intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
9
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn thạc sĩ đề tài: “ Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội” được chia làm bốn chương với các nội dung nghiên cứu cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về đề tài, Chương 2: Lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại, Chương 3: Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội, Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội

Tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n<br /> ----------------<br /> <br /> L£ DIÖU LINH<br /> <br /> HOµN THIÖN C¤NG T¸C PH¢N TÝCH B¸O C¸O<br /> TµI CHÝNH T¹I NG¢N HµNG TH¦¥NG M¹I<br /> Cæ PHÇN SµI GßN Hµ NéI<br /> <br /> Chuyªn ngµnh: kÕ to¸n (kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ ph©n tÝch)<br /> <br /> Hµ Néi - 2011<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Chương 1 - Tổng quan đề tài , nội dung chính trong chương này đề cập đến<br /> là tính cấp thiết của đề tài, điểm qua các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài<br /> này, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi đề ra, xác định đối tượng và phạm vi nghiên<br /> cứu, phươ ng pháp sử dụng trong quá trình làm luận văn, ý nghĩa đề tài và cấu trúc<br /> luận văn.<br /> Phân tích báo cáo tài chính gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của<br /> các doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng. Ngân hàng là một loại hình<br /> doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh đặc thù vì vậy bên cạnh việc vẫn tuân thủ<br /> theo những phương pháp, nội dung trong phân tích báo cáo tài chính của doanh<br /> nghiệp nói chung, việc phân tích báo cáo tài chính trong ngân hàng vẫn mang những<br /> nét riêng và có tầm ảnh hưởng l ớn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nền<br /> kinh tế càng phát triển, những đòi hỏi về quản lý kinh tế không ngừng tăng lên. Để<br /> đáp ứng yêu cầu quản lý kinh doanh ngày càng cao và phức tạp, phân tích báo cáo tài<br /> chính ngày càng hoàn thiện với hệ thống lý luận độc lập.<br /> Trong quá trình nghiên cứu nhận thấy có rất nhiều mảng đề tài nghiên cứu về<br /> các ngân hàng với nội dung đa dạng như: quản trị rủi ro tại ngân hàng, kế toán huy<br /> động vốn tại ngân hàng, nâng cao chất lượng hoạt động sử dụng vốn tại ngân hàng,<br /> phân tích báo cáo tài chính tại các công ty TNHH hoặc phân tích tình hình tài chính<br /> trong các ngân hàng, các luận văn này đều nêu lên thực trạng tình hình tài chính tại<br /> các đơn vị phân tích và đưa ra giải pháp hoàn thiện…Với mong muốn có cái nhìn<br /> tổng quan về hoạt động kinh doanh một ngân hàng nên tôi quyết định nghiên cứu đề<br /> tài phân tích báo cáo tài chính tại một ngân hàng. Mặt khác, phân tích báo cáo tài<br /> chính đã và đang được Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà nội thực hiện<br /> nhưng vẫn còn nhiều mặt thiếu sót, chưa đem đến đầy đủ những thông tin cần thiết<br /> cho các đối tượng sử dụng sản phẩm của việc phân tích báo cáo tài chính, mặt khác là<br /> do mảng phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng là một mảng rất cần được chú<br /> trọng và đầu tư nhiều hơn, chính vì vậy để công tác phân tích báo cáo tài chính tại đây<br /> có chất lượng cao hơn và có ý nghĩa áp dụng thực tiễn hơn trong hoạt động kinh<br /> doanh của ngân hàng, tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác<br /> <br /> phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng t hương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội” .<br /> Và cuối cùng, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội là một ngân hàng<br /> thành lập chưa lâu, tôi đã tìm hiểu và chưa thấy có một luận văn cao học nào nghiên<br /> cứu về đề tài này.<br /> Đối tượng nghiên cứu : cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích báo cáo tài chính tại<br /> ngân hàng thương mại. Phạm vi nghiên cứu: các giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện<br /> công tác phân tích báo cáo tài chính tại SHB. Dựa trên cơ sở phương pháp luận của<br /> chủ nghĩa duy vật biện chứng dựa trên quan điểm lịch sử cụ thể và phát triển áp dụng<br /> vào quá trình nghiên cứu đề tài. Và để phù hợp với nội dung, yêu cầu, mục đích của<br /> đề tài đề ra, phương pháp được thực hiện trong quá trình nghiên cứu gồm phương<br /> pháp so sánh, phân tích kết hợp với phương pháp điều tra chọn mẫ u và hệ thống hoá.<br /> Luận văn thạc sĩ đề tài: “ Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội” được chia làm bốn chương với các<br /> nội dung nghiên cứu cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về đề tài, Chương 2: Lý<br /> luận chung về phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại, Chương 3: Thực<br /> trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn<br /> Hà Nội, Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội.<br /> Chương 2 – Lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng<br /> thương mại, đưa ra những lý luận chung nhất về phân tích báo cáo tài chính tại Ngân<br /> hàng thương mại. Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp kinh doanh t iền tệ, vì vậy<br /> phân tích báo cáo tài chính là công tác không thể thiếu giúp nhà quản lý dánh giá hoạt<br /> động của ngân hàng, xây dựng mục tiêu và tìm biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt<br /> động. Trong phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại, thông thường s ẽ sử<br /> dụng hai phương pháp so sánh và phương pháp tỉ lệ, bên cạnh đó, khi phân tích hiệu<br /> quả hoạt động kinh doanh, có thể sử dụng phương pháp Dupont để phân tích khả<br /> năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu. Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng dựa vào số<br /> liệu trê n báo cáo tài chính và chia ra phân tích từng hoạt động của ngân hàng, bao<br /> gồm: phân tích tình hình huy động vốn, phân tích hoạt động tín dụng, phân tích thanh<br /> khoản của NHTM, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, phân tích rủi ro trong<br /> hoạt động kinh doanh. Tài liệu sử dụng chính là Bảng cân dối kế toán, Báo cáo kết<br /> <br /> quả kinh doanh.<br /> Thứ nhất, phân tích tình hình huy động vốn, ngân hàng thương mại sẽ phải tập<br /> trung phân tích các chỉ tiêu liên quan đến nguồn vốn (cụ thể là tiền gửi thanh toán và<br /> tiền gửi tiết kiệm), bao gồm: qui mô và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn (tiền gửi thanh<br /> toán, tiền gửi tiết kiệm và các khoản vay); cơ cấu vốn, nhóm nguồn và sự thay đổi cơ<br /> cấu; lãi suất bình quân, sự thay đổi trong lãi suất bình quân, lãi suất cận biên; kết quả<br /> thực hiện so với kế hoạch, hoặc so với thực hiện kì trước, những nhân tố ảnh hưởng;<br /> phân tích triển vọng nguồn, nhóm nguồn trong thời gian tới.<br /> Thứ hai, trong phân tích hoạt động tín dụng, ngân hàng nên sử dụng một số<br /> nhóm chỉ tiêu được dùng để đánh giá qui mô và chất lượng của hoạt động của ngân<br /> hàng như: Nhóm chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn (tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ tổng dư nợ có<br /> nợ quá hạn), Chỉ tiêu về phản ánh nợ xấu, Nhóm chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín<br /> dụng (tỷ lệ lợi nhuận từ tín dụng, tỷ lệ sinh lời của tín dụng, chỉ tiêu phản ánh khả<br /> năng sinh lời của vốn huy động), Nhóm chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn (tổng dư nợ<br /> cho vay trên tổng vốn huy động, trên tổng tài sản có), Nhóm chỉ tiêu trích lập dự<br /> phòng (tỷ lệ trích lập DPRR tín dụng, tỷ lệ xóa nợ), các chỉ tiêu đuợc tính toán dựa<br /> vào các báo cáo tài chính của ngân hàng.<br /> Thứ 3, phân tích thanh khoản của ngân hàng thương mại, dựa vào phương pháp<br /> cung cầu thanh khoản và phương pháp chỉ số tài chính. Phương pháp cung cầu thanh<br /> khoản xác định những nhu cầu chi trả và những nguồn thu của ngân hàng tại một thời<br /> điểm nhất định, từ đó đưa ra xem cung cầu tại ngân hàng đã hợp lý chưa. Phương<br /> pháp chỉ số tài chính lượng hóa thanh khoản bằng việc tính cách tính các chỉ số tài<br /> chính dựa vào báo cáo tài chính của ngân hàng và so sánh với các ngân hàng khác có<br /> cùng qui mô hoạt động để đưa ra những đánh giá về tình trạng thanh khoản của ngân<br /> hàng mình. Các chỉ số sử dụng trong phương pháp này là chỉ số trạng thái tiền mặt,<br /> chỉ số chứng khoán thanh khoản, chỉ số năng lực cho v ay, chỉ số tiền nóng, chỉ số tiền<br /> gửi thường xuyên, chỉ số cấu trúc tiền gửi, chỉ số tín dụng trên tiền gửi, chỉ số tiền đi<br /> vay trên tổng tài sản, chỉ số cam kết trên tổng tài sản.<br /> Thứ 4, trong phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương<br /> mại sẽ có 2 nhóm chỉ tiêu thường dùng để phân tích: nhóm chỉ tiêu tăng trưởng và<br /> nhóm chỉ tiêu sinh lời. Phương pháp được sử dụng để phân tích ở đây là phương pháp<br /> <br /> so sánh, các chỉ tiêu được tính ở thời điểm hiện tại, so sánh với chỉ tiêu ở thời điểm<br /> quá khứ để đánh giá mức độ tăng hay giảm giúp chuyên viên phân tích thấy được tình<br /> hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng có hiệu quả hay không. Nhóm chỉ tiêu tăng<br /> trưởng bao gồm: tốc độ tăng trưởng doanh thu, tỷ trọng từng khoản doanh thu, tốc độ<br /> tăng trưởng tổng tài sản. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời bao gồm: hệ số doanh<br /> lợi, hệ số sử dụng tài sản, hệ số ROA, hệ số ROE, hệ số chênh lệch lãi, lãi cận biên<br /> ròng, hệ số thu nhập ngoài lãi cận biên ròng.<br /> Thứ 5, phân tích rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại,<br /> phần này sẽ đi vào phân tích rủi ro có thể gặp phải trong từng hoạt động kinh doanh<br /> của ngân hàng dựa vào chỉ số đặc trưng cho mỗi loại rủi ro hoạt động này, từ đó đánh<br /> giá rủi ro và tìm hướng giải quyết. Phân tích rủi ro tín dụng, n gười ta sử dụng hệ số<br /> rủi ro tín dụng của ngân hàng và đánh giá các hệ số liên quan đến nợ xấu, các khoản<br /> tổn thất tín dụng, các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng. Khi phân tích rủi ro thanh<br /> khoản, người ta sẽ sử dụng hệ số thanh khoản, bên cạnh đó có thể tính thêm tỷ số “Dư<br /> nợ cho vay/tiền gửi (huy động)” và tỷ số “Tài sản thanh khoản/tiền gửi”. Phân tích rủi<br /> ro lãi suất, nguời ta sử dụng hệ số rủi ro lãi suất để đo lường rủi ro lãi suất. Ngoài ra,<br /> ngân hàng sử dụng hệ số vốn chủ sở hữu để đánh giá mức độ an toàn của vốn chủ sở<br /> hữu, qua đó nhận biết được rủi ro vốn chủ sở hữu tại ngân hàng.<br /> Trong chương này còn đề cập đến việc tổ chức phân tích báo cáo tài chính tại<br /> ngân hàng cần lưu ý gì về tổ chức nhân sự và các bước trong qui trình phân tích báo<br /> cáo tài chính.<br /> <br /> Chương 3 - Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội, Chương 3 đề cập đến vấn đề thực trạng phân<br /> tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội. Phần đầu<br /> giới thiệu chung về SHB: lịch sử hình thành, đặc điểm hoạt động kinh doanh, kế<br /> hoạch hoạt động năm 2011, cơ cấu tổ chức quản lý chung và đặc điểm cơ cấu tổ chức<br /> bộ máy kế toán tại SHB. Tiếp đó là đi sâu vào thực trạng phân tích báo cáo tài chính<br /> tại SHB, nguồn dữ liệu và báo cáo phân tích do chuyên viên phân tích, ban tài chính<br /> kế toán của SHB cung cấp. Phương pháp sử dụng để phân tích là phương pháp truyền<br /> thống: so sánh và tỷ lệ, với nội dung phân tích cũng tuân theo nội dung phân tích báo<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2