intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty cổ phần Constrexim Bình Định

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
46
lượt xem
12
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty cổ phần Constrexim Bình Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến việc trả công cho người lao động. Phân tích thực trạng việc trả công lao động tại công ty cổ phần Constrexim Bình Định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty cổ phần Constrexim Bình Định

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C À N NG VÕ VĂN MINH HOÀN THI N CÔNG TÁC TR CÔNG LAO NG T I CÔNG TY C PH N CONSTREXIM BÌNH NH Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH à N ng - Năm 2012
 2. Công trình ư c hoàn thành t i I H C À N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. OÀN GIA DŨNG Ph n bi n 1: PGS.TS. VÕ XUÂN TI N Ph n bi n 2: TS. NG C M Lu n văn ã ư c b o v t i H i ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i i h c à N ng vào ngày 23 tháng 12 năm 2012 Có th tìm hi u lu n văn t i: Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng Thư vi n trư ng i h c Kinh t , i h c à N ng
 3. 1 M U 1. Lý do ch n tài Ngu n nhân l c là m t trong nh ng y u t óng vai trò quy t nh n s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p, doanh nghi p nào s d ng hi u qu ngu n nhân l c thì s có hi u qu s n xu t kinh doanh cao. Có r t nhi u cách s d ng ngu n nhân l c m t cách hi u qu , trong ó có m t n i dung mà chúng ta không th b qua ó là nâng cao ng l c c a ngư i lao ng. ây là m t v n áng quan tâm c a m i doanh nghi p và c n ph i làm như th nào t o ng l c cho ngư i lao ng, giúp h hăng say làm vi c, phát huy h t kh năng c a b n thân em l i l i ích cho c b n thân và cho c doanh nghi p. Tuy v y trong vi c nâng cao ng l c thúc y ngư i lao ng thì có m t v n không th thi u và không th không nh c n ó là: Hoàn thi n công tác tr công cho ngư i lao ng. Nh n th c ư c v n quan tr ng này, trong nh ng năm qua Công ty C ph n Constrexim Bình nh ã không ng ng hoàn thi n công tác tr công cho ngư i lao ng, nh v y ã t o ra ư c ng l c phát tri n c a ơn v và ã t ư c m t s k t qu nh t nh. Tuy nhiên công tác tr công lao ng công ty v n còn m t s t n t i như vi c xây d ng chính sách tr công, vi c xác nh m c tr công, vi c xác nh các y u t c u thành ti n công như ti n thư ng và phúc l i hay qu lương còn chưa h p lý. Do v y công tác tr công lao ng t i Công ty C ph n Constrexim Bình nh trong nh ng năm qua chưa thúc y ho t ng s n xu t kinh doanh phát tri n, chưa thu hút và duy trì l c lư ng lao ng và gi chân ngư i tài. Xu t phát t th c t ó, tôi quy t nh ch n tài làm lu n văn th c sĩ cho mình là: “Hoàn thi n công tác tr công lao ng t i Công ty C ph n Constrexim Bình nh”. 2. M c tiêu nghiên c u tài - H th ng hóa các v n lý lu n liên quan n vi c tr công cho ngư i lao ng.
 4. 2 - Phân tích th c tr ng vi c tr công cho ngư i lao ng t i công ty C ph n Constrexim Bình nh th i gian qua. - xu t gi i pháp nh m hoàn thi n công tác tr công lao ng t i công ty C ph n Constrexim Bình nh. 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u - i tư ng: Nh ng v n lý lu n và th c ti n liên quan n vi c tr công cho ngư i lao ng t i công ty C ph n Constrexim Bình nh. - Ph m vi nghiên c u: + V m t n i dung: tài t p trung nghiên c u m t s n i dung c a vi c tr công cho ngư i lao ng. + V không gian: tài ch nghiên c u n i dung trên công ty C ph n Constrexim Bình nh. + Th i gian: Các gi i pháp xu t trong lu n văn có ý nghĩa trong nh ng năm n. 4. Phương pháp nghiên c u th c hi n m c tiên nghiên c u trên tài s d ng các phương pháp nghiên c u sau: - Phương pháp phân tích chu n t c, phương pháp phân tích th c ch ng. - Các phương pháp so sánh, phân tích, i u tra, chuyên kh o và các phương pháp khác….. 5. B c c c a tài Ngoài ph n m u, k t lu n, ph l c, tài li u tham kh o… tài trình bày các chương sau: Chương 1: Cơ s lý lu n v vi c tr công cho ngư i lao ng. Chương 2: Th c tr ng công tác tr công lao ng t i công ty C ph n Constrexim Bình nh. Chương 3: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác tr công lao ng t i công ty C ph n Constrexim Bình nh trong th i gian t i.
 5. 3 CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V VI C TR CÔNG CHO NGƯ I LAO NG 1.1. T NG QUAN V TR CÔNG CHO NGƯ I LAO NG 1.1.1. M t s khái ni m Lao ng là quá trình con ngư i s d ng s c lao ng k t h p v i công c lao ng, tác ng vào i tư ng lao ng nh m t o ra c a c i v t ch t cho xã h i. Tr công lao ng: các nư c phát tri n ngư i ta dùng khái ni m tr công lao ng (hay thù lao lao ng) ch các giá tr v t ch t và phi v t ch t mà ngư i s d ng lao ng tr cho ngư i lao ng trong quá trình lao ng. Ti n công là m t ph m trù kinh t thu c lĩnh v c quan h s n xu t. Ti n công ư c hi u là giá tr mà ngư i s d ng lao ng tr cho ngư i lao ng, có th bi u hi n b ng ti n, hàng hoá... ư c n nh b ng th a thu n gi a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng b ng lu t pháp, quy pháp qu c gia, theo m t h p ng lao ng; b ng văn b n hay b ng mi ng cho m t công vi c, m t d ch v ã th c hi n hay s ph i th c hi n v i nh ng yêu c u nh t nh v s lư ng và ch t lư ng công vi c, d ch v ó. 1.1.2. Nguyên t c c a vi c tr công cho ngư i lao ng Vi c tr công cho ngư i lao ng ph i d a trên các nguyên t c sau: - Ph i tuân th theo quy nh pháp lu t nhà nư c. - Tr công ph i căn c vào k t qu s n xu t kinh doanh - Tr công b ng nhau cho lao ng như nhau. - m b o thu nh p ti n công h p lý gi a các ngành ngh khác nhau. 1.1.3. Ý nghĩa c a vi c tr công cho ngư i lao ng - Ti n công là b ph n c c kỳ quan tr ng tái s n xu t s c lao ng, là s bù p nh ng hao phí lao ng mà ngư i lao ng ã
 6. 4 b ra, kích thích nhi t tình lao ng c a nhân viên nh ó t o i u ki n tăng năng su t, ch t lư ng d n n tăng l i nhu n cho doanh nghi p và qua ó gián ti p làm tăng phúc l i cho ngư i lao ng. - Vi c tr công lao ng h p lý có tác d ng thu hút nhân viên, duy trì nh ng nhân viên gi i, h n ch hi n tư ng ch y máu ch t xám. - Chính sách tr công th hi n quan i m c a nhà nư c i v i ngư i lao ng các doanh nghi p, ph n ánh cung c u v s c lao ng trên th trư ng, i u ki n kinh t và t l lao ng th t nghi p trên th trư ng, ch ưu ãi khuy n khích khác nhau theo vùng và a lý. Ti n công là m t trong nh ng hình th c kích thích l i ích v t ch t i v i ngư i lao ng. 1.2. N I DUNG C A VI C TR CÔNG CHO NGƯ I LAO NG 1.2.1.Xây d ng chính sách tr công cho ngư i lao ng * M c tiêu: - Thu hút ư c các nhân viên tài năng; - Duy trì ư c i ngũ nhân viên gi i; - Kích thích ng viên nhân viên nâng cao năng su t lao ng; - Ki m soát ư c chi phí; - áp ng các yêu c u lu t pháp. * Khi xây d ng chính sách tr công cho ngư i lao ng c n cân nh c i v i t ng v n c th sau: - i v i môi trư ng bên trong: + Tr công cho các lo i lao ng; + Tr công cho các lo i trình , chuyên môn, nghi p v ; + Tr công cho các lo i ngành ngh ; + Tr công phân tán hay t p trung; + Tr công theo các th i kỳ trong năm; - i v i môi trư ng bên ngoài: Có ba s l a ch n cơ b n khi tr công cho ngư i lao ng ó là: tr công tương ương, cao hơn và
 7. 5 th p hơn m c ti n công trên th trư ng. Xác nh qu ti n công Qu ti n công là t ng s ti n dùng tr công cho ngư i lao ng cơ quan, doanh nghi p trong m t th i kỳ nh t nh. - Theo m c n nh c a các b ph n trong qu ti n công có: qu ti n công c nh và qu ti n công bi n i. - Theo i tư ng tr công, qu ti n công g m có: qu ti n công c a lao ng tr c ti p và qu ti n công c a lao ng gián ti p. 1.2.2. Xác nh m c tr công Bư c 1: Xem xét m c ti n công t i thi u mà nhà nư c quy nh. Bư c 2: Kh o sát các m c ti n công th nh hành trên th trư ng. Bư c 3: nh giá công vi c. Bư c 4: Xác nh các ng ch ti n công. Bư c 5: Xác nh m c ti n công cho t ng ng ch. Bư c 6: Phân chia ng ch thành các b c lương. 1.2.3. Cơ c u ti n công Cơ c u ti n công bao g m: ti n công cơ b n, ph c p, ti n thư ng và phúc l i. a. Ti n công cơ b n Ti n công cơ b n là ti n công ư c xác nh trên cơ s tính các nhu c u cơ b n v sinh h c, xã h i h c, ph c t p và tiêu hao lao ng trong nh ng i u ki n lao ng trung bình c a t ng ngành ngh , công vi c t o ng l c ch y u kích thích nhân viên làm vi c hi u qu . b. Ph c p Ph c p là ti n công tr cho ngư i lao ng ngoài ti n công cơ b n, nó b sung cho ti n công cơ b n, bù p thêm cho ngư i lao ng khi ph i làm vi c trong i u ki n không n nh ho c không thu n l i mà chưa ư c tính trong ti n công cơ b n.
 8. 6 c. Ti n thư ng Ti n thư ng là s ti n mà ngư i s d ng lao ng tr thêm cho ngư i lao ng khi ngư i lao ng th c hi n xu t s c m t công vi c nào ó do ngư i s d ng lao ng giao. d. Phúc l i Phúc l i là ph n ti n công ãi ng gián ti p v m t tài chính, phúc l i th hi n s quan tâm c a doanh nghi p n i s ng c a ngư i lao ng. Phúc l i bao g m hai ph n chính: Phúc l i do pháp lu t quy nh và phúc l i do các công ty t nguy n áp d ng nh m kích thích ng viên nhân viên làm vi c ng th i lôi cu n ngư i có tài v làm vi c cho công ty. 1.2.4. Các hình th c tr công cho ngư i lao ng a. Tr công theo th i gian: là hình th c tr công cho ngư i lao ng căn c vào th i gian làm vi c th c t c a nhân viên. Hình th c tr công theo th i gian áp d ng cho các viên ch c qu n lý, chuyên môn, nghi p v , th a hành ph c v và các i tư ng khác mà không th th c hi n tr công theo s n ph m ho c công khoán. b. Tr công theo s n ph m: là hình th c tr công mà ti n công c a công nhân ph thu c vào ơn giá ti n công ( ơn giá ti n lương / 1 ơn v s n ph m) hoàn thành m t ơn v s n ph m (hay công vi c) và s lư ng s n ph m (hay công vi c) th c t ư c s n xu t ra m b o úng ch t lư ng quy nh. c. Tr công khoán: Là hình th c tr công cho ngư i lao ng theo kh i lư ng và ch t lư ng công vi c ph i hoàn thành. Ngư i lao ng ư c tr công tr c ti p y , úng th i h n và t i nơi làm vi c. d. Tr công khoán có thư ng: Ch tr công khoán c thư ng v th c ch t là tr công khoán k t h p v i các hình th c ti n thư ng. e. Tr công lũy ti n: Ch ti n công này thì ơn giá ti n công cho m t ơn v s n ph m s ư c tăng lũy ti n theo m c hoàn thành vư t quy nh.
 9. 7 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG N VI C TR CÔNG CHO NGƯ I LAO NG 1.3.1. Nhân t thu c v b n thân công vi c: Công vi c là m t y u t quy t nh và nh hư ng n ti n lương. Nh ng nhân t thu c v b n thân công vi c g m: K năng, s c g ng n l c, trách nhi m và i u ki n làm vi c. 1.3.2. Nhân t thu c v b n thân nhân viên g m: - Trình lành ngh c a ngư i lao ng. - Kinh nghi m c a b n thân ngư i lao ng. - M c hoàn thành công vi c. - Thâm niên công tác. - S trung thành. - Ti m năng c a nhân viên 1.3.3. Nhân t thu c v môi trư ng công ty và th trư ng lao ng g m: Chính sách c a công ty, b u văn hoá, cơ c u t ch c c a công ty; Các quy nh c a pháp lu t v ti n lương và ti n công, ký k t h p ng lao ng, th i i m tr lương, n lương, b o hi m, M c s ng c a dân cư a phương nơi doanh nghi p có tr s ; T p quán sinh ho t, giá c sinh ho t và tiêu dùng c a dân cư; M c lương trung bình trên th trư ng lao ng c a các công vi c tương t ; Tình hình cung c p s c lao ng trên th trư ng; CHƯƠNG 2 TH C TR NG CÔNG TÁC TR CÔNG LAO NG T I CÔNG TY C PH N CONSTREXIM BÌNH NH 2.1. TÌNH HÌNH CƠ B N C A CÔNG TY C PH N CONSTREXIM BÌNH NH NH HƯ NG N VI C TR CÔNG CHO NGƯ I LAO NG 2.1.1. c i m t ch c Công ty C ph n Constrexim Bình nh ư c thành l p t
 10. 8 vi c c ph n hóa Công ty s n xu t v t li u xây d ng và xây l p Bình nh Constrexim thu c Công ty u tư xây d ng và Xu t nh p kh u Vi t Nam theo quy t nh s 105/Q -BXD.Công ty C ph n Constrexim Bình nh là doanh nghi p chuyên s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng và xây l p các công trình dân d ng,công nghi p ,giao thông, th y l i, th y i n. a ch : Công ty C ph n Constrexim Bình nh , ư ng 505 Tr n Phú – Th tr n Diêu Trì – Huy n Tuy Phư c –T nh Bình nh 2.1.2. c i m các ngu n l c c a công ty a. Ngu n nhân l c Hi n nay Công ty có 324 lao ng, trong ó lao ng n : 45 ngư i và trình c a ngư i lao ng như sau: Trên i h c: 01; i h c: 104; Cao ng: 06; Trung c p: 139; Sơ c p: 73 và Lao ng ph thông: 01 ngư i. b. Ngu n l c tài chính T ng giá tr tài s n c a công ty t i ngày 31/12/2011 là: 148.395 t ng. c. Ngu n l c v cơ s v t ch t Công ty C ph n Constrexim Bình nh là doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh v c xi măng nên cơ s v t ch t t i công ty ch y u ph c v công tác s n xu t và có vai trò r t l n n vi c nâng cao năng su t lao ng, tăng hi u qu kinh doanh. Hi n công ty có thu n l i cơ b n là có m t b ng s n xu t kinh doanh r ng v i 14.750 m2, công ty dành 5000 m2 cho 02 phân xư ng, t tr ng 35%; di n tích kho hàng là 1500m2, t tr ng 11%; Máy móc thi t b ư c u tư hi n i m b o ư c nhu c u s n xu t c a công ty trong hi n t i và m r ng quy mô s n xu t trong tương lai. 2.1.3. Tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty Trong nh ng năm qua Công ty ã có nhi u c g ng trong vi c y m nh s n xu t kinh doanh ã t ư c t c tăng doanh thu
 11. 9 năm sau cao hơn năm trư c. Ngoài vi c tăng doanh thu, l i nhu n cũng là m t trong nh ng tiêu chí mà Công ty luôn quan tâm, b i l i nhu n tăng năm sau cao hơn năm trư c 5% là m t trong nh ng i u ki n Công ty xác nh qu lương cũng như vi c x p lo i doanh nghi p h ng năm theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. B ng 2.1. Tình hình ho t ng c a Công ty t năm 2009-2011 ( ơn v tính: tri u ông) TT Ch tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 T ng doanh thu 38,776 40,732 43,992 L i nhu n sau 2 278 293 308 thu 3 N p ngân sách 820 620 670 (Ngu n: S li u th ng kê c a Công ty CP Constrexim Bình nh) 2.2. TH C TR NG CÔNG TÁC TR CÔNG LAO NG T I CÔNG TY C PH N CONSTREXIM BÌNH NH TH I GIAN QUA 2.2.1. Chính sách tr công lao ng Hi n nay công ty chưa có chính sách tr công khuy n khích cho lao ng tr và gi i, chưa khuy n khích lao ng k thu t có trình chuyên môn cao. Công ty ang áp d ng chính sách tr công cho ngư i lao ng là: Làm công vi c gì thì hư ng ti n công theo công vi c ó, ng th i phân ra 03 nhóm i tư ng lao ng tính ti n lương ó là: - Nhóm lao ng theo ch c danh qu n lý - Nhóm lao ng chuyên môn, nghi p v - Nhóm lao ng tr c ti p s n xu t. i u này th hi n qua b ng sau:
 12. 10 B ng 2.2. B ng h s công c a Công ty CP Constrexim Bình nh H s H s H s T Ch c danh qu n lý, ch c danh, ph c p ph c p T công vi c công vi c ch c v trách nhi m KCV KChV KTrN I Ch c danh Qu n lý 1 Giám c Công ty 6,97 2 Phó Giám c Công ty 5,98 3 K toán trư ng Công ty 5,98 4 Trư ng phòng Công ty 4,20 0,5 5 Giám c Xí nghi p 4,20 0,5 6 Phó Trư ng Phòng Công ty 3,58 0,4 7 Phó Giám c Xí nghi p 3,58 0,4 8 Trư ng phòng Xí nghi p 2,96 0,3 9 Ph trách K toán Xí nghi p 2,96 0,3 ... II Chuyên môn, nghi p v 1 Chuyên viên, k sư - Văn phòng Công ty 2,96 - Xí nghi p 2,75 2 Văn thư (kiêm th qu ) - Văn phòng Công ty 2,61 0,1 ... III CN tr c ti p s n xu t 2,65 Qua phân tích có th nh n th y h n ch trong chính sách tr công c a công ty là công ty chưa căn c vào trình chuyên môn c a ngư i lao ng làm căn c tr công. M c ti n công trung bình còn th p hơn so v i các doanh nghi p cùng lo i hình trên a bàn. - Hi n t i vi c xác l p qu công c a công ty ư c xây d ng như sau:
 13. 11 ∑VKH = [L b x TLmin DN x (Hcb + Hpc)] x 12 Trong ó: ∑VKH T ng qu ti n công năm k ho ch Lb Lao ng nh biên TLmin DN M c công t i thi u c a doanh nghi p l a ch n Hcb H s công c p b c công vi c bình quân Hpc H s công ph c p c p b c công vi c bình quân Nhìn chung vi c xác l p qu công c a công ty khá ơn gi n, d xây d ng, an toàn vì m b o công t i thi u cho m i ngư i. Tuy nhiên, h n ch c a phương pháp này là qu ti n công ư c xây d ng không g n v i m c hoàn thành nhi m v . - Tình hình doanh thu và ti n công c a công ty trong th i gian qua ư c ph n ánh qua b ng sau: B ng 2.3. B ng quy mô ti n công t i công ty CP Constrexim Bình nh Năm Năm Năm Ch tiêu VT 2009 2010 2011 T ng doanh thu Tri u ng 38.776 40.732 43.992 T ng qu công Tri u ng 12.173 13.176 14.308 T l công/doanh % 31,4 32,3 32,5 thu T ng s lao ng Ngư i 317 322 324 Ti n công bình Tri u ng 3,20 3,41 3,68 quân /ngư i/tháng (Ngu n: Phòng Tài chính - K toán) 2.2.2. Th c tr ng m c tr công c a công ty Trong th i gian v a qua, vi c xác nh m c tr công c a công ty ư c xác nh khá ơn gi n, không theo các bư c quy trình như ã trình bày trong ph n cơ s lý lu n mà ch y u trên cơ s m c ti n
 14. 12 công t i thi u theo quy nh hi n hành c a nhà nư c, công ty ti n hành các bư c sau xác nh m c tr công: a. nh giá công vi c Căn c vào b ng tiêu chu n ánh giá ch t lư ng hoàn thành nhi m v x p lo i A, B, C, D. H s phân lo i A, B, C, D trên ư c dùng làm căn c tr ti n lương hoàn thành t t nhi m v trong tháng, c th như sau: Lo i A H s : 1,00 Lo i B : 0,90 Lo i C : 0,70 Lo i D : 0,00 b. Xác nh ng ch ti n công và m c ti n công Hi n t i công ty chưa t xây d ng ư c h th ng ng ch b c làm căn c tr công cho ngư i lao ng trong công ty mà ch y u d a vào h th ng thang b ng lương theo quy nh c a nhà nư c. K t qu c a vi c nh giá công không ư c áp d ng vào công tác xác nh ng ch b c lương c a công ty mà ch nh m m c ích ánh giá m c hoàn thành công vi c c a ngư i lao ng. ây là v n mà trong th i gian t i công ty c n có hư ng kh c ph c b i m c ích cu i cùng c a vi c nh giá công vi c là xây d ng ng ch b c lương ng th i xác nh ư c m c tr công c a công ty. Vi c xác nh ng ch ti n công và m c ti n công không căn c vào k t qu nh giá công vi c. 2.2.3. Cơ c u ti n công c a công ty C ph n Constrexim Bình nh Ti n công c a ngư i lao ng t i công ty C ph n Constrexim Bình nh bao g m: Ti n công cơ b n, các kho n ph c p, ti n thư ng và các kho n phúc l i. V thành ph n, ti n công cơ b n hi n nay chi m t l l n trong cơ c u ti n công c a ngư i lao ng, c th b ng 2.4 sau:
 15. 13 B ng 2.4.Cơ c u ti n công công ty C ph n Constrexim Bình nh Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 S ti n S ti n S ti n Ch tiêu T l T l T l (tri u (tri u (tri u (%) (%) (%) ng) ng) ng) Qu công cơ b n 11.200,4 92,01 12.087,7 91,74 13.044,6 91,17 Qu ph c p 949,5 7,80 1.067,3 8,10 1.240,5 8,67 Qu khen thư ng 12,2 0,10 11,9 0,09 11,4 0,08 Qu phúc l i 11,0 0,09 9,2 0,07 11,4 0,08 ∑ Qu ti n công 12.173 100,00 13.176 100,00 14.308 100,00 (Ngu n: Phòng T ch c - Hành chính) 2.2.4. Các hình th c tr công lao ng c a công ty C ph n Constrexim Bình nh trong th i gian v a qua Hi n nay t i công ty C ph n Constrexim Bình nh ang áp d ng các hình th c tr công cho ngư i lao ng như sau: a. Tr công theo th i gian i tư ng áp d ng: Cán b kh i văn phòng công ty. Cách tính như sau: Qg Li = Hcbi x Ni x n ∑ Hcbj x Nj j=1 Trong ó: Li : Ti n công c a nhân viên (i) thu c kh i gián ti p Hcbi : H s công c p b c c a nhân viên (i) theo khung lương Ni : Ngày công lao ng th c t c a nhân viên (i) Qg : Qu công c a kh i văn phòng ư c tính cho t ng tháng n : S ngư i hư ng lương th i gian c a kh i văn phòng
 16. 14 Ti n công ư c tính cho cán b công nhân viên văn phòng t ng tháng d a vào các thông tin sau ây: * H s lương theo c p b c c a nhân viên: B ng 2.5. H s c p b c công vi c c a các ch c danh công tác t i công ty C ph n Constrexim Bình nh S Ch c danh H s lương c p b c TT 1 Giám c 6,97 2 Phó giám c 5,98 3 K toán trư ng 5,98 4 Trư ng phòng 4,20 5 Phó phòng 3,58 6 Chuyên viên, k sư 2,96 7 Văn thư (kiêm th qu ) 2,61 8 Lái xe 2,57 9 B ov 2,40 10 C p dư ng kiêm t p v 2,26 (H s c p b c) * Ngày công lao ng th c t Hàng tháng các b ph n qu n lý nhân viên thu c kh i văn phòng có trách nhi m cung c p b ng ch m công theo m u chung có ch ký xác nh n c a trư ng b ph n v s ngày công tham gia lao ng th c t trong b ph n mình cho phòng T ch c - Hành chính tính ti n công. b. Tr công theo s n ph m gián ti p i tư ng áp d ng: Cán b qu n lý, ph c v , công nhân t i các xí nghi p T i các b ph n này, công ty áp d ng hình th c tr công theo s n ph m gián ti p, ti n công ư c tr căn c vào h s c p b c công
 17. 15 vi c c th c a t ng ngư i, th i gian tham gia lao ng th c t và m c hoàn thành công vi c c a h . C th ti n công ư c tính như sau: * Ti n công cơ b n: công cơ b n ư c áp d ng tr công c nh cho nhân viên tham gia làm vi c trong tháng v i i u ki n th c hi n y ngày công t i thi u. Cách tính như sau: Ti n công cơ b n H s lương theo M c ti n công = x cá nhân trong tháng c p b c công vi c t i thi u * Tr công theo k t qu hoàn thành công vi c Ti n công hoàn thành nhi m v hàng tháng ư c xét trên cơ s ngư i lao ng ư c bình x p lo i A, B, C, D trong tháng. Trên cơ s xác nh h s hoàn thành công vi c, ti n công theo k t qu ho t ng kinh doanh c a m i nhân viên s ư c tính như sau: Qth - Qcb Dj = ∑ Hj x Tj Lj = Hj x Tj x Dj 2.3. NGUYÊN NHÂN C A NH NG H N CH TRONG CÔNG TÁC TR CÔNG LAO NG T I CÔNG TY C PH N CONSTREXIM BÌNH NH 2.3.1. Do môi trư ng bên ngoài Vi c xây d ng và th c hi n chính sách ti n lương t i thi u c a nhà nư c hi n nay còn nhi u khi m khuy t.. 2.3.2. Do môi trư ng bên trong công ty - Công ty l i chưa quan tâm nhi u n công tác tr công lao ng mà ch t p trung u tư cho lĩnh s n xu t, kinh doanh. - V cơ c u t ch c, Công ty chưa chú tr ng nhi u n vai trò c a b ph n làm công tác qu n tr ti n lương. i ngũ nhân viên còn quá m ng, thi u ư c ào t o v nghi p v ; Vi c xem nh vai trò c a công tác ti n lương là nguyên nhân ch y u d n n nh ng h n ch t n t i trong công tác tr cho ngư i lao ng t i công ty.
 18. 16 - Vi c xác nh cơ c u ti n công t i công ty không h p lý th hi n t tr ng và m i quan h gi a ti n công cơ b n, ph c p, ti n thư ng và phúc l i có s chênh l ch l n. - Trong cách xác nh hình th c tr công: M c dù Công ty ã áp d ng hình th c tr công lao ng khác nhau cho các lo i lao ng khác nhau. Tuy nhiên, trong m i hình th c tr công áp d ng trong th i gian qua v n có m t s h n ch . 2.3.3. Do b n thân ngư i lao ng Hi n nay t i công ty a ph n là lao ng ph thông, không có trình chuyên môn, chưa qua ào t o bài b n và thi u n nh. ây cũng là m t trong nh ng nguyên nhân d n n vi c tr công cho ngư i lao ng t i công ty g p không ít tr ng i, c bi t là trong công tác xác nh m c tr công. CHƯƠNG 3 M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC TR CÔNG LAO NG T I CÔNG TY C PH N CONSTREXIM BÌNH NH 3.1. CƠ S C A VI C XU T GI I PHÁP 3.1.1. Căn c vào s bi n ng c a các y u t môi trư ng bên ngoài a. Y u t Pháp lu t - Ti n công c a ngư i lao ng ph i do hai bên tho thu n trong h p ng lao ng và ư c tr theo năng su t lao ng, ch t lư ng và hi u qu công vi c. - M c lương t i thi u; - Ngư i s d ng lao ng ph i xây d ng thang, b ng lương và nh m c lao ng. M c lương c a ngh , công vi c c h i, nguy hi m và c bi t c h i, c bi t nguy hi m ph i cao hơn m c lương c a ngh ho c công vi c có i u ki n lao ng bình thư ng.
 19. 17 - Ngư i lao ng làm vi c không quá 8h/ngày và không quá 48h/tu n. Trong trư ng h p làm thêm gi , ti n lương làm thêm gi vào ngày thư ng ít nh t b ng 150% ơn giá ti n lương ho c m c lương th c tr bình thư ng; Ngư i s d ng lao ng ư c phép l a ch n hình th c tr lương phù h p v i mình. b. Y u t kinh t - N n kinh t phát tri n hay suy thoái u nh hư ng n vi c xây d ng ch tr công; Giá c sinh ho t; M c c nh tranh gi a các doanh nghiêp. - L i ích v m t v t ch t; L i ích v m t tinh th n. 3.1.2. Căn c vào chi n lư c phát tri n ho t ng kinh doanh c a công ty th i gian n a. Chi n lư c phát tri n c a công ty trong th i gian n - Công ty CP Constrexim Bình nh là doanh nghi p chuyên s n xu t kinh doanh lĩnh v c m t hàng xi măng là ch y u. Do v y trong nh ng năm n, Công ty s t p trung u tư i m i trang thi t b , tăng cư ng ngu n v n kinh doanh, m r ng quy mô s n xu t, trong ó công ty s m r ng 01 dây chuy n nghi n xi măng. Th i gian t i công ty t p trung ch y u vào hai m t hàng ch l c ó là m t hàng xi măng PCB 40 Bình nh dành cho gói th u Bê tông nông thôn giai o n 2012-2017 và gia công xi măng Hoàng Th ch t i mi n Trung. Trong giai o n t 2011-2015, Công ty s t p trung nhi u bi n pháp cho m t m c tiêu là y m nh t c tăng s n lư ng hàng xi măng m b o doanh thu hàng năm t t 8-10 tri u USD/năm. b. Yêu c u c a công tác ti n công - Ti n công và thu nh p ư c phân ph i m b o công b ng dân ch , h p lý và oàn k t n i b , t o ng l c ng viên t p th và cá nhân ngư i lao ng - Phân ph i ti n công g n v i k t qu s n xu t kinh doanh,
 20. 18 năng su t, ch t lư ng, hi u qu c a ơn v và c a ngư i lao ng. 3.1.3. M t s quan i m có tính nguyên t c khi xu t gi i pháp a. Tr công ph i theo hư ng kích thích ngư i lao ng làm vi c: kích thích ngư i lao ng làm vi c b ng cách: ti n công c a m i ngư i ph i g n v i k t qu lao ng mà m i ngư i óng góp cho ơn v nhưng ng th i cũng ph i quan tâm n các nhân t khác như thái làm vi c, tinh th n h p tác, ti m năng phát tri n, s g n bó c a h i v i cơ quan. b. Tr công lao ng ph i tăng hi u qu ho t ng kinh doanh: Vi c tr công cho ngư i lao ng ph i làm tăng hi u qu ho t ng kinh doanh b ng cách tăng năng su t lao ng, kích thích nhân viên làm vi c vư t m c k ho ch doanh thu. c. Tr công lao ng ph i g ng v i vi c thu hút và phát tri n nhân tài: Vi c tr công lao ng ph i g ng v i vi c thu hút và phát tri n nhân tài, khuy n khích ngư i lao ng g n bó lâu dài v i cơ quan, h t lòng vì cơ quan công tác. 3.2. CÁC GI I PHÁP 3.2.1. Hoàn thi n chính sách tr công a. Căn c hoàn thi n chính sách tr công: Chính sách tr công hi n t i c a công ty là tương ương, cao hơn hay th p hơn so v i các doanh nghi p trên th trư ng. hoàn thi n chính sách tr công, trư c h t công ty c n xác nh m c ti n công c n có tr cho t ng lo i lao ng. Theo ó vi c xác nh m c công t i thi u có ý nghĩa quan tr ng. Trên cơ s nh ng cân nh c trên, ta i n phương án tính m c công t i thi u như sau: N u s d ng m c lương t i thi u theo lu t nh ã i u ch nh theo Ngh nh s 70/2011/N -CP ngày 22/8/2011 c a Chính ph thì ti n công bình quân c a ơn v s là: (h s lương bình quân: 2,86) Mbq = 1.550.000 x 2,86 = 4.433.000 ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản