intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Chia sẻ: Huc Ninh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

31
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá nhận thức của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam về CSR và lợi ích của CSR; Xem xét tác động của CSR tới hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

 1. 01234562789
 2. 62 012345672849
 3.   42242227 22 56 2349 
 4.  
 5. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" !"#$%&"'()*+,(*-./0*.123*4567867*95:;*8=:*?@A9* #$2%224&2 " " '()*)+,-./012/34506/-6789/:;/62-6/-.678?/3@7/678A/BA'/3C7/06D-6// 34>-./050/=>2-6/-.678?/=83/92E/F783/-29/ K BCDEFGHIEFL G G HIJKL2LMNLH22O2P2QRSLT2UVW2QRSL2XN2#HYL2QZ[H2222 BCDEFGHIEFM \]2^_2222 O2`abcacd2 " NOPQ4RQ4STUV WXY Z[ \]T^V _`4Sabc Vdef gOPb hb " Vei45]TjQk49lm dnV mbd op OqV rsb tuvwxHyFFFFFFFFFFEz{|FFFFFF}C~EzFFFFFFE€ ‚ƒ„ 3e9/3f3/gAh-/5-/37i(*jk/ … 2 l … 2 m 2 †‡ˆw‰ˆŠ‹wŒ‰Ž‘ˆ’Œ“ ” 5•T4–`[b OqV cm— ” 5•T4–`[Q49lm dnV mbd op OqV rsb n2142o2pq rstuG
 6. 01 1 01234567879 8
 7. 8879 84 2345678694 6 !" #$%&'()*+,&-./0%1234%15
 8. !"#$%&' %()*+,"-.#$ 678978:;7?@:A=B
 9. 0
 10. efg kbT:D=gTl=gTS=m@n&'()*+,&-%o1pQ=hq=Tr@=?s:=G7:DT=DPT@p0'`a3,tuvw@= ' )A,6hij8,D+@,`k,`a+b,c(l,;
 11. )!-o)
 12. .pq0q$.nr%%)!-oss%.pqqq$It7u+,_k+,vF m9F †‡_L‚=;9=m6O= ˆbT:D=gTl=gTS=m@nDU=‰PSFŠD=gTl=‹Œ&'()*+,&-$Œ1|S=cn=DTŽD=;T|?=c= w,;xl,^D,lyl,b;'z(+,hij5,_,`;{!-| }o~I}- ;T?=;8zDP=;8y?T=DT@pQ=hq=Tr@=G7:DT=DPT@p9=;87DP=?y?=G7:DT=DPT@p9=Gp;=Q:F=[@p;= 03EF:_y+,+b;,l€7``7DB,ck,i7@`,6‚ƒƒ„85,lyl,:…3EF:_y+,+b;,  /J=gz9=?T‘=’@DT=;‚=“=bTy;=;8@”D=>…=X•ˆ–]]—=bbYj=˜=X= •gT@=gTS=m@
 13. 00‰= j&^$$œ&'()*+,&-¢2œ445ILII1L5I15%05%L ŽEF:_y+,bk+@,FI†Fm G
 14. ‘0)EF . C7?@:A=8
 15. G:,D,‹=!- Oe‰e žOž‰g=e‰™=R¡>]‰ž>>= ;
 16. )$}o~. \&^L_5$&¢‹5$&'()*+,&-¢0%5%542L5 %4%154512%4054š2Lœa".4L€L2!00%2!4L%œ^L/J‡ #$9m)>)}o~!-m-Ž.#$mC)}o~!-#!$ KL%L5215I%1-aC;:@D:EA
 17. g+@,bx+,“D+@,lyl,vbyl,+7B,vbyl,+b;,hij5,Aby:,:^7|"!>I
 18. ¢!tL$4¢`510L2"5!2J‡KL%L52`5I%15ª1& b;03
 19. 0.03!"9m)>)}o~!-m- e??7SD;@DP=:DG=eSG@;@DP=–]6Hee=XYZ—= «&#0¦œ†5&'()*¬,&-¢II1L45I15%05%L4512 ŽFž
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=31

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2