Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá nhận thức của người tiêu dùng về tính hai mặt của bia trên địa bàn thành phố Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
17
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá nhận thức của người tiêu dùng về tính hai mặt của bia trên địa bàn thành phố Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lí luận và thực tiễn về tính hai mặt của bia, đánh giá đúng thực trạng nhận thức của người tiêu dùng, qua đó đề ra giải pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức người tiêu dùng về lợi ích cũng như mặt trái mà bia mang lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá nhận thức của người tiêu dùng về tính hai mặt của bia trên địa bàn thành phố Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ NHAÄN THÖÙC CUÛA NGÖÔØI TIEÂU DUØNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> VEÀ TÍNH HAI MAËT CUÛA BIA TREÂN ÑÒA BAØN THAØNH PHOÁ HUEÁ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Trần Thị Xuân Mẫn<br /> <br /> TS. Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> Lớp: K44A – QTKD TM<br /> Niên khóa: 2010 – 2014<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ts Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> Trong quá trình thực tập và hoàn thành bản khóa luận tốt nghiệp Đại học<br /> chuyên nghành QTKD Thương Mại, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến:<br /> Các thầy, cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Huế đã<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> tận tình giảng dạy, truyền thụ cho tôi những kiến thức bổ ích. Kiến thức mà tôi học<br /> được không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang<br /> quý báu trong quá trình công tác.<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hòa, người đã<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tận tình hướng dẫn, trực tiếp dẫn dắt tôi trong suốt thời gian thực tập và hoàn chỉnh<br /> khóa luận này.<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn đến:<br /> <br /> Đội ngũ cán bộ nhân viên Công tyTNHH Bia Huế đã giúp đỡ tận tình và tạo<br /> điều kiện cho tôi tiến hành điều tra và thu thập số liệu.<br /> Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình hoàn thành khóa<br /> luận không thể tránh khỏi những sai sót, kính mong sự giúp ý xây dựng của quý thầy,<br /> <br /> Đ<br /> <br /> cô giáo và các bạn sinh viên để khóa luận tôi được hoàn thiện hơn.<br /> Xin chân thành cảm ơn!!<br /> Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2012<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Trần Thị Xuân Mẫn<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Xuân Mẫn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ts Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................. 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài. ........................................................................................................ 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu. ................................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. .............................................................................. 2<br /> 4. Quy trình nghiên cứu ................................................................................................... 3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................ 8<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................... 8<br /> 1.1. Cơ sở lý luận về nhận thức. ...................................................................................... 8<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.1.1. Nhận thức theo quan điểm của triết học ................................................................ 8<br /> 1.1.2. Nhận thức theo quan điểm của marketing. ............................................................ 9<br /> 1.1.3. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập ....................................... 10<br /> 1.2. Khái niệm và lịch sử tồn tại của bia. ...................................................................... 12<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm ............................................................................................................ 12<br /> 1.2.2. Lịch sử tồn tại. ..................................................................................................... 12<br /> 1.2.3. Tác dụng tích cực của bia. ................................................................................... 13<br /> 1.2.3.1. Đối với sức khỏe............................................................................................... 13<br /> 1.2.3.2. Đối với các mối quan hệ cá nhân. .................................................................... 14<br /> 1.2.3.3. Đối với xã hội. .................................................................................................. 15<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.4. Tác dụng tiêu cực của bia .................................................................................... 16<br /> 1.2.4.1. Đối với sức khỏe............................................................................................... 16<br /> 1.2.4.2. Đối với gia đình. ............................................................................................... 17<br /> 1.2.4.3. Đối với các mối quan hệ cá nhân. .................................................................... 17<br /> 1.2.4.4. Đối với xã hội. .................................................................................................. 18<br /> 1.3 Cơ sở thực tiễn. ........................................................................................................ 19<br /> 1.3.1. Tình hình tiêu thụ bia ở Việt Nam. ...................................................................... 19<br /> 1.3.2 Ảnh hưởng của bia đến đời sống xã hội. .............................................................. 20<br /> 1.4. Uống có trách nhiệm. ............................................................................................. 21<br /> 1.5. Một số nghiên cứu liên quan .................................................................................. 22<br /> 1.6. Mô hình nghiên cứu đề xuất. .................................................................................. 24<br /> SVTH: Trần Thị Xuân Mẫn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ts Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> CHƯƠNG II: NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ BIA ....................... 27<br /> 2.1. Tổng quan về thị trường bia. .................................................................................. 27<br /> 2.1.1. Thị trường Việt Nam. .......................................................................................... 27<br /> 2.1.2. Thừa Thiên Huế. .................................................................................................. 27<br /> 2.2. Tổng quan về Công ty TNHH Bia Huế .................................................................. 28<br /> 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Bia Huế .................................... 28<br /> 2.2.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lí ....................................................................... 30<br /> 2.2.3. Nguồn nhân lực ................................................................................................... 32<br /> 2.2.4. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty TNHH Bia Huế ................................ 34<br /> 2.2.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Bia Huế ................................. 37<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.3. Thông tin chung về mẫu nghiên cứu ...................................................................... 39<br /> 2.3.1. Về nghề nghiệp .................................................................................................... 39<br /> 2.3.2 Về độ tuổi ............................................................................................................. 40<br /> 2.3.3 Về thu nhập ........................................................................................................... 40<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.4. Thực trạng sử dụng bia. .......................................................................................... 42<br /> 2.4.1 Tần suất sử dụng bia. ............................................................................................ 42<br /> 2.4.2. Khối lượng bia sử dụng ....................................................................................... 45<br /> 2.4.3. Lí do sử dụng bia ................................................................................................. 47<br /> 2.4.4. Địa điểm khách hàng đến để uống bia ................................................................ 48<br /> 2.5. Đánh giá độ tin cậy của thang đo. .......................................................................... 49<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.6. Xác định các thành phần thuộc về nhận thức của người tiêu dùng về bia. ............ 52<br /> 2.7. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA). ..................................................................... 55<br /> 2.7.1. Đo lường mức độ phù hợp của mô hình với thông tin thị trường. ...................... 55<br /> 2.7.2. Đánh giá độ tin cậy thang đo ............................................................................... 56<br /> 2.7.3. Kiểm định giá trị hội tụ ....................................................................................... 57<br /> 2.7.4. Tính đơn nguyên .................................................................................................. 59<br /> 2.8. Kết quả hồi quy mô hình. ....................................................................................... 59<br /> 2.9. Đánh giá tính phân phối chuẩn. .............................................................................. 62<br /> 2.10. Kiểm định giá trị trung bình. ................................................................................ 62<br /> 2.11. Quan niệm của khách hàng về “uống đúng cách”. ............................................... 63<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Xuân Mẫn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ts Nguyễn Thị Minh Hòa<br /> <br /> CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC<br /> NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ TÍNH HAI MẶT CỦA BIA .......................................... 65<br /> 3.1. Định hướng nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tính hai mặt của bia trên<br /> địa bàn thành phố Huế ................................................................................................... 65<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức người tiêu dùng về tính hai mặt của bia...... 66<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................. 69<br /> 1. Kết luận...................................................................................................................... 69<br /> 2. Kiến nghị. .................................................................................................................. 69<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 71<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Xuân Mẫn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản