intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác phân tích khách nợ trong quy trình mua nợ tại công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

26
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận văn là đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích khách nợ trên phương diện tài chính trong quy trình mua nợ tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác phân tích khách nợ trong quy trình mua nợ tại công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> ĐOÀN THỊ VI THẢO<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH<br /> KHÁCH NỢ TRONG QUY TRÌNH MUA NỢ<br /> TẠI CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ<br /> VIỆT NAM (DATC)<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN<br /> Mã số: 60.34.03.01<br /> <br /> Đà Nẵng - 2018<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS. ĐƢỜNG NGUYỄN HƢNG<br /> <br /> Phản biện 1: TS. ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI<br /> Phản biện 2: TS. HỒ VĂN NHÀN<br /> <br /> Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp<br /> Thạc sĩ Kế toán họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> vào ngày 27 tháng 01 năm 2018<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong bối cảnh nợ xấu diễn biến phức tạp như hiện nay, đang có<br /> chiều hướng gia tăng nhanh, đe dọa an ninh tài chính tiền tệ thì vấn<br /> đề xử lý nợ xấu được xem là vấn đề cần được ưu tiên đối với hoạt<br /> động của các tổ chức tín dụng. Phát triển thị trường mua bán nợ xấu<br /> là một trong những giải pháp vô cùng quan trọng để giải quyết vấn<br /> đề này.Công ty Mua bán nợ Việt Nam thành lập với hai chức năng<br /> chính vừa là công cụ của Nhà nước để xử lý các vấn đề nợ, tài sản<br /> tồn đọng trong quá trình sắp xếp, chuyển đổi DNNN và hệ thống tín<br /> dụng vừa kinh doanh như doanh nghiệp với loại hàng hóa tương đối<br /> đặc biệt là nợ. Tuy nhiên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam<br /> được thực hiện trên cơ chế bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao,<br /> hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận. Do đó, ngoại trừ những khoản nợ<br /> mua theo chỉ định của cấp có thẩm quyền, DATC không thể mua hết<br /> tất cả các khoản nợ tồn đọng khó đòi, không có vật tư, tài sản đảm<br /> bảo của các ngân hàng Thương mại, các Doanh nghiệp nhà nước, mà<br /> Công ty chỉ mua những khoản nợ trên cơ sở phân tích cụ thể chi tiết<br /> về khoản nợ, về khách nợ xem có khả năng tái cơ cấu, phục hồi<br /> những khó khăn yếu kém dẫn đến tình trạng thua lỗ trước mắt để<br /> phục hồi và trả nợ cho DATC hay có khả năng bán lại món nợ với<br /> giá cao hơn cho nhà đầu tư tiềm năng hoặc thu lại hiệu quả thông qua<br /> việc xử lý tài sản đảm bảo của Doanh nghiệp. Để mang lại hiệu quả<br /> kinh tế cao, tránh rủi ro trong hoạt động giao dịch mua bán nợ, việc<br /> phân tích chi tiết khoản nợ, tình hình tài chính của khách nợ hiện tại,<br /> những khó khăn vướng mắc đang gặp phải và triển vọng phát triển<br /> tương lai một cách khoa học, hợp lý và cung cấp được thông tin<br /> chính xác đầy đủ khi ra quyết định mua nợ có ý nghĩa và tầm quan<br /> trọng hết sức lớn lao.<br /> <br /> 2<br /> Thông qua việc nghiên cứu hoạt động của DATC, đặc biệt chú<br /> trọng vào quy trình mua nợ, bởi việc đầu tư vào một khoản nợ là việc<br /> đầu tư vô cùng mạo hiểm và khoản đầu tư này có lãi hay không phụ<br /> thuộc rất nhiều vào giá mua bán tại thời điểm mua nợ. Do đó, đề tài<br /> tập trung phân tích quy trình mua nợ, đặc biệt là công tác phân tích<br /> khách nợ trong quy trình mua nợ, đánh giá những hạn chế và tìm<br /> nguyên nhân để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công<br /> tác này trong quá trình khảo sát, đánh giá và ra quyết định mua nợ.<br /> Với mong muốn đó, tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác<br /> phân tích khách nợ trong quy trình mua nợ tại Công ty TNHH<br /> Mua bán nợ Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt<br /> nghiệp của mình.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích khách<br /> nợ trên phương diện tài chính trong quy trình mua nợ tại Công ty<br /> TNHH Mua bán nợ Việt Nam<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề thực tiễn về công tác phân<br /> tích khách nợ trên phương diện tài chính trước khi tiến hành xem xét<br /> ra quyết định mua nợ thỏa thuận tại Công ty TNHH mua bán nợ Việt<br /> Nam.<br /> - Phạm vi nghiên cứu:<br /> + Về nội dung, không gian: Nghiên cứu công tác phân tích khách<br /> nợ trong quy trình mua nợ thuộc hoạt động mua bán nợ, chủ yếu là<br /> mua bán nợ xấu được nghiên cứu tại DATC.<br /> + Về thời gian: Từ khi thành lập năm 2004 đến nay.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Sử dụng: phương pháp thống kê,mô tả; Phương pháp phân tích<br /> tổng hợp; Phương pháp so sánh, đối chiếu nhằm làm sáng tỏ vấn đề<br /> nghiên cứu.<br /> <br /> 3<br /> 5. Bố cục đề tài<br /> Chương 1 Cơ sở lý luận về Phân tích khách nợ trong quy trình<br /> mua nợ.<br /> Chương 2 Thực trạng công tác phân tích khách nợ tại DATC.<br /> Chương 3: Phương hướng, giải pháp và kiến nghị hoàn thiện công<br /> tác phân tích khách nợ tại DATC.<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> Đề tài này lần đầu tiên được nghiên cứu tại Việt Nam. Tuy trước<br /> đây có một số đề tài nghiên cứu về mua bán nợ, mua và xử lý nợ xấu,<br /> phát triển thị trường mua bán nợ, pháp luật về mua bán nợ tại Việt<br /> Nam, xử lý tài sản đảm bảo để đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ …nhưng<br /> các đề tài chỉ nghiên cứu chung, tổng quát chứ không đi sâu phân<br /> tích chi tiết từng công đoạn, từng khâu trong quy trình mua bán nợ<br /> như công tác phân tích khách nợ trong quy trình mua nợ để từ đó tìm<br /> ra các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu quả của các phương án mua<br /> bán nợ. Trên cơ sở đó, đề tài này đã đưa ra những giải pháp, kiến<br /> nghị xác đáng, hợp lý, đóng góp cho công tác phân tích khách nợ<br /> trong quy trình mua nợ khi xây dựng phương án mua nợ để ra quyết<br /> định mua nợ đúng đắn mang lại hiệu quả đầu tư cao khi mua một<br /> khoản nợ xấu. Đây là một khâu vô cùng quan trọng trong quy trình<br /> mua bán nợ đối với việc đánh giá để ra quyết định mua nợ, một khâu<br /> quan trọng trong phát triển thị trường mua bán nợ xấu, góp phần đẩy<br /> nhanh tốc độ mua bán nợ xấu, lành mạnh hóa thị trường tài chính,<br /> hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động mua bán nợ và mang lại lợi<br /> nhuận từ hoạt động đầu tư mua bán nợ. Hơn nữa mà còn là cơ sở cho<br /> việc quyết định phương án xử lý nợ sau khi mua là bán nợ hay tái cơ<br /> cấu hay chứng khoán hóa khoản nợ…sau này. Nếu xây dựng được<br /> một phương thức thực hiện hợp lý, chính xác ở khâu này sẽ góp phần<br /> đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ xấu trên thị trường tài chính Việt Nam, tạo<br /> ra một cơ chế xử lý nợ xấu bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2