intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
34
lượt xem
3
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam; đề xuất các giải pháp cơ bản phát triển tư duy lý luận của họ, đáp ứng yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

 1. 1 MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu khái quát về luận án Đề  tài  “Phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên   Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”  là công trình nghiên cứu  khoa học độc lập của tác giả, được thực hiện dưới sự hướng dẫn   của tập thể  các nhà khoa học, tư  vấn của các chuyên gia trong và  ngoài quân đội. Phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên Quân đội  nhân dân Việt Nam trong điều kiện hiện nay là một vấn đề  lớn và  khó. Để thực hiện đề tài này, tác giả đã dựa trên cơ sở thế giới quan,  phương pháp luận khoa học của chủ  nghĩa Mác ­ Lênin, tư  tưởng  Hồ  Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về  công  tác cán bộ, về  bản chất, vai trò của tư  duy lý luận; dựa trên kết   quả điều tra, khảo sát thực tế ở một số đơn vị chủ lực; đồng thời,   kế  thừa có chọn lọc kết quả  nghiên cứu của một số  công trình  khoa học trong và ngoài nước có liên quan.  Nội dung của luận án thể  hiện qua 3 chương. Chương thứ  nhất, tác giả  trình bày thực chất và đặc điểm phát triển tư  duy lý  luận của đội ngũ chính trị viên. Chương thứ hai, khảo sát, đánh giá   thực trạng, phân tích, làm rõ những yếu tố tác động và vấn đề đặt   ra đối với phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ này. Từ  kết quả  nghiên cứu của chương 1, chương 2; trong chương 3, tác giả  đề  xuất một số giải pháp cơ bản phát triển tư duy lý luận của đội ngũ  chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. 2. Lý do lựa chọn đề tài luận án Tư duy lý luận có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát  triển phẩm chất, nhân cách và quyết định hiệu quả  hoạt động thực   tiễn của con người. Khẳng định giá trị và ý nghĩa to lớn của tư duy   lý luận, Ph.Ăngghen cho rằng: “…Một dân tộc muốn đứng vững trên  đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận” [1, tr.   489].
 2. 2 Nghị  quyết  số  769­NQ/QUTW  của Quân  ủy Trung  ương  về  “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013 ­ 2020 và những năm tiếp   theo” khẳng định, để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, bên   cạnh yêu cầu về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, mỗi cán  bộ phải có trình độ tư duy lý luận, phương pháp, tác phong công tác  tốt, năng lực hoạt động thực tiễn, tự lực, chủ động, sáng tạo và hiệu   quả; có khả năng xử lý những vấn đề  phức tạp nảy sinh trong thực   tiễn.  Đội ngũ chính trị  viên  là những người chủ  trì về  chính trị,  đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị ở phân đội;  giữ vai trò  chủ  chốt trong lãnh đạo, chỉ   đạo việc xây dựng phân đội vững  mạnh về  chính trị, góp phần quan trọng vào sự  nghiệp xây dựng  quân đội  nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng b ước  hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ  nghĩa.   Nhiệm vụ đó đòi hỏi đội ngũ chính trị viên không những phải kiên  định, vững vàng, nhạy bén về  chính trị, mà còn phải có tư  duy lý   luận khoa học để nhận dạng nhanh, đưa ra quyết định kịp thời, tính  chính  xác cao,  định hướng  mọi  hoạt  động  của  đơn  vị  với  chất   lượng, hiệu quả cao nhất.  Thực tiễn hơn 70 năm xây dựng quân đội, nhất là kết quả 10  năm thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị đã chỉ ra rằng, tư  duy lý luận của đội ngũ chính trị viên đã có bước phát triển, nhờ đó   đội ngũ này ngày càng tiến bộ, trưởng thành. Tuy nhiên, so với yêu  cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ  Tổ  quốc trong tình hình   mới thì tư duy lý luận của một bộ phận chính trị viên còn có những   hạn chế, bất cập, cần khắc phục. Đó là sự thiếu hụt về hệ thống tri   thức khoa học; sự vận dụng lý luận vào thực tiễn và  ứng xử  chưa   hiệu quả trước những tình huống phức tạp về chính trị, quân sự còn   hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của người chủ trì về chính   trị ở phân đội. Ở một số đơn vị, việc bồi dưỡng, phát triển tư duy lý   luận của đội ngũ chính trị viên chưa được coi trọng đúng mức. Nhận 
 3. 3 thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, chỉ huy về  sự  cần thiết phải phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên  chưa đầy đủ, chưa sâu sắc. Nội dung, hình thức, phương pháp, biện  pháp phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên chưa phù  hợp;  ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả  lãnh đạo, chỉ  đạo hoạt   động xây dựng Đảng, công tác đảng, công tác chính trị ở các đơn vị  và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ hiện nay.  Tình hình đó đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu một cách cơ bản, có  hệ thống việc“Phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên   Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”. Đây là vấn đề  có ý nghĩa  lý luận, thực tiễn thiết thực, vừa cấp bách vừa cơ bản, lâu dài. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  * Mục đích: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển tư duy lý  luận của đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam; trên cơ  sở đó, đề xuất các giải pháp cơ bản phát triển tư duy lý luận của họ,  đáp ứng yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ được giao. * Nhiệm vụ: Làm rõ quan niệm và đặc điểm phát triển tư duy lý luận của  đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam. Đánh giá thực trạng và luận giải một số vấn đề đặt ra cần  giải quyết trong phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên  Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp cơ bản phát triển tư duy lý luận  của đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  * Đối tượng nghiên cứu: Quá trình phát triển tư duy lý luận  của đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam. * Phạm vi nghiên cứu: Những vấn đề  lý luận và thực tiễn  phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên Quân đội nhân  dân Việt Nam đang công tác ở một số đơn vị chủ lực, trực tiếp làm  
 4. 4 nhiệm vụ  huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu  ở  khu vực phía Bắc;  thời gian sử dụng tài liệu, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu có  liên quan đến luận án chủ yếu từ năm 2009 đến nay. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu Luận án được thực hiện trên cơ sở những quan điểm cơ bản  của chủ nghĩa Mác ­ Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của  Đảng Cộng sản Việt Nam về  công tác cán bộ, về  vai trò của tư  duy lý luận trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn của  đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.  Luận án sử  dụng các tài liệu, số  liệu điều tra, khảo sát của  một số cơ  quan, đơn vị, qua tổng hợp, thống kê, báo cáo tổng kết   hằng năm.  Trên cơ  sở  phương pháp luận của chủ  nghĩa duy vật  biện chứng và duy vật lịch sử, luận án sử  dụng một số  phương   pháp nghiên cứu như: phân tích và tổng hợp, hệ thống và cấu trúc,  lôgíc và lịch sử, phương pháp chuyên gia, điều tra xã hội học… 6. Những đóng góp mới của luận án Góp phần làm rõ quan niệm và đặc điểm phát triển tư duy lý   luận của đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam.  Đề  xuất các giải pháp cơ  bản phát triển tư  duy lý luận của   đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. 7. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của luận án Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp luận cứ  khoa học cho việc phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.   Luận án có thể  sử  dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy và học  tập ở các học viện, nhà trường và các đơn vị trong toàn quân. 8. Kết cấu của đề tài luận án  Luận án gồm: Mở  đầu, tổng quan về  vấn đề  nghiên cứu, 3  chương (7 tiết), kết luận, danh mục công trình khoa học của tác  giả  đã công bố  có liên quan đến đề  tài luận án, danh mục tài liệu   tham khảo và phụ lục. 
 5. 5 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN  ĐẾN ĐỀ TÀI PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA ĐỘI  NGŨ CHÍNH TRỊ VIÊN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM  HIỆN NAY 1. Nhóm công trình nghiên cứu về tư duy lý luận và phát   triển tư duy lý luận của người cán bộ 1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về tư duy lý luận Công trình  “Tư  duy hoàn hảo và tự  học cách tư  duy”   của  Edward De Bono, Tuấn Anh dịch, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội,  2005.  “Tư  duy triết học về  nghiên cứu lý luận quân sự” của  Lý  Tiểu   Quân   và   Vương   Vĩnh   Bình,  Tạp   chí   Quân   sự   hiện   đại   12/1997, Người dịch: Minh Hào (Trung tâm Thông tin Khoa học,   Công nghệ và Môi trường ­ Bộ Quốc Phòng, tháng 5 ­ 1998). “Tư  duy lý luận của Đảng ta về đổi mới công tác giáo dục quốc phòng   trong tình hình hiện nay”  của Nguyễn Bá Dương,  Nxb Chính trị  quốc gia, Hà Nội, 2010.  “Phát triển năng lực tư  duy lý luận của   chính uỷ trung đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”   của  Nguyễn Văn Dũng,  Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội,  2012.  “Nâng cao năng lực tư  duy lý luận cho cán bộ  giảng dạy lý luận  
 6. 6 Mác ­ Lênin ở các trường chính trị tỉnh”, Luận án Tiến sĩ Triết học  của Nguyễn Đình Trãi, Hà Nội, 2000. “Nâng cao năng lực tư duy lý   luận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh Lạng Sơn hiện   nay”, Luận án Tiến sĩ Triết học của Nguyễn Đức Quyền, Hà Nội,  2010.  “Bệnh kinh nghiệm chủ  nghĩa  ở  đội ngũ cán bộ  nước ta   trong quá trình xây dựng chủ  nghĩa xã hội”, Luận án Phó Tiến sĩ  Triết học của Trần Văn Phòng, Hà Nội, 1994. “Góp thêm một vài  suy nghĩ về lý luận nhận thức biện chứng duy vật” của Bùi Thanh  Quất, Tạp chí Triết học, số 11/2010… đã làm rõ quan niệm, vị trí,   vai trò của tư duy lý luận đối với con người nói chung, đội ngũ cán  bộ, đảng viên ở nước ta nói riêng. 1.2. Nhóm  công trình nghiên cứu về  phát triển tư  duy lý   luận của người cán bộ Bài viết “Phát triển tư duy lý luận là mệnh lệnh cuộc sống”,  của  Phạm Văn Nhuận,  Báo Quân đội nhân dân, ngày 28/11/2010.  “Muốn phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận cần đánh giá đúng tinh hoa  tinh thần của các thời đại trước”   của  Đinh Ngọc Thạch,  trong sách  “Nửa thế kỷ nghiên cứu và giảng dạy Triết học ở Việt Nam”,  Hà Nội,  2004. “Tích cực hóa tư  duy khoa học của đội ngũ cán bộ  nghiên   cứu  ở  Học viện Chính trị  hiện nay,  Đề  tài cấp Viện của tập thể  tác giả Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự, Hà Nội, 2013…  đã phân tích, luận giải, đánh giá một cách đúng đắn về   tầm quan  trọng của phát triển tư  duy lý luận đối với việc phát triển phẩm   chất, nhân cách và quyết định hiệu quả hoạt động  thực tiễn của con  người nói chung, đội ngũ cán bộ quân đội nói riêng.  2. Nhóm công trình nghiên cứu về  đội ngũ chính trị  viên  và phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên Quân   đội nhân dân Việt Nam 2.1. Nhóm công trình nghiên cứu về đội ngũ chính trị viên  Bài viết  “Tư  tưởng Hồ  Chí Minh về  người  chính trị  viên  trong Quân đội nhân dân Việt Nam” của Phạm Đình Nhịn, Tạp chí   Giáo dục lý luận chính trị  quân sự, số  1/2006. “Đổi mới phong 
 7. 7 cách làm việc của chính  ủy, chính trị  viên theo tư  tưởng Hồ  Chí  Minh” của Phan Trọng Hào,  Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị   quân sự, số 2/2014. “Thư Bác Hồ gửi Hội nghị Chính trị viên và tư   cách chính trị viên của “Bộ đội Cụ Hồ” của Phùng Văn Thiết, Nxb  Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2013. “Vị trí, vai trò của chính trị viên   theo tinh thần “Thư gửi Hội nghị Chính trị viên” của Chủ tịch Hồ   Chí Minh”  của Nguyễn Minh Khải, Nxb Quân đội nhân dân, Hà  Nội, 2013. Bồi dưỡng nhân cách chính trị  viên cho đội ngũ cán bộ   chính trị cấp phân đội hiện nay của tập thể tác giả Viện Khoa học  Xã hội Nhân văn quân sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2009.  “Vị  thế  của đội ngũ chính trị  viên trong Quân đội nhân dân Việt   Nam hiện nay”, Báo cáo tổng kết đề  tài của tập thể  tác giả Viện  Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự,  Hà Nội, 2010... đã phân tích,  luận giải vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ của người chính trị viên  Quân đội nhân dân Việt Nam. 2.2. Nhóm công trình nghiên cứu về  phát triển tư  duy lý   luận của đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam Bài viết “Phát triển tư duy lý luận của học viên đào tạo chính   ủy, chính trị viên” của Lê Hồng Quang, trong sách “Nâng cao chất   lượng đào tạo chính  ủy, chính trị  viên trong thời kỳ  mới”,   Nxb  Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2007. “Nâng cao chất lượng đào tạo   chính ủy, chính trị viên đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ  Tổ quốc thời kỳ mới” của Lê Minh Vụ, trong sách  “Nâng cao chất   lượng đào tạo chính  ủy, chính trị  viên trong thời kỳ  mới”,   Nxb  Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2007. Công trình   Bồi dưỡng năng lực   công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên ở các đơn vị   huấn luyện chiến đấu trong quân đội ta hiện nay  của tập thể tác giả  Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà   Nội, 2006.  “Quan hệ  giữa phát triển tư  duy lý luận và nâng cao   năng lực thực tiễn của chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam   hiện nay”, Luận án Tiến sĩ Triết học của Trần Hậu Tân, Hà Nội,   2013. “Xây dựng đội ngũ cán bộ  chính trị phân đội của Quân đội   nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay theo tư  tưởng Hồ  
 8. 8 Chí Minh”, Luận án Tiến sĩ Khoa học Lịch sử của Nguyễn Quang   Phát,  Hà  Nội,  2001.  Nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ   chính uỷ, chính trị  viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện   nay, Nguyễn Tiến Quốc (Chủ  biên), Nxb Quân đội nhân dân, Hà  Nội, 2011. “Biện chứng của quá trình phát triển nhân cách người   sĩ quan chính trị cấp phân đội Quân đội nhân dân Việt Nam”, Luận  án Tiến sĩ Triết học của Đào Huy Tín, Hà Nội, 2000… đã phân  tích, làm sáng tỏ vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển tư duy  lý luận của đội ngũ chính trị  viên trong xây dựng quân đội vững   mạnh về chính trị hiện nay. Những nội dung cơ  bản của các công trình nghiên cứu nêu  trên là cơ sở quan trọng để tác giả luận án tiếp thu, kế thừa và làm   sâu sắc thêm đặc điểm, vai trò phát triển tư  duy lý luận của đội  ngũ chính trị viên hiện nay. 3. Khái quát kết quả nghiên cứu của công trình khoa học đã  công bố và những vấn đề đặt ra luận án tiếp tục giải quyết 3.1. Khái quát kết quả nghiên cứu của công trình khoa học   đã công bố Một là,  các tác giả  đã đề  cập, phân tích và luận giải quan   niệm về tư duy lý luận, phát triển tư duy lý luận của người cán bộ  theo những góc độ  tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu khác  nhau; song cơ bản thống nhất, khẳng định vai trò, tầm quan trọng   của việc phát triển tư duy lý luận đối với người cán bộ. Đặc biệt,   có một số công trình đã khái quát các khái niệm “tư duy lý luận của   Đảng ta”, “tư duy lý luận của cán bộ, đảng viên”, “tư  duy lý luận   của sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam”... Hai là, các công trình đã phân tích và luận giải vai trò tư duy  lý luận đối với sự  phát triển phẩm chất, nhân cách, quyết định  hiệu quả hoạt động thực tiễn của con người. Trong đó, phần lớn  các tác giả  đã xem xét tư  duy lý luận như  là điều kiện “cần và  đủ” của người cán bộ  trong lãnh đạo, chỉ  đạo hoạt động thực 
 9. 9 tiễn quân sự. Do vậy, phát triển tư  duy lý luận là việc làm quan   trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Ba là, các tác giả  đã luận giải khá sâu sắc cơ  sở  lý luận và   thực tiễn của việc phát triển tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ, sĩ  quan. Đồng thời, chỉ  ra những thuận lợi và khó khăn, thời cơ  và  thách thức của việc phát triển tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ,   sĩ quan hiện nay. Theo đó, những khó khăn, thách thức mà việc   phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ này gặp phải có nguyên  nhân khách quan và chủ quan... Trong đó có nguyên nhân xem nhẹ,   đơn giản hóa vai trò của việc phát triển tư duy lý luận  ở  một số  cán bộ, đảng viên hiện nay. Bốn là,  những công trình nghiên cứu nêu trên đã  khái quát,  luận giải, làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chính trị viên trong sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc. Các tác giả  đã khẳng định  một cách nhất quán rằng, đội ngũ chính trị viên là một bộ phận ưu  tú của đội ngũ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam, là “sức mạnh  tinh thần”, “linh hồn” của đơn vị; giữ  vai trò đặc biệt quan trọng  và có những đóng góp xứng đáng trong quá trình xây dựng, chiến  đấu và trưởng thành của Quân đội ta, thắng lợi của sự nghiệp xây  dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Không chỉ dừng   lại  ở lý luận, các tác giả  còn xác định những yêu cầu và đề  ra các  giải pháp cơ bản để phát triển tư duy lý luận, nâng tầm cao trí tuệ,  vị  thế, uy tín của đội ngũ chính trị  viên trong giai đoạn mới của   cách mạng.  Những kết quả của các công trình trên được tác giả  luận án  kế thừa, tiếp thu và làm sâu sắc thêm quan niệm về tư duy lý luận  của đội ngũ chính trị viên, thực chất và đặc điểm phát triển tư duy  lý luận của đội ngũ chính trị  viên Quân đội nhân dân Việt Nam  hiện nay. 3.2. Những vấn đề  đặt ra trong luận án cần tiếp tục giải   quyết
 10. 10 Về lý luận, phát triển tư duy lý luận trong điều kiện mới tuy   đã được đề  cập khá nhiều, nhưng thực chất phát triển tư  duy lý   luận và những nhân tố  quy định, chi phối quá trình phát triển này  chưa được luận giải thấu đáo. Đặc biệt, việc phát triển tư  duy lý  luận của một đối tượng đặc thù là đội ngũ chính trị viên Quân đội  nhân dân Việt Nam chưa được luận chứng một cách sâu sắc. Do  vậy, vấn đề   đặt ra trong luận án cần tiếp tục giải quyết chính là  làm rõ thực chất và đặc điểm phát triển tư duy lý luận của đội ngũ  chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam. Về  thực tiễn, bằng sự  khái  quát hóa  và sử  dụng phương   pháp nghiên cứu tổng kết lịch sử, cơ  sở  thực tiễn phát triển tư  duy lý luận hiện nay đã được đề  cập khá sâu sắc. Tuy nhiên, để  làm   rõ   cơ   sở   thực  tiễn  phát   triển  tư   duy  lý   luận  của   một   đối  tượng cụ  thể  là chính trị  viên, không chỉ  sử  dụng một phương   pháp nào đó, mà cần sử  dụng tổng hợp các phương pháp; trong   đó, trọng tâm là các phương pháp: phân tích và tổng hợp, tổng kết   thực tiễn, điều tra xã hội học và nghiên cứu dự  báo... Chỉ  như  vậy, chúng ta mới có căn cứ  đánh giá một cách khách quan, toàn  diện, chính xác thực trạng, đồng thời chỉ  ra được những vấn đề  đặt ra cần phải giải quyết trong phát triển tư duy lý luận của đội   ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Về giải pháp, để  quá trình phát triển tư duy lý luận đạt chất   lượng và hiệu quả, không chỉ dừng lại ở cơ sở lý luận và thực tiễn  hay những yêu cầu cơ  bản. Trái lại, trên cơ  sở  những định hướng  mang tính khoa học của lý luận và thực tiễn, cụ thể hóa thành những   giải pháp và hệ  thống các biện pháp mang tính khả  thi, phù hợp.   Theo đó, đề  xuất và luận giải hệ thống những giải pháp phát triển  tư  duy lý luận của một đối tượng đặc thù chính trị  viên Quân đội   nhân dân Việt Nam hiện nay là một trong những vấn đề cơ bản đặt   ra cho luận án cần giải đáp một cách thỏa đáng. Những vấn đề  đặt ra trên đây là cơ  sở  trực tiếp để  tác giả  tiếp tục đi sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ trong đề tài luận án.   Chương 1
 11. 11 THỰC CHẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN  TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA ĐỘI NGŨ CHÍNH TRỊ VIÊN  QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 1.1.   Thực   chất   phát   triển   tư   duy  lý   luận  của  đội   ngũ  chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam   1.1.1. Tư  duy lý luận và tư  duy lý luận của đội ngũ chính   trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam  * Tư duy lý luận Trong hoạt động thực tiễn, con người phải trải qua một quá  trình tư duy hết sức phức tạp. Triết học Mác ­ Lênin khẳng định,  tư  duy là sản phẩm cấp cao của một dạng vật chất hữu cơ  đặc  biệt là bộ  óc người. Ph.Ăngghen nhấn mạnh: “Nếu người ta đặt  câu hỏi rằng tư duy và ý thức là gì, chúng từ đâu đến, thì người ta  sẽ thấy rằng chúng là sản phẩm của bộ óc người”. Có thể quan niệm: Tư duy là giai đoạn cao của quá trình nhận   thức, phản ánh gián tiếp, khái quát và sáng tạo sự  vật,  hiện tượng   thông qua các khái niệm, phán đoán, suy luận, nhận định, quan điểm,   học thuyết...; có mối liên hệ chặt chẽ với nhận thức và ngôn ngữ. Sự  xuất hiện tư  duy lý luận là một bước nhảy vọt về chất   trong quá trình nhận thức của con người. Tư  duy lý luận là hoạt  động sáng tạo, lấy thực tiễn làm cơ  sở, mà thực tiễn lại có quá  trình lịch sử phát triển của nó, nên mỗi thời đại có những đặc trưng  khác nhau, tư  duy lý luận theo đó, cũng có những nội dung khác  nhau.   Tư   duy  lý   luận  phản  ánh  hiện  thực   khách  quan  bằng  hệ  thống khái niệm, phạm trù, quy luật... đem lại những hiểu biết sâu  sắc về bản chất, những quy luật vận động, phát triển của sự vật,  hiện tượng.  Từ  những phân tích trên, có thể  quan niệm:  tư  duy lý luận là   loại hình tư duy ở cấp độ cao; dựa trên các khái niệm, phạm trù, quy   luật; thông qua phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa để   tìm ra bản chất, quy luật vận  động, phát triển của sự  vật, hiện   tượng; định hướng nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. * Quan niệm về  tư  duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên   Quân đội nhân dân Việt Nam
 12. 12 Đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam là những  cán bộ của Đảng công tác trong lĩnh vực quân sự; được giao nhiệm   vụ  chủ  trì về  chính trị, trực tiếp tiến hành công tác đảng, công tác   chính trị  ở  cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương; quân hàm từ  thiếu úy đến trung tá; hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng   dẫn của đảng ủy, chính ủy, cơ quan chính trị cấp trên và sự lãnh đạo   trực   tiếp   của   đảng   ủy   tiểu   đoàn,   chi   bộ   đại   đội   hoặc   tương   đương.Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và thực tiễn đơn  vị  phân đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ngoài những đặc   điểm chung “là cán bộ của Đảng trong quân đội”, đội ngũ chính trị  viên còn có những đặc điểm riêng về  tính chất nhiệm vụ, điều  kiện   hoạt   động,   trình   độ   học   vấn,   năng   lực,   phương   pháp,   tác   phong công tác, yếu tố  tâm lý, sức khỏe… và tư  duy lý luận của   họ. Từ  sự  phân tích trên, có thể  quan niệm:  Tư  duy lý luận của   đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam là loại hình tư duy   ở cấp độ cao; dựa trên cơ sở các khái niệm, phạm trù, quy luật; thông   qua phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa để tìm ra bản   chất, quy luật hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, giúp chính   trị viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ người chủ trì về chính trị   ở phân đội. Tư   duy   lý   luận   của   đội   ngũ   chính   trị   viên   bao   gồm:   Hệ  thống tri thức khoa học toàn diện, chủ  yếu là hệ  thống tri thức  khoa học Mác ­ Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường  lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, kỷ  luật Quân đội; tri thức công tác đảng, công tác chính trị; tri thức   triết học, lôgíc học... là những tri thức trực tiếp nghiên cứu về tư  duy; phương pháp tư duy biện chứng duy vật; khả năng phân tích,   phát hiện, nắm bắt tình hình thực tiễn  ở phân đội; khả  năng vận   dụng lý luận giải quyết nhiệm vụ thực tiễn đặt ra một cách hiệu   quả; khả  năng tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, bổ sung, phát triển   lý luận... Thông qua các thao tác tư  duy như  phân tích, tổng hợp, khái   quát hóa, trừu tượng hóa để tìm ra bản chất, quy luật hoạt động công  
 13. 13 tác đảng, công tác chính trị, tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên  được hình thành, phát triển.  Nhờ đó, chính trị viên nhận thức và giải  quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình chủ trì về  chính trị  và  tiến hành công tác đảng, công tác chính trị   ở  phân đội ngày càng tốt   hơn.  Tư  duy lý luận của  đội  ngũ chính trị  viên biểu hiện qua   ngôn ngữ và hành động của người chủ trì về chính trị ở phân đội,   trực tiếp giáo dục, rèn luyện bộ đội, gắn bó chặt chẽ  với bộ đội.  Ở  cấp phân đội không có cơ  quan giúp việc nên hoạt động lãnh  đạo, quản lý của chính trị  viên là “miệng nói, tay làm”, trực tiếp   giải quyết mọi công việc. 1.1.2. Quan niệm phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ   chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam  Tác giả quan niệm: Phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính   trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam là tổng hợp các cách thức, biện   pháp tác động một cách hợp quy luật của các chủ thể;  gắn liền với   việc  cập nhật, bổ  sung tri thức khoa học, đẩy mạnh tổng kết thực   tiễn  công tác đảng, công tác chính trị; nâng cao trình độ  lập luận,   giáo dục, thuyết phục bộ đội; đấu tranh phê phán, bác bỏ  các quan   điểm sai trái, thù địch; làm biến đổi về chất các yếu tố cấu thành tư   duy lý luận của họ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, chức trách,   nhiệm vụ được giao. Mục đích phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên   là tạo ra sự biến đổi về chất hệ thống tri thức khoa học toàn diện,   đặc biệt là tri thức công tác đảng, công tác chính trị, tri thức triết   học, lôgíc học... làm cho năng lực và trình độ tư duy lý luận của họ  được nâng lên, đáp  ứng yêu cầu, nhiệm vụ  của  người chủ  trì về  chính trị   ở  phân đội. Đó là một quá trình thống nhất của các hoạt   động: khơi dậy, bồi đắp và kích thích các yếu tố cấu thành tư duy lý  luận. Nói cách khác, phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên là quá trình không ngừng tích lũy tri thức, nâng cao năng lực,   trình độ  nói, viết, diễn thuyết, lập luận, giáo dục, thuyết phục bộ  đội, phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái để  đến một giới hạn nhất  
 14. 14 định tạo ra sự chuyển biến về ngôn ngữ và hành động, tạo nền tảng   giúp họ hoàn thành tốt yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ  thể  phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên  được xác định là lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, các ngành, các  lực lượng. Xét về  tổ  chức quản lý, giáo dục, rèn luyện chính trị  viên thì chủ thể phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên,  trước  hết   là  Đảng,  Nhà   nước,   Quân đội   và  các  tổ   chức  (đảng,  chính quyền, đoàn thể...), cán bộ  lãnh đạo, chỉ  huy cấp trên, đồng  cấp ở đơn vị. Chủ thể trực tiếp là tổ chức đảng, cơ quan chính trị,  chính uỷ, chính trị  viên, người chỉ  huy cấp trên; cấp  ủy, chỉ  huy  cùng cấp; cán bộ, đảng viên, quân nhân trong đơn vị ­ nơi chính trị  viên công tác và tự học tập, tự rèn luyện của chính trị viên.  Nội dung phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên là   sự chuyển biến sâu sắc các yếu tố cấu thành tư duy lý luận; tạo ra   sự  biến đổi về  chất các thao tác tư  duy và các phẩm chất tư  duy  biện chứng duy vật; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn, đúc rút,   khái quát, phát triển lý luận về công tác đảng, công tác chính trị; trình   độ  lập luận, phê phán, bác bỏ  các quan điểm sai trái, phản động;   nâng cao trình độ nói, viết, trình bày, diễn đạt, giáo dục, thuyết phục   cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị… thúc đẩy chính trị viên tiến lên phía  trước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phương thức  tiến hành  thông qua hoạt động đào tạo  ở  nhà  trường và quan trọng nhất là giáo dục, bồi dưỡng  ở các đơn vị  cơ  sở.  Ở  nhà trường, phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên tương lai chủ yếu được thực hiện thông qua quá trình đào tạo,  đó là sự  truyền thụ  tri thức của giảng viên, sự  hướng dẫn, bồi  dưỡng giúp đỡ  của cán bộ  quản lý  ở  nhà trường và các tổ  chức   đảng, đoàn, thông qua các hoạt động ngoại khoá và quá trình thực  hành, thực tập…  Phát triển tư duy lý luận có vai trò đặc biệt quan trọng đối với  việc hoàn thiện phẩm chất, nhân cách và quyết định hiệu quả hoạt  động thực tiễn của đội ngũ chính trị viên. Phát triển tư duy lý luận  giúp chính trị viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người chủ trì về 
 15. 15 chính trị   ở  phân đội, góp phần xây dựng tổ  chức đảng trong sạch  vững mạnh, xây dựng phân đội vững mạnh toàn diện. 1.2.   Đặc   điểm   phát   triển   tư   duy   lý   luận   của   đội   ngũ  chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam  1.2.1. Phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên   phụ  thuộc vào việc cập nhật thông tin, bổ  sung tri thức khoa   học  Xuất phát từ  tầm quan trọng của thông tin, tri thức khoa   học, đặc biệt là tri thức lý luận của triết học, lôgíc học, công tác  đảng, công tác chính trị, tri thức khoa học xã hội và nhân văn; tri  thức khoa học nghệ  thuật quân sự… trực tiếp quyết  định phát   triển tư  duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên. Quá trình  ấy phụ  thuộc vào sự  nắm vững và sử  dụng thành thạo phương pháp tư  duy biện chứng duy vật của chính trị  viên. Nói cách khác, việc  học tập, rèn luyện phương pháp tư duy biện chứng duy vật không  thể tách rời việc tích lũy, bổ sung, cập nhật thông tin, xử lý thông   tin, những thành tựu khoa học khác, đặc biệt là lý luận của  chủ  nghĩa   Mác   ­   Lênin,   t ư   t ưở ng   H ồ   Chí   Minh;   đườ ng   lối,   quan   đi ểm c ủa Đả ng, chính sách, pháp luậ t c ủa Nhà nướ c; tri thức   khoa h ọc xã hội và nhân văn, tri th ức khoa h ọc ngh ệ thu ật quân   sự... Học tập nâng cao trình độ  lý luậ n là vấ n đề  cơ  bả n của  chính tr ị viên;  trực tiếp quyết định chất lượng, hiệu quả phát triển   tư duy lý luận của đội ngũ này. 1.2.2. Phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên   phụ  thuộc vào thực tiễn hoạt động quân sự  và công tác lãnh   đạo, chỉ đạo, tổng kết thực tiễn hoạt động công tác đảng, công   tác chính trị ở phân đội Xuất phát từ quan điểm của chủ  nghĩa Mác ­ Lênin, lý luận   và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng, quy định, tác động qua lại   với nhau; trong đó, thực tiễn là cơ  sở, động lực, mục đích của lý  luận và là tiêu chuẩn để  kiểm tra chân lý; sự  hình thành và phát   triển của lý luận xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của  thực  tiễn; lý luận phải được kiểm nghiệm, được bổ sung và phát triển từ 
 16. 16 thực tiễn. Phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên không   những đòi hỏi chính trị viên tham gia vào hoạt động thực tiễn mà còn  đòi hỏi họ biết tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Chính trị viên   cần nắm vững và luôn luôn “chú trọng đến cuộc sống sinh động,   đến những sự thật chính xác của hiện thực”.  Do vậy, phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ chính trị viên phụ thuộc vào  thực tiễn hoạt  động quân sự  và công tác tổng kết thực tiễn hoạt động công tác  đảng, công tác chính trị ở phân đội. Đây là đặc điểm cơ bản, xuyên  suốt quá trình phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên. 1.2.3. Phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên phụ   thuộc vào tự  học tập, tự  bồi dưỡng, nâng cao trình độ  tri thức,   trình độ ngôn ngữ, phương pháp tư duy  và phát huy năng lực lãnh   đạo, chỉ  đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị  ở  phân   đội Phát   triển  tư   duy  lý  luận  của  đội   ngũ  chính  trị   viên  phụ  thuộc vào  quan  hệ  biện  chứng  giữa các  yếu tố  khách  quan  và   nhân tố  chủ  quan. Trong đó, yếu tố  khách quan giữ  vai trò quyết   định; song, nhân tố  chủ  quan có vai trò quan trọng đối với quá   trình phát triển tư duy lý luận của đội ngũ này. Nhân tố chủ quan  của đội ngũ chính trị viên bao hàm trình độ  tri thức, trình độ  ngôn   ngữ, phương pháp tư  duy, bản lĩnh, thái độ, động cơ  và những   phẩm chất cá nhân quy định kết quả  của việc phát triển tư  duy lý  luận của họ. Sự nhận thức rõ mục đích, yêu cầu của quá trình học  tập, rèn luyện, công tác, tình cảm, động cơ học tập đúng đắn, có ý  chí quyết tâm cao là điều kiện cơ bản để đội ngũ chính trị viên đề  ra kế hoạch, phương pháp học tập, thực hiện chức trách, nhiệm vụ  một cách khoa học; biết cách xử  trí sáng tạo những tình huống  diễn ra, đáp  ứng ngày càng tốt hơn hoạt động lãnh đạo, quản lý  đơn vị, giáo dục bộ đội.  Kết luận chương 1
 17. 17 Tư duy lý luận có vai trò quan trọng đối với phát triển phẩm   chất, nhân cách và quyết định hiệu quả  lãnh đạo, chỉ  đạo hoạt   động thực tiễn của đội ngũ chính trị  viên. Phát triển tư duy lý luận  của đội ngũ chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam là tổng hợp  các cách thức, biện pháp tác động một cách hợp quy luật của các chủ  thể; gắn liền với việc cập nhật, bổ sung tri thức khoa học, đẩy mạnh  tổng kết thực tiễn công tác đảng, công tác chính trị; nâng cao trình độ  lập luận, giáo dục, thuyết phục bộ đội; đấu tranh phê phán, bác bỏ  các quan điểm sai trái, thù địch; làm biến đổi về chất các yếu tố cấu   thành tư duy lý luận của họ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, chức  trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong  sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.  Xác định đúng và phân tích một cách sâu sắc những đặc điểm   phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên vừa là một đòi   hỏi khách quan, vừa là cơ sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng   phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ này; đồng thời, cung cấp  những luận cứ khoa học để đề xuất các giải pháp phát triển tư duy   lý luận của đội ngũ chính trị viên một cách thiết thực, hiệu quả. Chương 2 THỰC TRẠNG , NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG  VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT  RA ĐỐI VỚI  PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA ĐỘI NGŨ  CHÍNH TRỊ VIÊN QUÂN ĐỘI  NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY  2.1. Thực trạng phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ  chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay
 18. 18 2.1.1. Phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên   Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay ­  Ưu  điểm và nguyên   nhân  Thứ nhất, nhận thức, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các chủ   thể trong phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên. Nhận thức của các chủ  thể  và đội ngũ chính trị  viên về  mục  đích phát triển tư duy lý luận tương đối tốt. Qua phỏng vấn một số  cán bộ  trung đoàn đều cho rằng, phát triển tư  duy lý luận của đội   ngũ chính trị  viên nhằm tạo bước chuyển biến tốt về  phong cách  lãnh đạo, thao tác tư duy, năng lực tổng kết thực tiễn công tác đảng,   công tác chính trị, đúc rút kinh nghiệm; giúp đội ngũ này hoàn thành  tốt chức trách, nhiệm vụ chủ trì về chính trị ở phân đội là mục đích  tốt, rất cần thiết.  Thứ hai, mức độ phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị   viên. Về tri thức:  Về phương pháp tư duy và trình độ ngôn ngữ: Về năng lực và trình độ tư duy lý luận:  Thứ ba, tự  học tập, tự  rèn luyện tác phong, phong cách nói,   viết, diễn đạt, trình bày, giáo dục, thuyết phục bộ đội của đội ngũ   chính trị viên. Với   tri   thức   nền   tảng   được   đào   tạo   cơ   bản,   hệ   thống,   chuyên sâu ở nhà trường và những tri thức được bồi dưỡng ở đơn   vị, đại bộ phận chính trị viên luôn chủ động tự học, tự nghiên cứu  để  bổ  sung các mảng tri thức còn thiếu. Đại đa số  chính trị  viên  trong quá trình công tác đã xác định tốt trách nhiệm với công việc   và nỗ lực cố gắng để tự học, tự rèn, nâng cao trình độ. * Nguyên nhân của những ưu điểm Những thành tựu to lớn về kinh tế ­ xã hội của đất nước sau  gần 30 năm đổi mới đã đem lại niềm tin, tình cảm, sự  giác ngộ  chính trị  sâu sắc của nhân dân và đội ngũ chính trị  viên.  Nó trở 
 19. 19 thành động lực thúc đẩy quá trình phát triển tư duy lý luận của đội  ngũ chính trị viên, theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng. Cấp uỷ  đảng, cơ  quan chính trị, cán bộ  chủ  trì, nhất là chính   ủy, chính trị viên, người chỉ huy đã phát huy tính tích cực, chủ động   trong bồi dưỡng, phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên.   Nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục, bồi dưỡng ở các đơn  vị  khá phong phú, đã tạo ra sự  hấp dẫn và thu hút đối với đội ngũ  chính trị viên. Đại bộ phận chính trị viên có ý chí, nghị lực và quyết  tâm cao, tích cực, chủ động tự học tập, tự rèn luyện, tự bồi dưỡng,  phát triển tư  duy lý luận để  hoàn thành nhiệm vụ  được giao và  phát triển lên vị trí công tác cao hơn.  2.1.2. Phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên   Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay ­ Hạn chế  và nguyên   nhân Thứ nhất, nhận thức, trách nhiệm và sự phối hợp trong phát   triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị viên của một số chủ thể   chưa chủ động, tích cực. Thứ hai, mức độ  phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính   trị viên chưa đồng đều, chưa thường xuyên, liên tục. Thứ ba, việc tự học tập, tự bồi dưỡng, cập nhật thông tin, nâng   cao trình độ tri thức khoa học, ngôn ngữ, phương pháp tư duy của một   bộ phận chính trị viên hiệu quả chưa cao. * Nguyên nhân của những hạn chế Mặt trái của nền kinh tế thị trường và tiêu cực xã hội đã ảnh  hưởng không nhỏ  đến mọi quân nhân và đội ngũ chính trị  viên.  Hoạt động giáo dục, bồi dưỡng tư duy lý luận cho đội ngũ chính trị  viên thời gian qua vẫn còn bộc lộ những bất cập cả về nội dung,   phương pháp và hình thức, chưa đáp  ứng được yêu cầu phát triển  tư  duy lý luận trong điều kiện mới. Một bộ phận chính trị  viên  ở  đơn vị hiện nay chưa nhận thức sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ tự học,  tự rèn luyện để nâng cao phẩm chất, năng lực, phát triển tư duy lý  
 20. 20 luận của mình. Biểu hiện là không ham viết, không dành thời gian   đọc thêm sách, tài liệu, báo, tạp chí…  2.2. Những yếu tố  tác động và vấn đề  đặt ra  đối với   phát triển tư duy lý luận của đội ngũ chính trị  viên Quân đội   nhân dân Việt Nam hiện nay 2.2.1.  Những   yếu  tố   tác  động  đến   phát   triển  tư   duy   lý   luận của  đội ngũ chính trị  viên Quân đội nhân dân Việt Nam   hiện nay Thứ  nhất, tình hình kinh tế  ­ xã hội, khoa học và công nghệ   hiện đại. Thứ  hai, yêu cầu, nhiệm vụ  bảo vệ  Tổ  quốc xã hội chủ   nghĩa và vị  trí, vai trò ngày càng tăng lên của đội ngũ chính trị   viên trong giai đoạn mới. Thứ  ba, mức sống, điều kiện sinh hoạt, các chế  độ, chính   sách tác động đến phát triển tư  duy lý luận của đội ngũ chính trị   viên. 2.2.2. Vấn đề đặt ra giữa yêu cầu cao về phát triển tư duy   lý luận với việc chưa cập nhật thông tin, tri thức khoa học của   một bộ phận chính trị viên Thứ nhất, yêu cầu cao về phát triển tư duy lý luận với tính hiệu   quả thấp trong việc cập nhật thông tin, bổ sung tri thức mới, nâng cao   trình độ ngôn ngữ, phương pháp tư duy khoa học của một bộ phận chính   trị viên. Hệ thống tri thức khoa học, trình độ ngôn ngữ, phương pháp  tư duy là những yếu tố quan trọng cấu thành tư duy lý luận của đội  ngũ chính trị  viên. Thiếu thông tin và tri thức khoa học không thể  nâng cao trình độ  ngôn ngữ, rèn luyện phương pháp tư  duy biện  chứng duy vật, không thể  phát triển tư  duy lý luận. Trong khi đó,  một bộ  phận chính trị  viên còn thiếu hụt tri thức khoa học (kể cả  tri thức khoa học xã hội và nhân văn, tri thức khoa học và công  nghệ), nhất là tri thức khoa học triết học, lôgíc học, công tác đảng,  công tác chính trị và các thông tin có liên quan. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản