Þnh    râ:hoa  hång  îchëng,gi¸ ®       b¸n theo quy      ®Þnh  cña  giao ®¹ilý. bªn      +  Ho¸  ®¬n    lËp cho  hµng          ho¸ b¸n ®¹ilý®óng  quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. + ViÖc thanh    to¸n tiÒn hµng  hoa  vµ  hång      îc thùc hiÖn  ®¹ilý®     tõng    ®ît sau    hoµn  khi®∙  thµnh viÖc    l   b¸n sè îng hµng    ho¸ nhÊt ®Þnh.   ­ C¸c        ®¹ilýhoa  hång nÕu  kh«ng  c¸c ®iÒu  ®ñ    kiÖn      trªnth× ph¶ikª khai,       tÝnh  nép  vµ  thuÕ  GTGT  cho hµng    ho¸ b¸n      dông  tr ®¹ilý¸p  nh  êng  hµng  hîp  ho¸ mua     ®øt,b¸n    ®o¹n.TiÒn    hoa    thu vÒ  hång  h¹ch      to¸nthu nhËp  kh¸c chÞu    thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp. C¸c  êng          tr hîp ®¹ilýb¸n hµng    ho¸ kh«ng  ®óng    gi¸quy ®Þnh  cña  giao  bªn  ®¹ilýph¶ikª khainép            thuÕ  GTGT  cho hµng    ®¹ilý.NÕu   ho¸ b¸n      ®¬n  ph¸t vÞ    sinh thuÕ    GTGT  ®Çu  vµo    lính¬n thuÕ GTGT  ®Çu     gi¸b¸n  ra do    thÊp  h¬n    gi¸ quy ®Þnh  cña bªn giao ®¹ilýth× ®¬n  kh«ng  c¬  ®Ó   îchoµn          vÞ  ®ñ  së  ®   thuÕ  GTGT. III.Hi Ö u  lùc thi µ n h    h Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõ ngµy  vµ    15  kÓ    ký  ¸p dông  cho  viÖc    kª khainép    thuÕ  GTGT     tõ1/1/2000. §èi víic¸c      ®¬n   do  vÞ  ®iÒu  kiÖn, yªu    cÇu  qu¶n    h¹ch  lý vµ  to¸n nÕu    kh«ng  muèn  dông  sö  phiÕu xuÊt kho    kiªm  vËn  chuyÓn      néi bé, hoÆc   phiÕu  xuÊt kho      göib¸n  hµng        dông  ®¹ilýmµ sö  ngay   ho¸ ®¬n  GTGT     khixuÊt hµng    ho¸ cho      c¸c ®¬n  trùcthuéc  vÞ    h¹ch    to¸nphô  thuéc  kh¸c ®Þa   ë    ph¬ng  hoÆc   cho      ®¹ilýhoa  hång  th× ®¬n  sö  vÞ  dông  ho¸  ®¬n  GTGT.  V¨n phßng  chÝnh  cña ®¬n  vµ    vÞ  c¸c ®¬n  trùcthuéc h¹ch    vÞ      to¸nphô  thuéc ë    kh¸c ®Þa     ph¬ng  c¨n  vµo  cø  ho¸ ®¬n  GTGT     khai nép  ®Ó kª    thuÕ  GTGT   i®Þa   t¹  ph¬ng    n¬i ®ãng    theo  trôsë  quy  ®Þnh ®iÓm     1, Môc  ,II PhÇn    C Th«ng   89/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy  27/6/1998  cña  Tµi chÝnh. §¬n  ph¶i ®¨ng  víic¬  Bé      vÞ    ký    quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lo¹ chøng    dông.§¬n  chØ  îcsö    lývÒ  i   tõsö    vÞ  ®   dông  mét  trong hailo¹        i ho¸ ®¬n  GTGT  hoÆc   phiÕu  xuÊt kho    kiªm  vËn chuyÓn      néibé, phiÕu  xuÊt kho    hµng          göib¸n  ®¹ilýkhixuÊtkho    hµng   ho¸ cho    c¸c®¬n  phô  vÞ  thuéc ë    kh¸c®Þa    ph¬ng hoÆc       ®¹ilýhoa  hång. Quy ®Þnh  viÖc  dông  sö  ho¸ ®¬n (ho¸ ®¬n    b¸n hµng),phiÕu    xuÊt kho    kiªm vËn chuyÓn    hay  néi bé  phiÕu xuÊt kho      göi b¸n hµng      i ®¹ilýt¹  Th«ng    t nµy còng    ¸p dông        ®èi víi ®¬n  s¶n  c¸c vÞ  xuÊtm Æt     hµng chÞu thuÕ  TT§B    khi xuÊt hµng    chÞu  thuÕ  TT§B  cho    c¸c ®¬n  trùc thuéc  vÞ    h¹ch to¸n phô    thuéc  hoÆc  xuÊtb¸n    qua      ®¹ilýhoa  hång. C¸c quy ®Þnh      tr¸ víiquy  i ®Þnh  i t¹ Th«ng    t nµy ®Òu       b∙ibá. Quy  ®Þnh  vÒ  dông    sö  ho¸ ®¬n,  sè  m∙  thuÕ, ®¨ng  nép    ký  thuÕ    ¸p dông ®èi      víic¸c ®¬n  vÞ s¶n xuÊt kinh doanh  c¸c ®¬n  trùcthuéc h¹ch        vµ    vÞ      to¸nphô  thuéc ë    kh¸c   tØnh,thµnh    phè; c¸c ®¹ilýhoa          hång  vÉn thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  it¹  Th«ng  t  sè 89/1998/TT­ BTC   ngµy 27/6/1998, Th«ng   sè    t 175/1998/TT­ BTC   ngµy  24/12/1998 cña  TµichÝnh  c¸cv¨n b¶n    Bé    vµ      híng dÉn    hiÖn hµnh  kh¸c.
  6. 6 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ c¸c  quan, c¬    doanh  nghiÖp ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh      ®Ó gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2