intTypePromotion=1

Tiểu luận: Đường lối quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại của Đảng và nhà nước ta

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Sky Skysinhvienit | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

1
1.881
lượt xem
453
download

Tiểu luận: Đường lối quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại của Đảng và nhà nước ta

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam Một là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, ý thức bảo vệ đất nước gắn với ý thức bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Y thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chũ nghĩa của mọi người dân Việt Nam hội tụ và gắn bó chặt chẽ giữa ý thức của từng người dân với ý thức xã hội, ý thức cá nhân với ý thức cộng đồng, ý thức của người dân Việt Nam ở trong nước với ý thức người Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Đường lối quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại của Đảng và nhà nước ta

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ ------ oOo ------ TIỂU LUẬN MÔN CHÍNH TRỊ ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG, AN ĐỀ TÀI: NINH VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA
 2. DANH SÁCH NHÓM 10 Nguyễn Trần Minh Phan Văn Toàn   Tùng Trần Xuân Trực  Phạm Thanh Tùng  Cao Quốc Tuấn  Trần Anh Văn  Nguyễn Anh Tuấn  Lê Hồng Vũ  Nguyễn Thanh Tuấn  Nguyễn Tuấn Vũ  Nguyễn Văn Tuấn  Phạm Văn Vỹ  Nguyễn Minh Tuyên  Phạm Minh Ý  Võ Văn Tuyền  2
 3. BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN CHÍNH TRỊ 3
 4. I. ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA ĐẢNG 1.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo quốc phòng an ninh • 1.1.1. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam Một là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, ý thức bảo vệ đất nước gắn với ý thức bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Y thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chũ nghĩa của mọi người dân Việt Nam hội tụ và gắn bó chặt chẽ giữa ý thức của từng người dân với ý thức xã hội, ý thức cá nhân với ý thức cộng đồng, ý thức của người dân Việt Nam ở trong nước với ý thức người Việt Nam ở nước ngoài 4
 5. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới đòi hỏi rất cao ý thức trách nhiệm công dân của mỗi con người. Ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa không những trực tiếp nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, mà còn định hướng, điều chỉnh hành vi của con người trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. 5
 6. Hai là, giáo dục mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của mình đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức đúng đắn về Tổ quốc và mục tiêu, nhiện vụ bão vệ Tổ  quốc trong tình hình mới là yêu cầu quan trọng đàu tiên để nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho các tầng lớp nhân dân. Theo đó, cần quán triêt làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chũ nghĩa, như Đại hội X của đãng chỉ rõ:”Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
 7. Ba là, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho các tầng lớp nhân dân; tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch. Chúng ta tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh cuộc đáu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trên thế giới diễn ra rất phức tạp. Trong điều kiện đó, công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta càng trở nên khó khăn phức tạp hơn, đòi hỏi chúng ta luôn phải tỉnh táo, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và ý thức quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc cho các tầng lớp nhân dân;động viên hướng dẫn, tạo điều kiện cho mọi người dan tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch. 7
 8. 1.1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng, an ninh. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bất luận trong hoàn cảnh nào, quân đội ta cũng luôn nêu cao bản chất của một quân đọi cách mạng, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây đắp nên truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”:”Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, quân đội ta đã, đang và mãi mãi xứng đáng là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. 8
 9. Theo tư duy mới của Ðảng ta, mục tiêu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay là: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Quân đội ta là một quân đội cách mạng và mãi mãi là một quân đội  cách mạng, của dân, do dân, vì dân. Ðiều đó đã được khẳng định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm qua 9
 10. Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam, chúng ta bày tỏ sự tưởng nhớ và lòng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và gia đình bởi sự đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội. 10
 11.  1.2. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 1.1.2 Nâng cao, đổi mới chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Thực tiễn công cuộc đổi mới cho thấy: những thành tựu mà nhân dân ta dành được trong sự nghiệp xây dựng đất nước luôn gắn liền với những thành tựu đạt được trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đó là: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; giữ vững vai trò lảnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị- xã hội, môi trường hòa bình để phát triển. 11
 12. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng Kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ, công chức và toàn dân, có nội dung phù hợp với từng đối tượng và đưa vào chương trình chính khoá trong các nhà trường theo cấp học, bậc học 12
 13.     Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các ban, nghành, đoàn thể. Giáo dục quốc phòng - an ninh là một bộ phận của giáo dục quốc phòng, là nội dung quan trọng hàng đầu của nền quốc phòng toàn dân và nèn an ninh nhân dân. Việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng – an ninh là nhiẹm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo không thể chỉ dừng lại ở chủ trương, quan điểm, nhận thức mà còn phải dược thể hiện bàng chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch công tác. Cơ quan quân sự và công an càn phát huy vai trò nòng cốt, chủ động giúp câp ủy, chính quyền chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát tình hình thực tiển; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả và những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện. 13
 14. Hai là, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương  pháp, hình thức giáo dục quốc phòng, an ninh phù hợp với  từng đối tượng Đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả của giáo dục quốc phòng - an ninh. Trong thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng sự nỗ lực, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh có bước phát triển rõ rệt; triển khai rộng khắp tới mọi đối tượng, bao gồm: cán bộ, đảng viên, công chức, thế hệ trẻ học sinh, sinh viên. 14
 15. Ba là, tích cực kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp từ trung ương đến các quân khu, tỉnh, huyện đã được thành lập và hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả. Tuy nhiên, so với yêu cầu cao của nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới thì vẫn còn nhiều mặt chưa đáp ứng. Trong thời gian tới, cần chú trọng củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp đủ số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý, có chương trình, kế hoạch công tác sát, đúng với tình hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. 15
 16. 1.2.2. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mang, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại Trong giai đoạn mới của cách mạng, quân và dân ta thực hiện sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc. Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại tiếp tục có những bước nhảy vọt và tác động mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kể cả lĩnh vực quân sự. Mối quan hệ giữa các quốc gia được mở rộng với nhiều hình thức. Song các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn. Cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra gay gắt dưới nhiều hình thức... 16
 17. Thứ nhất, quán triệt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Quân đội phải giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân... 17
 18. Thứ hai, nhanh chóng phát triển công nghiệp quốc phòng, các ngành kinh tế quốc phòng gắn với bảo đảm, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật của quân đội. Đồng thời kết hợp nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện bộ đội với nghiên cứu cải tiến, đổi mới vũ khí trang bị, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu tác chiến mới. Nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, bảo đảm cho quân đội nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện kẻ thù sử dụng vũ khí công nghệ cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc... 18
 19. Thứ ba, tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... 19
 20. Thứ tư, quân đội tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, cùng các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương và toàn dân đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản