Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu dao động của ô tô khách có sử dụng hệ thống treo khí nén

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
7
lượt xem
2
download

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu dao động của ô tô khách có sử dụng hệ thống treo khí nén

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu đánh giá dao động ô tô khách sử dụng hệ thống treo khí nén thông qua chỉ tiêu êm dịu và an toàn chuyển động phục vụ cho công tác thiết kế, chế tạo cũng như khai thác ô tô khách sử dụng hệ thống treo khí nén được sản xuất, lắp ráp ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu dao động của ô tô khách có sử dụng hệ thống treo khí nén

MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> i<br /> g h<br /> g ghi<br /> i N<br /> g<br /> g<br /> h i h<br /> i<br /> h hi<br /> g<br /> i gi h g h g g g<br /> g<br /> ở<br /> g Nhiề<br /> i ờ g ó h<br /> g<br /> ờ g<br /> ố<br /> h<br /> h h<br /> ử dụ g Thê<br /> hí h<br /> h hỗ<br /> ủ Nh<br /> hiề<br /> i<br /> ã<br /> g<br /> ặ bi<br /> i<br /> h h ỡ<br /> hụ ụ<br /> ế<br /> ờ gd i<br /> hụ ụ d ị h<br /> b ý hụ ụ ậ i<br /> g<br /> g<br /> hố g e hí é hi<br /> g<br /> ử dụ g<br /> g ối hổi biế ê<br /> h h<br /> b ý<br /> d ó hữ g í h ă g<br /> i h<br /> i h hố g e<br /> i hí T<br /> hiê ở i N<br /> g<br /> ă gầ<br /> ề ử dụ g<br /> h h ờ g d i ó h hố g e hí é<br /> i<br /> ố<br /> ề h<br /> ị h ề í h<br /> í h ổ ị h hi<br /> h<br /> g ê<br /> ờ g<br /> dố ầ h i e<br /> é<br /> ử dụ g ố h hố g<br /> ê<br /> ở<br /> g<br /> ầ ó<br /> g<br /> h ghiê<br /> h<br /> Nghiê<br /> gi i h<br /> i<br /> g<br /> h<br /> g ủ h hố g e hí é<br /> g h<br /> b hậ h<br /> g<br /> g ê ầ ề ê dị<br /> í h<br /> h<br /> g<br /> ầ hiế<br /> D ậ<br /> i<br /> ặ<br /> ề “Nghiên cứu dao động của ô tô khách có sử dụng hệ thống treo khí nén”<br /> h<br /> g ghiê<br /> ó ý gh h<br /> i<br /> ầ hiế ở i N hi<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Nghiê<br /> h gi d<br /> g<br /> h h ử dụ g h hố g e hí é h g q<br /> hỉ iê ê<br /> dị<br /> h<br /> g hụ ụ h<br /> g<br /> hiế ế hế<br /> g h h i h<br /> khách ử<br /> dụ g h hố g e hí é<br /> ở i N<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> - ối<br /> g ghiê<br /> ủ ậ<br /> h h ó ử dụ g h hố g e hí é<br /> ở i N<br /> - Ph<br /> i ghiê<br /> ủ ậ<br /> ghiê<br /> ý h ế<br /> h<br /> ghi<br /> ềd<br /> g<br /> h h<br /> ó ử dụ g h hố g e hí é<br /> ở i N<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Ph<br /> g h<br /> ghiê<br /> ủ ậ<br /> ế h giữ ghiê<br /> ý h ế<br /> i h<br /> ghi<br /> - ề ghiê<br /> ý h ế ã<br /> họ<br /> h h<br /> hầ ử<br /> h i hí é ó<br /> h g ób h<br /> hí hụ ê<br /> ở ó<br /> d g<br /> h hd<br /> g h g gi<br /> h h ử dụ g h hố g e hí<br /> é<br /> h<br /> h hd<br /> g bằ g M b - Si<br /> i<br /> h gi<br /> hh ở g ủ<br /> ố h g ố<br /> ế<br /> ử dụ g ế<br /> hỉ iê ề<br /> ê dị h<br /> g<br /> - Sử dụ g ế q<br /> ghiê<br /> h<br /> ghi<br /> i<br /> h g í h hí h<br /> ủ<br /> h h hi<br /> hỉ h<br /> h h ý h ế<br /> g hời<br /> ị h<br /> h g ố ầ<br /> h<br /> h h<br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> * Ý nghĩa khoa học<br /> -L<br /> họ<br /> h h<br /> họ<br /> d g<br /> h h ghiê<br /> g<br /> họ h hố g e<br /> hí é<br /> h hd<br /> g<br /> h h<br /> g h g gi<br /> ó<br /> ế ế ố hi<br /> ế ủ<br /> hí<br /> é<br /> g h hố g e L<br /> họ<br /> hỉ iê<br /> h<br /> h gi<br /> h h ở g ủ h hố g e hí<br /> é ế d<br /> g<br /> -L ậ<br /> ó g gó ghiê<br /> i ề<br /> ố h g ố ế<br /> ử dụ g h hố g e hí é<br /> hh ở g ế d<br /> g<br /> h h<br /> ở i N<br /> Th g q<br /> i<br /> d g<br /> h hd<br /> g<br /> ghiê<br /> ý h ế<br /> ậ<br /> gó hầ h<br /> hi<br /> h<br /> g h<br /> h gi h<br /> hố g e hí é hằ<br /> g<br /> í h ê dị<br /> h<br /> g ủ<br /> h h<br /> ử dụ g<br /> g<br /> * Ý nghĩa thực tiễn<br /> - Kết qu nghiên c u của luận án sẽ góp phần hoàn thi n cho vi c thiết kế, chế t o và s n xu t l p<br /> ráp ô tô khách sử dụng h thống treo khí nén.<br /> - Luận án trình bày m t số ề xu t về sử dụng h thống treo khí nén trên các ô tô khách, giúp các<br /> nhà qu ý ó<br /> ở b h h<br /> q<br /> ịnh về khai thác, sử dụng ô tô khách có h thống treo khí<br /> nén m t cách hi u qu và an toàn.<br /> <br /> 1<br /> <br /> - Luận án có th<br /> c dùng làm tài li u tham kh o cho sinh viên, họ iê h ê g h C hí<br /> ô tô.<br /> 6. Bố cục của luận án<br /> L ậ<br /> g<br /> hữ g hầ<br /> h<br /> g<br /> :<br /> - Chương 1: Tổ g q<br /> ề<br /> ề ghiê<br /> - Chương 2: Thiế ậ<br /> h hd<br /> g<br /> h h ử dụ g h hố g e hí é<br /> - Chương 3: Kh<br /> ế ố hh ở g ế d<br /> g ủ<br /> h h ử dụ g h<br /> hố g<br /> treo khí nén<br /> - Chương 4: Nghiê<br /> h<br /> ghi<br /> - Kết luận và kiến nghị, Phần phụ lục<br /> 7. Đóng góp mới của luận án<br /> Luậ<br /> ã iến hành chuẩn hóa mô hình nghiên c<br /> ng l c học h thống treo khí nén bằng<br /> th c nghi m v i sai số cho phép   10% X<br /> ịnh bằng th c nghi<br /> ờ g ặ í h h<br /> ng<br /> l c họ<br /> hí é T ê<br /> ở<br /> h h e hí é ã<br /> ịnh tiến hành xây d ng mô hình<br /> nghiên c d<br /> ng ô tô khách có sử dụng h thống treo khí nén, trong mô hình có k ến yếu tố<br /> phi tuyến của h thống treo.<br /> Kh<br /> h hd<br /> g<br /> h h<br /> h gi<br /> h h ởng của m t số thông số kết c<br /> ặc<br /> g ủa h thố g e hí é ến các chỉ tiêu êm dịu và an toàn chuy<br /> ng của ô tô khách s n<br /> xu t l p ráp t i Vi t Nam:<br /> -X<br /> ị h<br /> c nh của th tích bình khí phụ ến tính êm dịu và an toàn chuy<br /> ng ô tô. Khi<br /> h thống treo khí nén sử dụng thêm bình khí phụ gi m 11,5% góc nghiêng ngang thân xe v i<br /> í h hí h ầu vào d ng xung, gi m 27,2% v i kích thích d ng ngẫu nhiên.<br /> - Ả h h ởng của áp su t khí nén trong h thố g ến tính êm dịu và an toàn chuy<br /> ng ô tô.<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU<br /> L ậ<br /> ã ghiê<br /> h<br /> í h g h<br /> g ghi<br /> h<br /> g h<br /> i<br /> h hở i N<br /> T hh h<br /> h h ó ử dụ g h hố g e hí é<br /> ề<br /> i h g<br /> q<br /> ó<br /> ị h ụ iê ghiê<br /> ; h<br /> í h<br /> h gi<br /> ghiê<br /> ó iê q<br /> ế h hố g<br /> treo khí nén.<br /> H hố g e ó hầ ử<br /> h i i hí é g i là hệ thống treo khí nén g<br /> g<br /> d g<br /> hổ biế ê<br /> i<br /> h h ỡ<br /> D ó í h<br /> i<br /> ề í h ê dị h<br /> g<br /> h hố g e hí é hi<br /> ã dầ<br /> h hế h hố g e ử dụ g hầ ử<br /> h i<br /> i<br /> i h : hí<br /> h ặ h h<br /> Phầ ử<br /> h i hí é ủ h hố g ó h ă g h<br /> ổi<br /> g hờ<br /> ặ í h hị<br /> é ủ h g hí<br /> g bầ h<br /> ó h<br /> dụ g i<br /> g iề hi h ặ b<br /> g<br /> h<br /> ổi<br /> g h h<br /> i<br /> hế<br /> h<br /> g<br /> Q<br /> hi<br /> ề<br /> g<br /> h ghiê<br /> g<br /> g i<br /> h h<br /> ghiê<br /> d<br /> g<br /> h h ó ử dụ g h hố g e hí é ở<br /> g<br /> hi<br /> gd g iở<br /> ố ghiê<br /> ý<br /> h ế<br /> g bố q<br /> b ib<br /> ậ ă h<br /> ỹ h<br /> g ghiê<br /> ý h ế ế h<br /> i<br /> hí ghi<br /> i<br /> h g h<br /> h hd<br /> g<br /> h h ó ử dụ g h hố g e hí é ở<br /> g<br /> g h<br /> g ở Kế q<br /> ghiê<br /> ó h ử dụ g<br /> i i<br /> h<br /> h<br /> h i hiế<br /> ế hế<br /> ử dụ g h hố g e hí é h<br /> h hở<br /> g<br /> Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án<br /> Tê<br /> ở h<br /> í h h h h ghiê<br /> g<br /> ê hế gi i<br /> g h<br /> ụ í h ối<br /> g h<br /> i ghiê<br /> ã<br /> h ị h Nhi<br /> ụ ặ<br /> ối i ậ<br /> :<br /> -L<br /> họ<br /> h h<br /> họ<br /> hỏ g hầ ử<br /> h i hí é h hố g e<br /> ị h ặ í h<br /> h<br /> g<br /> họ<br /> hí é<br /> - Nghiê<br /> d g<br /> h hd<br /> g<br /> h h ó ử dụ g h hố g e hí é<br /> g<br /> h g gi<br /> g<br /> h h ó<br /> ế ế ố hi<br /> ế ủ<br /> hí é T ê<br /> ở<br /> h hd<br /> g ã<br /> d g ghiê<br /> g dụ g hầ<br /> ề M b - Si<br /> i<br /> hỏ g d<br /> g ủa ô tô<br /> h h<br /> g h g gi<br /> h h<br /> h hé ghiê<br /> g hời<br /> ặ<br /> g<br /> g<br /> họ<br /> ủ<br /> ềd<br /> g<br /> g iề i<br /> h<br /> g hẳ g<br /> h gi<br /> hh ở g ủ<br /> ế ố hi<br /> 2<br /> <br /> ế<br /> g h hố g e ế d<br /> g<br /> h<br /> g ủ<br /> Tê<br /> ở ó<br /> ố h ế<br /> h i<br /> ử dụ g<br /> h h ó h hố g e hí é<br /> - Nghiê<br /> hh ở g ủ<br /> ố h g ố ế<br /> h hố g e hí é ế d<br /> h h<br /> i i N<br /> h gi<br /> i ậ<br /> ế q<br /> ghiê<br /> ý h ế bằ g i<br /> h i ế q<br /> q<br /> ó h ẩ hó<br /> i<br /> h h ý h ế ã<br /> d g<br /> ị h<br /> ố h g ố ầ<br /> hình.<br /> Giới hạn của đề tài.<br /> -T g h<br /> hổ ậ<br /> hỉ ghiê<br /> hh ở g ủ<br /> h g ố ế<br /> ặ<br /> hí é<br /> g h hố g e ế d<br /> g<br /> h h<br /> - Ch<br /> ghiê<br /> hh ở g ậ i<br /> hế<br /> hi iế<br /> g h hố g e hí<br /> g<br /> - C hí ghi<br /> ậ<br /> g<br /> ị h ặ í h h<br /> g<br /> họ<br /> hí é d<br /> h h<br /> g<br /> ử dụ g ở i N<br /> ị h<br /> ố h g ố i<br /> h g<br /> h<br /> ã<br /> d g<br /> <br /> ề<br /> g<br /> hí ghi<br /> h<br /> g ủ<br /> é<br /> <br /> ế d<br /> <br /> g ê<br /> h ý h ế<br /> <br /> CHƢƠNG 2. THIẾT LẬP MÔ HÌNH DAO ĐỘNG Ô TÔ KHÁCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG<br /> TREO KHÍ NÉN<br /> L ậ<br /> hb<br /> ở ý h ế ề h<br /> hí L<br /> họ<br /> h h<br /> họ<br /> d g<br /> h h<br /> g<br /> họ hầ ử<br /> h i hí é Kh<br /> hh ở g ủ<br /> h g ố ế<br /> ế ặ í h<br /> g<br /> họ ủ hầ ử<br /> h i hí é X d g<br /> h hd<br /> g trong không gian ô tô khách<br /> ó ử dụ g h hố g e hí é<br /> h h ó<br /> ế<br /> hh ở g ủ<br /> ế ố hi<br /> ế L<br /> họ<br /> hỉ iê<br /> h gi í h ê dị<br /> h<br /> g<br /> h h<br /> i i<br /> Nam.<br /> 2.1. Mô hình động lực học của lò xo khí nén<br /> S<br /> h thống e hí é<br /> c th hi<br /> ê<br /> h 2 1 C ở toán họ h<br /> h h ng l c<br /> học h thố g e hí é<br /> ặ í h<br /> h i của lò xo khí nén trong d i tần số làm vi c của ô tô t<br /> (0-20 z [55] ặ í h<br /> h i củ<br /> hí é<br /> g ối ph c t p, phụ thu<br /> q<br /> h ng<br /> l c học và nhi<br /> ng của ch hí C<br /> i<br /> g<br /> họ ặ<br /> g b g m: áp su t, th tích, nhi t<br /> , khối<br /> ng, mậ<br /> ă g<br /> ng củ<br /> hí é 2<br /> g h b h hí hụ 5 (bình khí phụ là<br /> phần tử được nối với lò xo khí nén).<br /> 3<br /> <br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> <br /> 2<br /> 8<br /> <br /> 1<br /> <br /> Hình 2.1. Sơ đồ hệ thống treo khí nén<br /> 1- Cầu xe ; 2- Lò xo khí nén(Ballon); 3-Khung xe (chassi); 4- Đường ống khí; 5- Bình<br /> khí phụ ; 6- Van tải tr ng; 7- Máy nén khí; 8- Bình chứa khí nén<br /> C ở toán học của mô hình h thống treo khí nén phụ thu<br /> q<br /> h ng l c học và<br /> nhi<br /> ng học ph c t p của khí nén bên trong h thố g [55]<br /> nghiên c<br /> ặ í h ng l c học<br /> của lò xo khí nén, có th sử dụng mô hình vậ ý [29] [55]<br /> c gi i thi u trên Hình 2.2. Trong ó:<br /> Vb và pb- Th tích và áp su t tuy<br /> ối của khí nén trong lò xo khí nén; Vr và pr- Th tích và áp su t<br /> tuy<br /> ối của khí nén trong bình khí phụ; As và ls- Tiết di n mặt c t ngang và chiề d i ờng ống<br /> nối lò xo khí nén và bình khí phụ; z -Biến d ng củ<br /> hí é he h<br /> g hẳ g ng; chuy n<br /> ng của khí nén giữa lò xo khí nén và bình khí phụ<br /> ặ<br /> g bằng khối<br /> ng ms và biến<br /> d ng zs; n- Chỉ số biến.<br /> Gọi<br /> b<br /> ầ áp suất tuyệt đối<br /> g h hố g e hí é<br /> p0, khi lò<br /> hí é bị é<br /> 3<br /> <br /> h<br /> <br /> gz ó<br /> h<br /> ổi h í h g<br /> h<br /> ổi<br /> g g ∆pb ∆pr trong lò xo khí<br /> é<br /> b h hí hụ.<br /> T mô hình vật lý Hình 2.2 xây d ng mô hình toán học cho lò xo khí nén GENSYS [29] ,[55]<br /> c th hi<br /> h ê hình 2.3<br /> Fz<br /> <br /> Fz<br /> pa<br /> Fzt<br /> <br /> z<br /> Ae<br /> <br /> z<br /> <br /> zs<br /> ke<br /> <br /> ls<br /> pb ,Vb<br /> <br /> kv<br /> M<br /> <br /> ws<br /> <br /> As<br /> <br /> pr ,Vr<br /> <br /> cw<br /> <br /> mk<br /> <br /> Hình 2.2. Mô hình vật lý lò xo khí nén<br /> Hình 2.3. Mô hình toán h c lò xo khí nén GENSYS<br /> H h<br /> g<br /> h<br /> ng l c học phi tuyến của lò xo khí nén(hệ phương trình có kể đến<br /> chuyển động của khối lượng dòng khí trong hệ thống) hi é ến chiều của vận tốc dòng khí trong<br /> ờng ố g<br /> c viế h<br /> :<br />  Fz   p0  pa  Ae  ke zs  kv  z  ws  ,<br /> <br />  2.29 <br /> <br /> <br />  Mw  kv  z  ws   cw ws sign  ws  .<br /> <br /> <br /> 2.2. Đ c tính đàn h i lò xo khí nén.<br /> c t nh n hồi tĩnh<br /> Khi d<br /> ng, chiều cao bu g<br /> h i biế ổi h ờng xuyên, dẫn t i h<br /> ổi giá trị di n tích<br /> làm vi c và th tích của bu g<br /> h i. C hai giá trị này chịu h h ởng của kết c u bu g<br /> h i<br /> (hình d ng củ i<br /> Khi h<br /> ổi th tích dẫn t i h<br /> ổi áp su t trong bu g<br /> h i, theo mô<br /> h h Ge<br /> ã<br /> d ng (2.29<br /> c g h ủ<br /> hí é<br /> hi h h h i ờng h p phụ<br /> thu c vào tần số làm vi c của h thống: Vùng làm vi c ở tần số cao và tần số th p. Khi tiến hành<br /> é<br /> h<br /> hí é<br /> c g hK<br /> ị h h<br /> [55]:<br /> 2<br /> p0 Ae n<br /> dA<br /> Kt <br />  pb e<br /> Vb0  Vr 0<br /> dz<br /> <br />  2.30 <br /> <br /> Trong bi u th c (2.30<br /> c g h ủa lò xo khí nén g<br /> c g h<br /> g ng áp su t p0 ban<br /> ầ<br /> c gd h<br /> ổi th tích Vb là h<br /> ổi áp su ∆pb trong lò xo khí nén. Th tích khí<br /> é<br /> g<br /> hí é h<br /> ổi do có dịch chuy n z là: Vb= Vb0 - Aez.<br /> T i trọng Fz ặt lên bu g<br /> h i ở chiều cao làm vi c (z) và di n tích<br /> hời Ae:<br /> Fz= Ae (pb- pa)<br />  V  n<br /> <br /> <br /> <br /> Vbn0<br /> p 0  p a  Ae<br /> Fz =  b 0  p0  pa  Ae = <br /> (2.33)<br /> n<br /> <br /> <br /> (Vb 0  Ae z )<br />  Vb <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -3 3<br /> -2 2<br /> L a chọn thông số cho lò xo khí nén: Vb0=28.10 m ; Ae=4,8.10 m ; n=1,4 cho áp su<br /> p0= 400; 500; 600 kPa. Kết qu h<br /> c trên Hình 2.4.<br /> <br /> 4<br /> <br /> h<br /> <br /> ổi<br /> <br /> Hình 2.4. Đặc tính tĩnh lò xo khí nén<br /> c t nh ộng lực học lò xo khí nén.<br /> ặ í h<br /> g<br /> họ ủ<br /> hí é<br /> g<br /> g<br /> họ Kd<br /> bằ g q<br /> dụ g ê<br /> hí é<br /> dị h h<br /> zở<br /> ầ ố í h hí h ầ<br /> h<br /> h<br /> ủ<br /> g<br /> g<br /> họ<br /> ị h bằ g ỷ ố giữ gi ị<br /> gb hb h h<br /> g ủ<br /> Fz gi ị<br /> gb hb h h<br /> g ủ dị h h<br /> z he<br /> g h :<br /> Kd <br /> <br /> 1T 2<br />  Fz  t  dt<br /> T0<br /> 1T 2<br />  z  t  dt<br /> T0<br /> <br /> Ch í h hí h ầ<br /> ng l c họ<br /> hí é<br /> <br /> ;<br /> <br /> z  t   zmax sin t   zmax sin  2 ft  .<br /> <br /> ủa mô hình khi nén ở<br /> ê Hình 2.5<br /> <br /> ầ<br /> <br /> ố h<br /> <br /> h giữ<br /> i ọ g<br /> <br />  2.35<br /> h<br /> <br /> h<br /> <br /> ờ g ặ<br /> <br /> í h<br /> <br /> Hình 2.5. Đặc tính động lực h c lò xo khí nén<br /> <br /> 2.3. Mô hình dao động ô tô khách với hệ thống treo khí nén.<br /> c giả thi t khi<br /> ựng<br /> h nh:<br /> gi n trong quá trình nghiên c<br /> h hd<br /> ng<br /> củ<br /> h h<br /> g h g gi<br /> c xây d ng d<br /> ê<br /> gi hiế<br /> :<br /> Bỏ qua h h ởng của các ngu d<br /> ng t ê<br /> h<br /> g<br /> h thống truyền l c; Thân<br /> xe c ng tuy ối có khối<br /> ng ms và mô men quán tính khối<br /> ng theo các trục Jx và Jy; Cụm cầu<br /> b h e<br /> g<br /> e<br /> h<br /> t vật r n có khối<br /> ng mu và mô men quán tính khối<br /> ng Ju;<br /> Ghế g ời lái<br /> h hh<br /> h<br /> h hố g e g m phần tử<br /> h i kd và gi m ch n cd.<br /> Ng ời lái và ghế ng i<br /> e<br /> h<br /> t ch<br /> i m có khối<br /> ng md chỉ d<br /> g he h<br /> g<br /> thẳ g<br /> g; C b h e ó<br /> c ng ku<br /> iế<br /> i ặ<br /> ờ g<br /> g q rình chuy<br /> ng, bỏ<br /> qua h số c n của lốp; Khối<br /> ng của thân xe và các cầu phân bố ối x g q<br /> ặ hẳ g ối x ng<br /> v i trụ dọ ủ<br /> ; Mặ<br /> ờng không biến d ng, tiếp xúc bánh xe v i mặ<br /> ờng là tiế<br /> i m;<br /> Khối<br /> g<br /> e<br /> h g<br /> c treo liên kết qua h thống treo bao g m lò xo khí nén theo mô<br /> hình Gensys và gi m ch n có h số c<br /> h g ổi;<br /> H h<br /> g<br /> hd<br /> ng mô hình 1/4 ô tô v i h thống treo khí nén:<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản