Thông tư số 33-TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư số 33-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 33-TT về việc khen thưởng thành tích thi đua trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 33-TT

  1. B GIÁO D C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33-TT Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 1964 THÔNG TƯ V VI C KHEN THƯ NG THÀNH TÍCH THI ĐUA TRONG NGÀNH GIÁO D C Kính g i: -Các s , ty giáo d c Đ ng kính -Các trư ng tr c thu c b g i: -Các y ban hành chính t nh, thành, khu T sau đ i h i t ng k t hai năm thi đua “hai t t” đ n nay, phong trào thi đua yêu nư c trong ngành giáo d c đã đư c đ y m nh và d n d n nâng cao v m i m t theo hư ng thi đua t p th ph n đ u tr thành t lao đ ng xã h i ch nghĩa. Đ i ngũ nh ng con ngư i m i, nh ng t p th m i, nh ng nhà trư ng theo ki u B c Lý ngày càng đông đ o v i nh ng thành tích ngày càng phong phú và sáng t o. Do đó công tác khen thư ng đã phát tri n và tích c c góp ph n vào vi c đánh giá, bi u dương thành tích thi đua, đ ng th i khuy n khích m i ngư i ra s c thi đua công tác, thi đua “d y th t t t, h c th t t t” đ hoàn thành t t nh t m i nhi m v , công tác đã đ ra. Nhưng ki m đi m l i, công tác khen thư ng v a qua còn m t s thi u sót: - Vi c khen thư ng chưa ph n ánh đúng thành tích thi đua, chưa cân x ng gi a các t nh, các mi n, các ngành, các c p h c. Các khu, t nh mi n núi ít đ ngh khen thư ng. Có nh ng đ a phương l n ho c có nhi u thành tích, nhưng đ ngh khen ít; có nơi, khi đ ngh khen, ít chú ý toàn di n ch đ ngh khen thư ng v t ng m t (ho c b túc văn hoá, ho c giáo d c ph thông, ho c m u giáo v lòng). - Vi c xét duy t khen thư ng không k p th i, th i gian đư c khen quá ch m so v i th i gian t ng k t thành tích; vì v y tác d ng đ ng viên b gi m sút nhi u. Nguyên nhân chính c a tình tr ng trên là do chưa có m t quan ni m đúng đ n v công tác khen thư ng thi đua; m t s nơi, các c p lãnh đ o còn coi nh , ít quan tâm; cán b chuyên trách l i thi u ho c y u nên không th y rõ đư c tác d ng quan tr ng c a công tác khen thư ng, không n m đư c phương hư ng, n i dung và nh ng th t c c n thi t đ xét khen đư c t t.
  2. Căn c vào nh ng ch trương, chính sách c a Ph Th tư ng v công tác khen thư ng thi đua (Thông tư s 06-TTg ngày 18-01-1963 và s 11-TTg ngày 30-01-1964), B đ ra m t s v n đ chính v công tác khen thư ng thi đua trong ngành giáo d c như sau: I. NHI M V , PHƯƠNG HƯ NG C A CÔNG TÁC KHEN THƯ NG Nhi m v c a công tác khen thư ng thi đua là đ ng viên l c lư ng c a toàn ngành cùng nhân dân ra s c ph n đ u th c hi n t t nh t m c đích, nhi m v và phương châm giáo d c, nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n và ch t lư ng đào t o cán b ; tích c c tham gia th c hi n các ch trương, chính sách, nh ng cu c v n đ ng l n c a Đ ng và Chính ph , tích c c góp ph n vào công cu c xây d ng và b o v ch nghĩa xã h i mi n B c và đ u tranh cách m ng gi i phóng mi n Nam. Phương hư ng ch y u c a công tác khen thư ng ph i nh m đ y m nh vi c th c hi n các phương hư ng nhi m v thi đua c a ngành giáo d c; hoàn thành t t k ho ch Nhà nư c và các nhi m v c a t ng năm h c, nh m b i dư ng và phát huy nh ng đi n hình t t, nh ng nhân t m i c a phong trào. Vi c khen thư ng c n chú tr ng vào nh ng thành tích tr c ti p gi ng d y và giáo d c con ngư i, nhưng không th coi nh nh ng thành tích nghiên c u, ch đ o, qu n lý, xây d ng cơ s v t ch t ph c v cho s nghi p giáo d c. Tình hình khen thư ng ph i ph n ánh đư c thành tích thi đua, ph i l y th c t thành tích thi đua làm cơ s cho vi c đánh giá xét khen, nhưng cũng c n gi m t tương quan tương đ i tho đáng gi a các ngành h c, c p h c, các đ a phương; ph i quan tâm đúng m c đ n nh ng công tác tr ng tâm, đ n nh ng công tác có nhi u hoàn c nh khó khăn như b túc văn hoá, m u giáo, v lòng, đ n nh ng mi n h o lánh và đi u ki n làm vi c, sinh ho t gian kh (như mi n núi, đ c bi t là vùng cao, h i đ o…); ph i chú ý khuy n khích đ i v i ph n , các dân t c ít ngư i. II. PHƯƠNG CHÂM KHEN THƯ NG Phương châm khen thư ng là chính xác, k p th i, khen thư ng v tinh th n k t h p v i vi c khuy n khích b ng v t ch t. Vi c khen thư ng ph i công b ng, đúng chính sách m i đ ng viên thi đua đúng hư ng và b o đ m đoàn k t. Khi xét khen ph i làm k p th i đ phát huy đư c nhanh tác d ng t t c a nh ng thành tích. III. Đ I TƯ NG KHEN THƯ NG Công tác khen thư ng bi u dương k t qu lao đ ng sáng t o c a t p th , đ ng th i cũng khuy n khích tác d ng tích c c c a m i ngư i trong t p th . Đ i tư ng khen thư ng trư c h t ph i là nh ng t p th , nh ng ngư i đã đ t đư c nh ng danh hi u thi đua như: trư ng lá c đ u, t lao đ ng xã h i ch nghĩa, trư ng tiên ti n, t tiên ti n và th y giáo gi i, chi n sĩ thi đua, lao đ ng tiên ti n, h c sinh gi i, h c sinh tiên ti n, sinh viên tiên ti n.
  3. Đ i tư ng khen thư ng t p th , ngoài các trư ng tiên ti n, các lá c đ u, ch y u là các t giáo viên, t công tác, vì t là đơn v cơ s c a phong trào kh p m i nơi. Tình hình thi đua c a t m nh hay y u, có tác d ng r t l n đ n phong trào thi đua c a trư ng h c, c a cơ quan. Các t p th , cá nhân thu c các ngành khác thu c các đoàn th và nhân dân, n u có thành tích v công tác giáo d c đ u là đ i tư ng c a công tác khen thư ng. IV. TIÊU CHU N VÀ M C Đ KHEN THƯ NG A. Tiêu chu n khen thư ng Khi xét khen thư ng, c n d a ch y u vào tình hình th c hi n các tiêu chu n đ ra cho các danh hi u thi đua: đó là n i dung chính c a các tiêu chu n khen thư ng. C n phân tích đánh giá, căn c vào m y đi m sau: 1. Trư c h t là tình hình ph n đ u th c hi n hai yêu c u cơ b n trong các tiêu chu n thi đua: - Nâng cao hi u su t và ch t lư ng công tác, ch t lư ng giáo d c và gi ng d y, th c hi n t t nhi m v , chương trình, k ho ch công tác đã đ ra. - Xây d ng con ngư i m i, t p th lao đ ng m i. 2. Ph m vi, tác d ng c a thành tích, sáng ki n, bài h c kinh nghi m trong công tác, trong phong trào thi đua. 3. Th i gian liên t c đư c l a ch n các danh hi u thi đua. 4. Chi u c đ n nh ng đi u ki n đ c bi t: hoàn c nh khó khăn, thu n l i c a đ a phương v đi u ki n sinh ho t và làm vi c. Đ i v i nh ng trư ng h p, trong nh ng năm g n đây, n u đã đư c khen m t m c nào r i, mà thành tích trong năm h c này không đáng đư c khen cao hơn thì không đư c khen l i m c cũ n a mà ch đư c công nh n danh hi u thi đua. B. M c đ khen thư ng 1. Đ i v i cá nhân - Lao đ ng tiên ti n – Lao đ ng tiên ti n c năm (đư c ch n hai kỳ) đư c t ng t gi y khen c a y ban hành chính huy n ho c c a hi u trư ng, th trư ng cơ quan n u là trư ng hay cơ quan l n tr c thu c t nh, thành, khu hay B . Lao đ ng tiên ti n c năm là cán b lãnh đ o thì đư c xét t ng gi y khen c a y ban hành chính đ a phương hay c a th trư ng c p trên tr c ti p. Lao đ ng tiên ti n liên t c ba năm tr lên thì có th đư c đ ngh t ng b ng khen c a y ban hành chính khu, thành, t nh, B ho c c a Th tư ng Chính ph n u vào lo i xu t s c trong ph m vi t nh, thành, khu.
  4. - Chi n sĩ thi đua - Chi n sĩ thi đua hàng năm nói chung đư c t ng b ng khen c a y ban hành chính khu, thành, t nh. Đ i v i các chi n sĩ thi đua xu t s c c a các t nh, thành, khu có th đ ngh t ng b ng khen c a B hay b ng khen c a Th tư ng Chính ph . Chi n sĩ thi đua xu t s c có sáng ki n, kinh nghi m có giá tr ph bi n r ng rãi, có nh ng sáng ch , phát minh khoa h c ho c đư c b u liên t c trong 7, 8 năm li n có th đư c xét t ng huân chương Lao đ ng h ng ba. - Giáo viên gi i và h c sinh gi i trong các c p h c giáo d c ph thông – Hàng năm đư c l a ch n đ đ ngh H Ch t ch t ng thư ng (theo ch trương c a H Ch t ch). - Đ i v i h c sinh, sinh viên các trư ng đ i h c và trung h c chuyên nghi p - Vi c khen thư ng ch y u là do các trư ng gi i quy t, n u có nh ng thành tích h c t p hay nghiên c u khoa h c xu t s c, có th đ ngh các c p chính quy n đ a phương ho c B Giáo d c hay B s quan khen thư ng. 2. Đ i v i t p th - T tiên ti n - T tiên ti n c năm (đư c ch n hai kỳ) đư c t ng b ng khen c a y ban hành chính khu, thành, t nh hay c a B . T tiên ti n xu t s c c a t nh có th đư c xét t ng b ng khen c a B hay c a Th tư ng Chính ph . - T lao đ ng xã h i ch nghĩa - T lao đ ng xã h i ch nghĩa hàng năm, sau khi đư c công nh n, đư c t ng b ng khen c a Th tư ng Chính ph cho đ n huân chương Lao đ ng. T lao đ ng xã h i ch nghĩa có thành tích xu t s c ho c liên t c trong nhi u năm có th đư c xét t ng huân chương Lao đ ng h ng ba tr lên. - Trư ng tiên ti n (ho c là đơn v tiên ti n c a cơ quan) - Trư ng tiên ti n (hay đơn v ) hàng năm đư c t ng b ng khen c a y ban hành chính khu, thành, t nh ho c c a B . Trư ng (hay đơn v ) tiên ti n xu t s c c a các t nh hay liên t c nhi u năm thì có th đư c xét t ng b ng khen c a B , b ng khen c a Th tư ng Chính ph hay huân chương Lao đ ng h ng ba. Trư ng (hay đơn v ) tiên ti n xu t s c nh t c a t ng ngành h c, c p h c ho c lá c đ u c a t ng đ a phương có th đư c xét t ng huân chương Lao đ ng h ng ba tr lên. - Trư ng (hay đơn v ) lá c đ u c a toàn ngành có th đư c xét t ng huân chương Lao đ ng h ng nhì hay huân chương Lao đ ng h ng nh t. - Đơn v (ngang v i trư ng h c) lao đ ng xã h i ch nghĩa có th xét t ng huân chương Lao đ ng h ng ba đ n huân chương Lao đ ng h ng nh t. 3. Đ i v i nh ng trư ng h p có thành tích xu t s c đ t xu t như hoàn thành xu t s c và trư c th i h n nhi m v chương trình, k ho ch công tác, ho c có nh ng thành công l n v thí nghi m, áp d ng khoa h c k thu t v phát minh, sáng ch khoa h c k thu t, nh ng hành đ ng nêu cao ph m ch t đ o đ c xã h i ch nghĩa b o v tài s n và tính m ng c a nhân dân thì các c p lãnh đ o tr c ti p c n bi u dương và xét khen
  5. thư ng k p th i. M c khen s tuỳ tình hình c th mà đ nh cho phù h p v i chính sách chung. 4. Các t p th và cá nhân trong h i đ ng ph huynh h c sinh (hay các ban b o tr nhà trư ng) Đoàn Thanh niên lao đ ng, Đ i Thi u niên ti n phong, n u có thành tích xu t s c trong công tác giáo d c và các m t ho t đ ng c a nhà trư ng cũng như y ban hành chính các c p hay B Giáo d c xét khen ho c đ ngh Chính ph khen thư ng thích đáng. 5. Các đơn v hành chính (xã, huy n, t nh), các cơ s s n xu t ho c các đơn v thu c các ngành khác (h p tác xã, xí nghi p, cơ quan, đơn v b đ i…) và các đoàn th hay cá nhân thu c các đơn v đó, n u có thành tích t t v công tác giáo d c, như b túc văn hoá, xây d ng cơ s v t ch t, giáo d c h c sinh…cũng đư c y ban hành chính các c p hay B Giáo d c xét khen ho c đ ngh Chính ph khen thư ng. V. VI C PHÂN C P XÉT DUY T VÀ Đ NGH KHEN THƯ NG Căn c Thông tư s 06-TTg ngày 18-01-1963 c a Ph Th tư ng, dư i đây B s p x p h th ng l i nh ng quy đ nh v trách nhi m gi a B và các y ban hành chính t nh, thành, khu trong vi c xét duy t và đ ngh khen thư ng. Trong quá trình xét khen thư ng, B s ph i h p ch t ch v i các y ban hành chính đ a phương đ có s nh t trí trong nh ng trư ng h p B khen hay đ ngh Chính ph khen. C p xét duy t C p tham gia Đ i tư ng khen và đ ngh ý ki n Các cơ quan, trư ng h c tr c thu c B - Cá nhân, t p th thu c các cơ quan xung quanh B (V , Vi n, cơ quan, phòng tr c thu c B ) - Cá nhân, đơn v thu c m t s trư ng hi n nay còn B Không hoàn toàn tr c thu c B , như Sư ph m Hoa ki u, trư ng Chính tr … Các cơ quan, trư ng h c do B qu n lý mà ho t B Không đ ng đ a phương như các trư ng đ i h c và trung h c chuyên nghi p, trư ng b túc văn hoá mi n núi. - Đơn v (cơ quan, trư ng h c) đư c đ ngh khen các m c. - T công tác hay t b môn (phòng, ban, khoa) trong các đơn v đó n u đư c đ ngh công nh n t lao đ ng xã h i ch nghĩa ho c theo đ ngh khen huân chương Lao đ ng h ng 3 tr lên. B y ban hành - Cá nhân đư c đ ngh khen t huân chương Lao chính t nh, đ ng h ng 3 tr lên. thành, khu - Cán b lãnh đ o các đơn v đư c đ ngh khen các y ban hành
  6. m c. chính t nh, B - T p th , cá nhân đư c đ ngh khen t b ng khen thành, khu Th tư ng Chính ph tr xu ng (B , y ban hành chính t nh). Các t p th , cá nhân do đ a phương tr c ti p qu n lý - Công nh n và khen lá c đ u toàn ngành. nt B - Công nh n và khen anh hùng lao đ ng. - Công nh n và khen đơn v (trư ng) tiên ti n xu t s c c a các ngành, các c p h c. nt B - Công nh n và khen đơn v (trư ng) tiên ti n xu t s c nh t hay lá c đ u c a đ a phương. - Khen phong trào giáo d c m t t nh hay toàn th cán nt (Sao g i cho b , giáo viên m t t nh. B bi t và - Khen lá c đ u toàn ngành, anh hùng lao đ ng t tham gia ý l n th hai tr đi. ki n n u c n) - Công nh n và khen t lao đ ng xã h i ch nghĩa. - Khen các t p th , cá nhân t huân chương Lao đ ng h ng 3 tr lên. B y ban hành - Khen cán b lãnh đ o S , Ty, các trư ng trung h c chính t nh, chuyên nghi p, ph thông c p 3. thành, khu - T p th , cá nhân đư c đ ngh khen t b ng khen B Th tư ng Chính ph tr xu ng (B , y ban hành nt chính t nh). B nt y ban hành chính t nh, B thành, khu B y ban hành chính t nh, thành, khu y ban hành chính t nh, B thành, khu nt B nt B nt B
  7. nt (Sao g i cho B bi t và tham gia ý ki n n u c n) VI. TH I GIAN XÉT KHEN THƯ NG Đ vi c xét khen thư ng đư c t t và nhanh g n, tránh tình tr ng ch m tr , kéo dài, hàng năm s t p trung vào hai đ t sau: Đ t I – Đây là đ t khen thư ng chính đ i v i giáo d c, làm vào d p t ng k t năm h c. Các đ a phương và cơ s trong khi t ng k t năm h c, xét ch n, công nh n và đ ngh công nh n các danh hi u thi đua cho cá nhân, đơn v , đ ng th i xét và đ ngh khen thư ng. Nh ng đ ngh khen thư ng ph i g i v B ho c Th tư ng Chính ph trư c ngày 15 tháng 7 đ k p gi i quy t vào d p Qu c khánh 02-09 và khai gi ng năm h c m i. Đ t II – Xét khen thành tích t ng k t công tác hàng năm c a nh ng cơ quan ch đ o hành chính và nh ng trư ng h p còn l i v thành tích t ng k t năm h c, v b túc văn hoá. Nh ng đ ngh khen ph i g i v B trư c ngày 10 tháng 01 đ k p gi i quy t vào d p khen đ u năm dương l ch ho c ch m nh t là vào d p k ni m Qu c t lao đ ng 01-05. T nay, B ch nh n xét khen thư ng nh ng đ ngh mà n i dung thành tích và th i h n phù h p v i quy đ nh trên. Nơi nào vi c xét khen quá ch m tr thì nên d t khoát d ng l i ho c k t h p vào thành tích năm sau mà đ ngh . VII. V CH Đ O TH C HI N B đ ra m y vi c c n thi t: - Vi c xét khen ph i d a trên cơ s l a ch n các danh hi u thi đua t t, ph i làm ngay trong khi l a ch n và xét duy t danh hi u thi đua. - C n n m v ng nhi m v , phương hư ng, n i dung và các th t c c n thi t v công tác khen thư ng. - Các c p chính quy n đ a phương nên có s quan tâm thích đáng và ch đ o ch t ch đ i v i vi c xét duy t khen thư ng. - Các S , Ty Giáo d c c n ch đ ng và tích c c đ xu t, chu n b t t giúp cho vi c xét duy t đ a phương đư c chu đáo, k p th i. M i S , Ty c n c cán b chuyên trách v công tác thi đua và khen thư ng thi đua.
  8. - Năm nay các khu, t nh mi n núi c n đ c bi t chú ý đ ngh khen thư ng các cá nhân và đơn v có thành tích, chú ý đ n các trư ng thanh niên dân t c, các trư ng vùng cao, các trư ng có ký túc xá t t, các đơn v có thành tích v xoá n n mù ch , b túc văn hoá, h c và s d ng ch dân t c. Phong trào thi đua yêu nư c đang tr thành cao trào trên toàn mi n B c, vì v y yêu c u đ ng viên thi đua ngày càng l n. Vi c khen thư ng thi đua n u làm đư c t t s có tác d ng tích c c đ n vi c nâng cao ch t lư ng giáo d c và b i dư ng phát tri n phong trào thi đua “2 t t”. B mong các c p chính quy n đ a phương, các S , Ty Giáo d c chú tr ng tăng cư ng ch đ o t t công tác khen thư ng thi đua. Chú thích: Thông tư này thay th cho Ch th 37 ngày 30-05-1963 quy đ nh t m th i v công tác khen thư ng c a B trư c đây. K.T. B TRƯ NG B GIÁO D C TH TRƯ NG Nguy n Khánh Toàn
Đồng bộ tài khoản