intTypePromotion=3

Thức ăn chăn nuôi - Độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
216
lượt xem
62
download

Thức ăn chăn nuôi - Độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thức ăn chăn nuôi - độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thức ăn chăn nuôi - Độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 10TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 860 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i – §é dao ®éng ph©n tÝch  cho phÐp ®èi víi c¸c chØ tiªu chÊt lîng Animal feeding stuffs – Accepted analytical variation for feed quality criteries. HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 860 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i – §é dao ®éng ph©n tÝch  cho phÐp ®èi víi c¸c chØ tiªu chÊt lîng Animal feeding stuffs – Accepted analytical variation for feed quality criteries (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Môc ®Ých cña tiªu chuÈn nµy lµ ®a ra nguyªn t¾c  híng  dÉn  ®Ó   hç   trî   c¸c   c¬   quan   kiÓm   so¸t  chÊt   lîng  thøc ¨n ch¨n nu«i trong viÖc ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh  thêng lÖ liªn quan ®Õn viÖc xem xÐt c¸c s¶n phÈm cã  kho¶ng dao ®éng n»m trong ph¹m vi cã thÓ chÊp nhËn ®­ îc.  Theo híng dÉn cña tiªu chuÈn nµy, nÕu viÖc ph©n tÝch  mét   chØ   tiªu   nµo   ®ã   n»m   ngoµi   kho¶ng   dao   ®éng   cho  phÐp th× thøc ¨n ch¨n nu«i ®ã kh«ng phï hîp víi yªu  cÇu chÊt lîng ghi trªn nh∙n hµng hãa. 1.2.   Tiªu   chuÈn   nµy   chØ   quy   ®Þnh   ®é   dao   ®éng   ph©n  tÝch   ®èi   víi   mét   sè   chØ   tiªu   chÊt   lîng   c¬   b¶n   cña  thøc ¨n ch¨n nu«i nh sau: 1.2.1. C¸c chØ tiªu chung: hµm lîng protein, x¬, chÊt  bÐo, tro (bao gåm c¶ tro th« vµ tro kh«ng tan trong  axit   clohydric),   natri   clorua,   canxi,   phopho   vµ   ®é  Èm. 1.2.2. C¸c kho¸ng vi lîng: hµm lîng ®ång, s¾t, kÏm vµ  mangan. 1.3. Tiªu chuÈn nµy cã liªn quan ®Õn c¸c ph¬ng ph¸p  thö ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ®îc nªu trong  môc 1.2. §ã lµ c¸c ph¬ng ph¸p ¸p dông theo tiªu chuÈn  cña TCVN, ISO. C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch thu ®îc tõ mÉu  thøc ¨n ch¨n nu«i kiÓm tra ph¶i ®îc tiÕn hµnh víi Ýt  nhÊt hai lÇn x¸c ®Þnh theo cïng mét ph¬ng ph¸p t¬ng  øng ®îc nªu trong b¶ng 1. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn C¸c tµi liÖu viÖn dÉn sau ®©y rÊt cÇn thiÕt cho viÖc  ¸p dông tiªu chuÈn. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn ghi  2
  3. n¨m ban hµnh th× ¸p dông phiªn b¶n ®îc nªu. §èi víi  c¸c tµi liÖu viÖn dÉn kh«ng ghi n¨m ban hµnh th× ¸p  dông phiªn b¶n míi nhÊt, bao gåm c¶ c¸c söa ®æi: TCVN   4328:2001(ISO   6496:1999).   Thøc   ¨n   ch¨n   nu«i   ­  X¸c ®Þnh hµm lîng nit¬ vµ tÝnh hµm lîng protein th«­  Ph¬ng ph¸p Kjeldahl. TCVN  4329 (ISO  6865:2000).   Thøc ¨n  ch¨n nu«i  ­ Ph¬ng  ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng x¬ th«. TCVN 4331:2001 (ISO 6492:1999) Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ X¸c  ®Þnh hµm lîng chÊt bÐo th«. TCVN 4327 Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm  lîng tro. TCVN 1526 Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm  lîng canxi. ISO   6490/1.   Thøc   ¨n   ch¨n   nu«i   ­   X¸c   ®Þnh   hµm   lîng  canxi ­ PhÇn 1: Ph¬ng ph¸p chuÈn ®é. TCVN   1525:2001   (ISO   6491:1998).   Thøc   ¨n   ch¨n   nu«i   ­  X¸c ®Þnh hµm lîng photpho ­ Ph¬ng ph¸p chuÈn ®é. TCVN 4806 (ISO 6495) Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ng ph¸p  x¸c ®Þnh hµm lîng hµm lîng clorua hßa tan trong níc. ISO 5510. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm  lîng lysine cã s½n (môc 8.3). TCVN 4326: 2001 (ISO 6496:1999). Thøc ¨n ch¨n nu«i ­  X¸c ®Þnh ®é Èm vµ hµm lîng chÊt bay h¬i. ISO 6869:2000. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ X¸c ®Þnh hµm lîng  canxi, ®ång, s¾t, magiª, mangan, kali, natri vµ kÏm ­  Ph¬ng ph¸p sö dông quang phæ hÊp thô nguyªn tö. 3. §é dao ®éng ph©n tÝch cho phÐp 3.1. §é dao ®éng ph©n tÝch (AV %) ®èi víi mét sè chØ  tiªu c¬ b¶n vÒ chÊt lîng ®îc qui ®inh ë b¶ng díi ®©y. §é dao ®éng ph©n tÝch ®èi víi mét sè chØ tiªu c¬ b¶n  cña thøc ¨n ch¨n nu«i C¸c chØ  Ph¬ng ph¸p ph©n  §é dao ®éng Kho¶ng hµm l­ tiªu tÝch ph©n tÝch AV îng % I. ChØ tiªu th«ng thêng Protein TCVN 4328 (20/x + 2) 10 ­ 70% (ISO 6496) X¬ TCVN 4329 (30/x + 6) 2 ­ 30% 3
  4. (ISO 6865) ChÊt bÐo TCVN 4331 10 3 ­ 25% (ISO 6492) Tro TCVN 4327 (45/x + 3) 2 ­ 88% Lyzin ISO 5510 20 0,5 ­ 4% Canxi TCVN 1526 (14/x + 6) 0,5 ­ 25% ISO 6490/1 Photpho TCVN 1525 (3/x + 8) 0,5 ­ 20% (ISO 6491) Natriclo TCVN 4806 (7/x + 5) 0,5 ­ 14% rua (ISO 6495) §é Èm TCVN 4326 10 3 ­ 40% (ISO 6496) II. Kho¸ng vi lîng §ång ISO 6869 25 0,03 ­ 1% S¾t ISO 6869 25 0,01 ­ 5% KÏm ISO 6869 20 0,02 ­ 6% Mangan ISO 6869 30 0,01 ­ 17% 3.2. §é dao ®éng ph©n tÝch cho phÐp Dùa trªn ®é dao ®éng ph©n tÝch ë b¶ng 1 vµ gi¸ trÞ  ®¨ng kÝ cña cÊu tö ghi trªn nh∙n cña s¶n phÈm ®Ó tÝnh  kho¶ng   dao   ®éng   cho   phÐp   (môc   4),   tõ   ®ã   ®¸nh   gi¸ s¶n phÈm cã ®é dao ®éng cã n»m trong ph¹m vi cã  thÓ   chÊp   nhËn   ®îc   hay kh«ng. 4. C¸ch tÝnh vµ ®¸nh gi¸ 4.1 X¸c ®Þnh ®é dao ®éng ph©n tÝch §é   dao   ®éng   ph©n   tÝch  (AV%)   ®îc   ®a  ra   trong   b¶ng   1  theo gi¸ trÞ cô thÓ ®èi víi tõng chØ tiªu (vÝ dô 10%  ®èi   víi   chØ   tiªu   chÊt   bÐo,   20%   ®èi   víi   lyzin)   hoÆc  tÝnh   theo   c«ng   thøc   tïy   thuéc   vµo   hµm   lîng   (x)   cña  cÊu tö (vÝ dô 20/x + 2 ®èi víi chØ tiªu protein).  4.2 TÝnh ®é dao ®éng ph©n tÝch cho phÐp  §é dao ®éng ph©n tÝch cho phÐp (D), tÝnh ± % ®îc tÝnh  theo c«ng thøc sau: x × AV D (%) = ± 100 Trong ®ã: x         lµ gi¸ trÞ cña chØ tiªu ghi trªn nh∙n  hµng hãa. AV lµ ®é dao ®éng ®îc x¸c ®Þnh tõ b¶ng 1. 4
  5. 4.3. §¸nh gi¸ Dùa   vµo   kho¶ng   dao   ®éng   cho   phÐp   thu   ®îc   ë   4.2   ®Ó  ®¸nh gi¸ sù phï hîp cña mÉu thøc ¨n ch¨n nu«i.  NÕu phßng thÝ nghiÖm tiÕn hµnh ph©n tÝch mét chØ tiªu  chÊt lîng nµo ®ã theo ph¬ng ph¸p t¬ng øng ®îc ®a ra  trong  b¶ng   1  mµ   kÕt   qu¶   trung  b×nh   cña   hai   lÇn   x¸c  ®Þnh n»m trong giíi h¹n  ± D th× s¶n phÈm sÏ ®îc chÊp  nhËn lµ phï hîp víi yªu cÇu ghi trªn nh∙n. VÝ dô 1: Mét s¶n phÈm kh« dÇu ®Ëu t¬ng ®îc göi ®Õn  phßng   thÝ   nghiÖm   ®Ó   ph©n   tÝch   chØ   tiªu   protein   víi  gi¸   trÞ   ®¨ng   ký   ghi   trªn   nh∙n   lµ   44%,   ®é   dao   ®éng  ph©n tÝch sÏ lµ: 44 × (20 : 44 + 2) D (%) = ± = ± 1,08 100 NghÜa lµ, kho¶ng dao ®éng cho phÐp sÏ tõ 42,9% (44­ 1,08) ®Õn 45,1% (44+ 1,08). Nh  vËy,   nÕu   tiÕn   hµnh   ph©n   tÝch   protein   theo   ph¬ng  ph¸p Kjeldahl (b¶ng 1) mµ kÕt qu¶ trung b×nh cña hai  lÇn x¸c ®Þnh n»m trong giíi h¹n tõ 42,9 ­ 45,1% th×  s¶n phÈm kh« dÇu ®Ëu t¬ng trªn ®îc chÊp nhËn lµ phï  hîp   víi   yªu   cÇu   ghi   trªn nh∙n. VÝ dô 2: Mét mÉu thøc ¨n ch¨n nu«i ®îc göi ®Õn phßng  thÝ   nghiÖm   ®Ó  ph©n   tÝch   chØ   tiªu   ®é   Èm   víi   gi¸   trÞ  ®¨ng ký ghi trªn nh∙n lµ 11%, ®é dao ®éng ph©n tÝch  sÏ lµ: 11 × 10 D (%) = ± = ± 1,10 100 NghÜa   lµ,   kho¶ng   dao   ®éng   cho   phÐp   sÏ   tõ   9,9%   (11­ 1,10) ®Õn 12,1% (11+ 1,10). Nh  vËy, nÕu tiÕn hµnh ph©n tÝch ®é Èm theo TCVN 4326  (ISO 6496) mµ kÕt qu¶ trung b×nh cña hai lÇn x¸c ®Þnh  n»m trong giíi h¹n tõ 9,9­11,2% th× s¶n phÈm thøc ¨n  ch¨n nu«i trªn ®îc chÊp nhËn lµ phï hîp víi yªu cÇu  ghi trªn nh∙n. Bùi Bá Bổng 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản