intTypePromotion=1

Thông tư quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công nhân viên chức nhà nước được cử đi dự các lớp huấn luyện, bồi dưỡng ngắn hạn từ 4 tháng trở xuống

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
134
lượt xem
5
download

Thông tư quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công nhân viên chức nhà nước được cử đi dự các lớp huấn luyện, bồi dưỡng ngắn hạn từ 4 tháng trở xuống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công nhân viên chức nhà nước được cử đi dự các lớp huấn luyện, bồi dưỡng ngắn hạn từ 4 tháng trở xuống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công nhân viên chức nhà nước được cử đi dự các lớp huấn luyện, bồi dưỡng ngắn hạn từ 4 tháng trở xuống

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  tµi  ch Ý n h  sè 21­T C/H C V X  n g µ y 20 th¸ng  n¨ m  1991  4  Q u y   Þ n h  ch Õ  ® é  trî Ê p  ® èi víi ®  c  c¸n bé, c«n g  n h © n  viªn ch øc  n h µ  n íc  ® îc c ö   d ù  c¸c líp u Ê n  luy Ö n,  ®i   h b åi  ìng n g ¾ n  h¹n  d tõ 4 th¸ng  trë  uè n g x §Ó         phï hîp víit×nh h×nh    vµ  gi¸c¶  kh¶  n¨ng ng©n s¸ch hiÖn    nay,Bé      tµi chÝnh  quy ®Þnh  il¹ chÕ        ®é trîcÊp ®èi    víiCBCNVC  Nhµ    îc cö  häc  níc ®   ®i  c¸clíphuÊn      luyÖn,båidìng vÒ        nghiÖp  chuyªn m«n,  thuËtng¾n  tõ  vô    kü    h¹n  4 th¸ngtrëxuèng  íi     (d  ®©y            gäit¾tlµc¸clípng¾n    sau: h¹n)nh  I­ èi tîng v µ ®i Ò u  ki Ö n ® îc h ë n g  trî Ê p  §  c 1.CBCNVC     Nhµ    îccö  dù      níc®   ®i  c¸clípng¾n    thêigian tËp  h¹n cã      trung   tõ 4    th¸ng trëxuèng,nÕu  ®ñ           cã  c¸c ®iÒu kiÖn    díi®©y   ® îc hëng    th×    trîcÊp  cho nh÷ng ngµy ph¶itËp    trung häc    tËp: a) Líp më   chiÕu      vµ  sinh ph¶i® îcc¬        quan  thÈm  cã  quyÒn    (ë Trung ¬ng  lµBé, Tæng      côc,Uû    ban  Nhµ    c¸cc¬  nícvµ    quan  kh¸cthuéc H§BT;  ®Þa      ë  ph­ ¬ng    lµ UBND     c¸c tØnh,thµnh    phè, ® Æc     khu    trùcthuéc trung ¬ng) cho        phÐp  më   líp. b) C¸n  CNVC   îc cö  häc  bé  ®   ®i  ph¶i®ñ       tiªuchuÈn nhËp häc theo giÊy  chiªusinhcña  êng.     tr c) Tõ    c¬    trôsë  quan,xÝ    nghiÖp      CNV   îccö  häc)®Õn     (n¬ic¸n bé  ®   ®i    líp häc ph¶i cã    kho¶ng c¸ch    km       tõ 20  trë lªn kh«ng  ®iÒu  cã  kiÖn    quan  vÒ c¬  hoÆc  nhµ  nªn  ë  ph¶ilµm    t¹ n¬itæ    ¨n ë      chøc    i lípng¾n  h¹n. 2. CBCNVC   îc cö  häc    ®   ®i  kh«ng  ®ñ   ®iÒu  cã  3  kiÖn    trªn®Òu  kh«ng  thuéc ®èi t   îctrî    îng ®     cÊp  theo qui®Þnh        díi®©y  cña  Th«ng   tnµy. II­ ø c  trî Ê p  v µ thêi  M  c  gian ® îc h ë n g  trî Ê p  c 1. Møc      trîcÊp mçi ngµy    lµ 1500®/ngµy ®èi        i víic¸c lípt¹ n«ng th«n,thÞ    trÊn,thÞ      x∙(kh«ng  ph¶ilµtØnh      cò).     lþmíivµ  Thêi gian  îc hëng    ®   kho¶n    trîcÊp          nãitrªnlµ thêigian häc tËp trung,tèi     ®a  kh«ng    th¸ng. qu¸ 4  2. Trong    suèt thêigian      häc tËp kh«ng  îc hëng  ®   chÕ   u    ®é l tró.CBCNV   ® îccö  häc    ®i  cßn  îchëng    ®   trîcÊp  tiÒn tÇu      xe,phô cÊp  ® êng  ®i  cho   ît hail   (l   ît®Õn   êng  l   tr vµ îthäc  xong    trëvÒ) theo chÕ  c«ng      ®é  t¸cphÝ hiÖn hµnh.
  2. 2 II­ Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  §i  h 1. C¸c  quan,xÝ    c¬    nghiÖp  c¸n bé  ®i  cã    cö  häc      c¸c lípng¾n  nãitrªn h¹n      ® îc dù      trïkinh phÝ        ghi vµo    ®Ó chitr¶vµ    môc  cña  i kho¶n, h¹ng ¬ng  75  lo¹  ,   t øng  cña  môc     lôc NSNN  hiÖn  hµnh, nÕu     quan    lµ c¬  HCSN,  hoÆc  vµo    chi phÝ  qu¶n    lýhay phÝ u  l th«ng,nÕu      lµ®¬n  SXKD. vÞ  2. Th«ng     t nµy kh«ng  gi¸trÞ thihµnh  cã        ®èi    bé  víic¸n  c«ng nh©n    viªn chøc  Nhµ    häc    êng,lípt¹ chøc. níc®i  c¸ctr       i 3. TÊt  c¸c quy    c¶    ®Þnh møc     trîcÊp ®èi    víiCBCNV  Nhµ    häc    níc ®i  c¸c lípng¾n        h¹n tr¸quy  i ®Þnh  trongth«ng     tnµy  ®Òu     b∙ibá. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2