intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết trình Quản lý danh mục đầu tư - Đào Trung Kiên

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

200
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài "Thuyết trình Quản lý danh mục đầu tư - Đào Trung Kiên" giúp các bạn hiểu các phương pháp quản trị danh mục đầu tư, đo lường rủi ro và lợi nhuận trong đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình Quản lý danh mục đầu tư - Đào Trung Kiên

 1. 2/23/2012 QU N LÝ DANH M C U TƯ Ngư i trình bày: ào Trung Kiên Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 1 Individual Investor Life Cycle Net Worth Exhibit 2.1 Accumulation Consolidation Phase Spending Phase Phase Gifting Phase Long-term: Long-term: Retirement Long-term: Retirement Estate Short-term: Children’s Planning college Vacations Short-term: Short-term: Children’s College Lifestyle House Needs Gifts Car 25 35 45 55 65 Age75 Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 2 1
 2. 2/23/2012 The Portfolio Management Process 1. Policy statement: T p trung chú ý n nhu c u ng n h n, dài h n và các kỳ v ng c a nhà u tư. 2. Kh o sát các i u ki n v tài chính, kinh t , chính tr , và xã h i c a môi trư ng kinh doanh. 3. Thi t l p k ho ch và xây d ng Danh m c u tư: chú tr ng vào vi c tho mãn nhu c u c a nhà u tư v i m c r i ro th p nh t. 4. Theo dõi và c p nh t s thay i c a nhu c u nhà u tư, các i u ki n v môi trư ng kinh doanh và hi u qu ho t ng c a danh m c u tư. Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 3 The Portfolio Management Process 1. Policy statement: - Nêu c th m c tiêu u tư và m c r i ro có th ch p nh n ư c - Các i u kho n này ph i ư c kh o sát l i theo nh kỳ. - Dùng nh hư ng t t c các quy t nh u tư. Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 4 2
 3. 2/23/2012 The Portfolio Management Process 2. Nghiên c u các i u ki n v tài chính- chính- kinh t hi n t i và d oán các xu hư ng tương lai: - Ph i xác nh ư c các chi n lư c nh m t ư c k ho ch u tư ã ra. - Ph i liên t c theo dõi và c p nh t m i s thay i. Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 5 The Portfolio Management Process 3. Xây d ng danh m c u tư: - Phân ph i h p lý các ngu n v n hi n h u nh m gi m thi u th p nh t r i ro cho nhà u tư và t ư c k ho ch u tư ban u. Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 6 3
 4. 2/23/2012 The Portfolio Management Process 4. Theo dõi và c p nh t thay i: - ánh giá hi u qu u tư c a danh m c. - Theo dõi s thay i trong yêu c u c a nhà u tư và các bi n ng trên th trư ng. - Xem xét l i policy statement khi c n thi t. - i u ch nh chi n lư c u tư h p lý. Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 7 M C NG I R I RO VÀ HÀM H U D NG M i nhà u tư có m t m c ng i r i ro (risk aversion) khác nhau. Công th c cho m i tương quan gi a “r i ro – m c n bù tương x ng” ư c lư ng hóa qua hàm h u d ng (Utility function) Các nhà u tư xem xét các danh m c u tư khác nhau và ch n danh m c có giá tr h u d ng U l n nh t. Trong ó: U: giá tr h u d ng. E(r): l i su t ư c tính bình quân. σ: l ch chu n c a giá tr E(r). A: ch s bi u th m c ng i r i ro c a nhà u tư. U = E ( r ) − 0.5 Aσ 2 Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 8 4
 5. 2/23/2012 M C NG I R I RO VÀ HÀM H U D NG T l tương ương ch c ch n (Certainty Equivalent- Equivalent-CE) là m c t su t l i nhu n t ư c ch c ch n c a m t danh m c u tư không r i ro ư c nhà u tư ch p nh n và xem như có m c h p d n tương ương so sánh v i các danh m c u tư có r i ro. Có 3 lo i ngư i trong u tư: Ng i r i ro: cân nh c m i quan h gi a l i nhu n và r i ro. Trung dung v i r i ro: ch quan tâm n y u t l i nhu n. Thích r i ro: y u t r i ro càng cao càng t t. Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 9 L I SU T VÀ R I RO C A DANH M C U TƯ L i su t ư c tính c a m t danh m c u tư: là bình quân gia quy n (theo t tr ng v n u tư vào t ng lo i tài s n, kí hi u là w) c a l i su t thu ư c t m i ch ng khoán trong danh m c u tư ó. E (rp ) = ∑ wi E (ri ) Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 10 5
 6. 2/23/2012 L I SU T VÀ R I RO C A DANH M C U TƯ Ví d : có 2 l ai ch ng khoán v i t tr ng c a m i lo i trong danh m c là w=0.5. L i su t ư c tính tương ng là 10.5% và 5%. V y: E(rp)=0.5x10.5%+0.5x5% = 7.75% Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 11 L I SU T VÀ R I RO C A DANH M C U TƯ R i ro trong danh m c u tư: R i ro (Risk): là kh năng x y nhi u k t qu x y ra ngoài d ki n, t c là m c sinh l i th c t nh n ư c có th khác v i d ki n ban u. Theo ti ng Hoa: r i ro ư c vi t như sau Trong ó kí t u có nghĩa là nguy hi m và kí t sau có nghĩa là cơ h i, nghĩa là r i ro bao hàm c các m i nguy hi m và cơ h i l i nhu n. Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 12 6
 7. 2/23/2012 L I SU T VÀ R I RO C A DANH M C U TƯ a d ng hóa danh m c u tư: - Vi c u tư nên th c hi n qua nhi u lo i tài s n v n khác nhau nh m làm t ng m c r i ro trên toàn b danh m c s ư c gi i h n nh l i “không tr ng trong cùng m t r ”. Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 13 Ví d v s a d ng hóa danh m c u tư: chúng ta gi s có công ty Bibica và ư ng Biên hòa. Có các tình hu ng sau: Y ut Năm bình thư ng Năm b t thư ng Thu n l i Khó khăn Xác su t 50% 30% 20% L i su t c a Bibica 25% 10% -25% L i su t c a BHS 1% -5% 35% Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 14 7
 8. 2/23/2012 Theo công th c tính m c sinh l i ư c tính và l ch chu n thì ta có: E(r) c a Bibica = 0.5x25+0.3x10+0.2x(-25) = 0.5x25+0.3x10+0.2x(- 10.5% Phương sai c a Bibica và l ch chu n s là 18.9% σ 2 = 0.5 x(25 − 10.5) 2 + 0.3 x(10 − 10.5) 2 + 0.2 x( −25 − 10.5) 2 = 375.25% Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 15 Tương t ta tính ư c: L i su t ư c tính c a E (r ) = 6% BHS là l ch chu n s là σ = 14.73% Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 16 8
 9. 2/23/2012 Gi s ta có m t danh m c v i 50% u tư vào Bibica và 50% vào BHS. Ta có tình hu ng sau: Y ut Năm bình thư ng Năm không bình thư ng Thu n l i Khó khăn Xác su t 0.5 0.3 0.2 L i su t 13% 2.5% 5% Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 17 Ta có th d dàng tính ra: L i su t ư c tính c a c danh m c = 8.25% l ch chu n c a danh m c = 4.83% Danh m c u L i su t ư c l ch chu n tư tính T t c cp Bibica 10.5 18.9 T t c cp BHS 6 14.73 50%BBC và 8.25 4.83 50%BHS Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 18 9
 10. 2/23/2012 CÁC THƯ C O R I RO R i ro c a danh m c u tư cũng ư c xác nh b ng l ch chu n c a danh m c u tư. Tuy nhiên, khi tính toán r i ro c a danh m c u tư ngư i ta thư ng s d ng h s β. Covi , M β= σM2 Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 19 CÁC THƯ C O R I RO Covariance- Covariance-h s tích sai dùng o lư ng v m i tương quan gi a m c bi n ng r i ro c a 2 ch ng khoán khác nhau. Tích sai dương: bi n ng cùng chi u. Tích sai âm: bi n ng ngư c chi u. Công th c: Cov ( ra , rb ) = ∑ Pi ( ra − E ( ra ))( rb − E ( rb )) V i ví d trên ta tính ư c Cov (BBC,BHS) = -240.5% Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 20 10
 11. 2/23/2012 CÁC THƯ C O R I RO Correlation Coefficient (ρ) - h s tương quan o (ρ lư ng m c bi n ng c a hai ch ng khoán. Ρ = +1: hai ch ng khoán hoàn toàn có dao ng gi ng nhau. P= - 1: hai ch ng khoán có dao ng hoàn toàn ngư c chi u nhau. P= 0: hai ch ng khoán không có tương quan v i nhau. Cov (ra , rb ) ρ= σ aσ b V i ví d trên thì ta có p = -0.86 Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 21 CÁC THƯ C O R I RO Phương sai c a c danh m c u tư ( σ p ) 2 σ 2 = waσ a + wb σ b2 + 2wa wbCov(ra , rb ) p 2 2 2 V i ví d trên ta có phương sai = 23.3 và l ch chu n = 4.83% Công th c t ng quát: quát: n n n σ = ∑ w σ + ∑ ∑ wi w j cov( ri , r j ) 2 p i 2 i 2 i =1 i =1 j =1 Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 22 11
 12. 2/23/2012 LÝ THUY T L A CH N DANH M C T I ƯU THEO MÔ HÌNH MARKOWITZ ư ng cong hi u qu c a danh m c u tư g m 2 ch ng khoán: Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 23 Portfolio Risk-Return Plots Risk- for Different Weights E(R) 0.20 2 With two perfectly correlated assets, it 0.15 is only possible to Rij = +1.00 create a two asset 0.10 portfolio with risk- 1 return along a line 0.05 between either single asset Standard Deviation of Return - 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 24 12
 13. 2/23/2012 Portfolio Risk-Return Plots Risk- for Different Weights E(R) With Rij = -0.50 f 0.20 negatively 2 g correlated h 0.15 assets it is i possible to j Rij = +1.00 create a two 0.10 asset portfolio k Rij = +0.50 1 with much Rij = 0.00 0.05 lower risk than either single asset Standard Deviation of Return - 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 25 Portfolio Risk-Return Plots Risk- for Different Weights Exhibit 7.13 E(R) Rij = -0.50 f 0.20 Rij = -1.00 2 g h 0.15 i j Rij = +1.00 0.10 k Rij = +0.50 1 With perfectly negatively correlated Rij = 0.00 0.05 assets it is possible to create a two asset portfolio with almost no risk - 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 Standard Deviation of Return Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 26 13
 14. 2/23/2012 ư ng cong hi u qu dành cho danh m c g m nhi u ch ng khoán: Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 27 Efficient Frontier for Alternative Portfolios Exhibit 7.15 Efficient B E(R) Frontier A C Standard Deviation of Return Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 28 14
 15. 2/23/2012 Selecting an Optimal Risky Portfolio Exhibit 7.16 E(R port ) U3’ U2’ U1’ Y U3 X U2 U1 Copyright © 2007 KIENANH E(σ port ) EDUCATION. All rights reserved. 29 Portfolio Possibilities Combining the Risk- Risk- Free Asset and Risky Portfolios on the Efficient Frontier E(R port ) Exhibit 8.1 D M C B A RFR Copyright © 2007 KIENANH E(σ port ) EDUCATION. All rights reserved. 30 15
 16. 2/23/2012 MÔ HÌNH NH GIÁ TÀI S N V N(CAPM) Lý thuy t này do Harry Markowitz ưa ra và ông ã ư c gi i Nobel cho công trình này. - Lý thuy t này giúp b n hi u rõ li u b n có g p quá nhi u r i ro hư ng m t m c l i nhu n u tư hay không? - Cung c p cho chúng ta m t m c lãi su t chu n dùng ánh giá và l a ch n các phương án u tư. - Phán oán ư c l i su t kỳ v ng i v i tài s n chưa giao d ch trên th trư ng. - Quy t nh u tư bao nhiêu vào ch ng lo i ch ng khoán nào? Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 31 MÔ HÌNH NH GIÁ TÀI S N V N(CAPM) Có hai lo i r i ro chính trên th trư ng: - R i ro kh dĩ có th gi m thi u nh a d ng hoá danh m c u tư (diversifiable risk) - R i ro khác (nondiversifiable risk) Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 32 16
 17. 2/23/2012 MÔ HÌNH NH GIÁ TÀI S N V N(CAPM) B n tiên căn b n trong lý thuy t Danh m c u tư hi n i: - Các nhà u tư u ch ng l i r i ro. - Cơ ch th trư ng luôn v n hành r t hi u qu . - Chú tr ng nhi u n toàn b danh m c u tư. - M i m c l i nhu n u i kèm v i m c r i ro tương ng. Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 33 Ư NG TH TRƯ NG V N (THE CAPITAL MARKET LINE – CML) Mô hình c a Markowitz cung c p phương pháp l a ch n danh m c u tư t i ưu cho m i nhà u tư d a vào kh năng ch p nh n r i ro. Gi thi t th trư ng có t n t i RFR và nhà u tư có th vay mư n không h n ch trên cơ s lãi su t này, thì k t qu c a lý thuy t l a ch n danh m c u tư s là: E( RM ) − RFR E( Rport) = RFR+ xδ port δM Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 34 17
 18. 2/23/2012 Portfolio Possibilities Combining the Risk- Risk- Free Asset and Risky Portfolios on the Efficient Frontier E(R port ) Exhibit 8.2 M RFR Copyright © 2007 KIENANH E(σ port ) EDUCATION. All rights reserved. 35 The Capital Asset Pricing Model (CAPM) Mô hình CAPM giúp cho nhà u tư có th xác nh t su t l i nhu n kỳ v ng (required/expected rate of return) cho b t c m t ch ng khoán nào. E(R i ) = RFR + β i (R M - RFR) Trong ó: E(Ri): t su t l i nhu n kỳ v ng c a CK I RFR: risk free rate Rm: t su t l i nhu n c a th trư ng βi: h s beta c a CK i Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 36 18
 19. 2/23/2012 Graph of Security Market Line (SML) E(R i ) SML Rm RFR 1 beta Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 37 Determining the Expected Rate of Return for a Risky Stock Beta Asset Assume: RFR = 5% (0.05) A 0.70 RM = 9% (0.09) B 1.00 C 1.15 Implied market risk premium = 4% (0.04) D 1.40 E -0.30 E(R i ) = RFR + β i (R M - RFR) E(RA) = 0.05 + 0.70 (0.09-0.05) = 0.078 = 7.8% E(RB) = 0.05 + 1.00 (0.09-0.05) = 0.090 = 09.0% E(RC) = 0.05 + 1.15 (0.09-0.05) = 0.096 = 09.6% E(RD) = 0.05 + 1.40 (0.09-0.05) = 0.106 = 10.6% E(RE) = 0.05 + -0.30 (0.09-0.05) © 2007 KIENANH Copyright = 0.038 = 03.8% EDUCATION. All rights reserved. 38 19
 20. 2/23/2012 Price, Dividend, and rate of return estimates Estimated future rate of Stock Current price Expected price Expected dividend return A 25 26 1 8% B 40 42 0.5 6.2 C 33 37 1 15.5 D 64 66 1.1 5.16 E 50 53 6 Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 39 Lý thuy t th trư ng hi u qu Th trư ng hi u qu d a trên y u t nào? Các hình thái c a th trư ng hi u qu . Có th c s th trư ng hi u qu hay không? Copyright © 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 40 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2