intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Giáo dục: Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành các trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

109
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Giáo dục: Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành các trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc nghiên cứu lý luận bồi dưỡng năng lực giáo viên và thực trạng năng lực đội ngũ giáo viên thực hành, xây dựng biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành các trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc nhằm chuẩn hóa và từng bước nâng cao năng lực cho giáo viên thực hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Giáo dục: Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành các trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc

 1. 1 M U 1. Lý do ch n tài Ngh quy t Trung ương 2 khóa VIII xác nh giáo d c là qu c sách hàng u, kh ng nh v trí then ch t c a giáo d c, ào t o trong s nghi p CNH, H H t nư c. V i quan i m, nh hư ng chi n lư c ư c ng và Nhà nư c ra, trong nh ng năm qua ngành GD- T ã t p trung gi i quy t nhi u khâu tr ng y u nâng cao ch t lư ng ào t o ngu n nhân l c như i m i chương trình, giáo trình, i m i phương pháp d y h c... và c bi t là xây d ng chi n lư c u tư, phát tri n i ngũ giáo viên. Trong ào t o ngh , ngư i giáo viên óng vai trò quan tr ng i v i vi c hình thành k năng ngh nghi p c a h c sinh. Ngư i giáo viên là ch th c a ho t ng d y h c. Năng l c th c hành ngh nghi p c a ngư i công nhân chính là k t qu ào t o c a các nhà trư ng. Năng l c này ph thu c vào nhi u y u t , trong ó kh năng hư ng d n th c hành c a ngư i th y óng vai trò quy t nh, b i v y trong quá trình ào t o c a các trư ng d y ngh , mu n nâng cao ch t lư ng i ngũ công nhân trư c h t ph i nâng cao NLDH cho i ngũ giáo viên d y th c hành (sau ây g i là giáo viên th c hành - GVTH). Qua kh o sát th c t i ngũ GVTH t i các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c cho th y c n thi t ph i có các bi n pháp b i dư ng NLDH cho GVTH nh m chu n hóa và t ng bư c nâng cao năng l c c a giáo viên. Chính vì v y, vi c l a ch n tài “B i dư ng năng l c d y h c cho giáo viên th c hành các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c” s góp ph n gi i quy t nh ng v n v lý lu n và th c ti n trong vi c b i dư ng NLDH cho GVTH, góp ph n nâng cao ch t lư ng ào t o ngh c a các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c trong th i gian t i. 2. M c ích nghiên c u Trên cơ s lý lu n b i dư ng năng l c giáo viên và th c tr ng năng l c i ngũ GVTH, xây d ng bi n pháp b i dư ng NLDH cho GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c nh m chu n hóa và t ng bư c nâng cao năng l c cho GVTH. 3. Khách th và i tư ng nghiên c u - Khách th nghiên c u: Ho t ng b i dư ng giáo viên d y ngh . - i tư ng nghiên c u: Các bi n pháp b i dư ng NLDH cho GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c.
 2. 2 4. Gi thuy t khoa h c Hi n nay, NLDH c a i ngũ GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c chưa áp ng ư c òi h i v ào t o ngu n nhân l c có ch t lư ng ph c v phát tri n kinh t , xã h i c a a phương và khu v c. N u các bi n pháp b i dư ng NLDH cho GVTH ư c xây d ng trên cơ s lý lu n v phát tri n NLDH, các tiêu chí NLDH và phù h p v i nhu c u th c t v b i dư ng NLDH c a GVTH thì s giúp các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c t ng bư c nâng cao ch t lư ng ào t o, áp ng nhu c u xã h i. 5. Nhi m v nghiên c u tài t p trung gi i quy t nh ng nhi m v sau: - T ng quan và xây d ng cơ s lý lu n b i dư ng NLDH cho GVTH. - ánh giá th c tr ng năng l c GVTH và th c tr ng b i dư ng GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c. - xu t các bi n pháp b i dư ng NLDH cho GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c. - T ch c kh o nghi m và th c nghi m ch ng minh tính úng n và hi u qu c a các bi n pháp b i dư ng ư c xu t. 6. Gi i h n và ph m vi nghiên c u Vi c kh o sát, ánh giá th c tr ng năng l c GVTH ư c ti n hành các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c trong th i gian 5 năm v a qua và t ch c th c nghi m, ánh giá NLDH sau b i dư ng c a GVTH ngh Hàn i n và GVTH ngh i n công nghi p t i Khoa ào t o ngh Trư ng Cao ng Kinh t - K thu t thu c i h c Thái Nguyên. 7. Phương pháp lu n tài ư c th c hi n trên cơ s v n d ng h th ng các quan i m sau: Quan i m h th ng - c u trúc; quan i m th c ti n. 8. Các phương pháp nghiên c u - Phương pháp nghiên c u lý lu n. - Phương pháp i u tra. - Phương pháp chuyên gia. - Phương pháp t ng k t rút kinh nghi m. - Phương pháp th c nghi m. 9. Nh ng lu n i m c n b o v - Quan i m “Có th y gi i m i có trò gi i” òi h i GVTH ph i ư c b i dư ng hoàn thi n và phát tri n năng l c, ph m ch t.
 3. 3 - NLDH là thành t chính trong c u trúc năng l c SPKT, quy t nh ch t lư ng i ngũ giáo viên, nh hư ng n ch t lư ng ào t o ngh . - Các bi n pháp b i dư ng ph i ư c xây d ng trên cơ s lý lu n b i dư ng năng l c giáo viên, th c tr ng năng l c và b i dư ng i ngũ GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c. - Các bi n pháp b i dư ng NLDH cho GVTH có tính h th ng, có m i quan h , tác ng l n nhau. 10. Nh ng óng góp m i c a lu n án - V m t lý lu n: K t qu nghiên c u c a lu n án góp ph n làm phong phú thêm lý lu n v v n b i dư ng NLDH cho GVTH, xây d ng ư c c u trúc NLDH và tiêu chí ánh giá NLDH cho GVTH làm cơ s nghiên c u th c tr ng và xu t các bi n pháp b i dư ng nh m chu n hóa i ngũ GVTH trong các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c. - V m t th c ti n: Lu n án nghiên c u, ánh giá th c tr ng năng l c, b i dư ng NLDH c a GVTH và xu t bi n pháp b i dư ng NLDH cho GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c. 11. C u trúc lu n án Lu n án ư c c u trúc g m các ph n: -M u - K t qu nghiên c u Chương 1. Cơ s lý lu n v b i dư ng năng l c d y h c cho giáo viên th c hành trong các trư ng d y ngh Chương 2. Th c tr ng năng l c và b i dư ng năng l c d y h c cho giáo viên th c hành các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c Chương 3. Bi n pháp b i dư ng năng l c d y h c cho giáo viên th c hành các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c - K t lu n và ki n ngh - Danh m c các công trình nghiên c u c a tác gi - Tài li u tham kh o - Ph l c Chương 1 CƠ S LÝ LU N V B I DƯ NG NĂNG L C D Y H C CHO GIÁO VIÊN TH C HÀNH TRONG CÁC TRƯ NG D Y NGH 1.1. T ng quan nghiên c u v n 1.1.1. nư c ngoài T i Liên Xô (cũ), có công trình nghiên c u c a Xukhômlinxki: “Tâm lý h c ngh nghi p” (1972) c p n m t s v n v tâm lý h c trong d y
 4. 4 s n xu t; công trình c a Ia. Batưxep và X.A Sapôrinxki: “Cơ s giáo d c h c ngh nghi p” (1977) nghiên c u sâu v giáo d c ngh nghi p. Vi n D y ngh CHLB c có nhi u tài nghiên c u v năng l c c a GVDN. M t trong các tài có giá tr và ư c quan tâm nhi u nh t là tài “ ào t o giáo viên d y ngh chuyên sâu theo năng l c”. V i quan i m trên, giáo viên d y ngh ư c ào t o theo 3 lo i: Giáo viên d y lý thuy t, giáo viên d y th c hành, giáo viên d y c lý thuy t và th c hành. Trên cơ s phân lo i giáo viên, t p trung ào t o, b i dư ng chuyên sâu theo d ng chuyên môn hóa. Vi n D y ngh Trung Qu c xây d ng n i dung ào t o giáo viên d y ngh theo 3 c p trình . m i c p trình òi h i ngư i giáo viên ph i có năng l c nh t nh, mu n nâng c p trình c n tham gia các khóa b i dư ng nh ng năng l c còn thi u so v i yêu c u c a c p trình ó. Vi n nghiên c u D y ngh Vương qu c Anh có tài: “ Năng l c sư ph m k thu t - y u t quy t nh t o nên nhân cách toàn di n c a ngư i giáo viên d y ngh ”. Kh ng nh vai trò quan tr ng c a năng l c SPKT. 1.1.2. trong nư c Năm 1991, tác gi Tr n Khánh c biên so n và xu t b n cu n “Mô hình b i dư ng giáo viên d y ngh ”. Năm 1994, nhóm tác gi Nguy n Duy H , Nguy n Văn S , Lê Tr n Lâm xu t b n cu n “T ng lu n giáo viên d y ngh Vi t Nam”. Năm 2001, tác gi Nguy n c Trí ch trì tài nghiên c u “Mô hình ào t o giáo viên k thu t trình i h c cho các trư ng THCN&DN”. tài ưa ra mô hình nhân cách, mô hình ho t ng c a ngư i giáo viên làm cơ s xác nh mô hình ào t o và b i dư ng i ngũ giáo viên THCN và d y ngh . Năm 2003, tác gi Tr n Hùng Lư ng hoàn thành lu n án ti n s v i tài “M t s gi i pháp b i dư ng năng l c sư ph m k thu t cho giáo viên d y ngh Vi t Nam hi n nay”. Ngoài ra còn nhi u vi t c a các tác gi c p n v n b i dư ng i ngũ giáo viên như: Tác gi Nguy n Thanh Hà, tác gi Ngô T Thành, tác gi Ph m H ng Quang, nhóm tác gi Vũ Qu c Chung và Nguy n Văn Cư ng, nhóm tác gi Nguy n Ng c H i và Thái Văn Thành ã có bài vi t trên T p chí Giáo d c nghiên c u và xu t gi i pháp v ào t o, b i dư ng GVDN. V phía các B , Ngành ch qu n trong ã có nhi u nghiên c u và biên so n m t s chương trình b i dư ng GVDN. C th là: Năm 1992, B GD& T ban hành chương trình b i dư ng sư ph m b c 1 (b c cơ s ) cho giáo viên các trư ng THCN và d y ngh . Năm 1993, B GD& T ban hành chương trình b i dư ng sư ph m b c 2 (b c nâng cao).
 5. 5 Năm 1994, B GD& T ban hành “Tiêu chu n giáo viên gi i” v i các tiêu chí ánh giá, x p lo i giáo viên trên cơ s m c hoàn thành ch c trách, nhi m v c a ngư i giáo viên. Năm 1995, B GD& T t ch c “ ánh giá th c tr ng và nh ng i m i c a ngành d y ngh ”. Năm 2005, T ng c c D y ngh - B L TB&XH ban hành Chương trình khung Ch ng ch sư ph m d y ngh thay th chương trình sư ph m b c 1, b c 2 trong ào t o GVDN trình Cao ng sư ph m k thu t; ào t o và c p ch ng ch sư ph m d y ngh cho các i tư ng ã có trình chuyên môn k thu t làm GVDN. 1.2. M t s khái ni m cơ b n 1.2.1. Giáo viên d y ngh GVDN là nh ng ngư i gi ng d y các môn k thu t cơ s , môn lý thuy t ngh và th c hành ngh . GVDN có ch c năng ào t o ngu n nhân l c có k thu t tr c ti p s n xu t ra c a c i v t ch t cho xã h i. 1.2.2. Giáo viên th c hành GVTH là nh ng ngư i chuyên gi ng d y các môn h c/mô un th c hành ngh , giúp h c sinh có ư c k năng, k x o và ph m ch t ngh nghi p. 1.2.3. D y h c D y h c ư c hi u là m t hình th c c bi t c a giáo d c. D y h c bao hàm ho t ng d y c a giáo viên (ngư i d y) và ho t ng h c c a h c sinh (ngư i h c). Ho t ng d y và ho t ng h c luôn g n bó v i nhau, th ng nh t bi n ch ng v i nhau trong quá trình d y h c. 1.2.4. Năng l c Có nhi u khái ni m v năng l c, nhưng i m chung trong các khái ni m là: Năng l c là kh năng hoàn thành nhi m v t ra, g n v i m t lo i ho t ng c th nào ó. Năng l c là m t y u t c a nhân cách nên mang d u n cá nhân, th hi n tính ch quan trong hành ng và ư c hình thành theo quy lu t hình thành và phát tri n nhân cách, trong ó giáo d c, ho t ng và giao lưu có vai trò quy t nh. M t khác, v b n ch t, năng l c ư c t o nên b i các thành t : Ki n th c, k năng, k x o, các y u t này không t n t i riêng l mà chúng hòa quy n, an xen vào nhau. Do v y, năng l c m i con ngư i có ư c nh vào s b n b , kiên trì h c t p, ôn luy n, rèn luy n và tích lũy kinh nghi m c a b n thân trong ho t ng th c ti n. Năng l c có 3 c p khác nhau: Năng l c bình thư ng; tài năng; thiên tài. 1.2.5. Năng l c sư ph m Năng l c sư ph m thu c lo i năng l c chuyên bi t, c trưng c a ngh d y h c (trong ó có d y ngh hay ào t o ngh nghi p).
 6. 6 Theo quan i m c a tác gi Ph m Minh H c thì “Năng l c sư ph m là t h p nh ng c tính tâm lý c a nhân cách nh m áp ng các yêu c u c a ho t ng sư ph m và quy t nh s thành công c a ho t ng y” và “Năng l c sư ph m t a như là hình chi u c a ho t ng sư ph m”. Như v y, năng l c sư ph m là m t thành t t o nên nhân cách c a ngư i giáo viên. 1.2.6. Năng l c sư ph m k thu t Do tính c thù c a d y ngh nên i v i ngư i GVDN ngoài năng l c sư ph m (chung cho m i giáo viên) còn ph i có năng l c chuyên môn ngh nghi p. Tích h p hai năng l c này t o ra năng l c c a GVDN - ó là năng l c SPKT. Năng l c SPKT thu c lo i năng l c chuyên bi t, c trưng cho ngư i GVDN. C u trúc c a năng l c SPKT g m: NLDH trong d y ngh , năng l c giáo d c ngh nghi p, năng l c t ch c các ho t ng d y ngh và giáo d c ngh nghi p. 1.2.7. Năng l c d y h c trong d y ngh T các khái ni m năng l c, năng l c SPKT và c u trúc năng l c SPKT, năng l c d y ngh có th hi u “Là s t h p m t s c i m tâm lý c a nhân cách ngư i GVDN nh m áp ng các yêu c u c a ho t ng d y ngh hình thành ki n th c, k năng, k x o ngh nghi p c a ngư i lao ng theo m c tiêu ào t o”. Năng l c d y h c trong d y ngh (sau ây g i t t là năng l c d y h c - NLDH) g m các nhóm: Nhóm năng l c chu n b d y ngh ; nhóm năng l c th c hi n d y ngh ; nhóm năng l c ánh giá k t qu h c t p. 1.2.8. B i dư ng và b i dư ng NLDH cho GVTH - Có m t s khái ni m v b i dư ng: B i dư ng là quá trình làm cho năng l c ho c ph m ch t c a con ngư i tăng thêm; B i dư ng là quá trình làm cho i tư ng t t hơn, gi i hơn; Theo quan ni m c a UNESCO thì b i dư ng v i ý nghĩa là nâng cao ngh nghi p, quá trình này ch di n ra khi cá nhân và t ch c có nhu c u nâng cao ki n th c ho c k năng chuyên môn, nghi p v c a b n thân nh m áp ng nhu c u lao ng ngh nghi p. - B i dư ng NLDH cho GVTH chính là quá trình tác vào i tư ng (GVTH) ngư i giáo viên nâng cao NLDH trong d y ngh . Vi c t ch c b i dư ng cho GVTH g m các lo i hình: B i dư ng chu n hóa; B i dư ng thư ng xuyên; B i dư ng nâng cao; T b i dư ng. 1.3. Xây d ng tiêu chí ánh giá năng l c d y h c c a giáo viên th c hành 1.3.1. Cơ s xây d ng tiêu chí ánh giá NLDH c a GVTH Tiêu chí ánh giá NLDH c a GVTH ư c xây d ng trên các cơ s : 1/C u trúc NLDH; 2/Phân tích ho t ng c a GVDN v i các công vi c c th theo phương pháp DACUM; 3/N i dung ánh giá bài gi ng th c hành s d ng trong h i thi giáo viên gi i toàn qu c Ngành d y ngh .
 7. 7 1.3.2. Tiêu chí ánh giá NLDH c a GVTH Tiêu chí ánh giá NLDH c a GVTH ư c trình bày trong b ng sau: B ng 1.2. Tiêu chí ánh giá NLDH c a GVTH TT Tiêu chí ánh giá NLDH c a GVTH i m chu n 1 Nhóm năng l c chu n b d y th c hành 30 1.1 Xác nh m c ích, yêu c u c a bài th c hành 5 1.2 Chu n b các i u ki n cho bài th c hành 5 1.3 Biên so n giáo án, cương bài th c hành 5 1.4 Thi t k phi u hư ng d n th c hành 3 1.5 L a ch n phương pháp và dùng d y h c cho bài th c hành 5 1.6 D ki n các tình hu ng sư ph m và phương án x lý trong quá 2 trình th c hi n giáo án 1.7 Xây d ng tiêu chí, thang i m ánh giá các n i dung c a bài th c hành 5 2 Nhóm năng l c th c hi n d y th c hành 60 2.1 Sư ph m 40 2.1.1 Tư th , tác phong 5 2.1.2 Ngôn ng 2 2.1.3 t v n , chuy n ti p v n 2 2.1.4 Ph i h p các phương pháp d y th c hành 5 2.1.5 L a ch n các bư c thao tác m u 3 2.1.6 S d ng các phương ti n, thi t b d y h c 3 2.1.7 Ph i h p gi a ho t ng d y và ho t ng h c 3 2.1.8 Phát huy tính tích c c trong h c t p c a h c sinh 5 2.1.9 Giáo d c ph m ch t và tác phong ngh nghi p 5 2.1.10 X lý các tình hu ng sư ph m trong gi gi ng 2 2.1.11 Hư ng d n cách h c, cách luy n t p cho h c sinh 5 2.2 Chuyên môn 20 2.2.1 N i dung 2 2.2.2 Trình t hư ng d n 1 2.2.3 C u trúc bài gi ng 1 2.2.4 Thao tác m u 5 2.2.5 Phân tích, làm m u các thao tác khó 4 2.2.6 U n n n các thao tác sai, thao tác thi u chính xác c a h c sinh 3 trong th c hành bài t p 2.2.7 K t h p lý thuy t và th c hành 2 2.2.8 Liên h th c t 1 2.2.9 C ng c bài 1 3 Nhóm năng l c ánh giá k t qu h c t p 10 3.1 Phân tích k t qu th c hi n bài th c hành c a h c sinh 2 3.2 Lư ng hóa k t qu ti p thu bài c a h c sinh 3 3.3 X lý thông tin ph n h i t h c sinh 5 T ng s i m 100
 8. 8 Trên cơ s n i dung các tiêu chí và thang i m ánh giá, x p lo i NLDH c a GVTH ư c chia làm 4 lo i: Lo i gi i (≥ 80 i m); lo i khá (70 n < 80 i m); lo i trung bình (50 n < 70 i m); lo i y u (< 50 i m). 1.4. M c tiêu, n i dung, lo i hình b i dư ng và các y u t nh hư ng n k t qu b i dư ng năng l c d y h c cho giáo viên th c hành 1.4.1. M c tiêu b i dư ng - M c tiêu chung: Phát tri n và hoàn thi n nhân cách GVTH có m t i ngũ GVTH gi i chuyên môn, nghi p v áp ng ư c yêu c u ào t o ngu n nhân l c có k thu t ph c v nhu c u phát tri n kinh t , xã h i. - M c tiêu c th : Chu n hóa i ngũ GVTH; Nâng cao năng l c sư ph m, nâng cao trình tay ngh ; Ti p c n v i th c ti n phát tri n khoa khoa h c và công ngh m i. 1.4.2. N i dung b i dư ng B i dư ng năng l c, k năng thu c nhóm năng l c chu n b và nhóm năng l c th c hi n d y th c hành, nhóm năng l c ánh giá k t qu h c t p. 1.4.3. Lo i hình b i dư ng Lo i hình b i dư ng ư c phân lo i theo nhi u cách khác nhau: Theo th i gian; theo cách t ch c; theo ki n th c, k năng; theo chu kỳ ho c theo s k t h p gi a các lo i hình trên. Trong th c t thư ng s d ng lo i hình b i dư ng k t h p. Ngoài ra còn hình th c t b i dư ng c a cá nhân giáo viên. 1.4.4. Các y u t nh hư ng n k t qu b i dư ng Y u t ch quan chính là nh n th c v nhu c u và t m quan tr ng c a vi c b i dư ng NLDH cho GVTH c a các nhà trư ng và c a b n thân m i giáo viên. Y u t khách quan bao g m các y u t trong các khâu c a quá trình b i dư ng và m t s tác ng khác c a xã h i. K t lu n chương 1 1. GVDN có vai trò quan tr ng trong vi c hình thành và phát tri n k năng, k x o ngh nghi p cho ngư i h c. hoàn thành vai trò, nhi m v c a mình, GVDN ư c ào t o có năng l c chuyên môn k thu t, năng l c sư ph m và ph m ch t ngh nghi p. M t trong nh ng năng l c c trưng cho GVDN là năng l c SPKT. Năng l c SPKT là lo i năng l c chuyên bi t bao g m NLDH trong d y ngh , năng l c giáo d c ngh nghi p và năng l c t ch c v i các năng l c, k năng tương ng. Năng l c SPKT giúp ngư i GVDN hoàn thành nhi m v d y h c và giáo d c ngh nghi p cho h c sinh.
 9. 9 2. NLDH trong d y ngh là thành t chính c u thành năng l c SPKT. NLDH c a GVTH là m t t p h p các nhóm năng l c v i các năng l c, k năng thành ph n. NLDH giúp GVTH chu n b bài gi ng, th c hi n bài gi ng và ánh giá k t qu h c t p c a h c sinh trong d y th c hành v i các k năng có tính c thù mà các lo i giáo viên khác không có như: Thi t k phi u hư ng d n th c hành; ph i h p các phương pháp d y th c hành; l a ch n các thao tác m u; làm m u các thao tác; phân tích, làm m u các thao tác khó; k t h p lý thuy t v i th c hành... NLDH c a GVTH nh hư ng tr c ti p n vi c hình thành k năng, k x o ngh nghi p c a h c sinh. 3. Tiêu chí ánh giá NLDH c a GVTH ư c xây d ng trên cơ s c u trúc NLDH trong d y ngh , phân tích ho t ng c a GVTH và các tiêu chí ánh giá bài gi ng th c hành. Tiêu chí ánh giá NLDH c a GVTH bao trùm m i ho t ng chuyên môn, ho t ng sư ph m c a GVTH trong vi c chu n b , th c hi n bài gi ng và ánh giá k t qu h c t p. Tiêu chí ánh giá NLDH c a GVTH là công c kh o sát, i u tra th c tr ng và ánh giá NLDH sau b i dư ng c a nhóm giáo viên TN. 4. B i dư ng NLDH cho GVTH nh m t m c tiêu chu n hóa i ngũ và nâng cao năng l c chuyên môn, năng l c sư ph m... Xác nh m c tiêu, n i dung và l a ch n lo i hình b i dư ng phù h p giúp cho vi c b i dư ng t k t qu , nâng cao ư c NLDH cho GVTH. Chương 2 TH C TR NG V NĂNG L C VÀ B I DƯ NG GIÁO VIÊN TH C HÀNH CÁC TRƯ NG D Y NGH KHU V C MI N NÚI PHÍA B C 2.1. Sơ lư c v ngành d y ngh , c i m i ngũ giáo viên d y ngh và h c sinh h c ngh các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n ngành d y ngh Quá trình hình thành và phát tri n ngành d y ngh có tác ng tr c ti p n s hình thành, phát tri n i ngũ GVDN. Qúa trình này có th chia ra các th i kỳ sau:1946-1954; 1954-1964; 1964-1975; 1975-1986; 1986-1998; 1998 n nay. 2.1.2. c i m i ngũ GVTH và h c sinh h c ngh các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c Mô hình ào t o và b i dư ng GVDN cho th y tính khác bi t c a i ngũ GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c v i GVTH các khu v c khác trong toàn qu c, ó là: GVTH a s là c nhân t t nghi p các trư ng i h c, cao ng (có trình tay ngh tương ương b c 2/7) ư c b i dư ng nghi p v sư ph m (sư ph m b c 1, b c 2) và b i dư ng tay ngh m nhi m vi c d y th c hành. Tính khác bi t nêu trên ã ph n nào ph n ánh s y u kém v năng l c sư ph m, trình tay ngh c a i ngũ GVTH.
 10. 10 H c sinh h c ngh các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c t p trung có nhi u h n ch v trình h c v n, v hi u bi t xã h i, v ti p thu ki n th c và ý th c t p th . 2.2. Th c tr ng năng l c i ngũ giáo viên th c hành các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c 2.2.1. Th c tr ng trình chuyên môn và trình sư ph m 2.2.1.1. Th c tr ng S li u t ng h p cho th y: Trình chuyên môn c a i ngũ GVTH v m t ch s h u như t chu n 100% (82,4% có trình t cao ng tr lên), ư c bi u di n theo bi u sau: 8,7% 18,6% Công nhân b c cao 16,3% 56,4% Cao ng ih c S H Hình 2.3. Bi u th c tr ng trình chuyên môn c a GVTH Trình sư ph m là m t v n y u c a i ngũ GVTH. Qua k t qu i u tra 610 giáo viên v i 160 giáo viên có b ng SPKT và 450 giáo viên ư c b i dư ng sư ph m b c 1, b c 2. Th c tr ng trình sư ph m c a i ngũ giáo viên ư c bi u di n theo bi u sau: 45.7% HSPKT CQ 10.4% HSPKT TC C SPKT CQ C SPKT TC SP B C 1 9.4% SP B C 2 4.3% 27.7% 2.5% Hình 2.4. Bi u th c tr ng trình sư ph m c a GVTH 2.2.1.2. Nguyên nhân Th c tr ng trình chuyên môn và trình sư ph m do ba nguyên nhân chính, c th là: Các trư ng Sư ph m k thu t không áp ng s GVTH; các giáo viên ph n l n không ư c ào t o chính th ng làm GVTH; GVTH a d ng v trình chuyên môn, ngành ngh ư c ào t o nên vi c b i dư ng g p nhi u khó khăn. 2.2.2. Th c tr ng trình tay ngh 2.2.2.1. Th c tr ng Bi u th c tr ng trình tay ngh c a GVTH cho th y tương quan t l gi a các tay ngh c a GVTH:
 11. 11 51,4% B c3 23,3% B c4 B c5 B c >5 2,5% 22,8% Hình 2.5. Bi u th c tr ng trình tay ngh c a GVTH 2.2.2.2. Nguyên nhân Ngh nhân và công nhân b c cao chưa ư c s d ng nhi u trong ào t o ngh ; chương trình ào t o chuyên nghi p chưa m b o cho ngư i h c có ư c trình tay ngh có th làm GVTH; công tác b i dư ng, t b i dư ng nâng cao tay ngh c a GVTH chưa ư c chú tr ng. 2.2.3. Th c tr ng hi u bi t th c t s n xu t và ti p c n công ngh m i 2.2.3.1. Th c tr ng Kh o sát 610 giáo viên các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c cho th y m c hi u bi t th c t s n xu t và ti p c n công ngh m i c a GVTH chưa t yêu c u. 0,0% 58,3% 8,0% M c1 M c2 M c3 M c4 33,7% Hình 2.6. Bi u th c tr ng m c hi u bi t th c t s n xu t và ti p c n công ngh m i c a GVTH 2.2.3.2. Nguyên nhân Chưa có gi i pháp th c hi n t t nguyên lý giáo d c “Nhà trư ng g n li n v i xã h i, h c i ôi v i hành, lý thuy t g n li n v i th c ti n”; thi u s tăng cư ng cơ s v t ch t c a các nhà trư ng; thi u kinh phí cho vi c t ch c thăm quan, h c t p, b i dư ng hi u bi t v th c t s n xu t và c p nh t công ngh m i. 2.2.4. Th c tr ng trình ngo i ng và tin h c 2.2.4.1. Th c tr ng Kh o sát 610 giáo viên d y ngh c a các t nh khu v c mi n núi phía B c, hi n có 100% giáo viên có ch ng ch ngo i ng . Nhưng kh năng ng d ng h n ch . S li u th ng kê c a các nhà trư ng cũng cho th y ã có 100% các b môn ư c trang b máy tính ph c v vi c so n bài, gi ng bài. Tuy nhiên m c s d ng t hi u qu chưa cao. 2.2.4.2. Nguyên nhân - H n ch v trình ngo i ng do chưa nh n th c ư c t m quan tr ng, phương pháp d y và h c, môi trư ng h c ngo i ng chưa t t. - H n ch v trình tin h c do thi u ki n th c, thi u u tư th i gian
 12. 12 2.2.5. ánh giá NLDH c a GVTH Ti n hành ki m tra 55 h sơ d gi t i các Phòng ào t o và th c hi n d gi gi ng t i l p 10 GVTH c a 5 trư ng d y ngh thu c a bàn t nh Thái Nguyên. K t qu ánh giá và x p lo i NLDH c a 65 GVTH ư c t ng h p trong b ng s li u sau: B ng 2.4. T ng h p k t qu ánh giá NLDH c a GVTH i m i m TT Tiêu chí ánh giá NLDH c a GVTH chu n kh o sát 1 Nhóm năng l c chu n b d y th c hành 30 15,5 - 27,0 1.1 Xác nh m c ích - yêu c u c a bài th c hành 5 2,5 - 4,5 1.2 Chu n b các i u ki n (v t tư, d ng c ...) cho bài th c hành 5 2,5 - 5,0 1.3 Biên so n giáo án, cương bài th c hành 5 3,0 - 4,5 1.4 Thi t k phi u hư ng d n th c hành 3 1,5 - 2,5 1.5 L a ch n phương pháp và dùng d y h c cho bài th c hành 5 2,0 - 4,5 1.6 D ki n các tình hu ng sư ph m và phương án x lý trong 2 1,0 - 1,5 quá trình th c hi n giáo án 1.7 Xây d ng tiêu chí, thang i m ánh giá các n i dung c a 5 3,0 - 4,5 bài th c hành 2 Nhóm năng l c th c hi n d y th c hành 60 27,5 - 55,0 2.1 Sư ph m 40 16,5 - 35,5 2.1.1 Tư th , tác phong 5 2,5 - 5,0 2.1.2 Ngôn ng 2 1,0 - 1,5 2.1.3 t v n , chuy n ti p v n s 2 0,5 - 1,5 2.1.4 Ph i h p các phương pháp d y th c hành 5 2,5 - 4,5 2.1.5 L a ch n các bư c thao tác m u 3 2,0 - 3,0 2.1.6 S d ng phù h p, có hi u qu các phương ti n, thi t b d y h c 3 1,0 - 2,5 2.1.7 Ph i h p gi a ho t ng d y và ho t ng h c 3 1,0 - 2,5 2.1.8 Phát huy tính tích c c trong h c t p c a h c sinh 5 1,0 - 4,5 2.1.9 Giáo d c ph m ch t và tác phong ngh nghi p 5 1,5 - 4,5 2.1.10 X lý các tình hu ng sư ph m trong gi gi ng 2 0,5 - 1,5 2.1.11 Hư ng d n cách h c, cách luy n t p cho h c sinh 5 3,0 - 4,5 2.2 Chuyên môn 20 11,0 - 19,5 2.2.1 N i dung 2 1,5 - 2,0 2.2.2 Trình t hư ng d n 1 0,5 - 1,0 2.2.3 C u trúc bài gi ng 1 0,5 - 1,0 2.2.4 Thao tác m u 5 2,5 - 5,0 2.2.5 Phân tích, làm m u các thao tác khó 4 2,0 - 4,0 2.2.6 U n n n các thao tác sai, thao tác thi u chính xác c a h c 3 2,0 - 3,0 sinh trong th c hành bài t p 2.2.7 K t h p lý thuy t và th c hành 2 1,0 - 1,5 2.2.8 Liên h th c t 1 0,5 - 1,0 2.2.9 C ng c bài 1 0,5 - 1,0 3 Nhóm năng l c ánh giá k t qu h c t p 10 5,5 - 8,5 3.1 Phân tích k t qu th c hi n bài th c hành c a h c sinh 2 1,0 - 1,5 3.2 Lư ng hóa k t qu ti p thu bài c a h c sinh 3 1,5 - 2,5 3.3 X lý thông tin ph n h i t h c sinh 5 3,0 - 4,5 T ng s i m: 100 48,5 - 90,5
 13. 13 Bi u dư i ây cho bi t x p lo i NLDH c a GVTH . 58.5% Lo i Gi i Lo i Khá Lo i TBình Hình 23.1% 2.8. Bi u ánh giá NLDH c a GVTH Lo i Y u 15.4% 3.0% Hình 2.7. Bi u x p lo i NLDH c a GVTH * Nh n xét: Th c tr ng năng l c c a GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c còn nh ng t n t i c n kh c ph c như năng l c sư ph m d y ngh y u, trình tay ngh th p, hi u bi t th c t s n xu t và ti p c n công ngh m i h n ch , trình ngo i ng , tin h c chưa cao. 2.3. Th c tr ng k t qu h c th c hành c a h c sinh K t qu h c t p c a h c sinh là m t minh ch ng ánh NLDH c a GVTH. Bi u sau th hi n rõ k t qu h c th c hành chưa cao. 40.58% X.s c 33.75% Gi i Khá TB khá 5.64% T.bình 11.88% Y u - Kém 1.95% 6.20% Hình 2.8. Bi u k t qu h c t p c a h c sinh Có nhi u nguyên nhân d n n th c tr ng trên, trong ó có nguyên nhân do NLDH c a GVTH còn y u gây ra. 2.4. Th c tr ng b i dư ng giáo viên th c hành các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c 2.4.1. Th c tr ng n i dung b i dư ng và s GVTH ư c b i dư ng 2.4.1.1. Th c tr ng Th ng kê cho th y: N i dung b i dư ng ch y u là các năng l c thi t y u (sư ph m k thu t, chuyên môn và các năng l c b tr ), s giáo viên ư c b i dư ng hàng năm th p (1/3 lư t giáo viên ư c b i dư ng/năm). 2.4.1.2. Nguyên nhân Các nguyên nhân tác ng gây nên th c tr ng, ó là: Vi c t p trung giáo viên khó khăn; áp l c v gi ng d y l n; ý th c c a giáo viên trong th c hi n nhi m v b i dư ng chưa cao.
 14. 14 2.4.1. Th c tr ng áp ng các n i dung b i dư ng GVTH 2.4.1.1. Th c tr ng S li u cho th y các n i dung b i dư ng giáo viên chưa áp ng ư c yêu c u v phát tri n i ngũ GVTH. Các n i dung b i dư ng giáo viên (5 n i dung) u ư c ánh giá m c không cao (ch y u m c 3 - m c t). 2.4.1.2. Nguyên nhân Có m t s nguyên nhân cơ b n, g m: Do i u ki n m l p; trình ban u th p, không ng u; nhu c u b i dư ng l n; i u ki n m l p khó khăn. * Nh n xét: Th c tr ng b i dư ng GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi m núi phía B c còn nh ng h n ch c n kh c ph c như chưa áp ng ư c nhu c u, n i dung b i dư ng c a giáo viên; lo i hình b i dư ng chưa phù h p; hi u qu b i dư ng th p; chưa có ch tài khuy n khích b i dư ng. 2.5. Nhu c u ào t o và b i dư ng giáo viên d y ngh 2.5.1. Nhu c u ào t o và b i dư ng GVDN trong toàn qu c - D ki n tuy n sinh ào t o ngh n năm 2015 t 2.536.600 h c sinh. - Nhu c u GVDN giai o n 2008 - 2015 c n b sung 35.863 GVDN. - D ki n ào t o, b i dư ng 20.000 GVDN giai o n 2009 - 2015. 2.5.2. Nhu c u b i dư ng c a GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c Nhu c u b i dư ng c a GVTH trong c 3 lĩnh v c: Ki n th c sư ph m, ki n th c chuyên môn và ki n th c b tr r t cao (1965 lư t ngư i/năm). c bi t trong lĩnh v c sư ph m (trên 700 lư t ngư i/năm). 2.6. S c n thi t b i dư ng năng l c d y h c cho giáo viên th c hành S c n thi t th hi n các m t sau: Nhu c u b i dư ng c a giáo viên; trách nhi m c a các nhà trư ng trong vi c phát tri n i ngũ; th c tr ng òi h i ph i b i dư ng áp ng yêu c u c a xã h i; yêu c u c a ngư i h c. K t lu n chương 2 1. i ngũ GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c ư c tuy n d ng t nhi u ngu n khác nhau v i nhi u chuyên môn, nhi u c p trình , nhi u h ào t o khác nhau và m t ph n không nh không ư c ào t o t i các trư ng SPKT nên năng l c c a GVDN còn nhi u m t h n ch , trong ó có h n ch v NLDH. 2. Kh o sát th c tr ng năng l c c a GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c cho th y i ngũ giáo viên có trình chuyên môn khá cao. Tuy nhiên các năng l c c n thi t cho ngư i GVTH là năng l c sư ph m, trình tay ngh , hi u bi t th c t s n xu t và công ngh m i...
 15. 15 v n d ng trong quá trình gi ng d y còn nhi u b t c p. Th c tr ng trên ư c ánh giá qua vi c x p lo i và t x p lo i NLDH t lo i trung bình c a GVTH còn chi m ph n l n. i u ó cũng ch ng t ch t lư ng i ngũ GVTH chưa cao t t y u nh hư ng n ch t lư ng ào t o ngh . 3. Kh o sát th c tr ng b i dư ng giáo viên ch ng t công tác b i dư ng i ngũ chưa th c s ư c quan tâm. N i dung b i dư ng, s giáo viên tham gia b i dư ng r t h n ch . Các n i dung liên quan n b i dư ng giáo viên u m c th p, chưa áp ng nhu c u b i dư ng c a giáo viên. 4. M i quan h nhân qu gi a năng l c c a th y và k năng c a h c trò ư c th hi n rõ qua th c tr ng k t qu h c th c hành c a h c sinh. K t qu h c th c hành c a h c sinh còn m c trung bình có nghĩa là năng l c c a GVTH còn h n ch c n ư c b i dư ng. 5. Xác nh rõ nguyên nhân c a th c tr ng và nhu c u b i dư ng c a giáo viên làm cơ s cho vi c nh hư ng xây d ng, xu t các bi n pháp kh c ph c t n t i, nâng cao tính th c ti n, tính kh thi c a các bi n pháp ng th i áp ng nhu c u b i dư ng c a i ngũ giáo viên. Chương 3 BI N PHÁP B I DƯ NG NĂNG L C D Y H C CHO GIÁO VIÊN TH C HÀNH CÁC TRƯ NG D Y NGH KHU V C MI N NÚI PHÍA B C 3.1. nh hư ng công tác b i dư ng B i dư ng trư c h t nh m chu n hóa i ngũ; b i dư ng là b sung, nâng cao ki n th c, k năng ngh nghi p còn thi u, còn y u; vi c t ch c b i dư ng ph i linh ho t, m m d o; tính hi u qu trong công tác b i dư ng ph i cao, tránh hình th c gây t n kém, lãng phí. 3.2. Các nguyên t c trong vi c xu t bi n pháp b i dư ng - Nguyên t c m b o tính m c ích. - Nguyên t c m b o tính toàn di n. - Nguyên t c m b o tính th c ti n. - Nguyên t c m b o tính kh thi. 3.3. Các bi n pháp b i dư ng năng l c d y h c cho giáo viên th c hành 3.3.1. Bi n pháp 1: Xác nh nhu c u, n i dung dư ng và l a ch n, xây d ng chương trình b i dư ng GVTH 3.3.1.1. M c tiêu Xác nh nhu c u, n i dung b i dư ng và l a ch n, xây d ng chương trình b i dư ng GVTH các trư ng d y ngh khu v c mi n núi phía B c t o i u ki n
 16. 16 cho các nhà trư ng ch ng xây d ng k ho ch b i dư ng chu n hóa, b i dư ng nâng cao năng l c GVTH trong chi n lư c phát tri n nhà trư ng. 3.3.1.2. N i dung - Xác nh nhu c u b i dư ng - Xác nh n i dung b i dư ng: N i dung cho b i dư ng chu n hóa và n i dung cho b i dư ng nâng cao. - L a ch n, xây d ng chương trình b i dư ng: Chương trình b i dư ng chu n hóa và chương trình b i dư ng nâng cao. 3.3.1.3. T ch c th c hi n - Xác nh nhu c u b i dư ng c a giáo viên g m các bư c: Xây d ng phi u thăm dò - phát và thu phi u - t ng h p và x lý thông tin - xác nh nhu c u b i dư ng. - Xác nh n i dung b i dư ng g m các bư c: Xem xét nhu c u b i dư ng c p thi t - xác nh sơ b n i dung b i dư ng - xem xét các i u ki n áp ng n i dung sơ b l a ch n - l a ch n chính th c, l p danh m c n i dung b i dư ng. - L a ch n chương trình b i dư ng g m các bư c: T p h p, phân lo i chương trình b i dư ng hi n có - xem xét kh năng ng d ng - l a ch n chương trình phù h p v i n i dung b i dư ng. - Xây d ng chương trình b i dư ng g m các bư c: Xác nh chương trình b i dư ng c n xây d ng - Ti n hành xây d ng chương trình theo quy trình 5 bư c (phân tích nhu c u; thi t k chương trình; Tri n khai xây d ng; áp d ng; ánh giá). 3.3.1.4. i u ki n th c hi n Th c hi n bi n pháp 1 c n 6 i u ki n. 3.3.2. Bi n pháp 2: T ch c b i dư ng chu n hóa GVTH 3.3.2.1. M c tiêu B i dư ng chu n hóa nh m giúp GVTH chưa t chu n theo quy nh c a nhà nư c ư c b i dư ng ki n th c, k năng và các tiêu chu n khác t chu n và ti p t c hoàn thi n, phát tri n nhân cách ngư i giáo viên. 3.3.2.2. N i dung B i dư ng chu n hóa g m các n i dung: B i dư ng sư ph m d y ngh ; b i dư ng tay ngh ; b i dư ng hi u bi t th c t s n xu t và ti p c n công ngh m i c a ngh . 3.3.2.3. T ch c th c hi n - B i dư ng sư ph m d y ngh g m các bư c: L a ch n chương trình - xây d ng k ho ch - t ch c b i dư ng. - B i dư ng tay ngh g m các bư c: Xác nh ngh c n xây d ng chương trình b i dư ng - xây d ng chương trình b i dư ng tay ngh b c 4/7-
 17. 17 xây d ng k ho ch - t ch c b i dư ng. - B i dư ng hi u bi t th c t s n xu t và c p nh t công ngh m i c a ngh g m các bư c: Kh o sát nhu c u - l a ch n n i dung - xác nh lo i hình (thăm quan, h i th o, t p hu n) - xây d ng k ho ch - t ch c b i dư ng. 3.3.2.4. i u ki n th c hi n Th c hi n bi n pháp 2 c n 5 i u ki n. 3.3.3. Bi n pháp 3: T ch c b i dư ng nâng cao năng l c GVTH 3.3.3.1. M c tiêu B i dư ng nâng cao năng l c, trình nh m giúp các GVTH hoàn thi n và phát tri n nhân cách m c cao hơn, có y năng l c c n thi t t ch c và th c hi n quá trình d y ngh t hi u qu cao. 3.3.3.2. N i dung - B i dư ng nâng cao trình sư ph m d y ngh . - B i dư ng nâng cao trình tay ngh . - B i dư ng nâng cao năng l c h tr . 3.3.3.3. T ch c th c hi n B i dư ng nâng cao năng l c g m các bư c sau: Xác nh nhu c u - l a ch n ho c xây d ng chương trình b i dư ng - xây d ng k ho ch - t ch c b i dư ng. 3.3.3.4. i u ki n th c hi n Th c hi n bi n pháp 3 c n 8 i u ki n. 3.3.4. Bi n pháp 4: T b i dư ng g n v i nghiên c u khoa h c 3.3.4.1. M c tiêu T b i dư ng g n v i nghiên c u khoa h c nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng t b i dư ng thông qua nghiên c u khoa h c. 3.3.4.2. N i dung - T b i dư ng; nghiên c u khoa h c. - T b i dư ng g n v i nghiên c u khoa h c 3.3.4.3. T ch c th c hi n T b i dư ng g n v i nghiên c u khoa h c g m các bư c sau: Xem xét n i dung nghiên c u và n i dung b i dư ng - ăng ký tài - l p k ho ch th c hi n - t ch c nghiên c u - t ch c h i th o - nghi m thu. 3.3.4.4. i u ki n th c hi n Th c hi n bi n pháp 4 c n 4 i u ki n. 3.3.5. Bi n pháp 5: ánh giá k t qu b i dư ng GVTH 3.3.5.1. M c tiêu
 18. 18 Thông qua k t qu b i dư ng, ánh giá m c t ư c theo m c tiêu, yêu c u ra cho khóa b i dư ng GVTH. 3.3.5.2. N i dung - ánh giá k t qu trong quá trình b i dư ng. - ánh giá k t qu sau b i dư ng. 3.3.5.3. T ch c th c hi n ánh giá k t qu b i dư ng g m các bư c sau: Phân công cán b l p theo dõi ho t ng c a l p - xây d ng m u bi u liên quan - t ng h p k t qu thi, ki m tra - t ch c th c hi n t ánh giá - t ch c các ho t ng liên quan n ánh giá k t qu b i dư ng - báo cáo t ng k t, rút kinh nghi m. 3.3.5.4. i u ki n th c hi n Th c hi n bi n pháp 5 c n 3 i u ki n. 3.4. Ki m ch ng m c c n thi t và tính kh thi c a các bi n pháp S phi u thăm dò phát ra: 500 phi u; S phi u thăm dò thu v : 470 phi u. i tư ng thăm dò g m lãnh o trư ng; lãnh o phòng, khoa, b môn; các giáo viên (ch y u là GVTH). K t qu như sau: B ng 3.1. K t qu thăm dò m c c n thi t và tính kh thi c a các bi n pháp M c Tính TT Các bi n pháp xu t c n thi t (%) kh thi (%) 1 Xác nh nhu c u, n i dung b i dư ng và l a 95 90 ch n, xây d ng chương trình b i dư ng GVTH 2 T ch c b i dư ng chu n hóa GVTH 95 95 3 T ch c b i dư ng nâng cao năng l c GVTH 90 85 4 T b i dư ng g n v i nghiên c u khoa h c 90 80 5 ánh giá k t qu b i dư ng 90 90 K t qu thăm dò cho th y các bi n pháp ưa ra cơ b n phù h p v i nhu c u th c t v công tác b i dư ng i ngũ giáo viên c a các nhà trư ng. 3.5. Th c nghi m m t s n i dung trong các bi n pháp 3.5.1. Gi thuy t th c nghi m NLDH c a GVTH ư c nâng cao hơn, t o i u ki n cho h hoàn thành t t nhi m v c a ngư i giáo viên n u h ư c b i dư ng hoàn thi n ch ng ch sư ph m d y ngh và b i dư ng nâng cao tay ngh t chu n quy nh. 3.5.2. M c tiêu th c nghi m Kh ng nh tính úng n c a gi i pháp xu t thông qua so sánh k t qu ki m tra, ánh giá NLDH c a nhóm TN và nhóm C. 3.5.3. a i m t ch c và i tư ng th c nghi m 3.5.3.1. a i m t ch c th c nghi m
 19. 19 Th c nghi m ư c t ch c t i khoa ào t o ngh Trư ng Cao ng Kinh t - K thu t thu c i h c Thái Nguyên. 3.5.3.2. i tư ng th c nghi m - L a ch n GVTH thu c khoa ào t o ngh có các i u ki n ban u v năng l c và trình như sau: Trình chuyên môn - k sư chuyên ngành k thu t (Hàn i n, i n công nghi p); trình sư ph m - sư ph m b c 1; trình tay ngh - b c 3/7. - S giáo viên trên ư c chia làm 2 nhóm: Nhóm TN và nhóm C (m i nhóm 5 giáo viên). Nhóm TN ư c b i dư ng sư ph m d y ngh hoàn thi n và chu n hóa trình tay ngh b c 4/7. Nhóm i ch ng chưa b i dư ng sư ph m d y ngh hoàn thi n và chưa chu n hóa trình tay ngh . 3.5.4. N i dung th c nghi m N i dung th c nghi m ư c l a ch n trong các bi n pháp b i dư ng ã xu t và ư c trình bày t i b ng 3.2 B ng 3.2. N i dung th c nghi m N i dung N i dung Bi n pháp N i dung th c nghi m chính thành ph n Xác nh nhu 1. N i dung b i dư ng c u, n i dung chu n hóa - Xác nh nhu c u, 2. L a ch n chương trình b i dư ng và n i dung b i dư ng sư ph m d y ngh do Bi n pháp 1 l a ch n, xây - L a ch n, xây d ng TCDN – B L TB&XH d ng n i dung n i dung b i dư ng ban hành tháng 12/2005 b i dư ng GVTH 3. Xây d ng chương trình nâng b c tay ngh b c 4/7 - B i dư ng sư ph m 4. B i dư ng sư ph m d y ngh d y ngh B i dư ng - B i dư ng tay ngh 5. B i dư ng tay ngh b c Bi n pháp 2 chu n hóa - B i dư ng 4/7 (ngh Hàn i n, ngh GVTH hi u bi t th c t i n công nghi p) SX&KT, CNM - ánh giá k t qu 6. ánh giá k t qu trong ánh giá k t trong b i dư ng b i dư ng Bi n pháp 5 qu b i dư ng - ánh giá k t qu sau 7. ánh giá k t qu sau GVTH b i dư ng b i dư ng 3.5.4.1. Xác nh n i dung b i dư ng - B i dư ng sư ph m d y ngh hoàn thi n - B i dư ng chu n trình tay ngh 3.5.4.2. L a ch n chương trình b i dư ng Chương trình b i dư ng sư ph m d y ngh hoàn thi n theo quy t nh s 742/Q -TCDN ngày 7/12/2005 do TCDN - B L TB&XH ban hành. 3.5.4.3. Xây d ng chương trình b i dư ng
 20. 20 Xây d ng chương trình b i dư ng nâng b c tay ngh t tay ngh b c 3/7 lên b c 4/7 cho ngh i n công nghi p và ngh Hàn i n. 3.5.4.4. T ch c b i dư ng, thi và c p ch ng ch sư ph m d y ngh 3.5.4.5. T ch c b i dư ng, thi nâng b c và công nh n tay ngh 3.5.4.6. T ánh giá NLDH sau b i dư ng Giáo viên nhóm TN t ki m tra, ánh giá NLDH sau b i dư ng theo 30 tiêu chí/3 nhóm năng l c (b ng 3.5). K t qu t ánh giá như sau: B ng 3.5. K t qu t ánh giá NLDH c a GVTH sau b i dư ng i m i m X p lo i TT Tiêu chí ánh giá NLDH chu n t áng giá 1 Nhóm năng l c chu n b d y th c hành 30 23,5 - 27,5 Khá, gi i 2 Năng l c th c hi n d y th c hành 60 43,0 - 55,5 Khá, gi i 3 Năng l c ánh giá k t qu h c t p 10 7,5 - 9,0 Khá, gi i T ng s i m: 100 74,0 - 92,0 Khá, gi i 3.5.4.7. T ch c d gi ánh giá NLDH c a GVTH 1) L a ch n chu n ánh giá S d ng Phi u ánh giá bài gi ng th c hành c a h i thi giáo viên gi i toàn qu c ngành d y ngh ánh giá. K t qu ánh giá, x p lo i m b o chính xác và tin c y. 2) T ch c d gi và t ng h p k t qu ánh giá bài gi ng - T ch c d gi và ánh giá bài gi ng i v i nhóm TN và nhóm C - So sánh k t qu gi a nhóm TN và nhóm C i m trung bình (*) ư c l y làm cơ s so sánh k t qu gi ng d y gi a nhóm TN và nhóm C. B ng 3.12. K t qu ánh giá bài gi ng c a nhóm TN và nhóm C i m trung bình (*) Giáo T ng i m i m i m i m án (1) chu n b (2) n i dung (3) phương pháp (4) TN C TN C TN C TN C GA1 85,5 74,8 10,5 8,7 19,7 17,7 50,3 43,5 GA2 90,8 73,7 11,0 8.0 20,8 17,5 54,0 43,2 GA3 80,5 78,8 9,7 9,5 18,2 17,3 47,7 47,0 GA4 80,8 68,0 8,7 8,0 18,8 17,3 48,3 37,7 GA5 81,5 80,5 11,2 11,0 19,3 18,8 46,0 45,7 GA6 78,8 74,8 9,5 9,2 17,3 17,0 46,3 43,7 GA7 78,3 67,7 9,5 7,8 18,7 16,2 45,2 38,7 GA8 85,0 70,3 10,8 9,7 20,3 16,8 48,8 38,8 GA9 80,8 70,8 10,5 8,7 18,7 16,3 46,7 40,8 GA10 84,3 70,2 10,0 8,3 18,3 16,5 51,0 40,3 i m TB (*) 82,63 72,96 10,14 8,89 19,01 17,14 48,43 41,94 nhóm (5)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=109

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2