intTypePromotion=3

TIỂU LUẬN: “ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC MAXIT CỦA TÁC PHẨM “ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM” CỦA TRƯỜNG CHINH”

Chia sẻ: Phamthi Ngan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
297
lượt xem
89
download

TIỂU LUẬN: “ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC MAXIT CỦA TÁC PHẨM “ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM” CỦA TRƯỜNG CHINH”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đọc một tác phẩm lịch sử chúng ta thường chỉ suy nghĩ đến nội dung của tác phẩm chứ ít khi quan tâm tới phương pháp luận mà các nhà khoa học sử dụng trong tác phẩm đó. Nhưng một tác phẩm lịch sử lại là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự kiện lịch sử và những quan điểm, quan niệm, thế giới quan của người viết sử. Trong con mắt của những nhà sử học phương pháp luận có một vai trò vô cùng quan trọng, làm sao có một tác phẩm sử học hoàn thiện khi các nhà sử học không có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIỂU LUẬN: “ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC MAXIT CỦA TÁC PHẨM “ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM” CỦA TRƯỜNG CHINH”

 1. TI U LU N tài " ánh giá v m t phương pháp lu n s h c Maxit c a tác ph m "cách m ng tháng tám" c a Trư ng Chinh" 1
 2. M CL C M u ..........................................................................................................2 N i dung ........................................................................................................3 Chương I: Khái quát n i dung và xu t x tác ph m "Cách m ng tháng tám" c a Trư ng Chinh ..........................................................................................3 Chương II: M t s v n phương pháp lu n trong tác ph m "cách m ng tháng tám" c a Trư ng Chinh .......................................................................4 1. ... V i tư ng .........................................................................................4 2. ... V nhi m v ...........................................................................................7 3. ... Tính khoa h c và tính ng ................................................................10 3.1 .Tính khoa h c .......................................................................................10 3.2 .Tính ng .............................................................................................11 3.2 .S th ng nh t gi a tính ng và tính khoa h c ...................................12 4 Phương pháp l ch s và phương pháp Logic ..........................................14 K t lu n ........................................................................................................16 Tài li u tham kh o .......................................................................................17 2
 3. M U Khi c m t tác ph m l ch s chúng ta thư ng ch suy nghĩ nn i dung c a tác ph m ch ít khi quan tâm t i phương pháp lu n mà các nhà khoa h c s d ng trong tác ph m ó. Nhưng m t tác ph m l ch s l i là s k t h p nhu n nhuy n gi a s ki n l ch s và nh ng quan i m, quan ni m, th gi i quan c a ngư i vi t s . Trong con m t c a nh ng nhà s h c phương pháp lu n có m t vai trò vô cùng quan tr ng, làm sao có m t tác ph m s h c hoàn thi n khi các nhà s h c không có m t phương pháp phù h p. Xét v các tác ph m s h c c a dân t c ta trong m i th i, t th i c i n hi n i, các nhà s h c luôn có m t phương pháp c a mình và nó gi ng như m t b n thi t k ki n t o nên m t công trình ki n trúc hoàn mĩ. Theo cách nói văn hoa y thì có l Vi t nam chúng ta có nhi u nhà ki n trúc sư tài hoa. Th i c i khó ai mà quên ư c m t nhà s h c ư c coi là ông t c a ngành s h c vi t nam ó chính là Lê Văn Hưu, th i hi n i chúng ta t hào khi có nhi u s gia danh giá như H Chí Minh, và r t nhi u nh ng h c trò su t s c c a Ngư i, trong s ó Trư ng Chinh ư c coi là m t trong nh ng ngư i xu t s c nh t, ph i nói ó là m t th h vàng c a m t th i kỳ l ch s vàng son. Là ngư i t n m t ch ng ki n và lãnh o c m t giai o n l ch s hào hùng c a dân t c, là nhân ch ng nhưng cũng là ngư i tr c ti p tham gia thúc y l ch s v i tư cách như là m t cá nhân anh hùng, có nhi u tác ng thúc y bánh xe l ch s i lên, Trư ng Chinh ã có r t nhi u tác ph m l ch s có giá tr r t cao, không ch có óng góp v m t cung c p tư li u mà còn có óng góp r t l n v m t phương pháp lu n, m t trong nh ng tác ph m ó là Cách m ng tháng tám. 3
 4. N I DUNG CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT XU T X VÀ N I DUNG C A TÁC PH M "CÁCH M NG THÁNG TÁM" C A TRƯ NG CHINH. Trư ng Chinh là m t trong nh ng nhà lãnh o xu t s c c a cách m ng Vi t Nam, ngư i h c trò xu t s c c a ch t ch H Chí Minh, nhà lý lu n n i ti ng c a nư c ta. Trong cách m ng tháng tám năm 1945, trên cương v T ng bí thư c a ng c ng s n ông Dương, ngư i lãnh o y ban kh i nghĩa toàn qu c, Trư ng Chinh ã óng vai trò quan tr ng trong t ng kh i nghĩa giành chính quy n, l p nên nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa. Ngay sau cách m ng tháng tám thành công, ã có r t nhi u nh ng tác ph m vi t v cu c cách m ng này, ng th i cũng có r t nhi u nh ng d oán, lo l ng v thành qu cách m ng, bư c i ti p theo và con ư ng cách m ng trong qu n chúng và m t b ph n ng viên. Trong b i c nh ó, t ng k t nh ng kinh nghi m, bài h c, nh ng thành qu và ch ra bư c i ti p theo cho cách m ng Trư ng Chinh ã vi t tác ph m Cách m ng tháng tám. Tác ph m ư c hoàn thành vào năm 1946, khi t nư c ang trong tình tr ng ngàn cân treo s i tóc, m t lúc ph i i phó v i nhi u k thù hùng m nh, v tranh th u tranh v a tích c c chu n b cho kháng chi n toàn qu c. Tác ph m g m ba ph n: Ph n I: Tính ch t xã h i Vi t Nam và cách m ng Vi t Nam Ph n II: Chu n b cho kh i nghĩa tháng tám Ph n III: Cách m ng tháng tám M c dù ch i sâu nghiên c u v cu c cách m ng tháng tám vĩ i nhưng tác ph m là m t công trình s h c nghiêm túc áp ng y n i dung phương pháp lu n c a s h c Macxit. 4
 5. CHƯƠNG II: M T S V N V PHƯƠNG PHÁP LU N S H C TRONG TÁC PH M “CÁCH M NG THÁNG TÁM" C A TRƯ NG CHINH. 1.V i tư ng c a s h c. Theo quan i m c a s h c Macxit: " l ch s là l ch s c a qu n chúng nhân dân, l ch s di n ra trên t t c các lĩnh v c ho t ng c a con ngư i m t cách h p quy lu t, t lúc con ngư i xu t hi n cho t i nay". Do ó, m t tác ph m s h c Macxit ph i áp ng ư c yêu c u v i tư ng nghiên c u c a khoa h c l ch s . Và tác ph m Cách m ng tháng tám c a Trư ng Chinh ã làm ư c i u ó. Th hi n: Th nh t, theo quan i m c a s h c Macxit thì khoa h c l ch s nghiên c u các ho t ng u tranh giai c p và kh ng nh trong xã h i có giai c p i kháng thì u tranh giai c p là ng l c thúc y l ch s phát tri n. Quan i m này ã ư c Trư ng Chinh kh ng nh ngay trong ph n I c a tác ph m Cách m ng tháng tám, khi nghiên c u v xã h i Vi t Nam trư c khi b th c dân Pháp xâm lư c. Ông vi t: "Nông dân chi m s r t ông trong nhân dân. Hàng nghìn năm h b a ch trong nư c áp b c và trư c sau có t i hơn m t nghìn năm dư i ách ô h c a phong ki n Trung qu c - hai t ng phong ki n trong nư c và ngoài nư c hà hi p, bóc l t. Khi nào kh c c quá h ph i n i d y kh i nghĩa"... "Nh ng l n h u tranh r ng rãi và quy t li t y u d n t i m t cu c thay i tri u i trong nư c ho c m t cu c gi i phóng dân t c r t v vang" Khi i vào nghiên c u xã h i nư c ta t khi Pháp xâm lư c và t ách ô h , Trư ng Chinh ã i sâu nghiên c u v quá trình xâm lư c c a Pháp, s u hàng nh c nhã c a vua quan nhà Nguy n, c bi t là nh ng chính sách cai tr c a th c dân Pháp và i s ng kh c c c a nhân dân ta dư i hai t ng áp b c phong ki n, th c dân. Ngay khi xâm lư c ư c nư c ta, Pháp ã thi hành nh ng chính sách h t s c nham hi m. V chính tr duy trì ch phong ki n tay sai d b cai tr . V kinh t thì du nh p phương th c s n 5
 6. xu t tư b n, k t h p v i phương th c phong ki n cũ bóc l t ư c nhi u hơn. V văn hóa thì th c hi n chính sách ngu dân... V i nh ng chính sách ó, Trư ng Chinh ã ch ra nh ng bi n ic a xã h i Vi t Nam. ó là các giai c p cũ b phân hóa, hai giai c p m i ra i là vô s n và tư s n. Nhưng dù là t ng l p cũ hay giai c p m i thì i s ng c a ngư i lao ng u cùng c c hơn. Tư s n, ti u tư s n thì b chèn ép. a ch nh thì b phá s n. Công nhân, nông dân thì b bóc l t th m t hơn...làm cho i s ng ngư i dân Vi t Nam v n cơ c c l i càng cơ c c, cùng kh hơn n a. Như v y nh ng mâu thu n ch y u trong xã h i Vi t Nam lúc này là là mâu thu n gi a nhân dân Vi t Nam v i th c dân pháp xâm lư c, và mâu thu n gi a nông dân v i phong ki n. Mâu thu n này t t y u d n n u tranh c a nhân dân ch ng qu c và phong ki n, và m t xã h i m i ra i, ó là xã h i xã h i ch nghĩa. T ó, ông kh ng nh "nhi m v c a cách m ng Vi t Nam là tiêu di t b n qu c xâm lư c và bè lũ tay sai c a chúng, xóa b nh ng tàn tích phong ki n, n a phong ki n, th c hi n m t nư c Vi t Nam c l p th ng nh t, dân ch , t do và giàu m nh; xây d ng và phát tri n ch dân ch nhân dân Vi t Nam, do con ư ng dân ch nhân dân ti n t i ch nghĩa xã h i." Th hai, s h c Macxit t p trung nghiên c u ho t ng c a qu n chúng nhân dân lao ng và kh ng nh chính qu n chúng nhân dân lao ng là ng l c c a s phát tri n. Quan i m này ư c th hi n xuyên su t c tác ph m. Ch ng h n như khi xác nh ng l c c a cách m ng, Trư ng Chinh vi t: "L c lư ng c a cách m ng Vi t Nam là nhân dân, ch y u là công nông. 6
 7. ng l c c a cách m ng Vi t Nam là giai c p công nhân, giai c p nông dân, giai c p ti u tư s n. Giai c p lãnh o c a cách m ng Vi t Nam là giai c p công nhân." Hay khi vi t v nguyên nhân th ng l i c a cách m ng tháng tám, tác ph m có o n: "Cu c T ng kh i nghĩa tháng tám th t là m t cu c cách m ng c a nhân dân. Trong cu c cách m ng y, nhân dân Vi t Nam ã c m súng trong tay, chi n u anh dũng ch ng b n phát xít Nh t, giành quy n c l p dân t c và ngay sau cu c cách m ng ó, nhân dân Vi t Nam ph i máu khá nhi u b o v quy n s ng t do... ng chí To-rê nói r úng: L ch s d y ta r ng m t cu c cách m ng có nhieeud c i m, nhưng c i m quan tr ng nh t là qu n chúng nhân dân n i d y mãnh li t, t mình c m l y v n m nh c a mình và d n ư ng cho ti n b !" Trương Chinh ã th y rõ vai trò quy t nh c a qu n chúng nhân dân, h là nh ng ngư i làm nên l ch s . Th ba, s h c Macxit nghiên c u m i quan h gi a qu n chúng nhân dân lao ng và cá nhân anh hùng và kh ng nh cá nhân anh hùng có vai trò quan tr ng trong quá trình phát tri n c a l ch s , cá nhân anh hùng xu t hi n là do nhu c u t t y u c a l ch s . Tuy trong Cách m ng tháng tám Trư ng Chinh không c p t i m t cá nhân anh hùng c th nào nhưng Ông giành h n m t m c nói v s c n thi t ph i ào t o cán b , mà cán b chính là nh ng ca nhân ưu tú nh t, nh ng ngư i i u trong m i ho t ng c a cách m ng. Ông vi t: "Sau khi xác nh rõ ư ng l i, ch trương, chính sách, sau khi nh n ra nh ng vi c ph i làm thì v n cán b là vô cùng quan tr ng". M t n i dung n a là, s h c Macxit nghiên c u v n th i s . Tác ph m cách m ng tháng tám vi t vào năm 1946, t c là ngay sau khi cách m ng tháng tám thành công, nư c Vi t Nam Dân Ch C ng Hòa ra i 7
 8. trong hoàn c nh "ngàn cân treo s i tóc". Kinh t b tàn phá, tài chính ki t qu . c bi t lúc này ph i i phó v i r t nhi u k thù: Pháp, Tư ng, Anh, tàn quân Nh t và các th l c ph n ng trong nư c cũng n i lên kh p nơi. Tác ph m vi t v toàn b n i dung c a cách m ng tháng tám, nhưng không ơn thu n ch là k l i nh ng gì ã qua, mà nó tìm ra nh ng ưu i m, h n ch ,nh ng bài h c kinh nghi m và t ó ch ra con ư ng và nh ng bư c i c n thi t cho cách m ng nư c ta th i kỳ này. Có th l y rõ i u này khi tác gi giành h n m t chương v i tiêu "Nhi m v c n kíp c a nhân dân Vi t Nam". Trong chương này, tác gi trên cơ s t ng k t cách m ng tháng tám, nh n xét tình hình t nư c sau cách m ng và ưa ra nh ng nhi m v c n thi t c a cách m ng nư c ta lúc b y gi là: - c l p, th ng nh t, dân ch , ph c hưng - Kháng chi n, ki n qu c - i oàn k t - m t nhi m v m u ch t - S a ch a khuy t i m, sai l m - ào t o cán b Nh ng nhi m v này ã áp ng ư c nh ng yêu c u c a cách m ng nư c ta trong giai o n này, giúp nhân dân ta b o v thành công thành qu c a cách m ng tháng tám và ti p t c cu c chi n c a dân t c. Như v y chúng ta th y, tác ph m ã th hi n rõ i tư ng nghiên c u h p v i quan i m c a s h c Macxit. 2. V nhi m v c a s h c. S h c Macxit có ch c năng khôi ph c l i nh ng s ki n trong quá kh úng như nó di n ra. Sau khi khôi ph c ư c s ki n thì tìm ra m i liên h n i t i trong các s ki n rút ra ư c b n ch t c a các s ki n c a quá trình l ch s phát hi n ra quy lu t v n ng và phát tri n c a l ch s . Trong tác ph m Cách m ng tháng tám, Trư ng Chinh ã khôi ph c l i toàn b s ki n l ch s . i u này th hi n xuyên su t tác ph m. Chúng ta có 8
 9. th l y b t kỳ m t o n trích nào ch ng minh cho i u này. Ví d như khi phân tích th i cơ cách m ng khi Nh t ti n hành o chính Pháp ngày 9/3/1945. ây là m t s ki n có th t trong l ch s . Lúc này quân Nh t tuyên truy n cho hành ng o chính c a mình là c u nhân dân ông Dương thoát kh i ách th ng tr c a th c dân phương tây, tuyên truy n cho thuy t i ông Á, châu Á c a ngư i Châu Á. Nhưng trong tác ph m c a mình Trư ng Chinh ã ch rõ "gi c Nh t không gi i phóng cho nhân dân ta". Ông vi t: "Xem ó thì bi t gi c Nh t ch vì l i ích c a ch nghĩa qu c Nh t, không ph i vì mu n gi i phóng cho nhân dân ông Dương kh i ách ngư i Pháp mà làm o chính như b n vi t gian thân Nh t ã nói. T do không xin mà ư c và phát xít là k chuyên môn áp b c bóc l t tàn nh n, có gi i phóng cho ai bao gi ". ây là s th t, l ch s ã ch ng minh i u ó, khi ch nghĩa phát xít chi m ưu th trong chi n tranh th gi i th hai, Nh t l i d ng i u ó nh y vào ông Dương và không tiêu di t Pháp ngay mà ph i h p v i Pháp vơ vét, bóc l t nhân dân ta m t cách th m t , Nh t là th ph m gây ra n n ói l y i cu c s ng c a hai tri u ng bào ta. Còn hành ng o chính c a Nh t ngày 9/3/1945 nguyên nhân là do nh ng th t b i trên chi n trư ng c a ch nghĩa phát xít, l i d ng s th ng th c a quân ng minh, b n Pháp ông Dương ang r c r ch chu n b ch khi quân ng minh kéo vào ông Dương ánh u i quân Nh t, l y l i ông Dương. Hành ng o chính c a Pháp c a Nh t ch là hành ng ch n trư c, nh m b o v quy n l i c a mình thôi ch không ph i là gi i phóng cho nhân dân ông Dương như l i tuyên truy n c a Nh t. Trư ng Chinh ã ch rõ b n ch t, s th t hành ng c a Nh t. Hay khi nh n xét v nguyên nhân th ng l i c a cách m ng tháng tám, Tác gi có vi t: 9
 10. "Trư c h t, cách m ng tháng tám th ng l i là do i u ki n ch quan và khách quan... Song i u ki n khách quan dù thu n l i n m y cũng không mang l i th ng l i n u không có i u ki n ch quan t t. ó là s th t". Cách m ng tháng tám thành công ã ánh ách th ng tr c a th c dân Pháp, xóa b ch phong ki n th i nát, nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa ra i vào ngày 2/9/1945. ó là s th t l ch s không ai có th ch i cãi ư c. Và s thành công c a nó do nhi u nguyên nhân. i u ki n khách quan là chi n tranh th gi i th hai ã mang l i cho cách m ng Vi t Nam m t cơ h i l n, làm cho hai k thù l n c a dân t c ta c n xé l n nhau, r i Nh t o chính Pháp, r i Nh t l i b H ng quân Liên Xô ánh b i. Trong khi quân ng Minh chưa k p kéo vào ông Dương giúp Pháp, i u này t o ra m t th i cơ cho nhân dân ta. Nhưng n u có th i cơ ó, nh ng không có s lãnh o k p th i, sáng su t c a ng, ã lãnh o nhân dân t p dư t qua ba cao trào cách m ng ngay t năm 1930, r i chu n b l c lư ng vũ trang, l c lư ng chính tr , căn c a, lãnh o nhân dân kh i nghĩa t ng ph n qua cao trào kháng Nh t c u nư c. R i khi th i cơ n lãnh o nhân dân ch p th i cơ thì ch c ch n ã không có th ng l i v vang c a cách m ng tháng tám. Như v y, chúng ta th y Trư ng Chinh ã khôi ph c s th t l ch s úng như nó di n ra, không ph nh n nh ng i u ki n thu n l i c a cách m ng, nhưng cách m ng th ng l i ch y u là do nguyên nhân ch quan quy t nh. M t y u t khác khi nói v ch c năng c a s h c thì theo quan i m c a s h c Macxit thì s h c còn ph i có ch c năng xã h i. Mà n i dung cơ b n c a ch c năng này là giáo d c tư tư ng, tình c m, o c cho ngư i c. ng th i, rút ra ư c bài h c kinh nghi m cho xã h i hi n t i. Khi nói v ch c năng này chúng ta th y, tác ph m Cách m ng tháng tám c a Trư ng Chinh ã kh c h a l i cu c cách m ng tháng tám, m t m c son chói l i, m t trang s v vang nh t c a dân t c. Và t cu c cách m ng này nư c Vi t 10
 11. Nam hi n nay ã ra i. Khi kh c h a l i trang s này, tác ph m ã góp ph n c ng c cho ngư i v lòng yêu nư c, t hào dân t c, giáo d c cho h ni m tin vào s lãnh oc a ng và rút ra nhi u bài h c kinh nghi m quan tr ng cho xã h i hi n t i. Ví d như bài h c v chu n b chu áo v l c lư ng khi làm cách m ng, ch p th i cơ. Bài h c v chính sách ngo i giao v a c ng r n, v a m m dèo, thêm b n b t thù... c bi t là bài h c oàn k t. Nh ng bài h c mà tác ph m ch ra trong b i c nh 1946 là vô cũng quan tr ng i v i cách m ng nư c ta lúc b y gi , khi mà chính quy n m i giành ư c còn non tr , ngay l p t c ph i i phó v i nhi u k thù. Nh ng bài h c này ã góp ph n ưa cách m ng ti n lên. Trong th i i hiên nay, hơn 60 năm sau cách m ng tháng tám nh ng bài h c mà Trư ng Chinh rút ra trong tác ph m v n còn nguyên ý nghĩa c a nó. S h c Macxit cũng có ch c năng nghiên c u v nh ng v n th i s , t ó v ch ra ư c hư ng phát tri n c a tương lai và các nhà lãnh o có th ho ch nh nh ng chính sách phù h p. Tác ph m c a Trư ng Chinh ã làm ư c i u này. Chúng ta ã ch ng minh ph n trên nên ph n này chúng ta không c n thi t ph i nh c l i n a. Như v y, v m t ch c năng, nhi m v thi tác ph m Cách m ng tháng tám c a Trư ng Chinh cũng ã hoàn thánh xu t s c ch c năng, nhi m v c a mình. 3.Tính ng và tính khoa h c trong tác ph m Cách m ng tháng tám c a Trư ng Chinh. 3.1 Tính khoa h c Tính khoa h c trong nghiên c u l ch s c a s h c Mác xít th hi n ch khôi ph c l i s ki n l ch s úng như nó ã di n ra trong qua kh , t trong s ki n ó tìm ra m i liên h n i t i bên trong, r i phát hi n ra quy lu t v n ng và phát tri n c a l ch s . ng th i, cũng t trong các s ki n l ch s rút ra bài h c kinh nghi m cho i s ng hi n t i. 11
 12. N i dung này chúng ta ã c p n nhi u trong nh ng ph n trư c khi ch ng minh v i tư ng cũng như là ch c năng, nhi m v c a tác ph m phù h p v i quan i m c a s h c Macxit. Vì v y, ây chúng tôi xin không nh c l i quá nhi u n a. 3.2 Tính ng. B t c m t tác ph m s h c nào cũng mang tính ch t c a giai c p th ng tr như Lênin ã nói: "không c n thi t ph i bàn cãi là có tính ng hay không có tính ng mà quan tr ng là tính ng c a giai c p nào". Trư ng Chinh là m t ngư i c ng s n ích th c, ngư i duy nh t trong l ch s nư c ta hai l n gi ch c bí thư ng, nên tính ng mà ông th hi n là tính ng c a giai c p vô s n, c a ng c ng s n. Tác ph m th m ư m l p trư ng c a ch nghĩa Mác - lênin và tư tư ng H Chí Minh v con ư ng cách m ng, l c lư ng, ng l c cách m ng, phương pháp cách m ng và xu hư ng phát tri n i lên c a cách m ng. ây là m t tác ph m vi t ra không ph i ch nh m lưu gi l i nh ng trang s hào hùng c a dân t c, mà nó ư c vi t ra do yêu c u c a l ch s , t ng k t nh ng bài h c trong cách m ng tháng tám, ph c v cho m c tiêu, nhi m v cách m ng. Vì v t chúng ta th y xuyên su t tác ph m u th hi n quan i m c a ng c ng s n. Có th l y b t kỳ m t o n trích nào ch ng minh cho lu n i m này. Ch ng h n như xem xét nhi m v c a cách m ng Vi t Nam, Trư ng Chinh nêu rõ "nhi m v c a cách m ng Vi t Nam là tiêu di t b n qu c xâm lư c và bè lũ tay sai c a chúng, xóa b nh ng tàn tích phong ki n, n a phong ki n, th c hi n m t nư c Vi t Nam c l p th ng nh t, dân ch , t do và giàu m nh; xây d ng và phát tri n ch dân ch nhân dân Vi t Nam, do con ư ng dân ch nhân dân ti n t i ch nghĩa xã h i." Quan i m này th hi n l p trư ng c a ng c ng s n, sau khi giành c l p dân t c, không i theo con ư ng khác, không ph i là khôi ph c ch 12
 13. phong ki n, không ph i ch l p hi n như Nh t, không ph i con ư ng Tư b n ch nghĩa như các nư c phương tây mà là con ư ng Xã h i ch nghĩa, ti n lên ch nghĩa c ng s n. Hay khi nêu nguyên nhân th ng l i c a cách m ng tháng tám, Trư ng Chinh vi t: "Cách m ng là s nghi p c a qu n chúng. Nhưng qu n chúng ph i ư c ng cánh m ng chân chính ng viên, t ch c và lãnh o thì m i phát huy ươc tác d ng c a mình. Cách m ng tháng tám th ng l i, m t ph n l n là nh s lãnh o úng nc a ng c ng s n ông Dương, nh công tác t ch c và chu n b c a ng và M t tr n Vi t Minh trư c khi kh i nghĩa". Trư ng Chinh nh n m nh vai trò c a ng trong nh ng th ng l i c a cách m ng, nh m c ng c hơn n a lòng tin c a qu n chúng nhân dân v i s lãnh oc a ng, vào con ư ng, lý tư ng mà ng và có th nói là c l ch s ã ch n l a. 3.3 S th ng nh t gi a tính ng và tính khoa h c. Tác ph m “Cách m ng tháng tám" c a Trư ng Chinh ã khôi ph c s ki n úng như nó di n ra, i sâu tìm hi u n i dung b n ch t c a s ki n, tìm ra m i liên h n i t i bên trong s ki n. ng th i, ng v ng trên l p trư ng c a giai c p vô s n ánh giá các s ki n l ch s . Tác ph m “Cách m ng tháng tám” x lý nhu n nhuy n m i quan h gi a tính ng và tính khoa h c. Tác ph m ã khôi ph c các s ki n l ch s úng như nó di n ra t khi th c dân Pháp xâm lư c nư c ta, t ách ô h , áp b c, bóc l t nhân dân ta, cho t i khi ng c ng s n Vi t Nam ra i và lãnh o qu n chúng nhân dân làm nên cu c cách m ng tháng tám vĩ i cho dân t c. Tác gi ã ng v ng trên l p trư ng c a giai c p vô s n khi vi t tác ph m này. Tác gi ánh giá: "Ta có th nói r ng n u không có ng c ng s n 13
 14. ông Dương và M t tr n Vi t Minh thì cách m ng s chuy n sang m t tình th khác. N u ng và M t tr n không th ng nh t ư c các t ng l p ng bào, không có uy tín v i qu n chúng nhân dân, không lãnh o ư c qu n chúng nhân dân n i d y giành chính quy n thì cách m ng có th th t b i". ây là m t nh n nh r t chính xác, n u không có ng C ng s n, không có ch t ch H Chí Minh ưa ra nh ng ch trương, ư ng l i lãnh o cách m ng ngay t nh ng năm 1930, rèn luy n, t p dư t cho nhân dân ta qua ba cao trào cách m ng 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945, c bi t là s chu n b chu áo, tr c ti p c a cao trào 1939-1945, khi chi n tranh th gi i th hai bùng n , nh n nh tình hình có nhi u bi n i và th i cơ cách m ng ng ã tích c c m i i u ki n giành c l p dân t c. Năm 1941, trong H i ngh trung ương ng l n th tám M t tr n Vi t Minh ra i, là cánh tay c l cc a ng, ã oàn k t ư c toàn dân dư i ng n c c l p dân t c và tích c c chu n b v c l c lư ng chính tr , l c lư ng vũ trang cho kh i nghĩa giành chính quy n. ng cũng không quên chu n b nh ng vi c c n thi t gi thành qu sau khi cách m ng thành công (vì v y sau cách m ng tháng tám, chúng ta không h b ng , lúng túng trong vi c lãnh o t nư c, t ch c chính quy n m i và ã t ng bư c gi i quy t tình tr ng "ngàn cân treo s i tóc" c a t nư c. ây là m t vi c có ý nghĩa r t l n b i 'giành chính quy n ã khó gi chính quy n còn khó hơn"). Khi Nh t nh y vào ông Dương, ng ã nh n nh Nh t - Pháp là k thù c a dân t c, lo i b tư tư ng trông c y vào ngư i anh em Châu Á, ng văn ng ch ng c a m t b ph n b y gi . Và sau s ki n 9/03/1945 thì nh n nh k thù chính c a dân t c là Nh t, chĩa mũi nh n u tranh vào Nh t, lãnh o nhân dân ta giành ư c nhi u th ng l i quan tr ng trong kh i nghĩa t ng ph n, cao trào kháng Nh t c u nư c. Khi Nh t tuyên b u hàng ng Minh vô i u ki n trong chi n tranh th gi i, l i d ng tình hình quân ng Minh chưa vào ông Dương gi i giáp quân Nh t, ng và M t tr n Vi t Minh ã ch p th i 14
 15. cơ "ngàn năm có m t" ó làm nên cu c cách m ng tháng tám vĩ i, nư c Vi t Nam Dân Ch C ng Hòa ra i. V y có th kh ng inh cách m ng tháng tám thành công có nhi u nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan tr ng nh t, quy t nh nh t chính là s lãnh o sáng su t c a ng và ch t ch H Chí Minh. ánh giá như v y là úng s th t và ng v ng trên l p trư ng c a giai c p vô s n. 4. Phương pháp l ch s và phương pháp logic B ng ngu n tư li u phong phú, tác gi Trư ng Chinh ã khôi ph c l i nguyên v n tình hình cách m ng và i s ng c a nhân dân ta t khi Pháp xâm lư c, r i s lãnh o cách m ng c a ng ngay t khi m i ra i. R i tháng 9/1940 Nh t nh y vào ông Dương, nhân dân ông Dương ph i ch u hai t ng áp b c Nh t - Pháp, M t tr n Vi t Minh ra i cùng v i ng lãnh o cách m ng, chu n b T ng kh i nghĩa. Nh t o chính Pháp, nhân dân ta t p trung vào k thù chính c a dân t c là Nh t, ti n hành kh i nghĩa t ng ph n, Nh t u hàng ng Minh ng ch p th i cơ phát ng t ng kh i nghĩa, qu n chúng nhân dân ph i h p gi a n i d y chính tr v i kh i nghĩa vũ trang ã ánh chính quy n Nh t va giành chính quy n v tay nhân dân. Như v y Trư ng Chinh ã dùng phương pháp logic khôi ph c l i nguyên nhân sâu s c cũng như ti n trình, di n bi n c a cách m ng tháng tám. ng th i, khi ánh giá các s ki n trong tác ph m, tác gi ã t các s ki n vào hoàn c nh l ch s ánh giá nh n nh. Ví d như khi nh n nh tình hình xã h i và cách m ng trong ph n I, tác gi ã d a vào tình tình th c t c a nư c ta , t nó vào trong b i c nh và xu th c a th gi i ưa ra nhi m v và kh ng nh xu hư ng i lên cho cách m ng vi t Nam. Hay khi xác nh nh ng vi c c n thi t c n ph i vi c làm sau cách m ng tác gi cũng căn c vào tình hình t nư c hi n t i ch ra nhi m v lâu dài và nhi m v trư c m t c a cách m ng. 15
 16. Có th nói ây là m t tác ph m mang tính th i s sâu s c, nó do m t ngư i tr c ti p tham gia vào su t ti n trình phát tri n c a s ki n ngay t nh ng ngày u c a cách m ng, là m t ngư i lãnh o quan tr ng, tham gia tích c c vào s thành công c a cu c cách m ng này, l i ư c hoàn thành ngay sau khi cu c cách m ng v a thành công xong, tác ph m ra i không ph i ch v i m c ích nghiên c u l ch s mà nó còn có ý nghĩa là tuyên truy n, thúc y cách m ng, c ng c hơn n a lòng tin c a qu n chúng vào cách m ng, ch ng l i nh ng tư tư ng bi quan, sai l ch, và nh m ch ra hư ng i úng n cho cách m ng, có th nói b n thân tác ph m cũng là m t công c c a cách m ng, nên phương pháp l ch s c a tác ph m này ư c th hi n rõ nét. Tác ph m "Cách m ng tháng tám" c a Trư ng Chinh là s k t h p ch t ch gi a phương pháp l ch s và phương pháp logic. 16
 17. K T LU N T vi c tìm hi u nh ng v n v phương pháp lu n S h c trong tác ph m “Cách m ng tháng tám” c a Trư ng Chinh có th rút ra nh ng nét l n sau ây. 1. M c dù còn m t s h n ch nh t nh, nhưng có th nói “Cách m ng tháng tám” là m t tác ph m S h c nghiêm túc và có nhi u giá tr cho gi i nghiên c u S h c hi n nay khi tìm hi u v cách m ng tháng tám, m t m c son chói l i nh t, m t trang s vàng c a dân t c. 2. Tác ph m ã áp ng y nh ng v n v phương pháp lu n S h c: V i tư ng, ch c năng, nhi m v , tính khoa h c, tính ng, m i quan h gi a tính khoa h c và tính ng, phương pháp l ch s và phương pháp lôgíc, cũng như k t h p ch t ch gi a hai phương pháp này trong nghiên c u l ch s . 3. Ngày nay, khi c l i tác ph m này chúng ta r t c m ph c tác gi Trư ng Chinh, m c dù trong i u ki n khó khăn, nhưng v i m t tinh th n lao ng nghiêm túc, ng th i là tình c m là ngư i lãnh o cu c cách m ng ó, ngư i tr c ti p làm nên th ng l i c a cách m ng, ã kh c h a cho chúng ta nh ng nét chân th c và rõ nét nh t v cách m ng tháng tám, ch ra nh ng bư c i úng n cho dân t c b y gi . Nh ng bài h c mà Ông rút ra bài h c t trong cách m ng tháng tám v n còn nguyên giá tr cho t i ngày nay. 4. V i nh ng n i dung ư c trình bày trong tác ph m là cơ s r t l n v m t tư li u trong quá trình gi ng d y, nghiên c u v cu c kháng chi n ch ng Pháp nói chung và cách m ng tháng tám nói riêng c a l ch s dân t c. 17
 18. TÀI LI U THAM KH O 1. Trư ng Chinh, Cách m ng tháng tám, NXB Quân ôi nhân dân, TP. H Chí Minh, 2005. 2. Phan Ng c Liên, Tr n Văn Tr (ch biên), Phương pháp d y h c l ch s , NXB Giáo d c, Hà Nam, 2004. 3. Phan Ng c Liên (ch biên), Nh p môn s h c, NXB i h c sư ph m, Hà N i, 2006. 4. Lê Văn Sáu, Trương H u Quýnh, Phan Ng c Liên, Nh p môn s h c, NXB Giáo d c, Hà N i, 1987. 5. Gs. Văn T o, Phương pháp l ch s và phương pháp Logic, Vi n s h c Vi t Nam xu t b n, 1995. 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản