intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hiệu quả kinh tế của các cơ sở chế biến nông sản thực phẩm huyện Hoài Đức, Hà Tây

Chia sẻ: Kethamoi2 Kethamoi2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
21
lượt xem
1
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hiệu quả kinh tế của các cơ sở chế biến nông sản thực phẩm huyện Hoài Đức, Hà Tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hệ thống hóa lý luận, phân tích thực trạng và xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế, đề xuất được những giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu quả kinh tế của các cơ sở trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Tây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hiệu quả kinh tế của các cơ sở chế biến nông sản thực phẩm huyện Hoài Đức, Hà Tây

 1. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete Tr ng i h c kinh t Qu c dân *** Nguy n Hà H ng Hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây Lu n v n th c s Tóm t t lu n v n Hà N i, 2007
 2. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 1 U 1. Tính c p thi t c a tài nghiên c u : Xu t phát t tính c p thi t trong CB NSTP n c ta và th c tr ng hi u qu kinh t c a các c s CB NSTP huy n Hoài c còn th p và ch a n nh. Cho nên tài: “Hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây” c l a ch n nghiên c u. 2. c tiêu nghiên c u : i m c tiêu chung là xu t c nh ng gi i pháp ki n ngh nâng cao hi u qu kinh t c a các c s trên a bàn nghiên c u; M c tiêu c th là h th ng hoá lý lu n, phân tích th c tr ng và xây d ng gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t . 3. it ng và ph m vi nghiên c u : it ng nghiên c u là nh ng v n lý lu n và th c ti n v hi u qu kinh t c a các c s CB NSTP. Ph m vi nghiên c u là n i dung nghiên c u là hi u qu kinh t c a c s s n xu t kinh doanh (hay hi u qu kinh doanh) CB NSTP huy n Hoài c, Hà Tây trong giai n t n m 2004 n n m 2006. 4. Ph ng pháp nghiên c u và cách ti n hành 4.1. Các ph ng pháp nghiên c u c áp d ng: n d ng quan m duy t bi n ch ng và duy v t l ch s ; ph ng pháp th ng kê kinh t ; Ph ng pháp PRA; ph ng pháp chuyên kh o; ph ng pháp chuyên gia. 4.2. Cách ti n hành: ch n a bàn nghiên c u; thu th p tài li u; x lý s li u. 5. Nh ng óng góp c a tài : th ng c nh ng v n lý lu n v hi u qu kinh t c a c c SXKD và dây d ng c các gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t các c s CB NSTP huy n Hoài c, Hà Tây. 6. tc uc a tài g m 3 ch ng : Ch ng 1: Nh ng v n lý lu n v hi u qu kinh t c a c s s n xu t kinh doanh. Ch ng 2: Th c tr ng hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây. Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t c a các c ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây.
 3. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 2 Ch ng 1 NH NG V N LÝ LU N V HI U QU KINH T AC S S N XU T KINH DOANH 1.1. s lý lu n v hi u qu kinh t c a c s s n xu t kinh doanh 1.1.1. Khái ni m v hi u qu kinh t Nêu lên các khái ni m và quan m v hi u qu kinh t c a các nhà kinh h c a ra. 1.1.2. n ch t c a hi u qu kinh t Hi u qu kinh t ph n ánh m i t ng quan gi a k t qu chi phí, ph n ánh m t ch t l ng c a ho t ng SXKD. 1.1.3. Phân bi t các lo i hi u qu kinh t làm rõ h n v b n ch t c a hi u qu kinh t , lu n v n ti n hành phân bi t hi u qu kinh t trên các góc nh : phân bi t gi a hi u qu tài chính và hi u qu kinh t qu c dân, phân bi t gi a hi u qu t ng h p và hi u qu b ph n và phân bi t gi a hi u qu tuy t i v i hi u qu so sánh. 1.1.4. Các quan m ánh giá hi u qu kinh t c a các c s s n xu t kinh doanh Trong th c t có nhi u quan m v hi u qu kinh t . Vì vây, khi p n hi u qu s n xu t kinh doanh chúng ta ph i xem xét m t cách t ng th v m t không gian, th i gian và toàn b n n kinh t qu c dân và hi u qu a quá trình mang l i trong doanh nghi p và toàn xã h i. 1.1.5. c n thi t nâng cao hi u qu kinh t c a các c s SXKD Nâng cao hi u qu kinh t t c là ã nâng cao kh n ng s d ng các ngu n l c có h n trong s n xu t, t c s l a ch n t i u. Trong u ki n khan hi m các ngu n l c s n xu t thì nâng cao hi u qu kinh t là u ki n không th không t ra i v i b t k ho t ng s n xu t kinh doanh nào. 1.2. th ng ch tiêu hi u qu kinh t c a các c s SXKD 1.2.1. Các khái ni m : a ra các khái ni m v các ch tiêu liên quan n hi u qu kinh t nh : doanh s bán, v n s n xu t, t ng chi phí, lãi g p, l i nhu n tr c thu , l i nhu n sau thu . 1.2.2. Các ch tiêu ph n ánh hi u quá kinh t t ng h p
 4. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 3 1.2.2.1. Các ch tiêu tính hi u qu kinh t : bao g m các ch tiêu nh hi u qu kinh t theo chi phí tài chính, hi u qu kinh t theo chi phí kinh doanh. 1.2.2.2. Các ch tiêu h s doanh l i : là các ch tiêu ph n ánh s c sinh i c a s v n kinh doanh nh : doanh l i v n kinh doanh, doanh l i v n t có và doanh l i trên doanh thu. 1.2.3. Các ch tiêu ph n ánh hi u qu kinh t b ph n 1.2.3.1. Hi u qu s d ng v n nh : vòng quay v n, hi u qu s d ng nc nh và hi u qu s d ng v n l u ng. 1.2.3.2. Hi u qu s d ng lao ng: c ph n ánh thông qua các ch tiêu nh : n ng su t lao ng, s c sinh l i bình quân lao ng. 1.2.3.3. Hi u qu s d ng nguyên v t li u : ph n ánh thông qua ch tiêu vòng luân chuy n nguyên v t li u. 1.3. c tr ng c b n c a ho t ng s n xu t kinh doanh CB NSTP 1.3.1. n xu t kinh doanh ch bi n nông s n th c ph m n xu t kinh doanh CB NSTP r t c n thi t i v i s n xu t nông nghi p vì ó là ngu n tiêu th quan tr ng i v i nông s n và góp ph n nâng cao giá tr c a nông s n trên th tr ng. 1.3.2. c m ho t ng s n xu t kinh doanh CB NSTP 1.3.2.1. c m s n ph m c a c s CB NSTP n ph m NSTP ch bi n có nh ng c m c b n c a nông s n nh ó là nh ng s n ph m h u c và ph c v cho nhu c u tiêu dùng tr c ti p c a con ng i. 1.3.2.2. c m s n xu t tiêu th : n xu t và tiêu th s n ph m NSCB ph thu c vào tính th i v c a nguyên v t li u và c a th tr ng tiêu th . 1.3.2.3. c m v t ch c quá trình SXKD Các c s CB NSTP ch y u là các h gia ình cho nên quá trình t ch c s n xu t kinh doanh th ng mang tính t phát không có k ho ch s n xu t kinh doanh mang tính nh h ng dài h n. 1.4. Các y u t nh h ng n hi u qu kinh t c a c s CB NSTP 1.4.1. Các y u t bên trong c s CB NSTP 1.4.1.1. n kinh doanh
 5. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 4 n kinh doanh là u ki n, kh n ng y m nh ho t ng kinh doanh, nâng cao hi u qu kinh doanh, chính là t i u hoá l i ích d a trên c chi phí b ra hay t i thi u hoá chi phí cho m c tiêu nh t nh nào ó. 1.4.1.2. lao ng c a các c s CB NSTP Lao ng là y u t quy t nh n ho t ng s n xu t kinh doanh c a ng c s ch bi n di n ra nh th nào. N m su t lao ng tr c ti p nh ng n hi u qu kinh t c a c s . 1.4.1.3. Công ngh k thu t Công ngh k thu t nh h ng l n n n ng su t, ch t l ng s n ph m. Cho nên nó là yêu t nh h ng tr c ti p n hi u qu kinh t c a các c s ch bi n. 1.4.1.4. Ph ng h ng SXKD c a c s Ph ng h ng SXKD cho chúng ta bi t các lo i s n ph m c a các c s SXKD, trong ó s n ph m nào là chính, s n ph m n o là b sung, k t h p. Nh y, ph ng h ng s n xu t kinh doanh khác nhau thì c c u v v n, lao ng, nguyên v t li u, máy móc trang thi t b ph c v s n xu t s khác nhau. 1.4.2. Các y u t bên ngoài c s CB NSTP 1.4.2.1. Th i ti t, khí h u Th i ti t khí h u nh h ng n hi u qu kinh t b i 2 lý do : M t là, it ng s n xu t c a các c s CB NSTP là các lo i nông s n, th c ph m. Cho nên vi c b o qu n NVL hay s n ph m ph thu c nhi u vào u ki n th i ti t, khí hâu. Hai là, m t s công n trong quá trình ch bi n còn ph thu c vào u ki n t nhiên. 1.4.2.2. Th tr ng và quy mô th tr ng i v i c s CB NSTP, hi u qu kinh t ch u nh h ng t phía 2 lo i th tr ng sau ây. ó là th tr ng nguyên li u ch bi n và th tr ng tiêu th s n ph m ch bi n. 1.4.2.3. t c u h t ng ph c v s n xu t t c u h t ng nh h ng n hi u qu kinh t c a các c s CB NSTP th hi n 2 y u t : giao thông và n ph c v s n xu t. Hai y u t này nh h ng n chi phí và tính n nh c a s n xu t. 1.4.2.4. ch qu n lý và chính sách kinh t i v i CB NSTP
 6. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 5 ch và chính sách kinh t i v i CB NSTP là công c nhà n c tác ng n l nh v c CB NSTP. S tác ng này có th theo 2 h ng khác nhau: Th nh t, tác ng theo h ng t o u ki n thu n l i ho t ng CB NSTP phát tri n. Th hai, s tác ng theo h ng kìm ch ho t ng CB NSTP. 1.5. Kinh nghi m qu c t và m t s a ph ng v nâng cao hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông s n th c ph m. 1.5.1. Kinh nghi m qu c t v nâng cao hi u qu kinh t trong CB NSTP 1.5.1.1. Phong trào M t làng m t s n ph m t i Oita, Nh t B n. 1.5.1.2. Kinh nghi m nâng cao hi u qu kinh t trong CB NSTP c a Thái Lan. 1.5.2. Kinh nghi m nâng cao hi u qu kinh t trong CB NSTP c a m t s a ph ng. 1.5.2.1. án Nâng cao hi u qu kinh t trong CB NSTP b ng cách nâng cao giá tr NSTP ch bi n t i hai xã Mã à, Phú Lý, huy n V nh C u, ng Nai 1.5.2.2. Hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông s n th c ph m xã Bích Hoà, huy n Thanh Oai, Hà Tây. Ch ng 2 TH C TR NG HI U QU KINH T C A CÁC C S CH BI N NÔNG S N TH C PH M HUY N HOÀI C, HÀ TÂY 2.1. Khái quát qúa trình hình thành và phát tri n c a các c s ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây. 2.1.1. Khái quát quá trình hình thành ngành ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây 2.1.2. Tình hình phát tri n c a các làng ngh ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây trong th i gian g n ây 2.2. Nh ng thu n l i và khó kh n trong vi c nâng cao hi u qu kinh t a các c s ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây 2.2.1. Thu n l i Các c s ch bi n NSTP trên a bàn huy n Hoài c, Hà Tây có
 7. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 6 nh ng thu n l i c b n nâng cao hi u qu kinh t nh : v trí a lý, th i ti t khí h u, v n t có, lao ng th ng xuyên. 2.2.2. Khó kh n Các c s CB NSTP có nh ng khó kh n nh h ng không nh n vi c nâng cao hi u qu kinh t nh : khó kh n v ngu n nguyên li u, th tr ng tiêu th s n ph m, ngu n v n vay, công ngh ch bi n còn ch p vá, lao ng th i v không n nh, c s h t ng ph c v s n xu t xu ng c p. 2.3. Th c tr ng hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây 2.3.1. Th c tr ng hi u qu kinh t ph n ánh qua ch tiêu hi u qu tài chính c a các c s CB NSTP huy n Hoài c, Hà Tây 2.3.1.1. Th c tr ng chung v hi u qu tài chính Nhìn chung hi u qu tài chính c a các c s CB NSTP trên a bàn th p và có xu h ng gi m d n trong th i gian g n ây. T ng h p t s li u u tra thu c k t qu hi u qu tài chính trung bình c a m t c s nh sau : ng 2.2. Ch tiêu l i nhu n và hi u qu tài chính trung bình c a các c s CB NSTP t n m 2004 n n m 2006 Ch tiêu VT m 2004 m 2005 m 2006 TB Giá tr s n l ng tr. 1628,60 1592,63 1401,59 1540,94 Chi phí tài chính tr. 1588,53 1546,12 1369,44 1501,36 i nhu n ròng tr. 48,28 56,32 38,27 47,63 Hi u qu tài chính % 102,52 103,01 102,35 102,63 Ngu n : Phòng K toán các DN và k t qu u tra, tính toán c a tác gi 2.3.1.2. Hi u qu tài chính c a DN và H KDCT DN t hi u qu tài chính cao h n so v i H KDCT. u ó c th hi n qua 3 n m t n m 2004 n n m 2006 bình quân m t DN t c hi u qu tài chính l n l t là : 114,37% ; 116,07% và 115,24%. Trong khi bình quân m t H KDCT ch t hi u qu tài chính t ng ng qua các n m là 101,88%; 102,24% và 101,98%. u ó có ngh a là m t cùng v i m t chi
 8. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 7 phí tài chính thì DN s t o ra cl ng doanh thu cao h n so v i h KDCT. 2.3.1.3. Hi u q a tài chính c a các c s theo nhóm ngành s n ph m. T k t qu u tra 100 c s CB NSTP trên a bàn huy n Hoài c, Hà Tây theo 5 nhóm ngành s n ph m, ta thu c ch tiêu hi u qu tài chính bình quân c a m t c s theo 5 nhóm ngành nh sau : ng 2.4. Hi u qu tài chính bình quân c a m t c s CB NSTP theo ngành s n ph m (DVT : %) Bánh ch Mi n Tinh b t TT m o xanh nha dong n 1 m 2004 114,37 101,12 102,23 102,71 104,82 2 N m 2005 116,07 101,28 102,44 103,10 103,90 3 N m 2006 115,24 101,82 102,28 102,11 103,95 4 Trung bình 115,23 101,40 102,32 102,64 104,23 Ngu n : Phòng K toán các DN và k t qu u tra c a tác gi . 2.3.1.4. Hi u qu tài chính theo quy mô v n kinh doanh Trong 3 nhóm c s CB NSTP theo quy mô v n khác nhau thì hi u qu tài chính bình quân c a m t c s theo quy mô v n t n m 2004 nn m 2006 nh sau : ng 2.5. Hi u qu tài chính bình quân c a m t c s CB NSTP theo quy mô v n VT : % i 200 tri u T 200 n1t Trên 1 t m 2004 101,95 104,55 110,14 m 2005 105,53 102,55 108,60 m2006 103,23 101,68 114,84 Trung bình 103,57 102,92 111,19 Ngu n : K t qu u tra, tính toán c a tác gi 2.3.2. Hi u qu s d ng v n c a các c s CB NSTP huy n Hoài c 2.3.2.1. Hi u qu s d ng t ng v n kinh doanh Hi u qu s d ng v n kinh doanh c a các c s CB NSTP nhìn chung
 9. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 8 th p và có s khác bi t gi a các lo i hình, gi a các ngành s n ph m và gi a các nhóm có quy mô v n khác nhau. Hi u qu s d ng v n kinh doanh bình quân c a m t c s c th hi n qua ch tiêu h s doanh l i v n kinh doanh nh sau: N m 2004 là 28,06%, n m 2005 là 30,16% và n m 2006 là 17,39%. Trung bình m t c s trong 3 n m t ch tiêu h s doanh l i v n kinh doanh là 25,21%. Hi u qu s d ng v n kinh doanh c a DN và H KDCT Qua k t qu thu th p s li u và u tra, phân tích c a tác gi i v i 20 doanh nghi p, 80 h s n xu t kinh doanh cá th qua 3 n m 2004, 2005 và 2006 thu c các ch tiêu trung bình ph n ánh tình hình s n xu t kinh doanh a các c s nh sau: B ng 2.7. K t qu SXKD và h s doanh l i VKD c a DN và H KDCT Doanh nghi p H KDCT m m m m m m VT Ch tiêu 2004 2005 2006 2004 2005 2006 L i nhu n ròng Tr. 624,07 591,44 446,09 41,88 46,09 29,00 Lãi tr v n vay Tr. 123,51 140,07 129,38 10,04 10,55 11,28 V n kinh doanh Tr. 2510,00 2740,00 2665,00 181,67 194,10 211,18 Doanh thu Tr 5221,79 4540,55 3555,78 2367,73 2185,78 1864,17 H s doanh l i % 29,78 26,70 21,59 28,58 29,18 19,07 VKD Ngu n : Phòng K toán các DN và k t qu u tra c a tác gi Hi u qu s d ng v n kinh doanh c a các c s CB NSTP theo ngành s n ph m. i v i các ngành s n xu t khác nhau, hi u qu s d ng v n kinh doanh c ng khác nhau. Trong 5 ngành ch bi n nghiên c u : ngành ch bi n xanh t ch tiêu doanh l i v n kinh doanh cao nh t, ngành ch bi n tinh ts n t ch tiêu doanh l i v n kinh doanh th p nh t.
 10. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 9 ng 2.9. H s doanh l i v n kinh doanh theo ngành s n ph m Bánh ch Mi n Tinh Ch tiêu VT o xanh nha dong ts n L i nhu n ròng tr. 553,87 73,34 27,41 26,91 20,25 Lãi tr v n vay tr. 130,99 18,11 9,87 7,82 6,68 V n kinh doanh tr. 2638,33 316,79 161,13 154,95 149,71 Doanh thu tr. 4439,37 5683,18 1249,92 1093,34 526,46 H s doanh l i VKD % 26,02 28,81 23,29 22,62 18,11 Ngu n : Phòng K toán các DN và k t qu u tra, tính toán c a tác gi Hi u qu s d ng v n kinh doanh c a các c s CB NSTP theo quy mô v n. Các c s có quy mô v n l n (trên 1 t ng) có hi u qu s d ng v n th p. Hi u qu s d ng v n cao nh t thu c v nhóm có quy mô v n trung bình (t 200 tri u n1t ng). u ó c th hi n qua ch tiêu doanh i v n kinh doanh bình quân m t c s theo 3 nhóm khác nhau nh sau : ng 2.10. Ch tiêu h s doanh l i trung bình theo quy mô v n n m 2004 n n m 2006 VT : % i 200 tri u Trên Ch tiêu 200 tri u n1t 1t s doanh l i v n kinh doanh 31,26 37,89 18,57 Ngu n : Phòng k toán các DN và k t qu u ra, tính toán c a tác gi . 2.3.2.2. Hi u qu s d ng tài s n c nh và v n l u ng Th c tr ng chung v hi u qu s d ng tài s n c nh và v n l u ng Sau khi tính toán t k t qu u tra 100 c s CB NSTP trên a bàn huy n Hoài c, Hà Tây, bình quân m t c s CB NSTP t c các ch tiêu hi u qu s d ng v n nh sau :
 11. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 10 ng 2.12. Hi u qu s d ng TSC và VL c a các s CB NSTP t n m 2004 n n m 2006 m m m Trung Ch tiêu VT 2004 2005 2006 bình L i nhu n ròng Tr. 48,28 56,32 38,27 47,63 Doanh thu Tr. 1628,60 1592,63 1401,59 1540,94 V n kinh doanh Tr. 173,50 187,50 209,93 190,31 Tài s n c nh Tr. 70,56 72,44 75,25 72,75 V nl u ng Tr. 102,94 115,06 134,68 117,56 Hi u qu s d ng TSC ng 0,68 0,78 0,51 0,66 Hi u qu s d ng VL ng 0,47 0,49 0,28 0,41 S vòng luân chuy n VL vòng 15,82 13,84 10,41 13,36 Ngu n : Phòng k toán các DN và k t qu u tra, tính toán c a tác gi Hi u qu s d ng TSC và VL c a doanh nghi p và h KDCT Nhìn chung, hi u qu s d ng TSC và VL c a DN và H KDCT u gi m trong giai n t n m 2004 n n m 2006. N m 2004, bình quân t DN t giá tr hi u qu s d ng VL là 0,7 ng nh ng n m 2006 ch t 0,44 ng, gi m 0,26 ng. Bình quân m t H KDCT n m 2004 ch tiêu HVL t 0,38 ng nh ng n m 2006 ch t 0,24 ng, gi m 0,12 ng. Nh y gi a DN và H KDCT, H KDCT t hi u qu s d ng tài s n c nh cao n nh ng hi u qu s d ng v n l u ng l i thâp h n doanh nghi p. Hi u qu s d ng TSC và VL theo ngành s n ph m Trong 5 ngành s n ph m, 2 ngành t hi u qu s d ng TSC cao nh t TSC là ngành ch bi n xanh và m ch nha v i giá tr H trung bình 3 n m ng ng là 0,89 và 0,54. Ba ngành còn l i : mi n dong, bánh k o và tinh b t nl nl t t các giá tr HTSC t ng ng là : 0,36 ; 0,34 và 0,27. hi u qu s d ng v n l u ng, ngành ch bi n bánh k o t ch tiêu HVL bình quân cao nh t là 0,56 ng, ngành ch bi n m ch nha t ch tiêu HVL bình quân th p nh t là 0,25 ng. Hi u qu s d ng v n c a các c s CB NSTP có quy mô v n khác nhau Các c s CB NSTP có quy mô v n trung bình t 200 tri u ng n 1 ng t các ch tiêu hi u qu s d ng v n cao nh t. Trung bình m t n m,
 12. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 11 bình quân m t c s t ch tiêu hi u qu TSC là 0,9 ng và hi u qu VL là là 0,36 ng. Trong khi ó, các c s CB NSTP có quy mô v n l n trên 1 t ng l i ch t các ch tiêu hi u qu s d ng v n th p nh t v i hi u qu s ng TSC là 0,21 ng và hi u qu s d ng VL là 0,35. u này là do nguyên nhân các c s ã u t l n v TSC và VL nh ng k t qu thu c là giá tr l i nhu n ròng l i có t l không t ng ng v i s u t ó. 2.3.3. Hi u qu s d ng lao ng 2.3.3.1.Th c tr ng chung v hi u qu s d ng lao ng ng 2.16. Ch tiêu trung hi u qu s d ng lao ng c a các c s CB NSTP t n m 2004 n n m 2006 m m m Trung Ch tiêu VT 2004 2005 2006 bình L i nhu n ròng tr. 48,28 56,32 38,27 47,63 S nl ng t n 180,70 164,27 138,58 161,18 Giá tr s n l ng tr. 1628,60 1592,63 1401,59 1540,94 Lao ng bình quân 6,01 6,00 6,00 6,00 NSL (hi n v t) t n/l 30,05 27,38 23,10 26,84 NSL (giá tr ) tr. /l 270,87 265,44 233,60 256,64 L i nhu n bq lao ng tr. /l 8,03 9,39 6,38 7,93 Ngu n : Phòng k toán các DN và k t qu u tra, tính toán c a tác gi B ng 2.16 cho th y, n ng su t lao ng bình quân m t c s gi m d n t m 2004 n n m 2006 t ng ng v i các giá tr : 30,05 t n/l (270,87 tri u ng/l ), 27,38 t n/l (265,44 tri u ng/l ), 23,10 t n/l (233,60 tri u ng/l ). Ch tiêu l i nhuân bình quân m t c s t ng t 8,03 tri u ng n m 2004 lên 9,39 tri u ng n m 2005 nh ng l i gi m xu ng còn 6,38 tri u ng n m 2006. 2.3.3.2. Hi u qu s d ng lao ng c a DN và H KDCT Các ch tiêu v NSL c a c DN và H KDCT có xu h ng gi m n quan các n m. N m 2004, NSL bình quân m t DN t c là 8,77 n/l (250,45 tri u ng/l ) nh ng n n m 2006 ch t c 7,12 t n/l
 13. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 12 (170,54 tri u ng/l ) ã gi m 0,35 t n/l t ng ng v i 120,09 tri u ng/l . Còn bình quân m t H KDCT, NSL n m 2004 t giá tr là 42,81 t n (393,80 tri u ng/l ), n n m 2006 ch t 32,43 t n/l (310,05 tri u ng/l ) ã gi m 10,38 t n/l t ng ng v i 83,75 tri u ng/l . 2.3.4.Hi u qu s d ng nguyên v t li u 2.3.4.1.Th c tr ng chung v hi u qu s d ng nguyên v t li u Nhìn chung, hi u qu s d ng nguyên v t li u c a các c s CB NSTP huy n Hoài c, Hà Tây gi m rõ r t trong giai n t n m 2004 n n m 2006. ng 2.18. Hi u qu s d ng nguyên v t li u c a các c s CB NSTP giai n 2004 – 2006 So sánh N m 2006 m i n m 2004 Ch tiêu VT Trung Tuy t ng bình 2004 2005 2006 i i (%) - Giá v n NVL ã dùng tr. 1823,83 1776,10 1566,89 1722,28 -14,09 256,94 Giá tr NVL d tr tr. 87,80 99,11 116,23 101,05 28,43 32,38 vòng luân chuy n NVL vòng 20,77 17,92 13,48 17,39 -7,29 -35,10 Ngu n : K t qu u tra, tính toán c a tác gi 2.3.4.2. Hi u qu s d ng nguyên v t li u gi a DN và H KDCT Hi u qu s d ng nguyên v t li u c a H KDCT l i cao h n so v i DN. Trung bình m t n m bình quân m t DN t giá tr s vòng luân chuy n nguyên v t li u là 3,86 vòng. Trong khi ó, s vòng luân chuy n nguyên v t li u trung bình c a m t H KDCT là 18,65 vòng. Nh v y, s vòng luân chuy n nguyên v t li u trung bình c a m t H KDCT l n h n 14,79 vòng (hay 382,79%) so v i m t DN. Hay H KDCT có hi u qu s d ng nguyên t li u cao h n so v i DN. 2.3.4.3.Hi u qu s d ng nguyên v t li u c a các c s CB NSTP theo ngành n ph m Khi phân tích v hi u qu s d ng v n l u ng, ta th y r ng các c s ch bi n xanh có hi u qu s d ng v n l u ng cao nh t. Do v y, các c ch bi n xanh c ng t hi u qu s d ng nguyên v t li u cao nh t trong
 14. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 13 5 ngành ch bi n nghiên c u . ng 2.22 Hi u q a s d ng nguyên v t li u theo ngành s n ph m Bánh ch Mi n Tinh Ch tiêu VT o xanh nha dong t Giá v n NVL ã dùng Tr. 2847,77 5379,54 1058,22 937,36 410,51 Giá tr NVL d tr Tr. 752,71 202,72 95,38 65,40 63,73 vòng luân chuy n NVL Vòng 3,86 27,38 11,30 14,69 6,54 Ngu n : K t qu u tra, tính toán c a tác gi . 2.4. ánh giá hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây giai n 2004 – 2006 2.4.1. ánh giá hi u qu kinh t c a các c s CB NSTP thông qua ch tiêu hi u qu tài chính Nhìn chung, hi u qu tài chính c a các c s th p : n m 2006 trong 100 s u tra có 62 c s (62%) t hi u qu tài chính d i m c trung bình (102,63%). Trong ó, DN t hi u qu tài chính cao h n H KDCT. Ngành ch bi n bánh k o và tinh b t s n t hi u qu tài chính trên m c trung bình. Ba ngành ch bi n xanh, mi n dong, tinh b t s n t hi u qu tài chính i m c trung bình. Các c s có quy mô v n l n (trên 1 t ng) t hi u qu tài chính cao nh t, nhóm có quy mô v n t 200 tri u n1t ng t hi u qu tài chính th p nh t. 2.4.2. ánh giá hi u qu s d ng v n c a các c s CB NSTP 2.4.2.1.Hi u qu s d ng v n kinh doanh Hi u qu s d ng v n kinh doanh c a các c s th p, trong 100 c s u tra n m 2006 có t i 70 c s (70%) t hi u qu v n kinh doanh d i c trung bình. Gi a DN và H KDCT không có s chênh l ch trong hi u qu s d ng v n kinh doanh. Trong 5 ngành ch bi n, ngành ch bi n bánh o, xanh t hi u qu s d ng v n kinh doanh cao h n m c trung bình. Nhóm có quy mô v n l n (trên 1 t ng) t hi u qu s d ng VKD th p nh t (18,57%). Nhóm có quy mô v n trung bình t hi u qu cao nh t (37,89%). Nhóm có quy mô v n nh (d i 200 tri u) t 31,26%. 2.4.2.2. ánh giá hi u qu s d ng TSC và VL Trong 100 c s u tra, trung bình m t c s t hi u qu s d ng
 15. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 14 TSC là 0,66 ng, hi u qu s d ng VL là 0,41 ng. Trong ó, DN t hi u qu s d ng TSC cao h n H KDCT, nh ng l i t hi u qu VL th p n H KDCT. Các c s có quy mô v n trên 1 t ng t hi u qu s d ng TSC và VL th p nh t , trong khi các c s có quy mô v n t 200 tri u n 1t ng t các ch tiêu trên cao nh t. 2.4.3. ánh giá hi u qu s d ng lao ng c a các c s CB NSTP huy n Hoài c, Hà Tây m 2006, trong 100 c s u tra, có 47 c s (47%) t NSL hi n td i m c trung bình, có 61 c s (61%) t NSL giá tr d i m c trung bình. Trong ó có 65 c s (65%) t l i nhu n bình quân d i m c trung bình là 7,39 tri u ng/lao ng. Gi a DN và H KDCT, H KDCT t n ng su t lao ng cao h n nhi u so v i DN, tuy nhiên l i nhu n bình quân lao ng c a DN l i cao h n KDCT. 2.4.4. ánh giá hi u qu s d ng nguyên v t li u u so v i m c trung bình c a s vòng luân chuy n NVL là 17,39 vòng thì trong 100 c s u tra n m 2006 có 82 c s (82%) td i m c trung bình. S vòng luân chuy n NVL c a DN t 3,86 vòng trong khi bình quân m t KDCT t 17,39 vòng. Trong 5 ngành ch bi n kh o sát nghiên c u, thì s vòng luân chuy n NVL c a ngành ch bi n xanh t cao nh t là 27,38 vòng, ngành ch bi n bánh k o t s vòng luân chuy n NVL th p nh t 3,86 vòng. 2.5. Nh ng h n ch trong hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây 2.5.1. Nh ng h n ch Hi u qu kinh t c a các c s CB NSTP còn có nh ng h n ch nh : Các k t qu s n xu t kinh doanh gi m, các ch tiêu ph n ánh hi u qu th p và không n nh, các lo i hình và ngành s n ph m u t hi u qu th p và suy gi m trong th i gian g n ây. 2.5.2.Nguyên nhân t n t i v Nguyên nhân khách quan : Do th tr ng nguyên li u u vào và th tr ng s n ph m u ra có s bi n ng v kh i l ng, ch t l ng và giá c trong th i gian g n ây.
 16. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 15 v Nguyên nhân ch quan : Ch t l ng các s n ph m ch bi n còn th p. Trong khi th tr ng ngày càng thu h p thì các c s l i th ng trong vi c tìm ki m th tr ng. M t khác các ch tiêu hi u qu th p và gi m trong th i gian g n ây là do các c s ãs ng các y u t s n xu t nh : V n kinh doanh, tài s n c nh, lao ng, nguyên t li u không h p lý. Ch ng 3 NH H NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU KINH T A CÁC C S CH BI N NÔNG S N TH C PH M HUY N HOÀI C, HÀ TÂY 3.1 Nh ng c n c xây d ng nh h ng và gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t c a các c s h ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây 3.1.1. nh h ng c a t nh Hà Tây v phát tri n công nghi p và công nghi p ch bi n nông s n th c ph m 3.1.2. Ch tr ng c a huy n Hoài c v phát tri n công nghi p và công nghi p ch bi n nông s n th c ph m 3.2 nh h ng nâng cao hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông n th c ph m huy n Hoài c , Hà Tây - Ph i t ch t l ng các s n ph m NSTP ch bi n lên hàng u. - Nghiên c u th tr ng và m r ng th tr ng tiêu th s n ph m. - T ng c ng u t máy móc, thi t b , ti p thu công ngh k thu t trong CB NSTP . - T ng b c xây d ng th ng hi u cho các s n ph m NSTP ch bi n a a ph ng. - T ng c ng công tác qu n lý trong các ho t ng SXKD t khâu nh p nguyên v t li u n khâu tiêu th s n ph m ch bi n nh m m c ích h giá thành s n ph m. - T ng c ng s g n k t gi a các c s CB NSTP trong vi c tìm ki m ngu n nguyên li u, trong s n xu t c ng nh trong tiêu th s n ph m. - Nâng cao hi u qu kinh t ph i g n v i vi c gi gìn và b o v môi tr ng, an toàn cho ng i lao ng và s c kh e c a c ng ng.
 17. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 16 3.3 Nh ng gi i pháp ch y u nâng cao hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây 3.3.1 Nh ng gi i pháp v mô 3.2.2.1 Hoàn thi n và tri n khai quy ho ch các c m, m công nghi p ch bi n nông s n th c ph m c ích là t o u ki n cho các c s có m t b ng m r ng phát tri n s n xu t. ng th i gi m thi u ô nhi m môi tr ng trong khu dân c . 3.2.2.2 u t , nâng c p h th ng c s h t ng áp ng yêu c u ph c v n xu t c a các c s CB NSTP o u ki n thu n l i cho s n xu t góp ph n nâng cao hi u qu kinh , các c quan nhà n c c n quan tâm u t h th ng h t ng nh : giao thông, n s n xu t và h th ng tiêu thoát n c th i, ch t th i. 3.2.2.3 o u ki n v v n vay nh m khuy n khích các c s CB NSTP m ng s n xu t, phát tri n s n ph m. c dù h th ng ngân hàng và qu tín d ng trên a bàn huy n khá phát tri n. Các th t c cho vay v n còn r m rà, vi c nh giá tài s n th ch p th p, ch a có s u ãi i v i các c s CB NSTP a ph ng. Do ó, trong th i gian t i c n t o u ki n thu n l i h n n a các c s ti p c n d dàng n v i v n vay. 3.2.2.4 o u ki n các c s ng ký th ng hi u hàng hoá, gi i thi u n ph m Th ng thi u là y u t quan tr ng trong n n kinh t th tr ng. Nó quy t nh n v trí c a s n ph m trên th tr ng. nâng cao giá tr s n ph m, doanh thu c ng nh l i nhu n t các s n ph m ch bi n. Các c quan nhà n c có liên quan c n t o u ki n, h ng d n, giúp các c s trong vi c xây d ng th ng hi u s n ph m. 3.2.2.5 a ra các bi n pháp x lý và h n ch ô nhi m môi tr ng do h u qu c a ho t ng CB NSTP nâng cao hi u qu kinh t c a các c s CB NSTP theo h ng b n ng c n gi i qu t t t v n ô nhi m môi tr ng. Trong khi ý th c và u ki n c a các c s ch a t t, tr c m t chính quy n a ph ng c n có bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi tr ng các c s có th yên tâm n xu t và m b o an toàn và s c kho ng i lao ng.
 18. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 17 3.3.2 Nh ng gi i pháp vi mô 3.3.2.1 Nâng cao ch t l ng các s n ph m ch bi n Nguyên nhân ch y u c a vi c gi m các ch tiêu hi u qu kinh t , la do các ch tiêu doanh thu, l i nhu n gi m. Nguyên nhân ch y u là ch t l ng n ph m th p không áp ng c yêu c u ngày càng cao c a th tr ng. Trong th i gian t i, các c s thu c các lo i hình, các ngành khác nhau c n có nh ng bi n pháp phù h p nâng cao ch t l ng s n ph m c a mình. 3.3.2.2 a d ng hoá s n ph m c a các c s ch bi n nông s n th c ph m n ph m thi u a d ng là nguyên nhân chính khi n hi u qu s d ng ngu n l c c a các c s còn th p. nâng cao hi u qu s d ng các ngu n c các c s c n a d ng hoá s n ph m duy trì s liên t c c a s n xu t, n nh k t qu SXKD. 3.3.2.3 m b o tính n nh c a ngu n nguyên li u ph c v ch bi n Nguyên li u là y u t u vào quan tr ng i v i m i c s ch bi n. S n nh c a nguyên li u v kh i l ng, ch t l ng, giá c nh h ng tr c ti p n chi phí và giúp cho quá trình s n xu t c di n ra liên t c. T ó, nâng cao hi u qu kinh t c a các c s . 3.3.2.4 Duy trì th tr ng tiêu th hi n t i và không ng ng tìm ki m th tr ng m i 3.3.2.5 u t , c i ti n máy móc trang thi t b ph c v s n xu t Máy móc, trang thi t b là y u t nh h ng tr c ti p n n ng su t, ch t l ng s n ph m. M t khác, n ng su t, ch t l ng s n ph m l i nh ng tr c ti p n hi u qu kinh t . Do ó, tu thu c vào u ki n c a t ng s , t ng ngành s n ph m có nh ng gi i pháp u t h p lý i v i máy móc, trang thi t b góp ph n nâng cao hi u qu kinh t . 3.3.2.6 Nâng cao n ng l c qu n lý cho ch c s và tay ngh ng i lao ng Các quy t nh SXKD c a ch c s nh h ng l n n hi u qu kinh . Do v y, trong u ki n SXKD ngày càng khó kh n, ch c s c n có n ng c qu n lý nh t nh có th a ra các quy t nh h p lý và có c s khoa c. Vi c ào t o tay ngh ng i lao ng góp ph n nâng cao n ng su t lao ng. Tuy nhiên, c n có s g n k t ch t ch h n n a gi a c s ch bi n v i ng i lao ng. 3.3.2.7 m b o t ng tr ng s n xu t g n v i b o v môi tr ng, an toàn cho ng i lao ng và s c kh e c a c ng ng
 19. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 18 T LU N VÀ KI N NGH T LU N Trong u ki n môi tr ng c nh tranh gay g t c a c ch th tr ng và yên c u ngày càng kh t khe c a ng i tiêu dùng. Vi c nâng cao hi u qu kinh là y u t c b n quy t nh s t n t i và phát tri n c a các c s CB NSTP trên a bàn huy n Hoài c, Hà Tây. Là m t a ph ng có truy n th ng v ngành ngh CB NSTP, các c s CB NSTP huy n Hoài c có vai trò quan tr ng trong vi c tiêu th nông s n và s n xu t các s n ph m ch bi n t NSTP ph c v nhu c u c a a ph ng và các t nh thành khác trong c n c, ng th i t o vi c làm cho ng i lao ng. Lu n v n: “Hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây”. ã phân tích, nghiên c u tình hình th c t hi u qu kinh t c a các c s ch bi n th y rõ nh ng t n t i và tìm ra nh ng gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu kinh t c a các c s CB NSTP huy n Hoài c, Hà Tây trong th i gian t i. i m c tiêu trên, lu n v n ã hoàn thành v i các n i dung sau : 1. H th ng hoá m t cách toàn di n nh ng ki n th c, lý lu n v hi u qu kinh t trong các c s SXKD nói chung và trong các c s CB NSTP nói riêng. 2. Phân tích, ánh giá m t cách khoa h c th c tr ng hi u qu kinh t c a các c s CB NSTP huy n Hoài c, Hà Tây trong nh ng n m g n ây và ã tìm ra c nh ng u, nh c m, nguyên nhân, t n t i trong vi c nâng cao hi u qu kinh t . 3. Lu n v n ã xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh t a các c s CB NSTP huy n Hoài c, Hà Tây trong th i gian t i. G m 2 nhóm gi i pháp sau: - Nhóm gi i pháp t t phía chính quy n a ph ng - Nhóm gi i pháp t phía các c s ch bi n nông s n th c ph m Do nh ng h n ch nh t nh v b n thân, c ng nh kinh nghi m còn non tr , tác gi ã c g ng ti p c n v i nh ng ph ng pháp nghiên c u và khai thác s li u th ng kê c ng nh kinh nghi m th c ti n song không tránh
 20. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 19 kh i c nh ng thi u sót. Tác gi mong nh n c ý ki n óng góp b sung tài có th hoàn thi n h n. KI N NGH i v i các c s CB NSTP : C n xây d ng s g n k t gi a các c s CB NSTP theo nhóm các nhóm ngành s n ph m ch bi n có liên quan cùng xây d ng chi n l c s n xu t kinh doanh phù h p nh m phát huy t t ti m n ng v n có nâng cao hi u qu kinh t trong th i gian t i. u t , c i ti n c s máy móc, trang thi t b ph c v s n xu t, ng th i c i ti n các s n ph m hi n có, th c hi n a d ng hoá s n ph m áp ng t h n nhu c u a d ng hoá c a khách hàng. Ngoài ra, các c s CB NSTP ph i quan tâm u t h c h i kinh nghi m s n xu t các s n ph m NSTP ch bi n các n c trong khu v c và các a ph ng. Nâng cao n ng l c qu n lý c a ch c s , ào t o và t o s nk t n nh c a ng i lao ng v i c s ch bi n. i v i nhà n c và chính quy n a ph ng o i u ki n các c s CB NSTP qu ng bá, tiêu th s n ph m a mình thông qua các hình th c gi i thi u n ph m, liên doanh, h p tác v i các i tác trong và ngoài n c, c bi t là v n xúc ti n xu t kh u các m t hàng NSTP ch bi n sang các n c n. Nhà n c c n có chính sách ch o các doanh nghi p ho t ng trong nh v c ti n t , tín ng nh : Ngân hàng, qu tín ng u tiên cho nhân dân a ph ng trong vi c u t , phát tri n n xu t. Có nh ng chính sách u tiên, u ãi v vi c phát tri n ngành m i, ngh m i và s n ph m m i, o i u ki n các c s CB NSTP phát tri n s n ph m. u tiên và h tr iv i a ph ng v vi c phát tri n, xây d ng mô hình i m các c s h t ng nh t là h th ng giao thông, i n, n c, nghiên c u tìm gi i pháp i o kh c ph c v n ô nhi m môi tr ng Có gi i pháp và chính sách h p lý tri n khai các khu v c t i m công nghi p và nh h ng vùng bãi cho phép phê duy t ph ng án tm r ng làng ngh vùng bãi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2