intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long Biên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
22
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long Biên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và mô tả, phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tài chính của Chi nhánh. Trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống Kiểm soát nội bộ với tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long Biên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long Biên

MỤC LỤC<br /> Danh mục chữ viết tắt<br /> Danh mục bảng biểu, sơ đồ<br /> Tóm tắt luận văn<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1<br /> Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ<br /> trong quản lý tài chính tại các chi nhánh ngân hàng thương mại ............... 4<br /> 1.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý ............................................... 4<br /> 1.1.1 Lý luận chung về kiểm soát nội bộ trong quản lý ......................... 4<br /> 1.1.1.1 Kiểm soát trong quản lý .................................................... 4<br /> 1.1.1.2 Phân loại hoạt động kiểm soát .......................................... 7<br /> 1.1.2 Lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ ................................ 10<br /> 1.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tài chính tại các chi nhánh<br /> ngân hàng thương mai ........................................................................................ 15<br /> 1.2.1 Quản lý tài chính ........................................................................... 15<br /> 1.2.2 Vai trò của kiểm soát nội bộ đối với quản lý tài chính ................. 16<br /> 1.2.3 Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý<br /> tài chính .............................................................................................................. 17<br /> 1.2.3.1 Môi trường kiểm soát ........................................................ 18<br /> 1.2.3.2. Hệ thống kế toán ............................................................... 22<br /> 1.2.3.3. Các thủ tục kiểm soát ....................................................... 23<br /> 1.2.3.4. Kiểm toán nội bộ .............................................................. 25<br /> 1.2.4 Kiểm soát trên một số phần hành .................................................. 26<br /> 1.2.4.1, Kiểm soát nghiệp vụ cho vay ............................................ 26<br /> 1.2.4.2. Kiểm soát hoạt động kho quỹ ........................................... 27<br /> <br /> 1.2.4.3. Kiểm soát thu nhập ........................................................... 28<br /> 1.2.4.4. Kiểm soát chi phí .............................................................. 28<br /> 1.2.4.5. Kiểm soát hoạt động huy động vốn .................................. 29<br /> Chương 2 - Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường<br /> quản lý tài chính tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển<br /> Nông thôn Long Biên ....................................................................................... 31<br /> 2.1 Đặc điểm của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông<br /> thôn Long Biên có ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ .......................... 31<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng<br /> Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long Biên ............................................... 31<br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát<br /> triển nông thôn Long Biên .................................................................................. 34<br /> 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Nông<br /> nghiệp và Phát triển nông thôn Long Biên ......................................................... 35<br /> 2.2 Hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại<br /> Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long Biên .......... 45<br /> 2.2.1 Môi trường kiểm soát ..................................................................... 45<br /> 2.2.2 Hệ thống kế toán ............................................................................ 51<br /> 2.2.3 Các thủ tục kiểm soát .................................................................... 54<br /> 2.2.4 Kiểm toán nội bộ ........................................................................... 57<br /> 2.2.5 Kiểm soát trên một số phần hành .................................................. 61<br /> 2.2.5.1 Kiểm soát nghiệp vụ kho quỹ ............................................. 61<br /> 2.2.5.2 Kiểm soát thu nhập và chi phí ........................................... 67<br /> 2.3 Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng quản lý tài<br /> chính tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Long<br /> Biên ..................................................................................................................... 75<br /> <br /> Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội<br /> bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh Ngân hàng Nông<br /> nghiệp và Phát triển nông thôn Long Biên ..................................................... 79<br /> 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng<br /> cường quản lý tài chính tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển<br /> nông thôn Long Biên .......................................................................................... 79<br /> 3.2 Phương hướng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với tăng cường<br /> quản lý tài chính tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông<br /> thông Long Biên ................................................................................................. 81<br /> 3.3 Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng<br /> cường quản lý tài chính tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển<br /> nông thôn Long Biên ........................................................................................... 82<br /> 3.3.1 Hoàn thiện môi trường kiểm soát ................................................. 82<br /> 3.3.1.1 Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chú trọng công tác nhân sự 82<br /> 3.3.1.2 Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính ............................. 87<br /> 3.3.2 Hoàn thiện hệ thống kế toán .......................................................... 90<br /> 3.3.3 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát ........................................................ 94<br /> 3.3.4 Hoàn thiện kiểm toán nội bộ ......................................................... 96<br /> 3.3.5 Hoàn thiện về kiểm soát trên một số phần hành ........................... 97<br /> 3.4 Một số kiến nghị ...................................................................................... 99<br /> 3.4.1.Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam. ....................................... 99<br /> 3.4.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. ............................................. 100<br /> KẾT LUẬN ........................................................................................................ 102<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh của các doanh<br /> nghiệp luôn gắn liền với các rủi ro. Thậm chí rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng<br /> còn diễn ra phức tạp và gây những hậu quả khó lường .Không một ngân hàng<br /> nào, dù có quy mô lớn mạnh cả về mạng lưới và tài chính có thể xem mình có<br /> đủ uy tín và tiềm lực để đứng vững trên thị trường khi luôn phải đối mặt với<br /> rủi ro và cạnh tranh gay gắt.<br /> Chi nhánh NHNo & PTNT Long Biên được thành lập và thực hiện<br /> nghiệp vụ ngân hàng, các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu<br /> lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nước. Để đạt<br /> được các mục tiêu trên cần phải thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ vững<br /> mạnh nhằm bảo đảm an toàn về vốn, tài sản và đem lại hiệu quả bền vững<br /> trong kinh doanh. Vì vậy, đề tài “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với<br /> việc tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp<br /> và Phát triển Nông thôn Long Biên” được lựa chọn làm Luận văn Thạc sỹ<br /> kinh tế Chuyên ngành Kế toán, Tài vụ và Phân tích hoạt động kinh tế.<br /> Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu lý luận và mô tả, phân tích thực trạng<br /> hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tài chính của Chi nhánh. Trên cơ sở<br /> đó đánh giá và đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống Kiểm soát nội bộ<br /> với tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và<br /> Phát triển Nông thôn Long Biên.<br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu là hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh<br /> NHNo & PTNT Long Biên.<br /> Phạm vi nghiên cứu của đề tài là Chi nhánh NHNo & PTNT Long Biên trong<br /> thời gian từ năm 2004 đến nay.<br /> Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Luận văn được kết cấu làm 3 chương:<br /> <br /> ii<br /> <br /> Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiếm soát nội bộ<br /> trong quản lý tài chính tại các Chi nhánh ngân hàng thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh Ngân<br /> hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long Biên<br /> Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát<br /> nội bộ với tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh Ngân hàng Nông<br /> nghiệp và Phát triển Nông thôn Long Biên.<br /> Trong Chương 1: Luận văn trình bày khái quát về hệ thống kiểm soát<br /> nội bộ trong quản lý qua đó thấy được kiểm tra kiểm soát không phải là một<br /> pha hay một giai đoạn của quá trình quản lý mà nó được thực hiện ở tất cả các<br /> giai đoạn của quá trình quản lý. Bên cạnh đó, luận văn đưa ra các định nghĩa<br /> về hệ thống kiểm soát nội bộ và bốn mục tiêu: Bảo vệ tài sản của đơn vị, bảo<br /> đảm độ tin cậy của các thông tin, bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý,<br /> bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý của hệ thống kiểm soát<br /> nội bộ. Đồng thời, Luận văn trình bày sơ lược về quản lý tài chính, vai trò của<br /> kiểm soát nội bộ đối với quản lý tài chính, đặc biệt là đi sâu phân tích các bộ<br /> phần cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tài chính tại các<br /> chi nhánh Ngân hàng thương mại.<br /> Môi trường kiểm soát<br /> Môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ nhân tố bên trong và bên ngoài<br /> đơn vị có tính môi trường tác động đến việc thiết kế hoạt động và xử lý dữ<br /> liệu của các loại hình kiểm soát nội bộ. Các nhân tố của môi trường kiểm soát<br /> bao gồm: Đặc thù về quản lý; Cơ cấu tổ chức; Chính sách nhân sự; Công tác<br /> kế hoạch; Uỷ ban kiểm soát; Môi trường kiểm soát.<br /> Hệ thống kế toán: bao gồm hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ kế<br /> toán, hệ thống tài khoản kế toán và hệ thống bảng tổng hợp, cân đối kế toán.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản