intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

63
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng, xây dựng hệ thống biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động giáo dục kỹ năng sống, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho HS tiểu học. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> Ọ<br /> <br /> Ệ<br /> <br /> Ụ<br /> Ọ<br /> <br /> Ể<br /> <br /> huyên ngành:<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> uản lý giáo dục<br /> <br /> ã số: 62 14 01 14<br /> <br /> Ó<br /> <br /> Ắ<br /> <br /> Ậ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Ĩ<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> – 2015<br /> <br /> Ụ<br /> <br /> CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH<br /> TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> rần hị<br /> rần Văn<br /> <br /> ương<br /> <br /> iếu<br /> <br /> Phản biện 1:<br /> <br /> Phản biện 2:<br /> <br /> Phản biện 3:<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp rường, họp tại rường ại<br /> học ư phạm TP. HCM<br /> <br /> Vào hồi….giờ, ngày….tháng… năm 2015<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> hư viện<br /> <br /> uốc gia Việt am<br /> <br /> hư viện rường ại học ư phạm<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ở Ầ<br /> Ọ<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Ề<br /> <br /> Giáo dục kỹ năng sống (GDKNS) là một nội dung giáo dục chủ yếu, thường xuyên và liên tục<br /> trong các chương trình giáo dục của đa số các quốc gia trên thế giới nhằm hình thành cho thế hệ trẻ<br /> năng lực hành động thích ứng và làm chủ các tình huống trong cuộc sống. Trong văn bản “Chiến lược<br /> phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, GDKNS cho học sinh là một trong những nội<br /> dung được Đảng và nhà nước quan tâm đặc biệt trong chương trình giáo dục.<br /> Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại các trường tiểu học Việt Nam là một trong<br /> những hoạt động giáo dục quan trọng. Kết quả của các nghiên cứu gần đây cho thấy có ít trường tiểu<br /> học thực hiện HĐGDKNS một cách thường xuyên và hiệu quả, đa số các trường ít quan tâm nên trình<br /> độ KNS của HS chưa cao.<br /> Quản lý HĐGDKNS cho HS tại các trường tiểu học Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí<br /> Minh hiện nay đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác xây<br /> dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá, dẫn đến chất lượng GDKNS cho HS chưa cao.<br /> Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “ iện pháp quản lý<br /> hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại hành phố<br /> 2<br /> <br /> Ụ<br /> <br /> Ê<br /> <br /> ồ hí<br /> <br /> inh”<br /> <br /> Ứ<br /> <br /> Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng, xây dựng hệ thống biện pháp quản<br /> lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm<br /> nâng cao chất lượng của HĐGDKNS, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho HS tiểu học.<br /> 3. KH<br /> 31<br /> <br /> ỂV<br /> <br /> Ợ<br /> <br /> Ê<br /> <br /> Ứ<br /> <br /> hách thể nghiên cứu<br /> <br /> Công tác quản lý hoạt động giáo dục ở trường tiểu học.<br /> 32<br /> <br /> ối tượng nghiên cứu<br /> <br /> Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại Thành phố Hồ Chí<br /> Minh.<br /> 4<br /> <br /> YẾ<br /> <br /> Ê<br /> <br /> Ứ<br /> <br /> Hoạt động GDKNS và quản lý HĐGDKNS cho HS các trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí<br /> Minh đã được thực hiện thường xuyên và đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn những<br /> bất cập và hạn chế trong các chức năng quản lý như xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra,<br /> đánh giá việc thực hiện kế hoạch HĐGDKNS. Nếu xây dựng và thực hiện đồng bộ các biện pháp<br /> quản lý HĐGDKNS cho HS các trường tiểu học gồm: nâng cao nhận thức của các lực lượng giáo<br /> dục về HĐGDKNS cho học sinh; xây dựng kế hoạch, chương trình HĐGDKNS cho HS tiểu học; tổ<br /> chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, chương trình HĐGDKNS và đảm bảo các<br /> điều kiện thực hiện thì chất lượng HĐGDKNS cho HS tiểu học TPHCM sẽ được nâng cao.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ệ<br /> <br /> 5.<br /> <br /> VỤ<br /> <br /> Ê<br /> <br /> Ứ<br /> <br /> 5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu<br /> học.<br /> 5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu<br /> học tại Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> 5.3. Xây dựng hệ thống biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu<br /> học tại Thành phố Hồ Chí Minh .<br /> 5.4. Thực nghiệm một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở<br /> các trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> 6<br /> <br /> V<br /> <br /> Ê<br /> <br /> Ứ<br /> <br /> - Khảo sát thực trạng về mức độ thường xuyên và mức độ của hiệu quả của HĐGDKNS và<br /> quản lý HĐGDKNS cho HS; xây dựng hệ thống biện pháp quản lý HĐGDKNS cho HS tiểu học ở<br /> các trường tiểu học công lập TPHCM.<br /> - Đối tượng khảo sát: Tập trung vào chủ thể quản lý trường tiểu học, giáo viên, nhân viên, cha<br /> mẹ HS và HS một số trường tiểu học công lập tại TP Hồ Chí Minh.<br /> - Thời gian: Từ năm 2011 - 2014<br /> 7<br /> 71<br /> <br /> Ê<br /> <br /> Ứ<br /> <br /> hương pháp luận<br /> <br /> 7.1.1. Tiếp cận hệ thống - cấu trúc<br /> 7.1.2. Tiếp cận lịch sử - logic<br /> 7.1.3. Tiếp cận thực tiễn<br /> 72<br /> <br /> hương pháp nghiên cứu cụ thể<br /> <br /> 7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận<br /> Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các nội dung có liên quan.<br /> 7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn<br /> 7.2.2.1. Phương pháp điều tra giáo dục. Khảo sát trình độ kỹ năng sống (KNS) của HS, thực trạng<br /> HĐGDKNS và QL HĐGDKNS cho HS, sự cần thiết và tính khả thi của hệ thống biện pháp quản lý<br /> HĐGDKNS cho HS.<br /> 7.2.2.2. Phương pháp phỏng vấn. Phỏng vấn một số CBQL, GV, cha mẹ HS các trường tiểu học.<br /> 7.2.2.3. Phương pháp quan sát. Quan sát tổ chức thực hiện HĐGDKNS cho HS.<br /> 7.2.2.4. Phương pháp thực nghiệm. Phương pháp này được sử dụng nhằm khẳng định tính khả thi<br /> và hiệu quả của một số biện pháp QLHĐGDKNS cho HS.<br /> 7.2.3. Nhóm các phương pháp thống kê toán học. Sử dụng phần mềm SPSS 17.0 để phân tích các<br /> số liệu có liên quan với nhiệm vụ nghiên cứu.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 8<br /> <br /> Ĩ<br /> <br /> Ọ V<br /> <br /> 81<br /> <br /> Ự<br /> <br /> Ễ<br /> <br /> Ủ<br /> <br /> Ậ<br /> <br /> nghĩa khoa học<br /> <br /> Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về kỹ năng sống, luận án xây dựng và phân tích hệ thống<br /> các kỹ năng sống cần thiết cho HS tiểu học. Từ những cơ sở lý luận về hoạt động giáo dục kỹ năng<br /> sống cho HS tiểu học bao gồm mục đích, nội dung, hình thức, phương pháp, lực lượng giáo dục và<br /> các điều kiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, luận án xây dựng và phân tích rõ những<br /> cơ sở lý luận về quản lý HĐGDKNS cho HS tiểu học, tập trung vào các khái niệm cơ bản, nội dung<br /> và các chức năng quản lý HĐGDKNS cho học sinh ở trường tiểu học.<br /> Trên cơ sở hệ thống nguyên tắc cơ bản, luận án xây dựng hệ thống các biện pháp quản lý<br /> HĐGDKNS cho HS ở trường tiểu học theo các nội dung và chức năng quản lý bao gồm nâng cao<br /> nhận thức của các lực lượng giáo dục về HĐGDKNS; tăng cường xây dựng kế hoạch, chương trình<br /> HĐGDKNS; tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện thực hiện HĐGDKNS cho HS ở<br /> trường tiểu học TP. HCM.<br /> 82<br /> <br /> nghĩa thực tiễn<br /> <br /> Luận án đánh giá thực trạng HĐGDKNS và quản lý HĐGDKNS cho HS tiểu học TP. Hồ Chí<br /> Minh, làm rõ nguyên nhân của thực trạng. Trên cơ sở thực tiễn, hệ thống biện pháp quản lý<br /> HĐGDKNS cho HS ở các trường tiểu học được xây dựng có tính cần thiết, khả thi và có thể áp dụng<br /> vào thực tiễn quản lý HĐGDKNS, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả HĐGDKNS cho HS ở<br /> các trường tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh.<br /> 9<br /> <br /> Ấ<br /> <br /> Ú<br /> <br /> Ủ<br /> <br /> Ậ<br /> <br /> ở đầu: Lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, đối tượng nghiên<br /> cứu, giả thuyết khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu.<br /> hương 1: Cơ sở lý luận về quản lý HĐGDKNS cho HS tiểu học.<br /> hương 2: Thực trạng quản lý HĐGDKNS cho HS tiểu học tại TPHCM.<br /> hương 3: Biện pháp quản lý HĐGDKNS cho HS tiểu học tại TPHCM<br /> tại TPHCM<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2