Tiểu luận " Tình hình chi ngân sách của nước ta trong thời gian qua"

Chia sẻ: Nguyen The Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
730
lượt xem
265
download

Tiểu luận " Tình hình chi ngân sách của nước ta trong thời gian qua"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình hình chi tiêu NSNN của nuớc ta trong giai đoạn từ năm 2006 – 2008 và một số phân tích về tình hình thu chi và thâm hụt NSNN.Bối cảnh kinh tế xã hội đầu năm 2009, các giải pháp của chính phủ, tình hình thực hiện thu chi sáu tháng đầu năm, những điểm còn tồn tại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận " Tình hình chi ngân sách của nước ta trong thời gian qua"

 1. Đề tài
 2. Nội dung chính  Phần thứ nhất : Một số khái niệm cơ bản về NSNN. Phần thứ hai : Tình hình chi tiêu NSNN của nuớc ta trong giai đoạn từ năm 2006 – 2008 và một số phân tích về tình hình thu chi và thâm hụt NSNN Phần thứ ba : Bối cảnh kinh tế xã hội đầu năm 2009, các giải pháp của chính phủ, tình hình thực hiện thu chi sáu tháng đầu năm, những điểm còn tồn tại.
 3. Khái niệm cơ bản về NSNN: • Ngân sách Nhà nước • Vai trò của NSNN • Thu NSNN • Chi NSNN • Thâm hụt NSNN
 4. Ngân sách Nhà nước: Ngân sách Nhà nước là gì?
 5. Vai trò của NSNN : • Kích thích tăng trưởng kinh tế (vai trò điều tiết trong lĩnh vực kinh tế). • Giải quyết các vấn đề xã hội (vai trò điều tiết trong lĩnh vực xã hội). • Góp phần ổn định thị trường giá cả, chống lạm phát (điều chỉnh trong lĩnh vực thị trường).
 6. Thu NSNN: o Khái niệm Thu NSNN là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần tích lũy tiền tệ vào quỹ ngân sách nhằm thỏa mãn các yêu cầu của Nhà nước. o Đặc điểm  Cơ cấu các khoản chi NSNN đều gắn với chức năng, nhiệm vụ và quyền lực chính trị của Nhà nước.  Thu NSNN được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau.
 7. Chi NSNN: • Khái niệm • Đặc điểm • Nội dung chi NSNN
 8. Chi NSNN: • Khái niệm Chi NSNN là việc phân phối và sử dụng quỹ NSNN nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng Nhà nước theo những nguyên tắc nhất định. • Đặc điểm  Gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của Nhà nước.  Chi NSNN gắn với quyền lực Nhà nước  Tính hiệu quả của các khoản chi NSNN được xem xét trên tầm vĩ mô  Chi NSNN mang tính chất không hoàn trả trực tiếp  Chi NSNN là một bộ phận cấu thành luồng vận động tiền tệ
 9. Nội dung chi NSNN: • Căn cứ theo mục đích chi tiêu: Chi tích lũy của NSNN Chi tiêu dùng của NSNN • Căn cứ vào lĩnh vực chi tiêu: Chi đầu tư kinh tế. Chi cho y tế. Chi cho giáo dục, đào tạo, khoa học. Chi cho văn hóa, thể dục thể thao. Chi về xã hội • Căn cứ theo yếu tố và phương thức quản lý Nhà nước: Chi thường xuyên Chi đầu tư phát triển Chi trả nợ và viện trợ
 10. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi NSNN: • Sự phát triển của lực lượng sản xuất. • Khả năng tích lũy của nền kinh tế. • Mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước và những nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nhà nước đảm nhận trong từng thời kỳ. • Các nhân tố khác.
 11. Những nguyên tắc tổ chức chi NSNN • Nguyên tắc 1: Gắn chặt các khả năng thu để bố trí các khoản chi. • Nguyên tắc 2: Bảo đảm yêu cầu tiết kiệm và hiệu quả trong việc bố trí các khoản chi tiêu của NSNN. • Nguyên tắc 3: Tập trung có trọng điểm. • Nguyên tắc 4: Nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc bố trí các khoán chi NSNN, nhất là các khoản chi mang tính chất phúc lợi xã hội. • Nguyên tắc 5: Phân biệt rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp thao luật định để bố trí các khoản chi cho thích hợp. • Nguyên tắc 6: Tổ chức chi NSNN trong sự phối hợp chặt chẽ với khối lượng tiền tệ, lãi suất, tỷ giá hối đoái.
 12. Thâm hụt NSNN: • Khái niệm: Thâm hụt NSNN (hay còn gọi là bội chi NSNN) là tình trạng khi tổng chi tiêu của NSNN vượt quá các khoản thu không mang tính hoàn trả . • Nguyên nhân bội chi NSNN  Tác động của chu kỳ kinh doanh.  Tác động của chính sách cơ cấu thu chi của Nhà nước. • Các giải pháp xử lý bội chi NSNN  Thứ nhất: Nhà nước phát hành thêm tiền.  Thứ hai: Vay nợ cả trong và ngoài nước.  Thứ ba: Tăng các khoản thu, đặc biệt là thuế.  Thứ tư: Triệt để tiết kiệm các khoản đầu tư công và chi thường xuyên từ NSNN.  Thứ năm: Tăng cường vai trò quản lý nhà nước.
 13. Thực tiễn • Tình hình thu ngân sách nhà n ước giai đoạn 2006-2008 • Tình hình chi NSNN qua các năm giai đoạn 2006-2008 và 6 tháng đầu năm 2009:
 14. Tình hình thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2006-2008     Tình hình    Vượt mức Mức động Dự toán Tổng thu Vượt mức dự viên                    năm (tỷ đồng) (tỷ đồng) toán(%) NSNN   Năm trước(%) (%/GDP) 2006 238051 279472 117,4 28,7 2007 281900 315914 105,9 113,04 27,6 2008 323000 399000 123,5 126,3 27,2
 15. Tình hình thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2006-2008
 16. Biểu đồ cơ cấu nguồn thu giai đoạn 2006 - 2008 1,5% 19,3% 52,8% 26,4%
 17. TÌNH HÌNH CHI NSNN QUA CÁC NĂM GIAI ĐOạN 2006-2008 2006 2007 2008 Tổng chi 308.085 387.800 474.280 Đầu tư phát triển 88.341 101.500 117.980 Chi trả nợ và viện trợ 40.800 49.160 51.200 Chi sự nghiệp… 161.852 206.000 268.804
 18. Biểu đồ tình hình thực tế chi ngân sách các năm từ 2006 - 2008
 19. Nhận xét đánh giá thu chi 2006 - 2008
 20. Bội chi ngân sách nhà nước

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản