Tính chất hóa học của kim loại

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1
2.287
lượt xem
204
download

Tính chất hóa học của kim loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các kim loại đứng trước hidro trong dãy điện hóa có thể khử được ion H+ trong dung dịch axit thành hidro. Trong phản ứng với phi kim. kim loại đóng vai trò gì?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính chất hóa học của kim loại

 1. KiÓm tra bμi cò Ki Nªu tÝnh chÊt vËt lÝ chung cña kim lo¹i ? Gi¶i thÝch ?
 2. TiÕt 28 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i. i. TiÕt D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i. ( TiÕt 2 ) TiÕt I. TÝnh chÊt vËt lÝ. I. TÝnh II. TÝnh chÊt ho¸ häc. II. TÝnh III. D·y ®iÖn hãa cña kim lo¹i. III.
 3. II. TÝnh chÊt ho¸ häc. TÝnh TÝnh chÊt ho¸ häc chung cña kim lo¹i lμ tÝnh khö : TÝnh chÊt ho¸ häc M chung + ne kim lo¹i lμ Mn+ cña g× ? T¹i sao kim lo¹i l¹i cã tÝnh chÊt ®ã ?
 4. Nªu c¸c ph¶n øng minh ho¹ cho tÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i ?
 5. 1. T¸c dông víi phi kim. phi kim a. T¸c dông víi clo. 0 0 +3 -1 2 Fe + 3ph¶n øng FeClphi kim Trong Cl2 2 víi 3 to TN kim lo¹i ®ãng vai trß g× ?
 6. b. T¸c dông víi oxi. VÝ dô : 0 0 +3 -2 to 2 Al2O3 4 Al + 3 O2 0 0 +2 +3 -2 to 3 Fe + 2 O2 Fe3O4 ( FeO.Fe2O3 ) TN 0 0 +2 -2 to 2 Mg + O2 2 MgO
 7. c. T¸c dông víi l−u huúnh. 0 0 +2 -2 to TN Fe + S FeS 0 0 +2 -2 to th−êng Hg + S HgS Kim lo¹i t¸c dông víi l−u huúnh cÇn ®iÒu kiÖn g× ?
 8. 2. T¸c dông víi dÞch axit. a. Víi dung dÞch HCl, H2SO4 lo·ng. C¸c kim lo¹i ®øng tr−íc hi®ro trong d·y ®iÖn ho¸ cã + trong dung Nh÷ngaxit lo¹i nμo hi®ro. kim thÓ khö ®−îc ion H dÞch thµnh t¸c dông ®−îc víi dd HCl vμ H2SO4 lo·ng ? 0 +1 +3 0 Al2(SO4)3 + 3 H2 2 Al + 3 H2SO4
 9. b. Víi dung dÞch HNO3, H2SO4 ®Æc. 0 +5 +3 +2 Al(NO3)3 + NO + 2 H2O Al + 4 HNO3 (l ) Dung dÞch HNO3 vμ H2SO4 ®Æc oxi+4 0 +6 +3 to 2 Fe + 6 H2SO4 (®) Fe2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2O ho¸ ®−îc nh÷ng kim lo¹i nμo ?
 10. T¹i sao trong thùc tÕ ng−êi ta vÉn cã thÓ dïng nh÷ng b×nh b»ng thÐp ®Ó ®ùng HNO3 ®Æc T¹i sao kim lo¹i c¸c vμ H2SO4 ®Æc ? dông víi HNO3 ®Æc vμ H2SO4 ®Æc l¹i kh«ng gi¶i phãng H2 ?
 11. 3. T¸c dông víi n−íc. 3. 0 +1 +1 0 Nh÷ng kim lo¹i n2 o cã thÓ khö n−íc ? μ NaOH + H2 2 Na + 2 H2O 0 +1 +2 0 Ca + 2 H2O Ca(OH)2 + H2 K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
 12. 4. T¸c dông víi dung dÞch muèi. 4. Kim lo¹i m¹nh cã thÓ ®Èy ®−îc kim lo¹i yÕu h¬n trong dung dÞch muèi thµnh kim lo¹i tù do. 0 +2 +2 0 FeSO4 + Cu Fe + CuSO4 0 +1 +2 0 Cu + 2 AgNO3 Cu(NO3)3 + 2 Ag H·y viÕt PT ion thu gän cña c¸c ph¶n øng trªn.
 13. Tãm l¹i : Kim lo¹i cã tÝnh khö, trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc nguyªn tö kim lo¹i cã thÓ nh−êng electron ®Ó trë thµnh ion d−¬ng.
 14. Bμi tËp : C©u 1 : Khi cho kim lo¹i R vµo dung dÞch CuSO4 d− thu ®−îc chÊt r¾n X. X tan hoµn toµn trong dung dÞch HCl. R lµ kim lo¹i nµo sau ®©y ? D. K B. Mg C. Mg A. Fe
 15. C©u 2 : Ng©m mét l¸ kÏm trong dung dÞch chøa 2,24 gam ion kim lo¹i Mn+ . Ph¶n øng xong thÊy khèi l−îng l¸ kÏm t¨ng thªm 0,94 gam. M lµ kim lo¹i nµo d−íi ®©y ? D. Ra B. Sr C. Cd A. Ba
 16. C©u 3 : Cho Na vµo dung dÞch FeCl3. HiÖn t−îng nµo sau ®©y ®óng nhÊt ? A. Fe bÞ ®Èy ra khái muèi. B.Cã khÝ tho¸t ra v× Na tan ®−îc trong n−íc. C. Cã khÝ tho¸t ra ®ång thêi cã kÕt tña n©u ®á. D. Cã khÝ tho¸t ra, cã kÕt tña n©u ®á tan trong dd baz¬ lo·ng.
 17. Btvn : Bμi 1. Cho m gam Zn vµo 1000 ml dung dÞch AgNO3 0,4M. Sau mét thêi gian ng−êi ta thu thu ®−îc 38,1 gam hçn hîp kim lo¹i. PhÇn dung dÞch cßn l¹i ®em c« c¹n thu ®−îc 52,9 gam muèi khan. TÝnh m. Bμi 2. Cho m gam hçn hîp X gåm c¸c kim lo¹i Al, Mg, Fe, Zn t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch hçn hîp gåm HCl vµ H2SO4 lo·ng t¹o ra 0,065 mol H2. Còng m gam hçn hîp X t¸c dông víi khÝ clo d− t¹o ra ( m+ 4,97 ) gam hçn hîp c¸c muèi. TÝnh khèi l−îng cña Fe cã trong m gam hçn hîp X.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản