intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

144
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài có mục tiêu lý luận về rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng. Thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG ĐÀM TRUY N UYÊN LY HOÀN THI N H TH NG X P H NG TÍN D NG N I B T I NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2012
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. LÂM CHÍ DŨNG Ph n bi n 1: TS. H H U TI N Ph n bi n 2: PGS.TS. NGUY N TH MÙI Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 18 tháng 02 năm 2012. * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng. - Thư vi n trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. 3 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Ho t ñ ng tín d ng là ho t ñ ng mang l i ngu n thu nh p ch y u ñ ng th i cũng là lĩnh v c có nhi u r i ro nh t cho các ngân hàng thương m i. Chính vì v y hoàn thi n các công c qu n tr r i ro tín d ng luôn là v n ñ quan tr ng hàng ñ u c n ñư c gi i quy t m t cách r t ráo. XHTD khách hàng là m t trong nh ng công c qu n tr r i ro tín d ng m t cách khoa h c và hi u qu mà các ngân hàng thương m i hi n nay ñang tri n khai áp d ng. B n ch t ñ u c a H t ng XHTD n i b là nh m ñánh giá m c ñ tín nhi m, kh năng tr n trong tương lai c a khách hàng d a trên h th ng x p h ng. Nh n th c sâu s c t m quan tr ng c a XHTD n i b , ñ ng th i ñ t ng bư c s d ng các công c qu n tr tín d ng phù h p v i thông l qu c t , nâng cao hi u qu công tác qu n tr r i ro tín d ng, BIDV ñã xây d ng H th ng XHTD n i b ñ th c hi n XHTD làm cơ s cho quy t ñ nh c p tín d ng, th c hi n các chính sách khách hàng ... H th ng XHTD n i b c a BIDV ñã th hi n rõ t m quan tr ng và ý nghĩa th c ti n m c dù v y nó v n còn m t s h n ch nh t ñ nh. H th ng còn s d ng ch tiêu chưa th c s sát th c t , quy trình x p h ng còn thi u tính khách quan, vi c s d ng k t qu h th ng x p h ng ñ áp d ng các chính sách khách hàng nh m h n ch t i ña r i ro ho t ñ ng tín d ng chưa tri t ñ … Đây là nh ng lý do tác gi ch n ñ tài “Hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng n i b t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam” làm lu n văn nghiên c u th c s Tài chính Ngân hàng. 2. M c tiêu nghiên c u - Nghiên c u cơ s lý lu n v r i ro tín d ng, ño lư ng r i ro tín d ng; Nghiên c u v h th ng XHTD c a Vi t Nam, c a m t s nư c
 4. 4 tiêu bi u trên th gi i t ñó rút ra bài h c kinh nghi m ñ i v i Vi t Nam. - Nghiên c u th c tr ng h th ng XHTD khách hàng doanh nghi p c a BIDV, ñưa ra nh ng m t còn h n ch , nguyên nhân nh ng h n ch c a h th ng x p h ng. - Ki n ngh các gi i pháp nh m hoàn thi n h th ng XHTD n i b hi n hành mà BIDV ñang áp d ng. 3. Đ i tư ng và ph m v nghiên c u Lu n văn t p trung nghiên c u H th ng x p h ng tín d ng n i b ñ i v i khách hàng là t ch c kinh t . 4. Phương pháp nghiên c u D a vào lý thuy t chuyên ngành kinh t Tài chính Ngân hàng, cùng v i các phương pháp toán h c, phương pháp logic, phương pháp phân tích, t ng h p, so sánh và ñ i chi u gi a h th ng XHTD doanh nghi p c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam v i kinh nghi m c a các nư c và các t ch c x p h ng chuyên nghi p ñ làm rõ nh ng ưu ñi m và h n ch c a h th ng XHTD n i b c a BIDV, qua ñó ñ xu t các gi i pháp nâng cao hi u qu XHTD n i b doanh nghi p c a BIDV. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài Trên cơ s khái quát lý lu n, nghiên c u th c tr ng h th ng XHTD n i b BIDV, kinh nghi m x p h ng c a các t ch c khác trong và ngoài nư c lu n văn ñã ki n ngh các gi i pháp ñ hoàn thi n h th ng x p h ng, trên cơ s ñó ñưa ra h th ng x p h ng doanh nghi p m i. Đây là h th ng x p h ng theo lu n văn khá hoàn thi n và ñ y ñ , có th th c hi n tri n khai và áp d ng trong toàn h th ng BIDV ho c b t kỳ m t t ch c tín d ng nào.
 5. 5 6. C u trúc c a lu n văn Ngoài ph n m ñ u, m c l c, tài li u tham kh o, danh m c các ch vi t t t, k t c u c a lu n văn bao g m 3 chương : Chương 1: T ng quan v h th ng x p h ng tín d ng n i b c a Ngân hàng. Chương 2: Th c tr ng x p h ng tín d ng doanh nghi p t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam. Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng doanh nghi p t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam. CHƯƠNG 1 T NG QUAN V H TH NG X P H NG TÍN D NG N I B C A NGÂN HÀNG 1.1. TÍN D NG NGÂN HÀNG VÀ R I RO TÍN D NG 1.1.1. Tín d ng 1.1.1.1. Khái ni m tín d ng 1.1.1.2 . Các nguyên t c tín d ng ngân hàng - Khách hàng cam k t hoàn tr v n (g c) và lãi v i th i gian xác ñ nh - Khách hàng cam k t s d ng tín d ng ñúng m c ñích, không trái v i các quy ñ nh c a pháp lu t. - Ngân hàng tài tr d a trên các phương án/d án có hi u qu . 1.1.2. R i ro tín d ng 1.1.2.1 Khái ni m r i ro tín d ng Theo Quy t ñ nh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 “R i ro tín d ng trong ho t ñ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng là kh năng x y ra t n th t trong ho t ñ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng do khách hàng không th c hi n ho c không có kh năng th c hi n nghĩa v c a mình theo cam k t”.
 6. 6 1.1.2.2. D u hi u c a r i ro tín d ng R i ro tín d ng có th ñ phòng, h n ch ch không th lo i tr . R i ro tín d ng thư ng có nh ng bi u hi n cơ b n như: Ch t lư ng tín d ng suy gi m; tình hình tài chính, phương án kinh doanh, môi trư ng kinh doanh thay ñ i theo chi u hư ng x u; tài s n ñ m b o ti n vay thay ñ i theo chi u hư ng x u; doanh nghi p s t h ng trong x p h ng tín d ng; và tính ña d ng hoá trong tài s n c a ngân hàng h n ch . 1.1.2.3 H u qu c a r i ro tín d ng R i ro tín d ng ñem ñ n h u qu x u nh hư ng tr c ti p ñ n ho t ñ ng c a b n thân ngân hàng ñ ng th i nh hư ng l n ñ n n n kinh t 1.1.3. Đo lư ng r i ro tín d ng 1.1.3.1. Khái ni m và ý nghĩa Đo lư ng r i ro (Risk Measurement) nói chung là công vi c xác ñ nh các nhân t (bi n s ) nh hư ng ñ n m t lo i r i ro nh t ñ nh ho c/và cách th c xác ñ nh m c ñ t n th t c a m t lo i r i ro ñ c thù. Đo lư ng r i ro tín d ng, nói riêng, là vi c s d ng các phương pháp phù h p, tin c y nh t ñ nh ñ xác ñ nh kh năng phát sinh r i ro tín d ng c a ngư i vay và các nhân t nh hư ng ñ n r i ro tín d ng ñó. Đo lư ng r i ro tín d ng nh m: Sàng l c ngư i vay; xác ñ nh phí r i ro; xác ñ nh t l cho vay và gi i h n các cam k t cho vay; yêu c u v tài s n b o ñ m; các ñi u kho n h p ñ ng, ñ c bi t là các ñi u kho n h n ch (Covenants); ña d ng hoá h p lý danh m c cho vay; giám sát ngư i vay. 1.1.3.2. Các mô hình ño lư ng r i ro tín d ng
 7. 7 Các mô hình ño lư ng r i ro tín d ng ñư c phát tri n theo 2 hư ng: Đo lư ng r i ro tín d ng riêng bi t và Đo lư ng r i ro danh m c cho vay. Theo Basel 2 có hai phương pháp ti p c n ñ tính toán r i ro tín d ng c a ngân hàng. Đo lư ng theo phương pháp ti p c n chu n hoá ñư c h tr b i các ñánh giá bên ngoài v tín d ng và ño lư ng b ng s d ng h th ng ñánh giá x p h ng tín d ng n i b . Vi c ño lư ng r i ro theo phương pháp XHTD n i b phù h p v i thông l hi n nay trên th gi i. XHTD ñư c minh ch ng là m t trong nh ng công c h u hi u, ñáp ng khá t t các yêu c u ñòi h i v m t h th ng c nh báo, nh n di n, ño lư ng r i ro tín d ng. 1.2. XHTD N I B C A NGÂN HÀNG V DOANH NGHI P VAY V N 1.2.1. Đ nh nghĩa x p h ng tín d ng XHTD doanh nghi p là ñánh giá năng l c tài chính, tình hình ho t ñ ng hi n t i và tri n v ng phát tri n trong tương lai c a doanh nghi p ñư c x p h ng t ñó xác ñ nh ñư c m c ñ r i ro không tr ñư c n và kh năng tr n trong tương lai. 1.2.2. X p h ng tín d ng doanh nghi p vay v n XHTD khách hàng vay v n c a ngân hàng thương m i là vi c ngân hàng thương m i s d ng h th ng XHTD n i b c a mình ñ ñánh giá kh năng tr n c a khách hàng vay, m c ñ r i ro c a kho n vay, làm cơ s ñ ñưa ra quy t ñ nh c p tín d ng, qu n lý r i ro, xây d ng các chính sách khách hàng ñ i v i t ng h ng khách hàng theo k t qu x p h ng cho phù h p. Ngoài ra XHTD khách hàng còn nh m m c ñích phân lo i và giám sát danh m c tín d ng. 1.2.3. S c n thi t ph i x p h ng tín d ng doanh nghi p trong ho t ñ ng tín d ng ngân hàng
 8. 8 1.2.3.1.Đ i v i ngân hàng XHTD doanh nghi p giúp h n ch r i ro tín d ng, ñ m b o yêu c u l a ch n, sàng l c khách hàng c p tín d ng, là căn c phân lo i n và trích d phòng r i ro, ñ ng th i là căn c xây d ng chính sách khách hàng. 1.2.3.2. Đ i v i chính ph , th trư ng tài chính XHTD cung c p thông tin cho th tư ng, xóa tan kho ng t i v thông tin, giúp th trư ng tài chính minh b ch, nâng cao hi u qu giám sát th trư ng c a Chính ph . 1.2.3.3. Đ i v i doanh nghi p ñư c x p h ng Thông tin XHTD qu ng bá thương hi u, nâng cao ni m tin c a nhà ñ u tư vào doanh nghi p, giúp doanh nghi p có ñi u ki n m r ng th trư ng v n, gi m l thu c vào v n vay NH. 1.3. NGUYÊN T C VÀ CÁC CH TIÊU XHTD DN. 1.3.1.Nguyên t c x p h ng tín d ng. - Phân tích các y u t ñ nh tính và ñ nh lư ng. -Vi c phân tích ñư c ti n hành b ng phương pháp “trên xu ng”. - Xây d ng thang ñi m các ch tiêu ñơn gi n, d so sánh. 1.3.2. Các ch tiêu thư ng dùng ñ XHTD doanh nghi p. Vi c XHTD doanh nghi p thư ng ñư c căn c vào các ch tiêu tài chính và ch tiêu phi tài chính c a doanh nghi p. 1.3.2.1.Các ch tiêu tài chính Đây là các ch tiêu ñ nh lư ng, ñư c l y tr c ti p ho c k t qu tính toán d a trên các báo cáo tài chính c a doanh nghi p. Các ch tiêu này thông thư ng bao g m: Các t s kh năng thanh toán, các ch s ph n ánh hi u su t s d ng v n s n xu t kinh doanh, các t s ph n ánh k t c u tài chính, các t s ph n ánh kh năng sinh l i.
 9. 9 1.3.2.2.Các ch tiêu (tiêu chí) phi tài chính Đây là các ch tiêu ñ nh tính ñư c thu th p t nhi u ngu n, c bên trong và bên ngoài doanh nghi p, nó thư ng g m các nhóm tiêu chí v lĩnh v c ho t ñ ng kinh doanh, uy tín trong quan h v i các t ch c tín d ng, kh năng tr n t lưu chuy n ti n t , trình ñ qu n lý c a lãnh ñ o doanh nghi p và m t s các ch tiêu khác. 1.4. ĐI U KI N TI N Đ CHO VI C XHTD 1.4.1. Đ i v i t ch c x p h ng 1.4.2. Đ i v i ñơn v ñư c x p h ng 1.5. NH NG ĐI M CƠ B N V XHTD TRÊN TH GI I VÀ BÀI H C KINH NGHI M CHO VI T NAM 1.5.1. Sơ lư c XHTD trên th gi i 1.5.1.1. X p h ng tín d ng t i M 1.5.1.2. X p h ng tín d ng t i Nh t B n 1.5.1.3. X p h ng tín d ng t i Thái Lan 1.5.1.4. X p h ng tín d ng t i Malaysia 1.5.2. Bài h c kinh nghi m v XHTD DN cho Vi t Nam 1.5.2.1. T ng quan v XHTD DN t i VN T i Vi t Nam có các t ch c th c hi n XHTD DN là Trung tâm Thông tin Tín d ng c a Ngân hàng Nhà nư c (CIC), các doanh nghi p kinh doanh thông tin tín d ng và các ngân hàng thương m i. 1.5.2.2. Bài h c kinh nghi m ñ i v i Vi t Nam T nh ng hi u bi t v XHTD trên th gi i cũng như th c tr ng v XHTD t i Vi t Nam, bài h c kinh nghi m ñư c rút ra là: Các NHTM c n xây d ng h th ng XHTD c a riêng mình, Vi t Nam c n thi t ph i xây d ng t ch c XHTD ñ c l p, xây d ng m t h th ng ñánh giá g m ñ y ñ các ch tiêu, các t ch c, cá nhân c n tham kh o k t qu x p h ng ñ quy t ñ nh ñ u tư.
 10. 10 CHƯƠNG 2 TH C TR NG XHTD DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM 2.1. Đ C ĐI M CƠ B N C A BIDV NH HƯ NG Đ N CÔNG TÁC X P H NG TÍN D NG 2.1.1. Gi i thi u quá trình hình thành và phát tri n c a BIDV 2.1.1.1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam (BIDV) ñư c thành l p theo ngh ñ nh s 177/TTg ngày 26/4/1957 c a Th tư ng CP. 2.1.1.2. Cơ c u t ch c - H i s chính. - Chi nhánh c p t nh, thành ph : Tr c ti p ho t ñ ng kinh doanh NH, h ch toán ph thu c. T i chi nhánh các phòng ban ñư c phân chia theo các kh i: Kh i QHKH, Kh i tác nghi p và Kh i h tr . 2.1.2. Tình hình ho t ñ ng c a BIDV 2.1.2.1. Tình hình tài chính và qu ho t ñ ng kinh doanh T năm 2006 ñ n cu i năm 2010 ch tiêu T ng tài s n tăng g p 2,2 l n, V n Ch s h u tăng g p 3,2 l n, L i nhu n trư c thu tăng g p 4,1 l n. 2.1.2.2. Tình hình ho t ñ ng tín d ng T c ñ tăng trư ng tín d ng bình quân c a BIDV m i năm khá cao (kho ng 25%), t l n x u bình quân 2,5% và ngày càng gi m. 2.1.2.3. Cơ c u thu nh p t ho t ñ ng ngân hàng Cơ c u thu nh p thu n c a BIDV bao g m: Thu lãi 77,4%, thu t d ch v 17,5%, t kinh doanh ngo i h i 2,8%, t góp v n 1%, thu khác 1,3%. T cơ c u ngu n thu nh p trên BIDV ñã ñ c bi t chú tr ng công tác phòng ng a và nh n di n r i ro tín d ng. BIDV ñã tri n khai
 11. 11 xây d ng H th ng XHTD n i b phù h p v i chu n m c qu c t ñư c Ngân hàng nhà nư c công nh n và cho phép áp d ng. 2.2. TH C TR NG XHTD DOANH NGHI P T I BIDV 2.2.1. T ng quan 2.2.1.1. M c ñích x p h ng - Phân lo i và trích l p d phòng r i ro tín d ng theo quy ñ nh t i Đi u 7 Quy t ñ nh 493/2005/QĐ-NHNN - Ph c v qu n lý ch t lư ng tín d ng toàn H th ng. - Ph c v qu n lý ch t lư ng tín d ng t i các chi nhánh. 2.2.1.2.Căn c x p h ng Căn c vào h sơ pháp lý, báo cáo tài chính, các thông tin bên trong và bên ngoài c a doanh nghi p ñư c x p h ng. 2.2.1.3. Phương pháp x p h ng BIDV s d ng phương pháp ch m ñi m các nhóm ch tiêu tài chính và phi tài chính c a t ng khách hàng ñ x p h ng khách hàng. - Nguyên t c ch m ñi m: M t ch tiêu tài chính ho c phi tài chính s có 5 kho ng giá tr là 5 m c ñi m: 20, 40, 60, 80, 100 (ñi m ban ñ u). Tuỳ theo m c ñ quan tr ng, gi a các ch tiêu và nhóm các ch tiêu s có tr ng s khác nhau. Đi m dùng ñ t ng h p x p h ng khách hàng là tích s gi a ñi m ban ñ u và tr ng s . - M c x p h ng: Căn c vào t ng s ñi m ñ t ñư c, khách hàng ñư c phân lo i vào m t trong các m c x p h ng sau: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D. 2.2.2. V n hành h th ng x p h ng tín d ng n i b 2.2.2.1. Mô hình ch m ñi m và x p h ng 2.2.2.2. Các bư c th c hi n Bư c 1: Xác ñ nh ngành kinh t .
 12. 12 M i ngành kinh t khác nhau thì tiêu chu n ñánh giá t t x u v các ch tiêu tài chính là khác nhau. BIDV chia doanh nghi p theo ngành ngh kinh t làm 4 nhóm cơ b n: Ngành thương m i d ch v ; Ngành xây d ng; Ngành công nghi p; Ngành Nông lâm ngư nghi p. Bư c 2: Xác ñ nh quy mô. Trong cùng m t ngành kinh t , các ch tiêu tài chính t t x u cũng b nh hư ng r t l n b i quy mô ho t ñ ng c a doanh nghi p do v y căn c vào quy mô v n ch s h u, doanh thu thu n, s lư ng lao ñ ng và t ng dư n vay c a khách hàng BIDV phân khách hàng doanh nghi p thành 3 nhóm quy mô l n, v a và nh . Bư c 3: Ch m ñi m các ch tiêu tài chính. Thông tin tài chính g m 14 ch tiêu chia làm 4 nhóm: Nhóm ch tiêu thanh kho n (3 ch tiêu): Kh năng thanh toán hi n hành, kh năng thanh toán nhanh, kh năng thanh toán t c th i; Nhóm ch tiêu ho t ñ ng (4 ch tiêu): Vòng quay v n lưu ñ ng, vòng quay hàng t n kho, vòng quay các kho n ph i thu, hi u su t s d ng tài s n c ñ nh; Nhóm ch tiêu cân n (2 ch tiêu): T ng n ph i tr /T ng tài s n, N dài h n/ V n ch s h u; Nhóm ch tiêu thu nh p (5 ch tiêu): L i nhu n g p/ Doanh thu thu n, L i nhu n t ho t ñ ng kinh doanh/ Doanh thu thu n, L i nhu n sau thu / V n ch s h u bình quân, L i nhu n sau thu / T ng tài s n bình quân, (L i nhu n trư c thu và Chi phí lãi vay)/ Chi phí Sau khi tính toán các ch tiêu tài chính, ñ i chi u v i ñi m chu n quy ñ nh theo các b ng ñi m phân theo ngành ngh kinh t , quy mô doanh nghi p ñ tính ñi m tuy t ñ i c a t ng ch tiêu tài chính. Căn c vào m c ñ quan tr ng c a t ng ch tiêu tài chính BIDV xây d ng t tr ng ñi m s c th cho t ng ch tiêu.
 13. 13 Đi m t ng ch tiêu tài chính ñư c nhân v i t tr ng ñi m s . Bư c 4: Ch m ñi m các ch tiêu phi tài chính Thông tin phi tài chính g m 40 ch tiêu ñư c x p thành 5 nhóm: Kh năng tr n t lưu chuy n ti n t (2 ch tiêu); Trình ñ qu n lý và môi trư ng n i b (9 ch tiêu); Quan h v i Ngân hàng (11 ch tiêu); Các nhân t bên ngoài (7 ch tiêu); Các ñ c ñi m ho t ñ ng khác (11 ch tiêu). Căn c vào m c ñ quan tr ng c a t ng ch tiêu mà BIDV xây d ng t tr ng ñi m s c th cho t ng ch tiêu phi tài chính. Đi m t ng ch tiêu phi tài chính ñư c nhân v i t tr ng ñi m s . Bư c 5: T ng h p ñi m và x p h ng * T ng h p ñi m Đi m c a KH = Đi m các ch tiêu tài chính *Tr ng s ph n tài chính + Đi m các ch tiêu phi tài chính* Tr ng s ph n phi tài chính Trong ñó Tr ng s c a ph n tài chính và phi tài chính ph thu c vào Báo cáo tài chính c a khách hàng có ñư c ki m toán hay không ñư c ki m toán. C th BCTC BCTC không , ñư c ki m toán ñư c ki m toán Các ch tiêu tài chính 35% 30% Các ch tiêu phi tài chính 65% 65% * X p h ng tín d ng khách hàng - D a trên ñi m ñ t ñư c, H th ng XHTD n i b BIDV phân chia khách hàng vào m t trong 10 nhóm t AAA, AA…D theo thang ñi m. - M t s trư ng h p ñư c x p ngay vào nhóm khách hàng có r i ro cao nh t (Nhóm D) là các khách hàng ñã ñư c BIDV x lý n b ng
 14. 14 qu d phòng r i ro và các khách hàng b âm VCSH, kinh doanh ti p t c thua l trong năm tài chính g n nh t. 2.2.2.3.Ví d minh h a XHTD m t doanh nghi p. 2.2.3. So sánh H th ng x p h ng tín d ng n i b BIDV v i h th ng x p h ng tín d ng m t s t ch c khác 2.2.3.1. V i Ngân hàng Công thương Vi t Nam (Vietinbank) V cơ b n H th ng XHTD n i b c a Ngân hàng Công thương tương ñ ng v i h th ng XHTD n i b c a BIDV. 2.2.3.2. V i ngân hàng nhà nư c Vi t Nam (Trung tâm CIC) So v i CIC h th ng XHTD n i b c a BIDV thì các ch tiêu tài chính s d ng khi XHTD ph c t p hơn, chi ti t hơn; Các ch tiêu phi tài chính thì h th ng CIC không xem xét. 2.2.4. S d ng k t qu XHTD doanh nghi p t i BIDV S d ng k t qu XHTD doanh nghi p là n i dung quan tr ng trong H th ng XHTD DN c a BIDV. 2.2.4.1. Phân lo i n và trích l p d phòng r i ro. Căn c Đi u 7 quy t ñ nh 493/2005/QĐ-NHNN, BIDV s d ng k t qu XHTD doanh nghi p ñ phân lo i n (5 nhóm n ) trích l p d phòng r i ro. Theo h th ng các khách hàng x p h ng AAA, AA, A phân lo i n nhóm 1, khách hàng x p h ng BBB , BB phân lo i n nhóm 2, khách hàng x p h ng B , CCC , CC phân lo i n nhóm 3, khách hàng x p h ng C phân lo i n nhóm 4, khách hàng x p h ng D phân lo i n nhóm 5. 2.2.4.2. Ban hành chính sách c p tín d ng. Căn c vào k t qu XHTD doanh nghi p, BIDV ban hành chính sách c p tín d ng cho các doanh nghi p thu c h th ng XHTD doanh nghi p bao g m ba chính sách l n: Chính sách ti p th khách hàng, chính sách v c p tín d ng, Chính sách v tài s n b o ñ m.
 15. 15 2.3. ĐÁNH GIÁ H TH NG XHTD KHÁCH HÀNG D OANH NGHI P 2.3.1.K t qu ñ t ñư c H th ng XHTD n i b BIDV ñã ñ t ñư c nh ng k t qu r t t t “ngoài mong ñ i”. 2.3.1.1. Nâng cao ch t lư ng tín d ng, ch t lư ng khách hàng doanh nghi p quan h v i BIDV. Ch t lư ng tín d ng c a BIDV sau khi áp d ng h th ng XHTD ñã ñư c nâng cao. H th ng x p h ng tín d ng n i b ñã ch n l c có hi u qu các khách hàng quan h tín d ng theo hư ng: khách hàng ñư c x p h ng cao phát tri n, duy trì khách hàng có k t qu x p h ng trung bình và h n ch , gi m d n quan h tín d ng v i các khách hàng x p h ng y u kém. 2.3.1.2. Nâng cao kh năng phòng ng a r i ro tín d ng. V i h th ng XHTD DN vi c phòng ng a r i ro tín d ng c a BIDV ñư c nâng lên. Hàng quý BIDV th c hi n x p h ng tín d ng l i khách hàng t ñó ñưa ra cách ng x thích h p, phòng ng a r i ro. 2.3.1.3. D a vào k t qu XHTD ñ quy t ñ nh c p tín d ng 2.3.1.4. Đưa ra chính sách khách hàng trên cơ s c a XHTD Căn c lo i XHTD c a t ng KH ñ có CSKH phù h p. 2.3.1.5. H tr quy t ñ nh cho vay tr nên nhanh chóng K t qu XHTD có th h tr quy t ñ nh cho vay hay t ch i. 2.3.1.6. Phương pháp x p h ng ñơn gi n, d th c hi n và áp d ng 2.3.1.7. Phương pháp x p h ng ñã bao g m nhi u ch tiêu quan tr ng 2.3.1.8. Tính và trích d phòng r i ro 2.3.2. Nh ng m t còn h n ch 2.3.2.1. Ch tiêu ñ ñánh giá x p h ng chưa phù h p
 16. 16 Đ xác ñ nh quy mô doanh nghi p h th ng s d ng các ch tiêu : V n ch s h u, S lư ng lao ñ ng, Doanh thu thu n và T ng dư n tín d ng thì ch tiêu T ng dư n tín d ng s d ng là không phù h p. 2.3.2.2. Quy trình x p h ng chưa rõ ràng Vi c XHTD khách hàng t i BIDV là do CB QHKH th c hi n toàn b , d n ñ n k t qu x p h ng ph thu c nhi u vào ý ch quan c a CB QHKH, k t qu x p h ng có th không th c s chính xác, khách quan. 2.3.2.3. Đ i tư ng x p h ng chưa phù h p Hi n nay r t nhi u các doanh nghi p có quy mô nh , các thông tin ph n ánh trên các báo cáo tài chính thi u chính xác. 2.3.2.4 Chính sách khách hàng sau khi x p h ng tín d ng n i b ñư c áp d ng chưa tri t ñ H th ng ñã áp d ng các chính sách khách hàng v tài s n ñ m b o, chính sách c p tín d ng, chính sách khách hàng m i tuy nhiên còn m t s ñi m thi u h p lý, chưa có chính sách rõ ràng v lãi su t ti n vay. 2.3.3. Nguyên nhân c a nh ng h n ch . 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan. Đ có th ch m ñi m khách hàng chính xác ñòi h i ph i có ñ y ñ thông tin chính xác tuy nhiên thông tin ph c v cho x p h ng không ñ y ñ . Thêm vào ñó th trư ng chưa có nhi u t ch c XHTD ñ có th cung c p k t qu cho ngân hàng tham kh o. 2.3.3.2.Nguyên nhân ch quan. M t s nguyên nhân ch quan có th k ñ n như sau: Nh n th c v XHTD c a CB chưa cao, Trình ñ cán b QHKH chưa ñ ng ñ u, Ngân hàng chưa có cơ s d li u riêng ph c v công tác XHTD, Nhi u trư ng h p x p h ng ch mang tính hình th c.
 17. 17 CHƯƠNG 3: GI I PHÁP HOÀN THI N H TH NG XHTD DOANH NGHI P T I BIDV 3.1. Đ NH HƯ NG C A BIDV TRONG TH I GIAN T I 3.1.1. Các ñ nh hư ng cơ b n Xây d ng ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam tr thành t p ñoàn tài chính ngân hàng ña s h u, kinh doanh ña d ng trong lĩnh v c tài chính ngân hàng, ho t ñ ng theo thông l qu c t , ch t lư ng và hi u qu hàng ñ u trong các ñ nh ch tài chính Vi t Nam. 3.1.1.1. Đ nh hư ng v tín d ng Xây d ng n n khách hàng v ng ch c, phát tri n tín d ng tiêu dùng, tín d ng cho doanh nghi p v a và nh ; nâng cao ch t lư ng tín d ng, gi m t l n x u xu ng m c thông l , th c hi n t t phân lo i n x u và trích d phòng r i ro tín d ng. 3.1.1.2. Đ nh hư ng v ngu n v n Đáp ng ñ v n cho nhu c u tín d ng và ñ u tư, ñ y m nh kinh doanh v n thu l i nhu n; ñ m b o an toàn v n, tăng cư ng huy ñ ng v n trung dài h n. 3.1.1.3. Đ nh hư ng v d ch v Phát tri n d ch v ñ tăng t tr ng thu d ch v trong t ng thu G n tăng trư ng d ch v v i công ngh hi n ñ i. 3.1.2. Các ch tiêu cơ b n giai ño n 2011- 2015 - Tăng trư ng bình quân T ng tài s n 21% - 23%/năm - Tăng trư ng bình quân T ng dư n tín d ng 20% - 22%/năm - ROA ñ t kho ng t 1,1 - 1,3% - ROE ñ t kho ng t 17 -20% 3.1.3. H th ng x p h ng tín d ng n i b
 18. 18 H th ng XHTD ti p t c ñư c áp d ng nâng cao hi u qu ñ m b o ñánh giá chính xác ch t lư ng khách hàng là doanh nghi p, là cá nhân, là t ch c tín d ng. Nâng cao hi u qu s d ng k t qu x p h ng tín d ng doanh nghi p t ñó ñưa ra các chính sách khách hàng chi ti t, c th . Tăng kh năng c nh tranh cũng như ñ m b o ao toàn trong ho t ñ ng tín d ng. 3.2. GI I PHÁP HOÀN THI N H TH NG XHTD 3.2.1. Gi i pháp v qu n tr ñi u hành 3.2.1.1. Nâng cao nh n th c v XHTD CB BIDV c n ph i nh n th c rõ hơn v ý nghĩa, vai trò, tác d ng c a h th ng x p h ng tín d ng n i b . Đ th c hi n ñi u này BIDV c n tăng cư ng b i dư ng, ñào t o, c p nh t ki n th c, nâng cao nh n th c cho các cán b có liên quan ñ n vi c x p h ng tín d ng. 3.2.1.2. Xây d ng h th ng thông tin riêng c a BIDV BIDV có th m nh là có h th ng chi nhánh r i ñ u kh p toàn qu c. BIDV c n thành l p h th ng thông tin trung tâm, các Chi nhánh ph i có nghĩa v báo cáo ñ nh kỳ thông tin v các doanh nghi p ñang quan h t i chi nhánh v trung tâm lưu tr . Khi c n thông tin, các chi nhánh truy c p h th ng tra c u thông tin. 3.2.1.3. Tăng cư ng công tác giáo d c, ñào t o cán b Ch t lư ng cán b th c hi n XHTD s quy t ñ nh ch t lư ng k t qu x p h ng, chính vì v y ñ k t qu x p h ng ph n ánh ñúng th c ch t tình hình doanh nghi p, BIDV ph i tăng cư ng công tác giáo d c ñào t o cán b v chuyên môn cũng như ñ o ñ c ngh nghi p. 3.2.1.4. B trí cán b , phòng ban th c hi n công tác x p h ng tín d ng phù h p, ñ m b o khách quan
 19. 19 V i cách phân công công vi c và quy trình x p h ng tín d ng n i b hi n nay t i BIDV, CB QHKH là ngư i tr c ti p quan h v i khách hàng trong vi c thu th p thông tin, ñàm phán, hư ng d n khách hàng ñ n khi l p h sơ, trình duy t cho vay, là ngư i tr c ti p ch m ñi m x p h ng tín d ng thì k t qu x p h ng tín d ng hoàn toàn có th b thay ñ i theo hư ng ch quan, tiêu c c (n u có) c a CB QHKH vì v y c n thay ñ i theo hư ng nhi u CB thu c các phòng cùng tham gia XHTD. 3.2.1.5. Đ y m nh th c thi XHTD trong ho t ñ ng tín d ng BIDV ph i kiên quy t hơn trong vi c áp d ng và th c thi h th ng x p h ng tín d ng khách hàng. Đ th c hi n ñư c ñi u này BIDV có th thư ng xuyên ki m tra vi c áp d ng h th ng x p h ng tín d ng t i các chi nhánh trong ho t ñ ng tín d ng, khi phát hi n ra nh ng sai ph m ph i kiên quy t x lý. 3.2.1.6. Đ nh kỳ ho c ñ t xu t ki m tra th c hi n XHTD Tác d ng c a ki m tra là nh m ngăn ng a nh ng sai sót dù là vô tình hay c ý có th x y ra, nh m phát hi n nh ng sai sót ñ s a ch a, kh c ph c k p th i 3.2.2. Các gi i pháp hoàn thi n phương pháp x p h ng 3.2.2.1. Thay ñ i ch tiêu ñánh giá phù h p Đ xác ñ nh quy mô c a doanh nghi p h th ng s d ng ch tiêu: V n ch s h u, S lư ng lao ñ ng, Doanh thu thu n, T ng dư n tín d ng thì ch tiêu t ng dư n tín d ng là không phù h p. Đ ñánh giá quy mô doanh nghi p ta s d ng ch tiêu T ng tài s n thay cho T ng dư n tín d ng. Hi n t i khi xác ñ nh quy mô doanh nghi p h th ng ñưa ra tiêu chu n ñ nh lư ng ch m ñi m hoàn toàn như nhau ñ i v i các nhóm ngành kinh t như v y là thi u sát th c. Th c t các ngành kinh
 20. 20 t khác nhau thì các y u t ñ xem xét quy mô doanh nghi p v V n ch s h u, S lư ng lao ñ ng, Doanh thu thu n, T ng tài s n trong ho t ñ ng là khác nhau. 3.2.2.2. Quy trình x p h ng a. Mô hình. Mô hình quy trình c n b sung các bư c x p h ng t 5 bư c thành 6 bư c. Bư c b sung là bư c xác ñ nh lo i hình s h u c a khách hàng. Căn c vào quy n s h u, khách hàng ñư c chia làm các lo i ñ c trưng: Khách hàng là doanh nghi p nhà nư c; Khách hàng là doanh nghi p có v n ñ u tư nư c ngoài; Khách hàng thu c lo i Doanh nghi p khác. b. Các bư c th c hi n. Bư c 1: Xác ñ nh ngành ngh kinh t . Th c hi n như hi n nay v n làm. Bư c 2: Xác ñ nh quy mô. Vi c xác ñ nh quy mô ho t ñ ng c a doanh nghi p ph thu c vào ngành kinh t mà doanh nghi p ho t ñ ng cũng như d a vào ch m ñi m c a các ch tiêu: V n ch s h u, S lư ng lao ñ ng, Doanh thu thu n, T ng tài s n. M i ch tiêu có 10 kho ng giá tr chu n tương ng là thang ñi m t 1 -10 ñi m. T ng h p ñi m c a 4 ch tiêu s ñư c dùng ñ xác ñ nh quy mô c a khách hàng theo nguyên t c: Khách hàng có t ng h p ñi m càng l n thì quy mô c a khách hàng càng l n. Trong h th ng này quy mô c a khách hàng cũng ñư c chia làm ba lo i: - Khách hàng có quy mô l n: Có t ng ñi m ñ t ñư c t 30 ñi m ñ n 40 ñi m - Khách hàng có quy mô v a: Có t ng ñi m ñ t ñư c t 16 ñi m ñ n 29 ñi m - Khách hàng có quy mô nh : Có t ng ñi m ñ t ñư c dư i 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2