Thông tư số 26/ 2009/ TT- BLĐTBXH của Bộ lao động

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
131
lượt xem
25
download

Thông tư số 26/ 2009/ TT- BLĐTBXH của Bộ lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư này quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và chương trình khung trình độ cao đẳng nghề để áp dụng đối với các trường hợp cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề được quy định tại thông tư này;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 26/ 2009/ TT- BLĐTBXH của Bộ lao động

 1. Bé LAO §éNG - TH¦¥NG BINH Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Vu X· HéI Sè 26/2009/TT-BL§TBXH Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 08 n¨m 2009 TH¤NG T¦ Quy ®Þnh ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho c¸c nghÒ: Thó y; B¶o vÖ m«i tr−êng biÓn; ChÕ biÕn cu phª, ca cao; Th−¬ng m¹i ®iÖn tö C¨n cø LuËt D¹y nghÒ ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2006; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 186/2007/N§-CP ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X∙ héi; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 58/2008/Q§-BL§TBXH ngµy 06 th¸ng 09 n¨m 2008 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X∙ héi ban hµnh Quy ®Þnh vÒ ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ; C¨n cø kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña Héi ®ång thÈm ®Þnh vµ ®Ò nghÞ cña Tæng côc D¹y nghÒ vÒ viÖc ban hµnh ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho c¸c nghÒ: Thó y; B¶o vÖ m«i tr−êng biÓn; ChÕ biÕn cµ phª, ca cao; Th−¬ng m¹i ®iÖn tö; Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X∙ héi quy ®Þnh ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ vµ tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ ®èi víi c¸c nghÒ trªn nh− sau: §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vu §èi t−îng ¸p dông: Th«ng t− nµy quy ®Þnh ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ vµ ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ ®Ó ¸p dông ®èi víi c¸c tr−êng cao ®¼ng nghÒ, tr−êng trung cÊp nghÒ, tr−êng ®¹i häc, tr−êng cao ®¼ng vµ tr−êng trung cÊp chuyªn nghiÖp cã ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ c¸c nghÒ ®−îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy; Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ vµ tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy kh«ng b¾t buéc ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi. §iÒu 2. C¸c ch−¬ng tr×nh khung quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nuy bao gåm: 1. Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ “Thó y” (Phô lôc 1); 2. Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ “B¶o vÖ m«i tr−êng biÓn” (Phô lôc 2); 3. Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ “ChÕ biÕn cµ phª, ca cao” (Phô lôc 3); 4. Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ “Th−¬ng m¹i ®iÖn tö” (Phô lôc 4); §iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm x©y dùng ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ: C¨n cø quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy, HiÖu tr−ëng c¸c tr−êng cao ®¼ng nghÒ, tr−êng trung cÊp nghÒ, tr−êng ®¹i häc, tr−êng cao ®¼ng vµ tr−êng trung cÊp chuyªn nghiÖp cã ®¨ng ký ho¹t
 2. 2 ®éng d¹y nghÒ cho c¸c nghÒ ®−îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy tæ chøc x©y dùng, thÈm ®Þnh, duyÖt ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ cña tr−êng. §iÒu 4. §iÒu kho¶n thi hunh: 1. Th«ng t− nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 45 ngµy kÓ tõ ngµy ký; 2. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. Tæ chøc ChÝnh trÞ - X∙ héi vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, Tæng côc D¹y nghÒ, c¸c tr−êng cao ®¼ng nghÒ, tr−êng trung cÊp nghÒ, tr−êng ®¹i häc, tr−êng cao ®¼ng vµ tr−êng trung cÊp chuyªn nghiÖp cã ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ tr×nh ®é trung cÊp nghÒ vµ tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho c¸c nghÒ ®−îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t− nµy. KT. Bé TR¦ëNG THø TR¦ëNG §um H÷u §¾c
 3. 3 PHô LôC 1 CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÒ, CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é CAO §¼NG NGHÒ CHO NGHÒ “THó Y” (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè 26 /2009/TT- BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2009 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X· héi) PHô LôC 1A CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÒ Tªn nghÒ: Thó y M· nghÒ: 40640101 Tr×nh ®é ®uo t¹o: Trung cÊp nghÒ §èi t−îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng vµ t−¬ng ®−¬ng; (Tèt nghiÖp trung häc c¬ së thì häc bæ sung ch−¬ng tr×nh v¨n ho¸ trung häc phæ th«ng theo Quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o); Sè l−îng m«n häc, m« ®un ®uo t¹o: 31 B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng Trung cÊp nghÒ, I. MôC TI£U §uO T¹O 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp: - KiÕn thøc: + HiÓu ®−îc kiÕn thøc d−îc lý häc, LuËt Thó y, kü thuËt ch¨n nu«i ®Ó ¸p dông trong lÜnh vùc phßng trÞ bÖnh; + Tr×nh bµy ®−îc kiÕn thøc bÖnh lý häc c¸c bÖnh th«ng th−êng cña vËt nu«i, hiÓu biÕt c¸ch chÈn ®o¸n vµ phßng trÞ c¸c bÖnh nµy; + M« t¶ ®−îc t×nh tr¹ng bÖnh lý cña c¸c bÖnh th−êng x¶y ra cho vËt nu«i; + VËn dông ®−îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ së vµ chuyªn m«n cña nghÒ Thó y trong viÖc qu¶n lý, phßng, trÞ bÖnh cho vËt nu«i; + Cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin häc t−¬ng ®−¬ng tr×nh ®é A. - Kü n¨ng: + Thùc hiÖn ®−îc c¸c biÖn ph¸p phßng chèng dÞch bÖnh; + H−íng dÉn ng−êi ch¨n nu«i trong viÖc phßng trÞ c¸c bÖnh hay x¶y ra; + ChÊp hµnh nghiªm chØnh kû luËt lao ®éng, an toµn lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, c¸c quy tr×nh vÒ b¶o qu¶n thiÕt bÞ. 2. ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc; ThÓ chÊt vµ quèc phßng: - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc: + Cã hiÓu biÕt mét sè kiÕn thøc phæ th«ng vÒ chñ nghÜa M¸c- Lª nin, HiÕn ph¸p, Ph¸p luËt vµ LuËt lao ®éng;
 4. 4 + Cã hiÓu biÕt vÒ ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, thµnh tùu vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña Ngµnh N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; + Cã ý thøc tù gi¸c chÊp hµnh kû luËt lao ®éng, lao ®éng cã kü thuËt, lao ®éng cã chÊt l−îng vµ n¨ng suÊt cao, cã tinh thÇn hîp t¸c víi ®ång nghiÖp; + Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®−îc giao, cã ý thøc b¶o vÖ cña c«ng, b¶o vÖ s¶n xuÊt; + Cã lèi sèng lµnh m¹nh, cã tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n, víi gia ®×nh vµ x∙ héi, sèng vµ lµm viÖc theo LuËt ph¸p. - ThÓ chÊt vµ quèc phßng: + §ñ søc khoÎ ®Ó lµm viÖc trong c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ m«i tr−êng ®Æc biÖt nh»m ®¶m b¶o phôc vô l©u dµi trong ngµnh. Søc khoÎ ®¹t lo¹i I hoÆc II theo ph©n lo¹i cña Bé Y tÕ; + Cã hiÓu biÕt vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p rÌn luyÖn thÓ chÊt, ý thøc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc; + HiÓu biÕt nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n cÇn thiÕt trong ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc quèc phßng; + Cã ý thøc tæ chøc kû luËt vµ tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, s½n sµng thùc hiÖn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc. 3. C¬ héi viÖc lµm Sau khi tèt nghiÖp ®¹t tr×nh ®é trung cÊp nghÒ thó y, häc sinh cã ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n ®Ó lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh hoÆc t¹i c¸c hîp t¸c x∙, trang tr¹i, hé gia ®×nh; trùc tiÕp tæ chøc kinh doanh mÆt hµng thøc ¨n gia sóc, gia cÇm hoÆc cã thÓ ®øng b¸n hµng t¹i cöa hµng thuèc thó y. II. THêI GIAN CñA KHO¸ HäC Vu THêI GIAN THùC HäC TèI THIÓU 1. Thêi gian cña kho¸ häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian ®µo t¹o: 02 n¨m - Thêi gian häc tËp: 90 tuÇn - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 2.550 giê. - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n vµ thi: 7 tuÇn (Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 80 giê) 2. Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian häc c¸c m«n chung b¾t buéc: 210 giê - Thêi gian häc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 2.340 giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 1940 giê; Thêi gian häc tù chän: 400 giê + Thêi gian häc lý thuyÕt: 702 giê; Thêi gian häc thùc hµnh: 1638 giê. 3. Thêi gian häc v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng ®èi víi hÖ tuyÓn sinh Trung häc c¬ së lµ: 1200 giê. (Danh môc c¸c m«n häc v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng vµ ph©n bæ thêi gian cho tõng m«n häc theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong ch−¬ng tr×nh khung gi¸o dôc trung cÊp chuyªn nghiÖp. ViÖc bè trÝ tr×nh tù häc tËp c¸c m«n häc ph¶i theo logic s− ph¹m ®¶m b¶o häc sinh cã thÓ tiÕp thu ®−îc c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng chuyªn m«n nghÒ cã hiÖu qu¶).
 5. 5 III. DANH MôC M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O B¾T BUéC, THêI GIAN Vu PH¢N Bæ THêI GIAN; §Ò C¦¥NG CHI TIÕT CH¦¥NG TR×NH M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O B¾T BUéC 1. Danh môc m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc Thêi gian cña m«n häc, m« ®un (giê) M· m«n häc, M« Tªn m«n häc , m« ®un Trong ®ã ®un Tæng sè Lý Thùc KiÓm thuyÕt hµnh tra I C¸c m«n häc chung 210 106 87 17 MH - 01 ChÝnh trÞ 30 22 6 2 MH - 02 Ph¸p luËt 15 10 4 1 MH - 03 Gi¸o dôc thÓ chÊt 30 3 24 3 MH - 04 Gi¸o dôc Quèc phßng- An ninh 45 28 13 4 MH - 05 Tin häc 30 13 15 2 MH - 06 Ngo¹i ng÷ 60 30 25 5 II C¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ 1730 374 1272 84 b¾t buéc II.1 C¸c m«n häc, m« ®un kü thuËt c¬ së 370 174 160 36 MH 07 Gi¶i phÉu-sinh lý vËt nu«i 100 40 50 10 MH 08 D−îc lý thó y 100 40 50 10 MH 09 Gièng vËt nu«i 30 14 13 3 MH 10 KhuyÕn n«ng 30 14 13 3 MH 11 Dinh d−ìng vµ thøc ¨n ch¨n nu«i 30 14 13 3 MH 12 LuËt thó y 30 18 9 3 MH 13 Qu¶n trÞ kinh doanh 50 34 12 4 II.2 C¸c m«n häc, m« ®un chuyªn m«n 1360 200 1112 48 nghÒ M§ 14 Kü thuËt truyÒn gièng 50 18 27 5 MH 15 ChÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ häc 60 20 34 6 M§ 16 Phßng trÞ bÖnh chung (zoonose) cho 50 22 24 4 nhiÒu loµi vËt nu«i M§ 17 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho 120 40 70 10 lîn M§ 18 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho 120 40 70 10 gµ, vÞt
 6. 6 M§ 19 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho 120 40 70 10 tr©u, bß M§ 20 KiÓm tra thÞt 40 20 17 3 M§ 21 Thùc tËp c¬ b¶n 160 160 M§ 22 Thùc tËp cuèi khãa 640 640 Tæng céng 1940 580 1359 101 IV. CH¦¥NG TR×NH M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O B¾T BUéC (Néi dung chi tiÕt cã Phô lôc kÌm theo) V. H¦íNG DÉN Sö DôNG CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÒ §Ó X¸C §ÞNH CH¦¥NG TR×NH D¹Y NGHÒ 1. H−íng dÉn x¸c ®Þnh danh môc c¸c m«n häc, m«-®un ®µo t¹o nghÒ tù chän; thêi gian, ph©n bæ thêi gian vµ ch−¬ng tr×nh cho m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän. 1.1.Danh môc m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän vµ ph©n phèi thêi gian Thêi gian cña m«n häc, m« ®un ( giê) M· m«n Tªn m«n häc, m« ®un Trong ®ã häc, M« ®un Tæng Lý Thùc KiÓm sè thuyÕt hµnh tra MH 23 Sö dông internet 30 14 13 3 MH 24 TiÕng Anh chuyªn ngµnh 30 14 13 3 MH 25 Vi sinh vËt häc ®¹i c−¬ng 30 14 13 3 MH 26 VÖ sinh an toµn thùc phÈm 30 14 13 3 M§ 27 An toµn sinh häc trong ch¨n nu«i 40 16 21 3 M§ 28 ThiÕt kÕ chuång tr¹i 60 20 35 5 M§ 29 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho 120 40 72 8 dª,cõu, thá M§ 30 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho 120 40 72 8 cót, ngan, ngçng M§ 31 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho 120 40 72 8 chã mÌo Tæng céng 580 208 372 44 (Néi dung chi tiÕt cã Phô lôc kÌm theo) 1.2. H−íng dÉn x©y dùng ch−¬ng tr×nh cña c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän; Thêi gian dµnh cho c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän trong ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ Thó y lµ 400 giê, chiÕm 17 % tæng thêi gian thùc häc tèi thiÓu.
 7. 7 C¸c c¬ së ®µo t¹o khi lùa chän c¸c m«n häc, m« ®un tù chän ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ phï hîp cho tr−êng m×nh, th× tuú theo yªu cÇu ®Æc thï cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph−¬ng, vïng miÒn, mµ chän trong sè c¸c m« ®un tù chän mµ ch−¬ng tr×nh khung giíi thiÖu ë ®iÓm 2.1, phÇn V phÝa trªn; hoÆc cã thÓ chØ chän mét sè m« ®un tù chän chuyªn s©u do ch−¬ng tr×nh khung giíi thiÖu, råi bæ sung c¸c m«n häc, m« ®un míi; thËm chÝ cã thÓ tù x©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un tù chän phï hîp ®Ó ®−a vµo gi¶ng d¹y sao cho thêi gian ®µo t¹o tù chän tèi thiÓu ®¹t 400 giê (trong ®ã thêi gian d¹y thùc hµnh ®¹t tõ 70 % ®Õn 85%. 2. H−íng dÉn thi tèt nghiÖp. Sè M«n thi H×nh thøc thi Thêi gian thi TT ChÝnh trÞ ViÕt, Kh«ng qu¸ 120 phót 1 Tr¾c nghiÖm Kh«ng qu¸ 30 phót V¨n ho¸ THPT ®èi víi hÖ - Thi viÕt Theo quy ®Þnh cña Bé tuyÓn sinh THCS Gi¸o dôc vµ §µo t¹o 2 - Thi tr¾c nghiÖm - Thi vÊn ®¸p 3 KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ: - Lý thuyÕt nghÒ - ViÕt - Kh«ng qu¸ 150 phót - Thùc hµnh nghÒ - Tr¾c nghiÖm - Kh«ng qu¸ 45 - 60 phót Bµi tËp thùc hµnh - Kh«ng qu¸ 2 giê 3. H−íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian vµ néi dung cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngo¹i khãa (®−îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o) nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn. - §Ó häc sinh cã nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ nghÒ nghiÖp ®ang theo häc, tr−êng cã thÓ bè trÝ tham quan mét sè c¬ së doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi nghÒ ®µo t¹o; - Thêi gian ®−îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o chÝnh kho¸. 4. C¸c chó ý kh¸c Khi c¸c tr−êng thiÕt kÕ hoÆc lùa chän xong c¸c m«n häc, m« ®un tù chän cã thÓ xÕp s¾p l¹i m∙ m«n häc, m« ®un trong ch−¬ng ®µo t¹o cña tr−êng m×nh ®Ó dÔ theo dâi qu¶n lý./.
 8. 8 PHô LôC 1B CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é CAO §¼NG NGHÒ Tªn nghÒ: Thó y M· nghÒ: 50640101 Tr×nh ®é ®uo t¹o: Cao ®¼ng nghÒ §èi t−îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng vµ t−¬ng ®−¬ng; Sè l−îng m«n häc, m« ®un ®uo t¹o: 47 B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng Cao ®¼ng nghÒ I. MôC TI£U §uO T¹O 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp: - KiÕn thøc: + HiÓu ®−îc kiÕn thøc vÒ d−îc lý häc, miÔn dÞch häc, LuËt Thó y, kü thuËt ch¨n nu«i ®Ó ¸p dông trong qu¶n lý, phßng, trÞ bÖnh cho vËt nu«i; +Tr×nh bµy ®−îc kiÕn thøc bÖnh lý häc, c¸ch chÈn ®o¸n vµ phßng, trÞ c¸c bÖnh th«ng th−êng cña vËt nu«i; + Cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin häc t−¬ng ®−¬ng tr×nh ®é B. - Kü n¨ng: + Tæ chøc ®−îc c¸c thÝ nghiÖm cã qui m« nhá trong c¸c trang tr¹i; + Thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c c«ng viÖc cña nghÒ Thó y; + Thùc hiÖn ®−îc toµn bé c¸c c«ng ®o¹n trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn quy tr×nh phßng dÞch bÖnh; + H−íng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n thÊp h¬n, hoÆc ng−êi ch¨n nu«i; + Kinh doanh thuèc thó y ®¶m b¶o hiÖu qu¶, an toµn, vÖ sinh m«i tr−êng vµ ®óng Ph¸p luËt. 2. ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc; ThÓ chÊt vµ Quèc phßng: - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc + Cã hiÓu biÕt mét sè kiÕn thøc phæ th«ng vÒ chñ nghÜa M¸c- Lª nin, HiÕn ph¸p, Ph¸p luËt vµ LuËt lao ®éng; + Cã hiÓu biÕt vÒ ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, thµnh tùu vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña Ngµnh N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; + Cã ý thøc tù gi¸c chÊp hµnh kû luËt lao ®éng, lao ®éng cã kü thuËt, lao ®éng cã chÊt l−îng vµ n¨ng suÊt cao, cã tinh thÇn hîp t¸c víi ®ång nghiÖp; + Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®−îc giao, cã ý thøc b¶o vÖ cña c«ng, b¶o vÖ s¶n xuÊt;
 9. 9 + Cã lèi sèng lµnh m¹nh, cã tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n, víi gia ®×nh vµ x∙ héi, sèng vµ lµm viÖc theo LuËt ph¸p; + Thùc hiÖn an toµn - vÖ sinh lao ®éng. - ThÓ chÊt vµ quèc phßng: + HiÓu biÕt mét sè ph−¬ng ph¸p tËp luyÖn phï hîp víi nghÒ, cã thãi quen rÌn luyÖn th©n thÓ; + §¹t tiªu chuÈn søc khoÎ theo quy ®Þnh cña nghÒ ®µo t¹o; + HiÓu biÕt nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n cÇn thiÕt trong ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc quèc phßng; + Cã ý thøc tæ chøc kû luËt vµ tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, s½n sµng thùc hiÖn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc. 3. C¬ héi viÖc lµm. - Sau khi tèt nghiÖp ®¹t tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ Thó y, sinh viªn cã ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n ®Ó lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh Thó y hoÆc c¸c hîp t¸c x∙, trang tr¹i, hé gia ®×nh vµ cã thÓ tæ chøc ®−îc mét cña hµng thuèc Thó y ë quy m« nhá; - Tham gia phôc vô nh÷ng nghiªn cøu nhá vµ võa trong c¸c trang tr¹i II. THêI GIAN CñA KHO¸ HäC Vu THêI GIAN THùC HäC TèI THIÓU 1. Thêi gian cña kho¸ häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian ®µo t¹o: 03 n¨m - Thêi gian häc tËp: 131 tuÇn - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 3.750 giê - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n vµ thi: 10 tuÇn (Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 80 giê) 2. Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian häc c¸c m«n chung b¾t buéc: 450 giê - Thêi gian häc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 3300 giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 2310 giê; Thêi gian häc tù chän: 990 giê. + Thêi gian häc lý thuyÕt: 588 giê; Thêi gian häc thùc hµnh: 1692 giê III. DANH MôC M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O B¾T BUéC, THêI GIAN Vu PH¢N Bæ THêI GIAN 1. Danh môc m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc Thêi gian cña m«n häc, m« ®un M· (giê) m«n Tªn m«n häc, m« ®un Trong ®ã häc, M« Tæng sè Lý Thùc KiÓm ®un thuyÕt hµnh tra
 10. 10 I C¸c m«n häc chung 450 220 200 30 MH 01 ChÝnh trÞ 90 60 24 6 MH 02 Ph¸p luËt 30 21 7 2 MH 03 Gi¸o dôc thÓ chÊt 60 4 52 4 MH 04 Gi¸o dôc quèc phßng- An ninh 75 58 13 4 MH 05 Tin häc 75 17 54 4 MH 06 Ngo¹i ng÷ 120 60 50 10 II C¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t 2470 606 1764 100 buéc II.1 C¸c m«n häc, m« ®un kü thuËt c¬ së 680 336 289 55 MH 07 Gi¶i phÉu vµ sinh lý vËt nu«i 120 60 50 10 MH 08 Sinh ho¸ häc ®éng vËt 60 28 28 4 MH 09 Vi sinh vËt thó y 60 24 33 3 MH 10 D−îc lý thó y 120 60 50 10 MH 11 Gièng vËt nu«i 30 14 13 3 MH 12 Dinh d−ìng vµ thøc ¨n ch¨n nu«i 60 24 33 3 MH 13 VÖ sinh thó y 30 14 13 3 MH 14 MiÔn dÞch häc thó y 30 18 9 3 MH 15 Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm 30 14 13 3 MH 16 KhuyÕn n«ng 30 14 13 3 MH 17 B¶o vÖ m«i tr−êng 30 14 13 3 MH 18 LuËt thó y 30 18 9 3 MH 19 Qu¶n trÞ kinh doanh 50 34 16 4 II.2 C¸c m«n häc, m« ®un chuyªn m«n nghÒ 1790 270 1475 45 M§ 20 Kü thuËt truyÒn gièng 50 18 28 4 M§ 21 ChÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ häc thó y 60 20 36 4 M§ 22 Phßng trÞ c¸c bÖnh chung cho nhiÒu loµi 50 22 25 3 M§ 23 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho lîn 150 62 78 10 M§ 24 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho gµ, 150 62 78 10 vÞt M§ 25 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho 150 62 78 10 tr©u, bß M§ 26 KiÓm tra thÞt vµ c¸c sóc s¶n phÈm kh¸c 60 24 32 4 M§ 27 Thùc tËp c¬ b¶n 480 0 480 0 M§ 28 Thùc tËp cuèi khãa 640 0 640 0 Tæng céng 2920 826 1964 130
 11. 11 2. §Ò c−¬ng chi tiÕt ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc (Néi dung chi tiÕt cã Phô lôc kÌm theo) IV. H¦íNG DÉN Sö DôNG CHU¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é CAO §¼NG NGHÒ §Ó X¸C §ÞNH CH¦¥NG TR×NH D¹Y NGHÒ 1. H−íng dÉn x¸c ®Þnh danh môc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän; thêi gian, ph©n bæ thêi gian vµ ®Ò c−¬ng chi tiÕt ch−¬ng tr×nh cho m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän. Ngoµi c¸c m«n häc , m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc nªu trong môc 3.1 vµ 3.2, c¸c c¬ së d¹y nghÒ cã thÓ tù x©y dùng c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o tù chän hoÆc lùa chän trong sè c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o tù chän ®−îc ®Ò nghÞ trong ch−¬ng tr×nh khung. Thêi gian dµnh cho c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o tù chän ®−îc thiÕt kÕ sao cho tæng thêi gian cña c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o tù chän céng víi tæng thêi gian cña c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc b»ng thêi gian ®∙ quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña toµn kho¸ häc. 1.1. Danh môc m«n häc, m« ®un ®µo t¹o tù chän vµ ph©n phèi thêi gian Thêi gian cña m«n häc, m« ®un (giê) M· m«n häc, M« Tªn m«n häc, m« ®un Trong ®ã ®un Tæng sè Lý Thùc KiÓm thuyÕt hµnh tra MH29 Tin häc øng dông vµ internet 60 20 34 6 MH 30 Vi sinh vËt ®¹i c−¬ng 30 14 13 3 MH 31 VÖ sinh an toµn thùc phÈm 30 10 17 3 MH32 §éng vËt häc 60 20 35 5 MH 33 So¹n th¶o v¨n b¶n 30 10 17 3 MH 34 Kü n¨ng giao tiÕp 30 10 17 3 MH 35 30 14 13 3 øng dông c«ng nghÖ sinh häc MH 36 Sinh häc ph©n tö 30 14 13 3 MH 37 Thèng kª sinh häc 30 14 13 3 MH 38 B¶o qu¶n vµ chÕ biÕn s¶n phÈm c«ng 60 24 32 4 nghiÖp M§ 39 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho 120 40 73 7 thó hoang d∙ M§ 40 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh chã 120 40 73 7 mÌo M§ 41 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho 120 40 73 7 cót, ngan, ngçng M§ 42 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho 120 40 73 7 dª, cõu, thá
 12. 12 M§ 43 Kü thuËt nu«i vµ phßng trÞ bÖnh cho 90 30 50 10 chim c¶nh M§ 44 An toµn sinh häc trong ch¨n nu«i 40 16 21 3 M§ 45 Vi sinh vËt ch¨n nu«i 30 10 17 3 M§ 46 Khai th¸c cá vµ ®ång cá 50 22 25 3 M§ 47 Di truyÒn häc øng dông trong ch¨n 60 28 27 5 nu«i Tæng céng 1140 410 636 88 (Néi dung chi tiÕt cã Phô lôc kÌm theo) 1.2. H−íng dÉn x©y dùng ch−¬ng tr×nh c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän. - Thêi gian, néi dung cña c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän do tr−êng tù x©y dùng sÏ ®−îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo môc tiªu ®µo t¹o vµ yªu cÇu ®Æc thï cña ngµnh, nghÒ hoÆc vïng miÒn; - Thêi gian, néi dung cña c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän do tr−êng lùa chän theo kiÕn nghÞ trong ch−¬ng tr×nh khung sÏ x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh ®∙ cã trong ch−¬ng tr×nh khung. 2. H−íng dÉn thi tèt nghiÖp Sè M«n thi H×nh thøc thi Thêi gian thi TT 1 ChÝnh trÞ ViÕt Kh«ng qu¸ 120 phót 2 KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ: - Lý thuyÕt nghÒ ViÕt hoÆc tr¾c nghiÖm Kh«ng qu¸ 150 phót - Thùc hµnh nghÒ Bµi tËp thùc hµnh vµ vÊn Kh«ng qu¸ 45 phót ®¸p 3. H−íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian vµ néi dung cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngo¹i khãa (®−îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o) nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn. §Ó sinh viªn cã nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ nghÒ nghiÖp ®ang theo häc, c¬ së ®µo t¹o nªn bè trÝ cho ng−êi häc tham quan mét sè c¬ së doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt, kinh doanh phï hîp víi nghÒ ®µo t¹o. Thêi gian ®−îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o chÝnh kho¸. 4. C¸c chó ý kh¸c Khi c¸c tr−êng thiÕt kÕ hoÆc lùa chän xong c¸c m«n häc m« ®un tù chän cã thÓ xÕp s¾p l¹i m∙ m«n häc m« ®un trong ch−¬ng ®µo t¹o cña tr−êng m×nh ®Ó dÔ theo dâi qu¶n lý./.
 13. 13 PHô LôC 2 CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÒ, CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é CAO §¼NG NGHÒ CHO NGHÒ: “ B¶O VÖ M¤I TR¦êNG M¤I TR¦êNG BIÓN” (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè 26 /2009/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2009 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X· héi) PHô LôC 2A CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÒ Tªn nghÒ: B¶o vÖ m«i tr−êng biÓn M· nghÒ: 40850102 Tr×nh ®é ®uo t¹o: Trung cÊp nghÒ §èi t−îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng hoÆc t−¬ng ®−¬ng; (Tèt nghiÖp Trung häc c¬ së th× häc thªm phÇn v¨n ho¸ phæ th«ng theo Quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o); Sè l−îng m«n häc, m« ®un ®uo t¹o: 37 B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng tèt nghiÖp Trung cÊp nghÒ; I. MôC TI£U §uO T¹O 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp - KiÕn thøc: + Trang bÞ cho ng−êi häc kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ quan tr¾c, hãa häc m«i tr−êng, vi sinh m«i tr−êng, c¸c kü thuËt ph©n tÝch chØ tiªu m«i tr−êng, kh¶ n¨ng vËn hµnh c¸c hÖ thèng xö lý n−íc th¶i, kh¶ n¨ng lÊy mÉu, b¶o qu¶n mÉu, l¾p ®Æt, chÕ t¹o thiÕt bÞ xö lý « nhiÔm quy m« nhá, c¸c kiÕn thøc vÒ khai th¸c nguån tµi nguyªn biÓn bÒn v÷ng, b¶o vÖ khu b¶o tån biÓn, tuyªn truyÒn, vËn ®éng qu¶n lý m«i tr−êng biÓn dùa vµo céng ®ång; + Trang bÞ cho ng−êi häc c¸c kiÕn thøc cã liªn quan bæ trî cho nghÒ b¶o vÖ m«i tr−êng biÓn nh−: C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÝnh trÞ, ph¸p luËt, quèc phßng; C¸c kiÕn thøc bæ trî nghÒ nghiÖp nh−: ngo¹i ng÷, tin häc. - Kü n¨ng: + Trang bÞ cho ng−êi häc cã ®−îc c¸c kü n¨ng nghÒ nghiÖp trong viÖc vËn hµnh, duy tu b¶o d−ìng c¸c thiÕt bÞ xö lý « nhiÔm, kü n¨ng pha chÕ hãa chÊt xö lý; + Ng−êi häc cã ®−îc kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, lµm viÖc theo nhãm vµ øng dông kü thuËt, c«ng nghÖ vµo c«ng viÖc; cã ®¹o ®øc, søc kháe, l−¬ng t©m nghÒ nghiÖp, cã ý thøc kû luËt, t¸c phong c«ng nghiÖp, cã kh¶ n¨ng tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña nghÒ. Ng−êi häc cã kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm, tù t¹o viÖc lµm hoÆc tiÕp tôc häc lªn tr×nh ®é cao h¬n sau khi tèt nghiÖp;
 14. 14 + Ng−êi häc cã kü n¨ng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng trong khai th¸c thiÕt bÞ xö lý « nhiÔm; + Sau khi häc xong ch−¬ng tr×nh ng−êi häc cã thÓ ®¶m ®−¬ng ®−îc tõ vÞ trÝ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®Õn tr−ëng nhãm vµ c¸c vÞ trÝ kh¸c trong nhµ m¸y, tr¹m tr¹i xö lý hoÆc t¹i c¸c trung t©m b¶o tån, c«ng nh©n kü thuËt t¹i c¸c phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh tïy theo kh¶ n¨ng c¸ nh©n, l−îng kiÕn thøc tÝch hîp vµ yªu cÇu cña c«ng viÖc. 2. ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc; ThÓ chÊt vµ quèc phßng - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc: + HiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ ®−êng lèi c¸ch m¹ng vµ kinh tÕ cña §¶ng, vÒ HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt cña Nhµ n−íc. Yªu n−íc, trung thµnh víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam X∙ héi chñ nghÜa; thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña ng−êi c«ng d©n; sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt; + Yªu nghÒ, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ lµm viÖc theo nhãm. Cã kü n¨ng lao ®éng nghÒ nghiÖp, sèng lµnh m¹nh, phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc vµ ®Þa ph−¬ng trong tõng giai ®o¹n lÞch sö; + Cã ý thøc häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. - ThÓ chÊt, quèc phßng: + Trang bÞ cho ng−êi häc c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n vÒ thÓ dôc thÓ thao, biÕt c¸ch ¸p dông vµo viÖc t¨ng c−êng vµ b¶o vÖ søc khoÎ; + Gi¸o dôc cho ng−êi häc lßng yªu n−íc, yªu chñ nghÜa x∙ héi, nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt vÒ quèc phßng toµn d©n vµ lùc l−îng vò trang nh©n d©n, x©y dùng ý thøc b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam X∙ héi chñ nghÜa; + Trang bÞ cho ng−êi häc mét sè kiÕn thøc vÒ kü n¨ng qu©n sù cÇn thiÕt lµm c¬ së ®Ó häc sinh thùc hiÖn nhiÖm vô qu©n sù trong nhµ tr−êng, vËn dông nghÒ nghiÖp chuyªn m«n phôc vô Quèc phßng vµ s½n sµng tham gia lùc l−îng vò trang b¶o vÖ Tæ quèc. 3. C¬ héi viÖc lµm Sau khi häc xong ch−¬ng tr×nh, ng−êi häc cã thÓ ®¶m ®−¬ng ®−îc c¸c vÞ trÝ sau: - C«ng nh©n kü thuËt tr¹m, tr¹i, tæ xö lý « nhiÔm m«i tr−êng trong nhµ m¸y c«ng nghiÖp, c¬ së chÕ biÕn thñy h¶i s¶n; - C«ng nh©n kü thuËt cña c¸c phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh t¹i c¸c Trung t©m, ViÖn nghiªn cøu liªn quan ®Õn m«i tr−êng biÓn; - C«ng nh©n t¹i c¸c khu b¶o tån biÓn; - C«ng nh©n m«i tr−êng cho c¸c khu du lÞch cã liªn quan ®Õn biÓn, ®¶o. II. THêI GIAN CñA KHãA HäC Vu THêI GIAN THùC HäC TèI THIÓU 1. Thêi gian cña khãa häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu - Thêi gian khãa häc: 2 n¨m - Thêi gian häc tËp: 104 tuÇn - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 2550 giê - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n häc/m« ®un vµ thi tèt nghiÖp: 180 giê (Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 30 giê) 2. Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu
 15. 15 - Thêi gian häc c¸c m«n häc chung b¾t buéc: 210 giê - Thêi gian häc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 2340 giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 1905 giê; Thêi gian häc tù chän: 435 giê + Thêi gian häc lý thuyÕt: 700 giê; Thêi gian häc thùc hµnh: 1640 giê 3. Thêi gian häc v¨n hãa Trung häc phæ th«ng ®èi víi hÖ tuyÓn sinh tèt nghiÖp Trung häc c¬ së: 1200 giê ( Danh môc c¸c m«n häc v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng vµ ph©n bæ thêi gian cho tõng m«n häc theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong ch−¬ng tr×nh khung gi¸o dôc trung cÊp chuyªn nghiÖp. ViÖc bè trÝ tr×nh tù häc tËp c¸c m«n häc ph¶i theo logic s− ph¹m ®¶m b¶o häc sinh cã thÓ tiÕp thu ®−îc c¸c ý kiÕn c¸c kiÕn kiÕn thøc, kü n¨ng chuyªn m«n nghÒ cã hiÖu qu¶) III. DANH MôC M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O B¾T BUéC, THêI GIAN Vu PH¢N Bè THêI GIAN Thêi gian ®µo t¹o (giê) M∙ MH, Trong ®ã Tªn m«n häc, m« ®un Tæng M§ Lý Thùc sè KiÓm tra thuyÕt hµnh I C¸c m«n häc chung 210 106 87 17 MH 01 ChÝnh trÞ 30 22 6 2 MH 02 Ph¸p luËt 15 10 4 1 MH 03 Gi¸o dôc thÓ chÊt 30 3 24 3 MH 04 Gi¸o dôc Quèc phßng - An ninh 45 28 13 4 MH 05 Tin häc 30 13 15 2 MH 06 Ngo¹i ng÷ 60 30 25 5 II C¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ 1950 560 1271 74 b¾t buéc II.1 C¸c m«n häc, m« ®un kü thuËt c¬ 480 266 190 24 së MH 07 M«i tr−êng häc c¬ b¶n 90 56 29 5 MH 08 LuËt vµ chÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i 60 42 15 3 tr−êng MH 09 Qu¶n lý tµi nguyªn biÓn 75 42 29 4 MH 10 Tin häc øng dông trong m«i tr−êng 60 28 29 3 biÓn MH 11 Hãa häc m«i tr−êng 60 28 29 3 MH 12 Vi sinh m«i tr−êng 75 28 44 3 MH 13 An toµn lao ®éng trong b¶o vÖ m«i 60 42 15 3 tr−êng
 16. 16 II.2 C¸c m«n häc, m« ®un chuyªn m«n 1425 294 1081 50 nghÒ MH 14 C«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ m«i tr−êng 60 28 29 3 MH 15 §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng biÓn 75 28 44 3 vµ rñi ro MH 16 Qu¶n lý bÒn v÷ng nguån lîi thñy 90 28 58 4 s¶n MH 17 Kü thuËt ph©n tÝch c¸c chØ tiªu m«i 90 28 58 4 tr−êng MH 18 Kü thuËt quan tr¾c m«i tr−êng 75 28 44 3 M§ 19 Quan tr¾c vµ ®¸nh gi¸ n−íc th¶i 60 14 44 2 M§ 20 Quan tr¾c vµ ®¸nh gi¸ n−íc ven bê 75 14 58 3 vµ trÇm tÝch ®¸y biÓn M§ 21 Quan tr¾c vµ ®¸nh gi¸ n−íc ngät 60 14 44 2 M§ 22 Khai th¸c hÖ thèng thiÕt bÞ xö lý 150 28 117 5 n−íc th¶i s¶n xuÊt c«ng nghiÖp M§ 23 Xö lý n−íc th¶i nu«i trång thñy s¶n 150 28 117 5 M§ 24 Xö lý « nhiÔm m«i tr−êng n−íc 120 28 88 4 c¶ng biÓn M§ 25 B¶o vÖ m«i tr−êng khu b¶o tån biÓn 120 28 88 4 M§ 26 Thùc tËp chuyªn ngµnh t¹i c¬ së 300 0 292 8 Tæng céng 2115 666 1358 91 IV. CH¦¥NG TR×NH M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O B¾T BUéC ( Néi dung chi tiÕt cã Phô lôc kÌm theo) V. H¦íNG DÉN Sö DôNG CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÒ §Ó X¢Y DùNG CH¦¥NG TR×NH §uO T¹ONGHÒ 1. H−íng dÉn x¸c ®Þnh danh môc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän; thêi gian, ph©n bè thêi gian vµ ch−¬ng tr×nh cho m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän - Tæng thêi gian dµnh cho c¸c m«n häc ®µo t¹o nghÒ tù chän lµ 435 giê chiÕm 19 % tæng sè thêi gian thùc häc m«n häc vµ m« ®un nghÒ tèi thiÓu. - §Ó x¸c ®Þnh thêi gian cho tõng m«n häc ®µo t¹o nghÒ tù chän còng dùa trªn ph©n tÝch c«ng viÖc nh− ®èi víi c¸c m«n häc ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc. 1.1. Danh môc vµ ph©n bæ thêi gian m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän Thêi gian ®uo t¹o (giê) M· MH, Tªn m«n häc, m« ®un Lý thuyÕt Tæng M§ sè Lý Thùc KiÓm
 17. 17 thuyÕt hµnh tra MH 27 §a d¹ng sinh häc biÓn 90 28 58 4 MH 28 Quy t¾c øng xö nghÒ c¸ cã tr¸ch 60 14 44 2 nhiÖm MH 29 Qu¶n lý ®íi bê 90 28 58 4 MH 30 Qu¶n lý m«i tr−êng biÓn dùa vµo 90 28 58 4 céng ®ång MH 31 Kü thuËt hµng h¶i trong b¶o vÖ m«i 60 14 44 2 tr−êng MH 32 VÏ kü thuËt 30 14 15 1 M§ 33 Kü thuËt lÆn biÓn 90 14 73 3 M§ 34 Xö lý r¸c th¶i sinh ho¹t trªn ®¶o 90 14 73 3 M§ 35 ChÕ t¹o hÖ thèng xö lý n−íc cÊp quy 150 28 117 5 m« nhá M§ 36 Khai th¸c hÖ thèng thiÕt bÞ xö lý n−íc 150 28 117 5 th¶i chÕ biÕn thñy s¶n M§ 37 Khai th¸c hÖ thèng thiÕt bÞ xö lý n−íc 150 28 117 5 th¶i sinh ho¹t Tæng céng 1050 238 774 38 - Chän c¸c m«n häc sao cho ®¶m b¶o quü thêi gian thùc häc tù chän tèi thiÓu quy ®Þnh trong ch−¬ng tr×nh khung; - §Ó x¸c ®Þnh danh môc c¸c m«n häc ®µo t¹o nghÒ tù chän, c¸c tr−êng cÇn c¨n cø vµo ®Æc thï riªng cña ngµnh vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tr−êng nh−: + Nhu cÇu cña ng−êi häc (nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp); + Tr×nh ®é ®éi ngò gi¸o viªn; + C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc. - C¸c tr−êng chän m« ®un trong sè c¸c m« ®un vµ mét sè m«n häc tù chän trong danh môc ë b¶ng danh môc c¸c m«n häc ®µo t¹o nghÒ tù chän sao cho ®¶m b¶o thêi gian häc tù chän lµ 435 giê. 1.2. H−íng dÉn x©y dùng ch−¬ng tr×nh c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän CÇn c¨n cø vµo c¸c néi dung chÝnh trong §Ò c−¬ng chi tiÕt ch−¬ng tr×nh cña tõng m«n häc ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cho m«n häc ®ã, cô thÓ nh− sau: - Môc tiªu m«n häc; - Néi dung chÝnh vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é nghÒ mµ ng−êi häc ph¶i häc; - Ph©n bæ thêi gian cho tõng phÇn, tõng ch−¬ng cô thÓ ®∙ ®−îc x¸c ®Þnh; - H−íng dÉn thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. 2. H−íng dÉn thi tèt nghiÖp Sè TT M«n thi tèt nghiÖp H×nh thøc thi Thêi gian thi 1 ChÝnh trÞ Thi viÕt Kh«ng qu¸ 120 phót
 18. 18 V¨n hãa THPT ®èi víi hÖ tuyÓn Thi viÕt Kh«ng qu¸ 120 phót 2 sinh THCS 3 KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ: - Lý thuyÕt nghÒ Thi viÕt/vÊn ®¸p Kh«ng qu¸ 120 phót - Thùc hµnh nghÒ Thi thùc hµnh Kh«ng qu¸ 4 giê 3. H−íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian vµ néi dung cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngo¹i khãa (®−îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o) nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn Néi dung Thêi gian 1. ThÓ dôc, thÓ thao 5 giê ®Õn 6 giê; 17 giê ®Õn 18 giê hµng ngµy 2. V¨n ho¸, v¨n nghÖ - Qua c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng - Ngoµi giê häc hµng ngµy - Sinh ho¹t tËp thÓ - 19giê ®Õn 21giê vµo mét buæi trong tuÇn 3. Ho¹t ®éng th− viÖn Ngoµi giê häc, häc sinh cã thÓ ®Õn th− viÖn Vµo tÊt c¶ c¸c ngµy lµm viÖc trong tuÇn ®äc s¸ch vµ tham kh¶o tµi liÖu 4. Vui ch¬i, gi¶i trÝ vµ c¸c ho¹t ®éng ®oµn §oµn thanh niªn tæ chøc c¸c buæi giao l−u, thÓ c¸c buæi sinh ho¹t vµo c¸c tèi thø 7, chñ nhËt 5. Th¨m quan thùc tÕ Mçi häc kú 1 lÇn
 19. 19 PHô LôC 2B CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é CAO §¼NG NGHÒ Tªn nghÒ: B¶o vÖ m«i tr−êng biÓn M· nghÒ: 50850102 Tr×nh ®é ®uo t¹o: Cao ®¼ng nghÒ §èi t−îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng hoÆc t−¬ng ®−¬ng; Sè l−îng m«n häc: 42 B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng tèt nghiÖp Cao ®¼ng nghÒ, I. MôC TI£U §uO T¹O 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp - KiÕn thøc. + Trang bÞ cho ngêi häc kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ hãa häc m«i tr−êng, vi sinh m«i tr−êng, c¸c kü thuËt ph©n tÝch chØ tiªu m«i tr−êng, quan tr¾c, ®¸nh gi¸ c¸c nguån n−íc th¶i, khai th¸c c¸c hÖ thèng xö lý n−íc th¶i, chÕ t¹o hÖ thèng thiÕt bÞ xö lý « nhiÔm quy m« nhá, qu¶n lý, khai th¸c c¸c nguån tµi nguyªn biÓn bÒn v÷ng; + Trang bÞ cho ng−êi häc c¸c kiÕn thøc liªn quan ®Õn nghÒ b¶o vÖ m«i tr−êng biÓn nh−: C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ChÝnh trÞ, Ph¸p luËt, Quèc phßng; C¸c kiÕn thøc bæ trî nghÒ nghiÖp nh− ngo¹i ng÷, tin häc. + Trang bÞ cho ngêi häc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ quy t¾c øng xö nghÒ c¸ cã tr¸ch nhiÖm, gi¸ trÞ cña viÖc b¶o vÖ khu b¶o tån, qu¶n lý m«i tr−êng biÓn dùa vµo céng ®ång. - Kü n¨ng: + Trang bÞ cho ng−êi häc cã ®−îc c¸c kü n¨ng nghÒ nghiÖp trong viÖc vËn hµnh, duy tu b¶o d−ìng c¸c thiÕt bÞ xö lý « nhiÔm, kü n¨ng sö dông thiÕt bÞ phßng thÝ nghiÖm, kü n¨ng xö lý sè liÖu kiÓm ®Þnh; + Ng−êi häc cã kü n¨ng qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng quan tr¾c m«i tr−êng, khai th¸c thiÕt bÞ xö lý « nhiÔm, kü n¨ng giao tiÕp, tuyªn truyÒn, vËn ®éng céng ®ång trong b¶o vÖ m«i tr−êng biÓn; + Ng−êi häc cã kü n¨ng trång rõng ngËp mÆn, ph©n biÖt vµ thu nhÆt c¸c sinh vËt g©y h¹i cho khu b¶o tån; + Ng−êi häc cã ®−îc kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, lµm viÖc theo nhãm vµ øng dông kü thuËt, c«ng nghÖ vµo c«ng viÖc; cã ®¹o ®øc, søc kháe, l−¬ng t©m nghÒ nghiÖp, cã ý thøc kû luËt, t¸c phong c«ng nghiÖp, cã kh¶ n¨ng tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña nghÒ. Ng−êi häc cã kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm, tù t¹o viÖc lµm hoÆc tiÕp tôc häc lªn tr×nh ®é cao h¬n sau khi tèt nghiÖp. 2. ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc; ThÓ chÊt vµ quèc phßng - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc. + HiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ ®−êng lèi c¸ch m¹ng vµ kinh tÕ cña §¶ng, vÒ HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt cña Nhµ n−íc. Yªu n−íc, trung thµnh víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt
 20. 20 Nam X∙ héi chñ nghÜa; thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña ng−êi c«ng d©n; sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt. + Yªu nghÒ, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ lµm viÖc theo nhãm. Cã kü n¨ng lao ®éng nghÒ nghiÖp, sèng lµnh m¹nh, phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc vµ ®Þa ph−¬ng trong tõng giai ®o¹n lÞch sö; + Cã ý thøc häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. - ThÓ chÊt, quèc phßng. + Trang bÞ cho ng−êi häc c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n vÒ thÓ dôc thÓ thao, biÕt c¸ch ¸p dông vµo viÖc t¨ng cêng vµ b¶o vÖ søc khoÎ. + Gi¸o dôc cho ng−êi häc lßng yªu n−íc, yªu chñ nghÜa x∙ héi, nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt vÒ quèc phßng toµn d©n vµ lùc l−îng vò trang nh©n d©n, x©y dùng ý thøc b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam X∙ héi chñ nghÜa; + Trang bÞ cho ngêi häc mét sè kiÕn thøc vÒ kü n¨ng qu©n sù cÇn thiÕt lµm c¬ së ®Ó häc viªn thùc hiÖn nhiÖm vô qu©n sù trong nhµ tr−êng, vËn dông nghÒ nghiÖp chuyªn m«n phôc vô Quèc phßng vµ s½n sµng tham gia lùc l−îng vò trang b¶o vÖ Tæ quèc. 3. C¬ héi viÖc lµm: Sau khi häc xong ch−¬ng tr×nh ng−êi häc cã thÓ ®¶m ®−¬ng ®−îc c¸c vÞ trÝ tr−ëng ca, c¸n bé kü thuËt tr¹m, tr¹i, tæ xö lý « nhiÔm m«i tr−êng trong c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp, c¬ së chÕ biÕn thñy h¶i s¶n, c¸n bé phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh cho c¸c Trung t©m, ViÖn nghiªn cøu liªn quan ®Õn m«i tr−êng biÓn, c¸n bé t¹i c¸c khu b¶o tån biÓn, c¸c tæ chøc m«i tr−êng, c¸n bé m«i tr−êng cho c¸c khu du lÞch cã liªn quan ®Õn biÓn, ®¶o tïy theo kh¶ n¨ng c¸ nh©n, l−îng kiÕn thøc ®−îc ®µo t¹o vµ yªu cÇu cña c«ng viÖc. II. THêI GIAN CñA KHãA HäC Vu THêI GIAN THùC HäC TèI THIÓU 1. Thêi gian cña khãa häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian ®µo t¹o: 3 n¨m - Thêi gian häc tËp: 131 tuÇn - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 3960 giê - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n häc/ m« ®un vµ thi tèt nghiÖp : 240 giê; (Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 60 giê ) 2. Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian häc c¸c m«n häc chung b¾t buéc: 450 giê - Thêi gian häc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 3510giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 2910 giê; Thêi gian häc tù chän: 600 giê + Thêi gian häc lý thuyÕt: 1050 giê; Thêi gian häc thùc hµnh: 2460 giê III. DANH MôC M¤N HäC, M¤ §UN §uO T¹O B¾T BUéC, THêI GIAN Vu PH¢N Bæ THêI GIAN. M· MH, Tªn m«n häc, m« ®un Thêi gian ®uo t¹o (giê) M§ Tæng sè Trong ®ã
Đồng bộ tài khoản