intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

87
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được thực hiện với mục tiêu để nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (lao động xuất khẩu) trên cơ sở lý luận và thực tiễn xác thực, đáp ứng yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực được đào tạo, có chất lượng cao cho xuất khẩu lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> PHẠM TÙNG LÂM<br /> <br /> QU¶N Lý §µO T¹O LAO §éNG<br /> VIÖT NAM §I LµM VIÖC ë N¦íC NGOµI TRONG<br /> BèI C¶NH HéI NHËP QUèC TÕ<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> Mã số<br /> <br /> : 62 14 01 14<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI, năm 2017<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại :<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS. Bùi Minh Hiền<br /> TS. Phạm Quang Sáng<br /> <br /> Phản biện 1: ....................................................................<br /> ...................................................................<br /> <br /> Phản biện 2: ....................................................................<br /> ...................................................................<br /> <br /> Phản biện 3: ....................................................................<br /> ...................................................................<br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp tại Viện<br /> Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội<br /> Vào hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng .... năm.....<br /> <br /> Có thể tìm hiều luận án tại:<br /> - Thư viện Quốc gia<br /> - Thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Đà ĐƯỢC CÔNG BỐ<br /> <br /> 1. Phạm Tùng Lâm (2016), Vận dụng mô hình CIPO trong quản lý đào tạo<br /> người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội<br /> nhập quốc tế, Tạp chí Quản lý Giáo dục ( số 8, tháng 8 – 2016, tr. 27 –<br /> 31), Hà Nội.<br /> 2. Phạm Tùng Lâm (2016), Nghiên cứu hoạt động đào tạo người lao động<br /> Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Tạp<br /> chí Quản lý Giáo dục ( số 81, tr. 39 – 43), Hà Nội.<br /> 3. Phạm Tùng Lâm (2014), Quản lý đào tạo nghề cho người lao động Việt<br /> Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài, Tạp chí Giáo dục ( số 340, tr. 13<br /> – 17), Hà Nội.<br /> 4. Phạm Tùng Lâm (2014), Nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo người lao<br /> động Việt Nam trước khi tham gia thị trường lao động quốc tế, Tạp chí<br /> Giáo dục ( số 331, tr. 08 – 11), Hà Nội.<br /> 5. Phạm Tùng Lâm (2014), Tác động của hội nhập quốc tế đối với công tác<br /> đào tạo và quản lý đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước<br /> ngoài, Tạp chí Giáo dục ( số 327, tr. 07 – 10), Hà Nội.<br /> 6. Phạm Tùng Lâm (2013), Thực trạng quản lý đào tạo người lao động Việt<br /> Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế<br /> quốc tế, Tạp chí Giáo dục ( số 309, tr. 21 – 24), Hà Nội.<br /> 7. Phạm Tùng Lâm (2013), Quản lý đào tạo người lao động Việt Nam đi làm<br /> việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Quản<br /> lý Giáo dục ( số 48, tr. 11 – 18), Hà Nội.<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Trong những giải pháp tạo công ăn việc làm ổn định và có thu<br /> nhập cao cho người lao động Việt Nam thì đưa lao động đi làm việc ở<br /> nước ngoài là một giải pháp hữu hiệu. Trong thời gian qua, hoạt động<br /> này đã đạt được những thành công đáng kể về cả lượng và chất góp<br /> phần làm thay đổi đời sống của một bộ phận dân cư và tăng nguồn<br /> ngoại tệ cho đất nước.<br /> Hoạt động XKLĐ được Đảng và Nhà nước ta xác định là lĩnh<br /> vực kinh tế đối ngoại quan trọng. Chủ trương này đã được thể hiện cụ<br /> thể ở Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại<br /> đại hội Đảng lần thứ X là: “ Tiếp tục thực hiện chương trình XKLĐ,<br /> tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo, quản lý chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi<br /> chính đáng của người lao động”<br /> Muốn tăng tính cạnh tranh nhằm đẩy mạnh và phát triển bền<br /> vững việc đào tạo lao động có chất lượng cao để đưa đi làm việc ở nước<br /> ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cần phải quản lý hoạt động đào<br /> tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp, có định hướng chiến lược lâu dài,<br /> theo những bước đi thích hợp với các giải pháp hợp lý và đồng bộ. Vì<br /> vậy đề tài “ Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước<br /> ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế” có ý nghĩa rất thiết thực.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo người Việt<br /> Nam đi làm việc ở nước ngoài (lao động xuất khẩu) trên cơ sở lý luận<br /> và thực tiễn xác thực, đáp ứng yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực được<br /> đào tạo, có chất lượng cao cho xuất khẩu lao động Việt Nam trong bối<br /> cảnh hội nhập quốc tế.<br /> 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu<br /> 3.1. Khách thể nghiên cứu<br /> - Đào tạo nhân lực cho xuất khẩu lao động.<br /> 3.2. Đối tượng nghiên cứu<br /> - Giải pháp quản lý đào tạo lao động xuất khẩu tại các cơ sở đào<br /> tạo của các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng đào tạo và<br /> XKLĐ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.<br /> 4. Giả thuyết khoa học<br /> - Quản lý đào tạo của các CSĐT thuộc các doanh nghiệp Việt<br /> Nam có chức năng đào tạo và XKLĐ hiện nay đang tồn tại nhiều bất<br /> 1<br /> <br /> cập nhất định. Nếu đề xuất và vận dụng các giải pháp quản lý đào tạo<br /> theo tiếp cận mô hình CIPO sẽ hoàn thiện công tác quản lý đào tạo, đáp<br /> ứng yêu cầu cung ứng lao động xuất khẩu có chất lượng cho thị trường<br /> lao động quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay .<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu<br /> - Nghiên cứu cơ sở lý luận về QLĐT lao động xuất khẩu tại các cơ sở<br /> đào tạo của các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng đào tạo và<br /> XKLĐ (sau đây gọi là doanh nghiệp), kinh nghiệm QLĐT XKLĐ của<br /> một số quốc gia đã thành công để đúc kết những bài học kinh nghiệm<br /> có thể vận dụng cho Việt Nam.<br /> - Khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo và QLĐT lao động xuất khẩu tại<br /> một số cơ sở đào tạo của các doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội.<br /> - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho xuất<br /> khẩu lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế; khảo nghiệm và thử<br /> nghiệm giải pháp ưu tiên nhằm khẳng định tính cần thiết và tính khả thi<br /> của các giải pháp đề xuất.<br /> 6. Giới hạn của đề tài<br /> - Nội dung: Luận án chỉ đề cập đến các hoạt động ĐT và QLĐT lao<br /> động xuất khẩu tại CSĐT của các doanh nghiệp Việt Nam .<br /> - Phạm vi: Thời gian và địa điểm khảo sát: từ năm 2010 đến 2015 tại 05<br /> CSĐT thuộc 05 doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn Hà Nội.<br /> 7. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu<br /> - Để thực hiện được mục tiêu của đề tài, luận án sử dụng ba cách tiếp<br /> cận: Tiếp cận hệ thống, tiếp cận CIPO và tiếp cận thị trường.<br /> - Các phương pháp nghiên cứu: Điều tra; khảo sát; thống kê; phân tích<br /> tổng hợp; nghiên cứu lý luận; chuyên gia và khảo nghiệm; thử nghiệm.<br /> 8. Luận điểm bảo vệ<br /> - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, để có thể tồn tại và phát triển bền<br /> vững, các nhà tuyển dụng nước ngoài luôn đặt ra yêu cầu có được<br /> nguồn cung ứng lao động chất lượng cao, điều này đã tạo ra sự cạnh<br /> tranh quyết liệt. Vì vậy, đào tạo và QLĐT nhân lực cho XKLĐ phải<br /> tuân thủ quy luật thị trường, quy luật cung cầu của thị trường lao động<br /> quốc tế.<br /> - Quản lý đào tạo theo tiếp cận mô hình CIPO ( chú trọng quản lý các<br /> yếu tố đầu vào, quá trình đào tạo, đầu ra, cùng với quản lý và điều chỉnh<br /> thích ứng với các yếu tố bối cảnh) là mô hình được lựa chọn phù hợp<br /> cho nghiên cứu đề tài.<br /> 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2