Thức ăn chăn nuôi - Thuật ngữ và định nghĩa

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
155
lượt xem
58
download

Thức ăn chăn nuôi - Thuật ngữ và định nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thức ăn chăn nuôi - thuật ngữ và định nghĩa', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thức ăn chăn nuôi - Thuật ngữ và định nghĩa

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    10TCN                 TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 862 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Animal feeding stuffs – Terms and Definitions. HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 862 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Animal feeding stuffs – Terms and Definitions (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh mét sè thuËt ng÷ vµ ®Þnh  nghÜa liªn quan ®Õn thøc ¨n ch¨n nu«i  Tiªu chuÈn nµy bao gåm c¸c phÇn: kh¸i niÖm chung, c¸c  chÊt dinh dìng, c¸c nguyªn liÖu thøc ¨n ch¨n nu«i.  2. Néi dung ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa 2.1. ThuËt ng÷ vÒ nh÷ng k¸i niÖm chung General conception 2.1.1. Thøc ¨n ch¨n  Lµ nh÷ng s¶n phÈm mµ vËt nu«i ¨n,  nu«i uèng ë d¹ng t¬i, sèng hoÆc ®∙ qua  Feeds chÕ biÕn b¶o qu¶n. 2.1.2. VËt nu«i Lµ c¸c lo¹i gia sóc, gia cÇm, ong,  Animal t»m, thuû s¶n ®îc con ngêi nu«i gi÷. 2.1.3. Nguyªn liÖu  Lµ thøc ¨n ch¨n nu«i dïng cho vËt  thøc ¨n ch¨n nu«i nu«i ®Ó cung cÊp mét hoÆc nhiÒu chÊt  Feed Ingredients dinh dìng trong khÈu phÇn ¨n cho vËt  nu«i.  2.1.4. KhÈu phÇn ¨n Lµ lîng c¸c lo¹i thøc ¨n cung cÊp  Ration cho vËt nu«i ¨n trong mét ngµy ®ªm. 2.1.5. Thøc ¨n hçn hîp  Lµ hçn hîp nhiÒu nguyªn liÖu thøc ¨n  hoµn chØnh ch¨n nu«i ®îc phèi chÕ theo c«ng  Complete Feed thøc nhÊt ®Þnh ®¶m b¶o cã ®ñ c¸c  chÊt dinh dìng ®Ó duy tr× ®êi sèng  vµ søc s¶n xuÊt cña vËt nu«i mµ  kh«ng cÇn thªm bÊt kú lo¹i thøc ¨n  nµo kh¸c ngoµi níc uèng.  2.1.6. Thøc ¨n ®Ëm ®Æc Lµ hçn hîp c¸c nguyªn liÖu thøc ¨n  Concentrated Feed ch¨n nu«i cã hµm lîng c¸c chÊt dinh  dìng cao h¬n nhu cÇu vËt nu«i dïng  pha trén víi c¸c nguyªn liÖukh¸c ®Ó  2
  3. t¹o  thµnh thøc ¨n hçn hî .  p 2. . . Thøc ¨n gi 1 7 µu  Lµ nguyªn li u  thøc ¨n ch¨n nu«i cã  Ö prote in hµm lî  Prote i  th« kh«ng thÊp h¬ n  ng n R i  prote i  Feed ch n 20% tÝnh theo khèi l îng vËt chÊt kh«. 2.1.8 . Thøc ¨n giµu Lµ nguyªn l iÖu thøc ¨n ch¨n nu«i cã n¨ng l îng hµm l îng n¨ng l îng trao ® kh«ng æi High Energy Feed thÊp h¬n 2500 Kcal tÝnh theo khèi l - îng vËt chÊt kh«. 2.1.9. Vi chÊt dinh d- Lµ vi tamin, chÊt kho¸ng vµ c¸c chÊt ìng kh¸c mµ vËt nu«i cÇn ví i hµm l îng Micro nutrient nhá th êng ® ®o ë møc mil igam, îc microgam hoÆc phÇn tr iÖu. 2.1.10. Phô gia thøc Lµ chÊt cã hoÆc kh«ng cã gi¸ trÞ dinh ¨n ch¨n nu«i dìng ® bæ sung vµo thøc ¨n ch¨n îc Feed Addit i ves nu«i trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn nh»m duy tr× hoÆc c¶i thiÖn ® tÝnh nµo Æc ®ã cña thøc ¨n ch¨n nu«i . 2.1.11. Premix Lµ hçn hîp ®ång nhÊt cña mét hay nhiÒu vi chÊt dinh dìng cïng ví i chÊt mang. 2.1.12. ChÊt mang Lµ chÊt mµ vËt nu«i ¨n ® dïng ®Ó îc Carier trén ®Òu ví i vi chÊt dinh dìng trong hçn hîp thøc ¨n nh»m b¶o tån ® tÝnh Æc vµ t¨ng ®é ®ång ®Òu cña vi chÊt dinh dìng ®ã. 2.1.13. S¶n xuÊt kinh Lµ viÖc thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc doanh thøc ¨n ch¨n tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chÕ nu«i biÕn, bao gãi , b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, Feed Product ion and bu«n b¸n thøc ¨n ch¨n nu«i . Business 2.1.14. C¬ së s¶n xuÊt Lµ doanh nghiÖp, c¬ së, hé c¸ thÓ thøc ¨n ch¨n nu«i chÕ biÕn s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i Feed Manufacturer nh»m môc ®Ých th ¬ng m¹i hoÆc phi th - ¬ng m¹i . 2.1.15. Thøc ¨n ch¨n Lµ thøc ¨n ch¨n nu«i cã nhiÒu kh¶ nu«i cã nguy c¬ cao n¨ng bÞ c¸c t¸c nh©n sinh häc, ho¸ High Risk Feed häc, lý häc x©m nhËp g©y ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ vËt nu«i . 2.1.16. VÖ sinh an Lµ c¸c ®iÒu kiÖn vµ biÖn ph¸p cÇn toµn thùc phÈm ®èi ví i th iÕt ®Ó b¶o ®¶m thøc ¨n ch¨n nu«i thøc ¨n ch¨n nu«i kh«ng g©y h¹ i cho søc khoÎ cña vËt Safety of Animal Feed nu«i vµ con ngêi . 3
  4. for ani al and hum an m   health 2.2. ThuËt ng÷ vÒ c¸c chÊt dinh dìng Nutrients 2.2.1. VËt chÊt kh« Lµ phÇn cßn l¹i cña thøc ¨n sau khi  Dry matter lo¹i bá hoµn toµn níc. 2.2.2. ChÊt h÷u c¬ Lµ phÇn cßn l¹i cña thøc ¨n sau khi  Organic matter lo¹i bá hoµn toµn níc vµ chÊt  kho¸ng. 2.2.3. ChÊt dinh dìng Lµ nh÷ng chÊt ho¸ häc cã thÓ sö dông  Nutrient ®Ó nu«i dìng gia sóc nh: protein,  mì, carbohydrate, chÊt kho¸ng vµ  vitamin.   2.2.4. Protein Lµ hîp chÊt h÷u c¬ tù nhiªn hoÆc  nh©n t¹o cã cÊu tróc phøc t¹p ®îc  cÊu thµnh bëi c¸c axit amin. 2.2.5. Nit¬ phi  Lµ c¸c hîp chÊt chøa nit¬ cã nguån  protein gèc kh«ng cã b¶n chÊt protein.   Non potein Nitrogen 2.2.6. ChÊt bÐo th«  Lµ nh÷ng chÊt hoµ tan ®îc trong c¸c  Crude Fat (Ether  dung m«i h÷u c¬ bao gåm c¸c chÊt  Extract) bÐo, c¸c phèt pho lipid, sterit,  tinh dÇu vµ c¸c s¾c tè. 2.2.7. DÉn xuÊt kh«ng  Lµ tËp hîp mét sè chÊt ho¸ häc trong  ®¹m hoÆc chÊt chiÕt  thøc ¨n kh«ng chøa ni t¬  ®îc tÝnh  kh«ng nit¬ b»ng c¸ch lÊy 100 trõ ®i tû lÖ phÇn  Nitrogen­Free Extract tr¨m cña níc, protein th«, chÊt bÐo  th«, x¬ th« vµ kho¸ng tæng sè.  2.2.8. Kho¸ng tæng sè  Lµ phÇn cßn l¹i sau khi nung ch¸y  (Tro th«)  hoµn toµn chÊt h÷u c¬ cña thøc ¨n. Ash 2.2.9. X¬ th« Lµ phÇn cßn l¹i sau khi dïng dung  Crude Fibre dÞch axit vµ kiÒm cã nång ®é nhÊt  ®Þnh ®Ó thuû ph©n vµ t¸ch khái mÉu  thøc ¨n ch¨n nu«i c¸c chÊt bét, ®­ êng, protein, chÊt bÐo, mét phÇn  hemixenluloza vµ lignin.  2.2.10. Axit amin Lµ ®¬n vÞ cÊu tróc ®¬n gi¶n nhÊt cña  Amino acid protein. 2.2.11. Axit amin tiªu  Lµ c¸c axit amin cña thøc ¨n ®∙ ®îc  ho¸ hÊp thu trong ®êng tiªu ho¸ cña vËt  4
  5. Di gesti l  am i b e no acid nu«i. 2. . . N ¨ng lî  th«  Lµ n¨ng lî  g i i phãng ra  sau kh i  2 12 ng ng ¶ Gross Energy ® èt Éu  m  thøc ¨n trong nhi t lî  kÕ  Ö ng (bom bcal m etter). ori 2. . . N ¨ng lî  ti   Lµ phÇn n¨ng lî  th« ® ∙ 2 13 ng ªu ng  trõ  ® i  n¨ng  ho¸ lî  cña ph© n. ng Digesti l  Energy b e 2. . . N ¨ng lî  trao   Lµ phÇn n¨ng lî  cßn l  sau khi  2 14 ng ng ¹i ®æ i l  n¨ng lî  ti  ho¸ trõ  ® i Êy ng ªu  n¨ng  M etabol zab l  Energy i e lî  cña ní  ti u  vµ khÝ si  ra   ng c Ó nh trong ®êng  ti  hãa. ªu 2. . . N ¨ng lî   2 15 ng Lµ phÇn n¨ng lî  cßn l  sau khi  ng ¹i thuÇn l  n¨ng lî  trao  ® æ i trõ  ® i Êy ng    n¨ng  Net Energy lî  nhi t thÊt tho¸t. ng Ö 2.3. ThuËt ng÷ vÒ nguyªn liÖu thøc ¨n ch¨n nu«i Feed ingredients 2.3.1.  Bét c¸ Lµ phÇn m« s¹ch ®∙ ®îc nghiÒn vµ lµm  Fish meal kh« cña c¸ nguyªn con hay c¸ c¾t l¸t  ®∙ chiÕt hoÆc cha chiÕt dÇu 2.3.2. Bét l«ng vò  Lµ s¶n phÈm d¹ng bét tõ l«ng cña gia  thuû ph©n ®îc t¹o sau khi thuû ph©n b»ng ho¸  Hydrolyzed feather  chÊt trong ®iÒu kiÖn ¸p suÊt cao. meal 2.3.3. Bét m¸u Lµ s¶n phÈm d¹ng bét ®îc t¹o ra tõ  Blood meal m¸u gia sóc t¬i s¹ch.  2.3.4. Bét s÷a gÇy Lµ phÇn cßn l¹i cña s÷a sau khi khö  Skim milk b¬ vµ lµm kh«. 2.3.5.  Bét t«m hoÆc  Lµ s¶n phÈm d¹ng bét tõ phÇn phÕ  Bét ®Çu t«m th¶i cña t«m nguyªn con hoÆc c¸c  Shrimp meal phÇn cña con t«m cha bÞ ph©n huû, ®­ îc nghiÒn kh«. 2.3.6. Bét thÞt Lµ s¶n phÈm d¹ng bét cña c¸c m« ®éng  Meat meal vËt kh«ng chøa m¸u, l«ng, sõng vµ  chÊt chøa trong èng tiªu ho¸.   2.3.7. Bét x¬ng Lµ s¶n phÈm d¹ng bét ®îc chÕ biÕn tõ  Born meal x¬ng ®éng vËt s¹ch. 2.3.8. Bét thÞt x¬ng Lµ s¶n phÈm d¹ng bét cña c¸c m« ®éng  Meat and born meal vËt bao gåm c¶  x¬ng nhng kh«ng cã  m¸u, l«ng, sõng vµ chÊt chøa trong  5
  6. èng ti  ho¸. ªu 2. . . G l 3 9 uten ng« Lµ phÇn cßn l  cña ng« sau kh i l   ¹i Êy Corn g l ten  m eal u   ®i phÇn lí  ti  bét vµ m Çm . n nh 2. . . Bét phô phÈm  3 10 Lµ s¶n phÈm d¹ng bét ®î  chÕ bi n tõ   c Õ gi  cÇm a néi t¹ng  vµ nh÷ ng phÇn cña gi  cÇm  a Poultry  by­product mµ con ngêi kh«ng sö.  2. . . NÊm m en i   3 11  b a Lµ bét t  bµo nÊm m en i Õ  g µu prote i   n kh« ® ∙ c  l  kh«.  ®î µm D ry brew er'  yeast s 2. . .  RØ m Ët 3 12 Lµ s¶n phÈm phô ® Æ c, nhít ®î  t¹o  ra   c M ol asses tõ  qu¸ tr× nh s¶n xuÊt ®êng hoÆ c tõ   dÞch qu¶ Ð p ® ∙ khö ní  m ét c  phÇn vµ  c« ® Æ c. Bùi Bá Bổng 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản