intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
76
lượt xem
16
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài nhằm hệ thống cơ sở lý luận liên quan đến kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG VÕ TH H I Y N HOÀN THI N CÔNG TÁC KI M SOÁT CH T LƯ NG KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH T I CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ K TOÁN AAC Chuyên ngành: K toán Mã s : 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng – Năm 2011
 2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Lê Huy Tr ng Ph n bi n 1: TS. Nguy n Công Phương Ph n bi n 2: PGS. TS. Nguy n Vi t Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng ngày 13 tháng 8 năm 2011 Có th tìm hi u Lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin –H c li u, Đ i h c Đà n ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà n ng
 3. -3- M Đ U I. LÝ DO CH N Đ TÀI Hi n nay, d ch v ki m toán là m t d ch v thi t y u không th thi u trong n n kinh t th trư ng. Đ cung c p d ch v ki m toán có ch t lư ng c n ph i gi i quy t nhi u v n ñ , trong ñó b n thân công ty ki m toán ph i t hoàn thi n ki m soát ch t lư ng là m t trong nh ng v n ñ quan tr ng. V i mong mu n ñư c nghiên c u và góp ph n hoàn thi n m t ph n h th ng ki m soát ch t lư ng d ch v ki m toán báo cáo tài chính t i Công ty Ki m Toán và K Toán AAC chính là lý do ngư i vi t l a ch n ñ tài “ Hoàn thi n công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán báo cáo tài chính t i Công ty TNHH Ki m Toán và K Toán AAC”. II. M C ĐÍCH NGHIÊN C U H th ng cơ s lý lu n liên quan ñ n ki m soát ch t lư ng ki m toán báo cáo tài chính, th c tr ng công tác ki m soát ch t lư ng ki m soát báo cáo tài chính t i công ty AAC t ñó tác gi ñ xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán báo cáo tài chính t i công ty TNHH ki m toán và k toán AAC. III. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đ i tư ng nghiên c u: Qui trình ki m soát ch t lư ng trong t ng cu c ki m toán báo cáo tài chính c th . Ph m vi nghiên c u: Công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán báo cáo tài chính t i công ty AAC. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Phương pháp phân tích, t ng h p, phương pháp ñi u tra, ph ng v n… V. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A Đ TÀI Đ tài có th dung làm tài li u tham kh o cho công ty và sinh viên kh i ngành k toán, ki m toán. V. C U TRÚC LU N VĂN Lu n văn g m 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n v ki m soát ch t lư ng ki m toán báo cáo tài chính. Chương 2: Th c tr ng công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán báo cáo tài chính t i công ty TNHH ki m toán và k toán AAC. Chương 3: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán báo cáo tài chính t i công ty TNHH ki m toán và k toán AAC. Chương 1: CƠ S LÝ LU N V KI M SOÁT CH T LƯ NG KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. T NG QUAN V KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1. Khái ni m ki m toán báo cáo tài chính Theo Lu t ki m toán ñ c l p: Ki m toán báo cáo tài chính là vi c ki m toán viên hành ngh , doanh nghi p ki m toán ki m tra, ñưa ra ý ki n
 4. -4- v tính trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u c a báo cáo tài chính c a ñơn v ñư c ki m toán theo quy ñ nh c a chu n m c ki m toán. 1.1.2. Vai trò c a ki m toán báo cáo tài chính Báo cáo tài chính c a doanh nghi p ñư c r t nhi u ñ i tư ng quan tâm, s d ng. Đ gi m b t nh ng r i ro mà ñ i tư ng s d ng thông tin trên báo cáo tài chính g p ph i thì BCTC c a doanh nghi p ph i ñư c ki m toán. Báo cáo tài chính ñã ñư c ki m toán s góp ph n làm gia tăng ñ tin c y c a các thông tin. 1.1.3. Qui trình c a ki m toán báo cáo tài chính 1.1.3.1. L p k ho ch ki m toán Giai ño n l p k ho ch ki m toán tr i qua 6 bư c bao g m: Chu n b ki m toán, thu th p thông tin cơ s , thu th p thông tin v nghĩa v pháp lý, th c hi n th t c phân tích, ñánh giá r i ro và tr ng y u, khai tri n k ho ch ki m toán t ng th và chương trình ki m toán. 1.1.3.2. Th c hi n ki m toán Đây là quá trình mà KTV s d ng các th nghi m ki m soát và th nghi m cơ b n ñ thu th p b ng ch ng ki m toán. Trình t k t h p gi a các th nghi m này trư c h t tùy thu c vào k t qu ñánh giá h th ng ki m soát n i b . 1.1.3.3. K t thúc ki m toán K t qu các th nghi m trên ph i ñư c xem xét trong quan h h p lý chung và ki m nghi m trong quan h v i các s vi c b t thư ng, nh ng s ki n phát sinh sau ngày l p báo cáo tài chính, nguyên t c ho t ñ ng liên t c.. Trên cơ s ñó, ki m toán viên l p báo cáo ki m toán v báo cáo tài chính. 1.2. T NG QUAN V CH T LƯ NG C A KI M TOÁN 1.2.1. Khái ni m v ch t lư ng ki m toán Ch t lư ng là thư c ño giá tr c a s n ph m, hàng hóa, d ch v .. Tùy thu c vào g c ñ khác nhau, có nh ng ñ nh nghĩa và quan ñi m khác nhau: Theo t ñi n ti ng Vi t thì: “Ch t lư ng là cái t o nên ph m ch t, giá tr c a con ngư i, m t s v t, s vi c”. Theo ñ nh nghĩa c a TCVN 5200-ISO9000 thì “Ch t lư ng là m c ñ phù h p c a s n ph m ho c d ch v tho mãn các yêu c u ñ ra ho c ñ nh trư c c a ngư i mua”. Theo chu n m c ki m toán Vi t Nam s 220: “Ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán là m c ñ th a mãn các ñ i tư ng s d ng k t qu ki m toán v tính khách quan và ñ tin c y vào ý ki n ki m toán c a ki m toán viên; ñ ng th i th a mãn mong mu n c a ñơn v ñư c ki m toán v nh ng ý ki n ñóng góp c a ki m toán viên nh m nâng cao hi u qu ho t ñ ng kinh doanh, trong th i gian ñ nh trư c v i giá phí h p lý”.
 5. -5- 1.2.2. Các ch tiêu ñánh giá ch t lư ng ki m toán 1.2.2.1. M c ñ tho mãn v tính khách quan và ñ tin c y vào ý ki n ki m toán c a nh ng ñ i tư ng s d ng d ch v ki m toán Theo chu n m c ñ o ñ c ngh nghi p trong ki m toán, tính khách quan là s k t h p gi a tính công b ng, trung th c, tôn tr ng s th t và không có xung ñ t v l i ích. Tính khách quan, ñ c l p c a ki m toán viên là ñi u ki n trư c tiên ñ ñ m b o ý nghĩa và giá tr s d ng c a d ch v ki m toán ñ c l p. Ý ki n ki m toán ñưa ra không làm tăng thêm lư ng thông tin cho nh ng ngư i s d ng k t qu ki m toán mà ch ñ m b o cho nh ng ñ i tư ng này v tính trung th c h p lý c a các báo cáo tài chính mà h ñư c cung c p. 1.2.2.2. M c ñ tho mãn v nh ng ñóng góp c a ki m toán viên nh m nâng cao hi u qu công tác qu n lý tài chính c a ñơn v ñư c ki m toán theo ñúng ch ñ chính sách c a nhà nư c cũng như các qui ñ nh riêng c a ñơn v Đ i v i các nhà qu n lý ñơn v ñư c ki m toán, vi c phát hi n và ngăn ng a các sai sót trong qu n lý tài chính, k toán không ph i lúc nào cũng th c hi n ñư c. Trách nhi m c a các KTV là ph i ñ m b o r ng BCTC ñó không có sai sót tr ng y u, và n u có ki m toán c n ch ra nh ng sai sót ñó ñ ñơn v s a ch a và ñi u ch nh. Đó chính là cơ s ñ các nhà qu n lý ñơn v tin tư ng và ñ t hy v ng vào nh ng phát hi n và nh ng ki n ngh ñóng góp c a ki m toán viên ñ ñ m b o r ng BCTC c a h là trung th c, h p lý và nâng cao hi u qu qu n lý tài chính k toán c a ñơn v . 1.2.2.3. Báo cáo ki m toán ñư c phát hành theo ñúng th i gian ñã ñ ra trong h p ñ ng ki m toán và chi phí cho d ch v ki m toán m c ñ phù h p Các thông tin tài chính do ñơn v l p s ñư c các ki m toán viên, công ty ki m toán ki m tra và ñưa ra ý ki n v tính trung th c h p lý c a các thông tin này trư c khi chuy n cho nh ng ngư i s d ng. Do v y m i ch m tr trong quá trình ki m toán ñ u làm nh hư ng ñ n uy tín và giá tr d ch v c a công ty ki m toán. V giá phí ki m toán, tuy không th hoàn toàn ñánh giá ñư c ch t lư ng c a m t cu c ki m toán nhưng nó cũng ñánh giá m c ñ tho mãn nhu c u c a nh ng ngư i s d ng k t qu c a d ch v ki m toán. 1.2.3. Các nhân t nh hư ng ñ n ch t lư ng ki m toán 1.2.3.1. Nhóm các nhân t bên ngoài a) Nhu c u c a n n kinh t Trong b t kỳ hình thái xã h i nào, t t c s n ph m ñư c s n xu t ra ñ u d a vào nhu c u c a các cá nhân, t ch c tiêu dùng trong xã h i. Ch t lư ng ñư c xem là m t nhân t c u thành nên s n ph m, do ñó nó không
 6. -6- th n m ngoài qui lu t trên. Nhu c u c a n n kinh t nh hư ng ñ n ch t lư ng d ch v ki m toán BCTC ñư c th hi n qua: * Đòi h i c a xã h i * Trình ñ kinh t xã h i b) Cơ ch qu n lý kinh t B t kì t ch c nào ho t ñ ng trong n n kinh t ñ u ch u tác ñ ng c a chính sách qu n lý c a Nhà nư c. Cơ ch qu n lý kinh t nh hư ng ñ n ch t lư ng d ch v ki m toán như sau: * M c tiêu kinh t * Các chính sách kinh t * T ch c qu n lý ch t lư ng 1.2.3.2. Nhóm các nhân t bên trong Đây là nhóm các nhân t thu c ph m vi bên trong c a công ty ki m toán. Có th ñánh giá, ñây là nhóm nhân t căn b n nh t quy t ñ nh ñ n ch t lư ng d ch v ki m toán hi n nay. Các y u t bên trong bao g m: a) Y u t con ngư i Hi n nay, quan ñi m qu n tr hi n ñ i ñánh giá y u t con ngư i là quan tr ng nh t d n ñ n s thành công hay th t b i c a m t doanh nghi p. N u ñ i ngũ nhân viên ki m toán và các c p lãnh ñ o trong công ty ñư c ñào t o chuyên nghi p, có nhi u kinh nghi m thì ch t lư ng d ch v ki m toán s ñư c nâng cao thêm m t b c rõ r t. b) Y u t k thu t Đ c th hóa các chu n m c ki m toán, h u h t các công ty ki m toán ñ u xây d ng cho mình các quy trình, kĩ thu t thu th p b ng ch ng ki m toán, ñánh giá r i ro ti m tàng, r i ro ki m soát.. H th ng k thu t này ñ m b o cho công vi c c a nhóm ki m toán t i ñơn v khách hàng ñư c di n ra nhanh chóng và hi u qu , ti t ki m chi phí. c) Y u t qu n lý Qu n lý là y u t không th thi u và là quan tr ng nh t trong m i ho t ñ ng kinh t xã h i. Đ i v i ho t ñ ng ki m toán ñ c l p, y u t qu n lý cu c ki m toán cũng như qu n lý ch t lư ng ki m toán có ý nghĩa quan tr ng ñ m b o vi c tuân th chu n m c ngh nghi p, các yêu c u k thu t c a công ty, góp ph n ñ m b o và nâng cao uy tín c a công ty. d) Các y u t v ñi u ki n và phương ti n làm vi c Phương ti n làm vi c hay còn g i là môi trư ng làm vi c cũng góp ph n không kém quan tr ng trong ch t lư ng d ch v ki m toán. Các y u t v ñi u ki n và phương ti n làm vi c s giúp các ki m toán viên th c hi n công vi c c a mình m t cách hi u qu , nâng cao ch t lư ng ki m toán.
 7. -7- 1.3. T NG QUAN V KI M SOÁT CH T LƯ NG C A KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.3.1. Khái ni m v ki m soát ch t lư ng ki m toán báo cáo tài chính Theo chu n m c ki m toán Vi t Nam s 220 – Ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán. Ki m soát ch t lư ng bên trong các công ty ki m toán ñư c hi u là: “ Quá trình mà KTV ñ c l p và công ty ki m toán th c hi n các chính sách th t c ki m soát ch t lư ng ñ i v i toàn b ho t ñ ng ki m toán c a công ty ki m toán và ñ i v i t ng cu c ki m toán”. 1.3.2. M c tiêu c a vi c ki m soát ch t lư ng ki m toán M c tiêu chung c a ki m soát ch t lư ng ki m toán là nh m h tr các công ty ki m toán b o ñ m cho ki m toán viên c a mình tuân th ñúng các chu n m c ngh nghi p và các chu n m c ch t lư ng theo quy ñ nh ñ t ra, nh m t o ra nh ng s n ph m ki m toán ñ t tiêu chu n ch t lư ng, ñáp ng yêu c u c a các ñ i tư ng s d ng k t qu ki m toán. 1.3.3. Các c p ñ c a ki m soát ch t lư ng ki m toán BCTC 1.3.3.1. Ki m soát ch t lư ng c a b n thân các t ch c ki m toán ñ c l p. Đ ng góc ñ doanh nghi p ki m toán, ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán là quá trình KTV và công ty ki m toán th c hi n các chính sách và th t c ki m soát ch t lư ng ñ i v i toàn b ho t ñ ng ki m toán và ñ i v i t ng cu c ki m toán c th . a) Ki m soát ch t lư ng t ng cu c ki m toán Theo VSA 220 “Ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán” thì ki m soát ch t lư ng theo t ng cu c ki m toán s tuân theo nh ng chính sách v hư ng d n, giám sát, ki m tra. b) Ki m soát ch t lư ng toàn công ty Theo VAS 220 “Ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán”, m t h th ng ki m soát ch t lư ng ki m toán ñư c thi t l p c n áp d ng k t h p các chính sách và m t s các th t c v : Tuân th nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p, k năng và năng l c chuyên mô, giao vi c, hư ng d n và giám sát, tham kh o ý ki n, duy trì và ch p nh n khách hàng, ki m tra. 1.3.3.2. Ki m soát ch t lư ng t bên ngoài Tùy thu c vào t ng qu c gia mà ho t ñ ng ki m soát ch t lư ng có th do các t ch c khác nhau th c hi n. Quá trình ki m tra có th th c hi n theo 2 mô hình: - Ki m tra chéo (ñi n hình M ). - Ki m tra b t bu c ñ i v i các công ty ki m toán (tiêu bi u Pháp. Đ ñi sâu nghiên c u công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán, tác gi xin gi i h n ñ tài ki m soát ch t lư ng ñ i v i m t cu c ki m toán báo cáo tài chính. Ki m soát ch t lư ng m t cu c ki m toán báo cáo tài chính chính là s v n d ng các th t c ki m soát ch t lư ng ñ n t ng giai ño n c a m t cu c ki m toán báo cáo tài chính.
 8. -8- 1.3.4. Qui trình ki m soát ch t lư ng ñ i v i t ng cu c ki m toán báo cáo tài chính 1.3.4.1. Ki m soát ch t lư ng trong giai ño n l p k ho ch ki m toán N i dung công vi c ki m soát ch t lư ng ki m toán trong giai ño n này là ph i ki m soát quá trình l p ñư c k ho ch chi n lư c, k ho ch ki m toán t ng th và chương trình ki m toán. a) K ho ch chi n lư c Đ i v i nh ng khách hàng có tính ch t ph c t p, qui mô l n, ñ a bàn r ng ho c ki m toán nhi u năm thì công ty ki m toán ph i l p k ho ch chi n lư c. Ki m soát ch t lư ng ñ i v i k ho ch chi n lư c là ñánh giá xem KTV ñã v ch ra ñư c m c tiêu ki m toán tr ng tâm, phương pháp ti p c n ki m toán và ti n trình c a cu c ki m toán hay chưa. b) K ho ch ki m toán t ng th Không như k ho ch chi n lư c, k ho ch ki m toán t ng th ph i ñư c l p cho m i cu c ki m toán. Ki m soát ch t lư ng ñ i v i k ho ch ki m toán t ng th là xem xét k ho ch ki m toán t ng th ñã trình bày ñ y ñ các n i dung: Hi u bi t v ho t ñ ng kinh doanh c a khách hàng. Đánh giá r i ro ki m toán, r i ro ti m tàng, r i ro ki m soát, r i ro phát hi n và m c tr ng y u ñ i v i khách hàng. N i dung, l ch trình và ph m vi c a th t c ki m toán. Ph i h p, ch ñ o, giám sát và ki m tra. Tính ñ c l p c a KTV. Các v n ñ khác như: Kh năng ho t ñ ng liên t c c a khách hàng, th i gian phát hành báo cáo ki m toán.. c) Chương trình ki m toán Chương trình ki m toán là k t qu c a k ho ch ki m toán t ng th , nó xác ñ nh n i dung, l ch trình và ph m vi c a các th t c ki m toán c n thi t. Thông qua chương trình ki m toán c th , ban ki m soát s ñánh giá ñư c ch t lư ng ki m toán mà nhóm ki m toán th c hi n. Ki m soát ch t lư ng ñ i v i chương trình ki m toán là xem xét KTV, tr lý KTV ñã th c hi n ñ y ñ các th t c ki m toán trong chương trình ki m toán hay không. 1.3.4.2. Ki m soát ch t lư ng trong giai ño n th c hi n ki m toán Giai ño n này nh m thu th p b ng ch ng ñ y ñ và th c hi n tri n khai các công vi c ki m toán theo chương trình ki m toán nh m cho ra ý ki n nh n xét, s a ñ i, b sung, góp ý ki n cho ñơn v . Ki m soát ch t lư ng trong giai ño n này do trư ng nhóm ph trách cu c ki m toán và công ty ki m toán ñ m nhi m. N i dung ki m soát ch t lư ng giai ño n này: KTV và tr lý KTV ñã có ñ y ñ k năng và năng l c chuyên môn c n thi t ñ th c hi n công vi c ñư c giao. KTV và tr lý KTV ñã hi u rõ quy ñ nh theo chu n m c, tuân th chu n m c ñ o ñ c ngh nghi p cũng như th c hi n ñúng k ho ch ki m toán t ng th và chương trình ki m toán. Tính ñ y ñ , thích h p c a các b ng ch ng mà KTV và tr lý KTV
 9. -9- thu th p ñư c trong quá trình ki m toán. T t c các tài li u c n thi t, gi y t làm vi c hay các b ng ch ng thu th p ñã ñư c KTV, tr lý KTV lưu gi c n th n trong h sơ ki m toán theo m t trình t logic mà công ty quy ñ nh trư c. Các phương pháp ki m toán mà KTV, tr lý KTV áp d ng có phù h p hay không. Ý ki n c a KTV, tr lý KTV ñ i v i t ng kho n m c ñã phù h p và có ñ căn c . 1.3.4.3. Ki m soát ch t lư ng ki m toán trong giai ño n hoàn thành ki m toán Hoàn thành ki m toán là giai ño n cu i cùng c a quy trình ki m toán ki m toán báo cáo tài chính. Đây là giai ño n mà các ki m toán viên s t ng k t toàn b quá trình th c hi n ki m toán, nêu ra ý ki n trao ñ i v i khách hàng và phát hành báo cáo ki m toán.Công vi c ki m soát ch t lư ng giai ño n này là ñ c bi t quan tr ng. N i dung c a ki m soát ch t lư ng ñ i v i giai ño n này: Các b ng ch ng ki m toán mà nhóm ki m toán thu th p ñã ñ m b o tính thích h p và tính hi u l c. Nh ng th t c liên quan ñ n các s ki n sau ngày k t thúc niên ñ , gi ñ nh ho t ñ ng liên t c.v.v ñã ñư c th c hi n ñ y ñ . S li u trình bày trên BCTC li u có còn t n t i sai sót tr ng y u. Ý ki n trình bày trong BCKT ñã ph n ánh trung th c và h p lý tình hình tài chính c a ñơn v khách hàng. Các ý ki n nh n xét, k t lu n trình bày trên báo cáo ki m toán có phù h p v i chu n m c ki m toán hi n hành và các qui ñ nh có liên quan. Hình th c c a BCKT ñã phù h p v i qui ñ nh hi n hành. Soát xét tính ñ c l p c a các thành viên nhóm ki m toán. K T LU N CHƯƠNG 1 Hi n nay, ch t lư ng ki m toán BCTC ñang ñư c r t nhi u ñ i tư ng quan tâm như các nhà ñ u tư, ngân hàng… b i nó nh hư ng ñ n quá trình ra quy t ñ nh c a các ñ i tư ng này. Ch t lư ng ki m toán BCTC là m c ñ th a mãn các ñ i tư ng s d ng k t qu ki m toán v tính khách quan và ñ tin c y vào ý ki n ki m toán c a ki m toán viên; ñ ng th i th a mãn mong mu n c a ñơn v ñư c ki m toán v nh ng ý ki n ñóng góp c a ki m toán viên nh m nâng cao hi u qu ho t ñ ng kinh doanh, trong th i gian ñ nh trư c v i giá phí h p lý. Ch t lư ng ki m toán ch u nh hư ng c a r t nhi u nhân t . Vì v y mu n ki m soát ch t lư ng ki m toán, ph i ñi xem xét ñi xem xét v k năng và năng l c chuyên môn c a KTV, tr lý KTV, công tác hư ng d n, ki m tra giám sát c a KTV ñ i v i tr lý KTV, trong m t cu c ki m toán c th .
 10. - 10 - Chương 2: TH C TRANG CÔNG TÁC KI M SOÁT CH T LƯ NG KI M TOÁN BCTC T I CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ K TOÁN AAC 2.1. KHÁI QUÁT V CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ K TOÁN AAC 2.1.1. Gi i thi u chung Tên công ty: CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ K TOÁN AAC Tên giao d ch: AUDITING AND ACCOUNTING COMPANY AAC Tên vi t t t: AAC Đ a ch : 217 Nguy n Văn Linh, TP Đà N ng Fax: (84).05113. 655 887 E-mail : aac@dng.vnn.vn Webside: http://www.aac.com.vn 2.1.2. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty AAC Công ty TNHH Ki m toán và K toán AAC (trư c ñây là Công ty Ki m toán và K toán AAC tr c thu c B Tài Chính thành l p t năm 1993) , m t thành viên c a Hãng ki m toán qu c t Polaris International, là m t trong s r t ít các công ty ki m toán ñư c thành l p ñ u tiên t i Vi t Nam. T khi thành l p ñ n nay, công ty TNHH ki m toán và k toán AAC ñã vinh d ñ t ñư c nhi u gi i thư ng cao quý. 2.1.3. Các d ch v do AAC cung c p D ch v ki m toán. D ch v tư v n và ñào t o. D ch v k toán 2.1.4. Phương châm ho t ñ ng và phương hư ng phát tri n AAC ho t ñ ng theo phương châm: ñ c l p, khách quan, trung th c và bí m t s li u c a khách hàng. M c tiêu ho t ñ ng c a AAC là giúp khách hàng và nh ng ngư i quan tâm b o v quy n l i h p pháp c a mình. 2.1.5. Cơ c u b máy qu n lý và ngu n nhân l c t i công ty AAC Sơ ñ b máy t ch c: T NG GIÁM Đ C PHÓ T NG GIÁM Đ C PHÓ T NG GIÁM Đ C XDCB BCTC PHÒNG TƯ V N CHI PHÒNG K KH I KI M KH I KI M ĐÀO T O NHÁNH TOÁN TOÁN BCTC TOÁN XDCB TP. HCM HÀNH CHÍNH BAN KI M PHÒNG KT PHÒNG KT BAN KI M PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG SOÁT CH T XDCB 1 XDCB 2 SOÁT CH T KT KT KT KT LƯ NG BCTC 1 BCTC 2 BCTC 3 BCTC 4 LƯ NG
 11. - 11 - Ngu n nhân l c AAC có ñ i ngũ ki m toán viên ñư c ñào t o có h th ng Vi t Nam, Anh, B , Pháp, Ai-len, Úc, Nh t B n.. và có nhi u năm kinh nghi m th c ti n v ki m toán và tư v n tài chính - k toán - thu Vi t Nam và qu c t . Nh có ñ i ngũ chuyên nghi p ch t lư ng cao, ý th c trách nhi m, có ñ o ñ c ngh nghi p trong sáng nên trong quá trình ho t ñ ng, AAC chưa h ñ x y ra nh ng sai sót, r i ro cho khách hàng. 2.2. KHÁI QUÁT V QUI TRÌNH KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH T I CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ K TOÁN AAC 2.2.1. Giai ño n l p k ho ch ki m toán 2.2.1.1. Giai ño n ti n ki m toán Trong giai ño n này, ngư i ñ i di n c a công ty AAC s ti p xúc v i khách hàng, tìm hi u lý do m i ki m toán c a khách hàng, ñánh giá tính liêm chính c a ban lãnh ñ o khách hàng, ñánh giá nhu c u ph c v và các v n ñ khác như th i gian th c hi n, giá phí ki m toán...và ti n hành ñánh giá sơ b v khách hàng t ñó quy t ñ nh có nên ch p nh n h p ñ ng ki m toán. N u ch p nh n ki m toán cho ñơn v khách hàng, công ty s phân công nhân s ñ m trách h p ñ ng ki m toán. Các bư c công vi c c th : * Xem xét ch p nh n khách hàng và ñánh giá r i ro h p ñ ng: Bao g m xem xét ch p nh n khách hàng m i và ñánh giá r i ro h p ñ ng và xem xét ch p nh n khách hàng cũ và ñánh giá r i ro h p ñ ng. * H p ñ ng ki m toán và nhóm ki m toán bao g m: H p ñ ng ki m toán, danh m c tài li u c n khách hàng cung c p, cam k t v tính ñ c l p c a các thành viên trong nhóm, soát xét các y u t nh hư ng ñ n tính ñ c l p c a KTV, bi n pháp ñ m b o tính ñ c l p c a thành viên nhóm ki m toán. 2.2.1.2. Giai ño n chu n b ki m toán Sau khi kí k t h p ñ ng ki m toán, ban giám ñ c phân công nhân s , giao nhi m v cho m t ki m toán viên thích h p làm trư ng nhóm ki m toán. Trư ng nhóm ti n hành kh o sát, thu th p các thông tin có liên quan ñ n khách hàng bao g m: Tìm hi u thông tin khách hàng và môi trư ng ho t ñ ng, tìm hi u chính sách k toán và chu trình kinh doanh quan tr ng, phân tích sơ b báo cáo tài chính, ñánh giá chung v h th ng ki m soát n i b và r i ro gian l n, xác ñ nh m c tr ng y u và phương pháp ch n m u, c m u, t ng h p k ho ch ki m toán. 2.2.2. Giai ño n th c hi n ki m toán Th c hi n ki m toán là quá trình ki m toán viên ñi thu th p các b ng ch ng ki m toán nh m ñưa ra ý ki n nh n xét v m c ñ trung th c và h p lý c a báo cáo tài chính. Trong giai ño n này, công ty th c hi n nh ng n i dung công vi c sau: Ki m tra h th ng ki m soát n i b , ki m tra cơ b n B ng cân ñ i k toán, ki m tra cơ b n Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh, ki m tra các n i dung khác, ñánh giá l i m c tr ng y u và ph m vi
 12. - 12 - ki m toán. Đ th c hi n nh ng n i dung công vi c trên, KTV và tr lý KTV s th c hi n th nghi m ki m soát, th t c phân tích và ki m tra chi ti t, công ty AAC t p trung ch y u vào ki m tra chi ti t ch ng t . 2.2.3. Giai ño n hoàn thành ki m toán Hoàn thành ki m toán là giai ño n cu i cùng c a quy trình ki m toán ki m toán báo cáo tài chính. Đây là giai ño n mà các ki m toán viên s t ng k t toàn b quá trình th c hi n ki m toán, nêu ra ý ki n trao ñ i v i khách hàng và phát hành báo cáo ki m toán. N i dung công vi c c th bao g m: Xem xét nh ng v n ñ liên quan ñ n khái ni m ho t ñ ng liên t c, s ki n phát sinh sau ngày l p BCTC ñ n ngày l p BCKT, tài s n, các kho n n ti m tàng và nh ng cam k t quan tr ng, t ng h p k t qu ki m toán, l p báo cáo tài chính và báo cáo ki m toán, thư qu n lý và các tư v n khách hàng khác, soát xét, phê duy t và phát hành báo cáo, ki m soát ch t lư ng ki m toán. 2.3. TH C TR NG CÔNG TÁC KI M SOÁT CH T LƯ NG KI M TOÁN BCTC T I CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ K TOÁN AAC 2.3.1. Gi i thi u t ng quát v công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán BCTC do công ty TNHH ki m toán và k toán AAC th c hi n T năm 2007, AAC ñã thành l p Ban ki m soát g m nh ng ki m toán viên có kinh nghi m nh t, có năng l c, t m nhìn khái quát khi soát xét các ph n trong h sơ ki m toán. Đi u này giúp cho ch t lư ng ki m toán t i công ty ngày càng ñư c nâng cao. T i công ty, ki m soát ch t lư ng ñư c th c hi n xuyên su t trong quá trình ki m toán và ñư c ti n hành qua 3 c p soát xét theo sơ ñ sau: Ban Giám Đ c Ban ki m soát ch t lư ng Trư ng nhóm ki m toán Thành viên nhóm KT Công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán BCTC luôn ñư c th c hi n qua hai giai ño n là: ñơn v khách hàng (do trư ng nhóm th c hi n) và t i công ty AAC (do ban ki m soát và ban giám ñ c th c hi n).
 13. - 13 - * T i ñơn v khách hàng: Trong th i gian ki m toán t i ñơn v , công vi c c a KTV và tr lý KTV luôn ñư c trư ng nhóm theo dõi, ki m tra và soát xét. Ngoài ra, trư ng nhóm cũng thư ng xuyên báo cáo l i cho ban ki m soát tình hình làm vi c c a nhóm cũng như thông báo k t qu , các v n ñ khó gi i quy t. * T i công ty AAC: T i công ty AAC, ban ki m soát ch u trách nhi m soát xét toàn b n i dung công vi c c a nhóm ki m toán thông qua h sơ ki m toán mà nhóm ki m toán ñã thu th p và th c hi n công ty khách hàng. Ban ki m soát ch u trách nhi m v soát xét toàn b n i dung công vi c c a nhóm ki m toán sau ñó s trình lên Ban Giám ñ c xét duy t và ki m tra l n cu i trư c khi phát hành báo cáo ki m toán. 2.3.2. Các qui ñ nh c a công ty AAC liên quan ñ n công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán báo cáo tài chính 2.3.2.1. Tính tuân th nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p Tính tuân th nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p ñư c qui ñ nh rõ trong Chu n m c ki m toán Vi t Nam s 220” ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán”. Sâu r ng hơn, nhân viên ph i ch p hành ñúng theo quy t ñ nh s 87/2005/QĐ-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2005 c a B tài chính ban hành chu n m c ñ o ñ c ngh nghi p k toán, ki m toán Vi t Nam. Ngoài ra, nhân viên trong công ty ph i ch p hành thêm m t s quy ñ nh riêng c a công ty AAC: 2.3.2.2. K năng và năng l c chuyên môn Đ i v i công ty ki m toán, ngu n nhân l c là tài s n c c kỳ quý báu. Công ty AAC luôn quan tâm ñ n công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán thông qua y u t con ngư i. Theo VACPA, Công ty AAC ñ ng th 7 trong top 10 công ty ki m toán có s lư ng KTV l n nh t năm 2009. Ngoài ra, công ty AAC ñã có nh ng qui ñ nh r t ch t ch v ñào t o và tuy n d ng. 2.3.2.3. Giao vi c D a vào qui mô, tính ch t ho t ñ ng kinh doanh c a khách hàng, trình ñ chuyên môn c a các nhân viên, phó t ng giám ñ c xem xét và l a ch n sao cho phù h p nh t. Trong m t nhóm ki m toán luôn có KTV và tr lý ki m toán. 2.3.2.4. Hư ng d n và giám sát T i công ty AAC, nhóm ki m toán bao g m KTV và tr lý ki m toán. Trong nhóm, tr lý ki m toán c p 3 giám sát, hư ng d n tr lý c p 2, tr lý c p 2 giám sát, hư ng d n tr lý c p 1. KTV chính giám sát công vi c c a tr lý c p 3, trư ng nhóm giám sát công vi c c a KTV và các tr lý ki m toán. Công vi c c a trư ng nhóm và c nhóm ki m toán s ñư c ki m tra, soát xét b i ban ki m soát và ban giám ñ c.
 14. - 14 - 2.3.2.5. S d ng ý ki n chuyên gia Công ty AAC yêu c u khi KTV c n tham kh o ý ki n chuyên gia ñ làm tăng m c ñ tin c y c a ý ki n ki m toán. KTV c n xem xét ñ n nh ng y u t như: chuyên môn, nghi p v , kinh nghi m, danh ti ng; tính ñ c l p, khách quan c a chuyên gia tư v n. 2.3.2.6. H sơ ki m toán a) H sơ ki m toán Khi ti n hành ki m toán b t kỳ khách hàng nào, Công ty ñ u l p ñ y ñ hai b h sơ ki m toán, ñó là: H sơ ki m toán chung (hay còn ñư c g i là H sơ thư ng tr c) và h sơ ki m toán năm (hay còn g i là H sơ làm vi c) H sơ ki m toán ñư c s p x p, lưu tr tuân theo các qui ñ nh sau: Quy ñ nh v mã s khách hàng Lưu tr và qu n lý h sơ b) Gi y làm vi c T th nh t: t ch ñ o. T th hai: t chương trình ki m toán. T th ba: N i dung công vi c mà KTV và tr lý th c hi n. T th tư: Xác nh n c a bên th ba. Các t gi y còn l i: Các tài li u khác có liên quan. 2.3.2.7. Qui ñ nh v chương trình ki m toán và phương pháp ki m toán a) Chương trình ki m toán T ngày thành l p, công ty ñã xây d ng chương trình ki m toán chu n áp d ng cho t ng lo i hình công ty. Hi n nay VACPA ñã ban hành chương trình ki m toán chu n chung cho t t c các công ty ki m toán. Đ i v i khách hàng là công ty thương m i, công ty s n xu t chương trình ki m toán hi n nay AAC ñang áp d ng là k t h p gi a chương trình ki m toán m u và chương trình ki m toán c a công ty. Còn ñ i v i khách hàng là công ty niêm y t trên th trư ng ch ng khoán, công ty AAC s d ng chương trình ki m toán do chính công ty ban hành. b) Phương pháp ki m toán Các phương pháp ki m toán ñư c áp d ng t i công ty AAC bao g m phương pháp ki m toán ch ng t và ki m toán ngoài ch ng t v i các k thu t c th như: ki m toán cân ñ i, ki m toán logic, ki m tra, ph ng v n, ñi u tra, th c nghi m…ñã tuân theo qui ñ nh c a chu n m c ki m toán Vi t Nam. 2.3.3. Qui trình ki m soát ch t lư ng trong t ng cu c ki m toán báo cáo tài chính t i công ty AAC T i công ty AAC, ki m soát ch t lư ng ñư c th c hi n xuyên su t trong quá trình ki m toán và qui trình ki m soát ñư c th c hi n quan hai giai ño n là t i ñơn v khách hàng và t i công ty AAC.
 15. - 15 - 2.3.3.1 Ki m soát ch t lư ng trong giai ño n l p k ho ch ki m toán a) N i dung và th t c ki m soát ch t lư ng t i ñơn v khách hàng Giai ño n l p k ho ch ki m toán công ty AAC g m 2 bư c công vi c chính là ñánh giá kh năng ch p nh n ki m toán (giai ño n ti n ki m toán) và chu n b ki m toán. Đánh giá kh năng ch p nh n ki m toán: Trư c khi ký k t m t h p ñ ng ki m toán, vi c tìm hi u và ñánh giá khách hàng là bư c quan tr ng liên quan ñ n ch t lư ng ki m toán và uy tín c a công ty. Vi c ch p nh n khách hàng m i ho c gi khách hàng cũ này ñư c th c hi n b i c p lãnh ñ o cao nh t công ty thư ng là T ng giám ñ c hay Phó T ng giám ñ c kh i BCTC ñ m nh n. Đ i v i khách hàng m i Đây là nh ng khách hàng l n ñ u tiên làm vi c v i công ty, vì v y vi c ñánh giá kh năng ch p nh n ki m toán r t quan tr ng. Công ty thư ng thu th p thông tin v khách hàng và ñánh giá kh năng ch p nh n ki m toán r t c n th n ñ tránh nh ng r i ro có th g p, ñ ng th i ñ tăng s lư ng khách hàng trong tương lai. * N i dung thông tin mà công ty AAC thu th p: Kh o sát, thu th p thông tin v h th ng ki m soát n i b , thu th p thông tin v tình hình tài chính và thông tin có liên quan, kh năng ngu n nhân l c ñ trình ñ ñ th c hi n h p ñ ng, tính ñ c l p và khách quan c a ki m toán viên năm nay ñ có s b trí h p lý, phù h p v i chu n m c ñ o ñ c ngh nghi p, h th ng k toán c a khách hàng, hi u bi t và ñánh giá v ph n m m k toán mà khách hàng ñang áp d ng, kh năng thu th p ñ y ñ b ng ch ng thích h p nh m ñ m b o ñ t ñư c m c tiêu ki m toán, ñ c các thư gi i trình c a Ban Giám ñ c. * Phương pháp thu th p thông tin mà công ty AAC áp d ng: Trao ñ i, ph ng v n, quan sát, thu th p, nghiên c u tài li u văn b n v ñi u l , qui ch ho t ñ ng, h th ng ki m soát n i b c a ñơn v khách hàng, thu th p thông tin t các phương ti n thông tin ñ i chúng. Đ i v i khách hàng cũ Vì nh ng năm trư c, AAC ñã th c hi n vi c thu th p thông tin chung c a khách hàng do ñó t i năm hi n t i nhân viên AAC có trách nhi m ph i c p nh t và ñánh giá l i nh ng thông tin ñã thu th p trư c ñây và thu th p thêm nh ng thông tin. * N i dung thu th p: Nh ng thay ñ i c a khách hàng so v i năm trư c: như thay ñ i v lo i hình doanh nghi p, thay ñ i thành viên c a ban giám ñ c, h i ñ ng qu n tr , nh ng thay ñ i v h th ng ki m soát n i b c a khách hàng, thu th p nh ng thông tin liên quan ñ n khách hàng và ngư i lãnh ñ o c a khách hàng năm hi n hành, kh năng ho t ñ ng liên t c c a khách hàng.
 16. - 16 - * Phương pháp thu th p thông tin mà công ty AAC áp d ng: Trao ñ i, ph ng v n, quan sát, thu th p, nghiên c u tài li u văn b n v ñi u l , qui ch ho t ñ ng, h th ng ki m soát n i b c a ñơn v khách hàng, thu th p thông tin t các phương ti n thông tin ñ i chúng. Sau khi bư c tìm hi u, kh o sát th c t t i ñơn v khách hàng, phân tích nh ng y u t r i ro có th có ñ i v i m t khách hàng, Phó T ng giám ñ c m i ra quy t ñ nh có hay không s ki m toán cho m t ñơn v khách hàng. Chu n b ki m toán Sau khi kí k t h p ñ ng ki m toán. Ban giám ñ c s b trí nhân s và giao nhi m v cho m t ki m toán viên thích h p làm trư ng nhóm ki m toán. Trư ng nhóm ki m toán có nhi m v kh o sát ti p theo v khách hàng và l p k ho ch ki m toán. C th giai ño n l p k ho ch ki m toán, trư ng nhóm ki m toán ti n hành kh o sát và thu th p các thông tin sau: Môi trư ng ki m soát, ho t ñ ng ki m soát và các th t c ki m soát c a ñơn v khách hàng, chính sách k toán và công tác k toán, các ñ c ñi m quan tr ng v s h u và qu n lý trong công ty khách hàng, nh n di n các bên h u quan ñ i v i khách hàng, nh ng v n ñ có liên quan ñ n k t qu thanh tra, ki m tra cũng như k t qu ki m toán nh ng năm trư c, các tranh ch p v h p ñ ng kinh t , tài chính, các v ki n ñang ch xét x , xác ñ nh m c tr ng y u c a cu c ki m toán. Sau khi thu th p các thông tin, trư ng nhóm ki m toán ti n hành ñánh giá các thông tin ñã thu th p ñư c. Ho t ñ ng ki m soát c a ban ki m soát, ban giám ñ c ñ i v i nhóm ki m toán ñư c th c hi n thông qua gi y làm vi c c a nhóm t i ñơn v khách hàng. Các gi y làm vi c liên quan ñ n giai ño n l p k ho ch ph i ñư c trình bày và lưu l i trong h sơ làm vi c.Theo qui ñ nh c a công ty và chu n m c ki m toán Vi t Nam s 300, k ho ch ki m toán g m : K ho ch chi n lư c, k ho ch t ng th , chương trình ki m toán. Trư c khi b t ñ u th c hi n ki m toán, trư ng nhóm ph i l p b ng ki m tra k ho ch ki m toán, ñ ñ m b o ch t lư ng cho toàn cu c ki m toán. Đây như m t b ng t ng k t l i công vi c th c hi n trong giai ño n này và nh c nh th c hi n nh ng công vi c n u còn thi u sót. Trư ng nhóm có trách nhi m v i n i dung tr l i trong b ng này, t t c ñ u ph i có căn c , b ng ch ng ch ng minh ñư c v i ban ki m soát qua các tài li u lưu trong h sơ ki m toán. b) Chính sách và th t c soát xét t i công ty AAC. Ch t lư ng giai ño n l p k ho ch ki m toán ñóng vai trò r t quan tr ng trong s thành công c a m t cu c ki m toán. Vi c th c hi n ki m toán có ñư c thu n l i hay không, có mang l i hi u qu và k t qu ñúng yêu c u hay không là ph thu c vào s chu n b trong giai ño n này. Sau
 17. - 17 - khi trư ng nhóm ki m toán l p k ho ch ki m toán s trình lên ban ki m soát và ban giám ñ c ki m tra, soát xét và ki m soát ch t lư ng. * N i dung ki m soát ch t lư ng k ho ch ki m toán: Tác gi trình bày PH L C 04 c th g m các v n ñ có liên quan ñ n: N i dung và công tác soát xét c a trư ng nhóm ñ i v i k ho ch chi n lư c, k ho ch ki m toán và chương trình ki m toán. Tính ñ y ñ , h p lý c a các thông tin v tình hình tài chính, h th ng ki m soát n i b , gi ñ nh ho t ñ ng liên t c, h th ng k toán c a khách hàng.v.v. Vi c xác ñ nh các m c tiêu ki m toán trong t ng n i dung ki m toán cũng như m c tiêu tr ng tâm c a cu c ki m toán. S phù h p gi a m c tiêu, tr ng y u và r i ro ki m toán. Các v n ñ liên quan ñ n nhân s , th i gian ki m toán… * Phương pháp soát xét: Phương pháp th m ñ nh tài li u, phương pháp ph ng v n. Qua quá trình tìm hi u v công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán BCTC giai ño n l p k ho ch ki m toán c a công ty AAC tác gi nh n th y r ng công tác ki m soát ñư c th c hi n khá nghiêm túc, ch t ch và h p lý. Đ có ñư c k ho ch ki m toán t ng th thì toàn b n i dung công vi c c a KTV ph i qua nhi u c p soát xét, ñ m b o các qui ñ nh hi n hành c a công ty cũng như chu n m c ki m toán Vi t Nam. Tuy nhiên, b ng ki m soát ch t lư ng k ho ch ki m toán không ki m tra, soát xét các n i dung liên quan ñ n m c tr ng y u c a toàn b BCTC và các kho n m c, cũng như chưa có nh ng câu h i nh m ki m tra, ñánh giá vi c ñ c biên b n các cu c h p ban giám ñ c, h i ñ ng qu n tr c a KTV. 2.3.3.2. Ki m soát ch t lư ng ki m toán báo cáo tài chính trong giai ño n th c hi n ki m toán a) N i dung, th t c ki m soát th c hi n t i công ty khách hàng Trong giai ño n th c hi n ki m toán, căn c vào chương trình ki m toán, trư ng nhóm phân công công vi c c th cho các KTV và tr lý ki m toán. T i công ty AAC các phương pháp ki m toán ñư c KTV và tr lý KTV áp d ng là: phương pháp ñ i chi u, phương pháp ki m kê, phương pháp ñi u tra, phương pháp th c nghi m, phương pháp ch n m u ki m toán d a trên k thu t ch n m u. KTV, tr lý KTV ph i th c hi n ki m toán theo trình t t t ng h p ñ n chi ti t, KTV l a ch n ho c k t h p m t s phương pháp ki m toán ñ ki m toán n i dung c th . Toàn b công vi c c a KTV, tr lý KTV ñư c th hi n thông qua các gi y t làm vi c. K t thúc m i kho n m c, toàn b gi y t làm vi c ñư c chuy n cho trư ng nhóm ki m toán soát xét. * N i dung soát xét c a trư ng nhóm: Đánh giá tính thích h p, ñ y ñ , h p lý, h p pháp c a các b ng ch ng ki m toán và ki m tra các ý ki n mà KTV và tr lý KTV ñưa ra.
 18. - 18 - Đánh giá m c ñ công vi c mà KTV, tr lý KTV th c hi n so v i k ho ch. Đánh giá các phương pháp mà KTV, tr lý KTV áp d ng ñ thu th p b ng ch ng ki m toán. Đánh giá tính tuân th chu n m c nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p, các qui ñ nh c a công ty, qui trình ki m toán theo qui ñ nh c a chu n m c ki m toán Vi t Nam. * Phương pháp soát xét c a trư ng nhóm: Phương pháp giám sát, phương pháp th m ñ nh tài li u. Phương pháp ph ng v n, phương pháp xác minh tài li u. Sau khi hoàn t t vi c soát xét, trư ng nhóm s ñ l i d u v t c a vi c soát xét trên gi y t làm vi c c a KTV thông qua kí hi u . b) Các chính sách, th t c ki m soát t i công ty AAC D a trên gi y t làm vi c sau khi ñư c trư ng nhóm soát xét, ban ki m soát, ban giám ñ c ti n hành vi c soát xét l i. Vi c soát xét c a ban ki m soát và ban giám ñ c ñư c chia làm hai lo i là soát xét nhanh và soát xét chi ti t. Khi soát xét chi ti t, ban ki m soát s dùng kí hi u ñ th hi n s soát xét c a mình. Ban giám ñ c s dùng kí hi u ñ ch ng minh là ñã th c hi n vi c soát xét. Đ i v i nh ng kho n m c không tr ng y u, ban ki m soát, ban giám ñ c s th c hi n soát xét nhanh là ñi ñánh giá t ng quát toàn b công vi c c a nhóm ki m toán. Căn c vào soát xét nhanh và soát xét chi ti t ban ki m soát s ñánh giá ch t lư ng c a giai ño n th c hi n ki m toán là có ñ m b o ch t lư ng hay không. * N i dung soát xét: Tác gi trình bày PH L C 05 bao g m các v n ñ có liên quan ñ n: Th t c phân tích và ki m tra chi ti t. Phương pháp ki m toán mà KTV, tr lý KTV áp d ng ñ th c hi n ki m toán. Chương trình ki m toán và gi y làm vi c c a KTV, tr lý ki m toán. Công vi c c a chuyên gia bên ngoài… * Phương pháp soát xét Tương t phương pháp c a trư ng nhóm nhưng không có phương pháp xác minh tài li u. Trình t soát xét c a ban ki m soát, ban giám ñ c cũng khác v i trư ng nhóm. N u trư ng nhóm soát xét chi ti t t ng gi y t làm vi c c a t t c các ph n hành, ti n hành ñ i chi u gi a t t ng h p và chi ti t thì ban ki m soát, ban giám ñ c căn c vào chương trình ki m toán, soát xét t t c các t t ng h p c a t ng kho n m c trên BCTC, k t lu n c a KTV ñ i v i t ng kho n m c. Sau ñó, ban ki m soát và ban giám ñ c xét ñoán và quy t ñ nh xem ph i ñi sâu vào soát xét nh ng t chi ti t c a kho n m c nào, d a trên tính tr ng y u, ñánh giá r i ro và kinh nghi m ngh nghi p c a các ki m toán viên và các tr lý ki m toán trong cu c ki m toán ñó.
 19. - 19 - Qua quá trình tìm hi u công tác ki m soát ch t lư ng giai ño n th c hi n ki m toán, tác gi nh n th y công tác ki m soát ch t lư ng giai ño n này ñư c th c hi n khá ch t ch , nghiêm túc và h p lý. Toàn b n i dung công vi c c a KTV, tr lý KTV ñ u ñư c trư ng nhóm và ban ki m soát, ban giám ñ c soát xét l i, m i th c m c c a trư ng nhóm hay ban soát xét, ban giám ñ c ñ u ñư c làm rõ. Tuy nhiên, tác gi nh n th y r ng thông qua gi y t làm vi c c a KTV chưa th hi n ñư c h t phương pháp ki m toán cũng như thái ñ , tinh th n làm vi c c a KTV và tr lý KTV, m t s gi y làm vi c thi u m c tiêu hay n i dung, k t lu n v n ñư c ch p nh n. Ban ki m soát và ban giám ñ c soát xét nhanh gi y t làm vi c c a KTV và tr lý KTV nên chưa ñ l i d u v t c a s soát xét nên có th d n ñ n b sót s ki m soát ñ i v i gi y làm vi c c a nhân viên. Trong b ng ki m soát ch t lư ng giai ño n th c hi n ki m toán chưa có nh ng câu h i liên quan ñ n chương trình ki m toán c a t ng ph n hành mà ch ñ c p chung ñ n toàn b chương trình ki m toán. 2.3.3.3 Ki m soát ch t lư ng ki m toán báo cáo tài chính giai ño n k t thúc ki m toán a) Các chính sách, th t c th c hi n t i công ty khách hàng Báo cáo ki m toán là s n ph m cu i cùng c a quá trình ki m toán. D a vào báo cáo ki m toán mà các ñ i tư ng quan tâm ñưa ra các quy t ñ nh kinh t . Chính vì lý do ñó, vi c ki m soát ch t lư ng báo cáo ki m toán luôn ñư c AAC chú tr ng hoàn thi n. * N i dung soát xét c a trư ng nhóm Đư c th hi n “Danh m c ki m tra cu i cùng” tác gi trình bày PH L C 06 bao g m các v n ñ có liên quan ñ n: K ho ch ki m toán, gi y làm vi c c a KTV, tr lý KTV. Tính ñ c l p c a nhóm ki m toán. Các s ki n sau ngày k t thúc niên ñ , gi ñ nh ho t ñ ng liên t c. Xác nh n ki m toán. S trung th c và h p lý c a BCTC sau ki m toán… * Phương pháp soát xét: Phương pháp th m ñ nh tài li u, phương pháp giám sát, phương pháp ph ng v n, phương pháp xác minh tài li u. b) Các chính sách và th t c t i công ty AAC Sau khi hoàn t t công vi c t i ñơn v khách hàng, d a vào k t qu c a cu c h p trao ñ i gi a khách hàng và nhóm ki m toán, trư ng nhóm ho c KTV ñư c giao l p d th o báo cáo ki m toán và thư qu n lý. N u là KTV trong nhóm l p, trư ng nhóm ki m tra l i r i m i trình toàn b h sơ ki m toán cho ban ki m soát và ban giám ñ c. Ban ki m soát và ban giám ñ c s ti n hành ñánh giá ch t lư ng giai ño n k t thúc ki m toán thông qua b ng ñánh giá ch t lư ng trong giai ño n hoàn thành ki m toán
 20. - 20 - * N i dung soát xét: Tác gi trình bày PH L C 07 bao g m các v n ñ có liên quan ñ n: Gi y làm vi c và nh ng k t lu n trên gi y làm vi c. B ng t ng k t chênh l ch ki m toán.Th t c phân tích. S phù h p gi a k t lu n ki m toán v i m c tiêu ki m toán. B ng ch ng ki m toán. Các s ki n sau ngày k t thúc niên ñ , gi ñ nh ho t ñ ng liên t c… * Phương pháp soát xét: Phương pháp soát xét c a ban ki m soát, ban giám ñ c khác tương t trư ng nhóm. Tuy nhiên không có phương pháp xác minh tài li u và phương pháp quan sát và chú tr ng vào phương pháp th m ñ nh tài li u và ph ng v n. Sau khi ñánh giá ch t lư ng giai ño n k t thúc ki m toán, ban ki m soát và ban giám ñ c m i quy t ñ nh có ñ ng ý v i d th o báo cáo ki m toán mà nhóm ki m toán ñã l p hay không. N u ban ki m soát và ban giám ñ c ñ ng ý thì lúc này m i phê duy t và kí vào trang trình duy t, sau khi phê duy t thì báo cáo ki m toán chính th c ñư c phát hành. Qua quá trình tìm hi u công tác ki m soát ch t lư ng giai ño n k t thúc ki m toán, tác gi nh n th y công tác ki m soát ch t lư ng giai ño n này ñư c th c hi n r t ch t ch , nghiêm túc và h p lý. Đ phát hành BCKT chính th c, toàn b h sơ ki m toán ñư c trư ng nhóm, ban ki m soát và ban giám ñ c soát xét ch t ch qua nhi u khâu. Tuy nhiên, tác gi nh n th y r ng b ng ki m soát ch t lư ng giai ño n này chưa có nh ng câu h i liên quan ñ n vi c lưu tr các minh ch ng ñ ch ng minh cho vi c xem xét các s ki n sau ngày k t thúc niên ñ , các tài s n và kho n n ti m tàng, gi ñ nh ho t ñ ng liên t c b i ñây là nh ng s ki n quan tr ng. Ngoài ra, m c ñ hài lòng c a khách hàng cũng là m t trong nh ng tiêu chí nh hư ng ñ n ch t lư ng ki m toán nhưng công ty chưa có ñánh giá v tiêu chí này. 2.3.4. Kh o sát th c tr ng công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán BCTC t i công ty TNHH ki m toán và k toán AAC - Tác gi trình bày PH L C 08 Thông qua k t qu ñi u tra v công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán BCTC t i công ty AAC có th nh n th y r ng ch t lư ng ki m toán BCTC c a công ty AAC là khá t t. Tuy nhiên m t s v n ñ có k t qu ñánh giá là không ñ t. C th như yêu c u v vi c lưu tr các b ng ch ng ñ ch ng minh nhân viên công ty ñã ñ c biên b n các cu c c a ban giám ñ c, h i ñ ng qu n tr , h i ñ ng c ñông, hay khi s d ng tài li u c a chuyên gia, công ty v n chưa chú tr ng xem xét ñ n trình ñ chuyên môn, tính ñ c l p c a chuyên gia. M c tr ng y u chưa ñư c ch ra c th cho t ng kho n m c trên BCTC mà công ty ch ñưa ra m c tr ng y u chung cho t t c các kho n m c. Ngoài ra th t c ki m kê, g i xác nh n v n chưa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản