intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC)

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

51
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn chỉ đi sâu vào nghiên cứu công tác tổ chức hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh dịch vụ thông tin, truyền hình, bưu chính, viễn thông của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC). Nguồn số liệu sử dụng là nguồn thông tin, số liệu thực tế những năm gần đây tại hai công ty là công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC)

i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Khi bối cảnh đất nước vừa gia nhập WTO thì sự cạnh tranh giữa các<br /> doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Do doanh nghiệp hoạt động trong<br /> một môi trường mở và luôn biến động nên các doanh nghiệp đang đứng trước<br /> cơ hội và thách thức mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, thâm nhập vào<br /> các lĩnh vực công nghệ mới đòi hỏi kỹ thuật cao và có sự đầu tư hợp lý. Nhìn<br /> chung của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, công tác tổ chức kế toán nói<br /> chung và nhất là tổ chức hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác<br /> định kết quả kinh doanh nói riêng của Tổng công ty truyền thông đa<br /> phương tiện Việt Nam (VTC) vẫn chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức,<br /> chưa thực sự trở thành công cụ hữu ích trong việc đưa ra các quyết định kinh<br /> doanh của mình. Để có thể phát huy hết những tiềm năng, thế mạnh của<br /> doanh nghiệp, tạo được những lợi thế và nắm bắt đúng thời cơ trong kinh<br /> doanh Tổng công ty VTC cần chú trọng hơn đến vấn đề này.<br /> Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã chọn đề tài cho luận văn tốt<br /> nghiệp của mình là: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí, doanh<br /> thu và xác định kết quả tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ thuộc Tổng<br /> công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC)”.<br /> Kết cấu của luận văn chia thành 3 chương:<br /> Chương 1: Lý luận chung về tổ chức hạch toán kế toán chi phí, doanh<br /> thu và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch<br /> vụ.<br /> Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và<br /> xác định kết quả tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ thuộc Tổng công ty truyền<br /> thông đa phương tiện Việt Nam.<br /> Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán tổ chức kế<br /> toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ<br /> <br /> ii<br /> <br /> thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam.<br /> Luận văn chỉ đi sâu vào nghiên cứu công tác tổ chức hạch toán kế toán<br /> chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh<br /> dịch vụ thông tin, truyền hình, bưu chính, viễn thông của các doanh nghiệp<br /> thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC). Nguồn số<br /> liệu sử dụng là nguồn thông tin, số liệu thực tế những năm gần đây tại hai<br /> công ty là công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ thông tin (Intecom) và Đài<br /> truyền hình kỹ thuật số VTC. Luận văn không đề cập đến công tác tổ chức<br /> hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của hoạt<br /> động khác ngoài hoạt động kinh doanh dịch vụ.<br /> Chương I tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về tổ chức<br /> hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả trong doanh nghiệp<br /> kinh doanh dịch vụ theo chế độ kế toán Việt Nam đồng thời có tham khảo<br /> kinh nghiệm của các nước trên thế giới là các nước Bắc Mỹ và các nước Tây<br /> Âu cụ thể luận văn đi vào phân tích các vấn đề cơ bản sau:<br /> 1.1. Kinh doanh dịch vụ và những ảnh hưởng của nó tới tổ chức<br /> hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả trong doanh<br /> nghiệp kinh doanh dịch vụ.<br /> * Khái niệm: Dịch vụ là một hoạt động bao gồm các yếu tố không<br /> hiện hữu, giải quyết các mối quan hệ giữa khách hàng hoặc tài sản của<br /> khách hàng sở hữu với người cung cấp mà họ không có sự chuyển giao<br /> quyền sở hữu. Sản phẩm của các dịch vụ có thể tống phạm vi hoặc vượt<br /> quá phạm vi của các sản phẩm vật chất.<br /> *Đặc điểm: Hoạt động kinh doanh dịch vụ chỉ tính được giá thành<br /> thực tế khối lượng dịch vụ đã thực hiện, tức là khối lượng dịch vụ đã<br /> được coi là tiêu thụ. Kỳ tính giá thành là hàng tháng hoặc hàng quý.<br /> Sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tạo ra để phục vụ<br /> <br /> iii<br /> <br /> không thể xác định một cách cụ thể bằng tiêu chuẩn kỹ thuật, bằng chỉ<br /> tiêu chất lượng một cách rõ ràng, người được phục vụ chỉ có thể đánh<br /> giá bằng các giác quan của mình như nhìn, ngửi, nếm, thích thú, trên cơ<br /> sở cảm nhận thông qua danh tiếng hoặc thực tế đã được phục vụ.<br /> Quá trình sản xuất ra sản phẩm dịch vụ không tách rời quá trình<br /> tiêu dùng, sản phẩm sản xuất ra đến đâu được tiêu dùng đến đấy, khi sản<br /> xuất bị ngưng trệ thì tiêu dùng cũng ngay lập tức bị gián đoạn.<br /> Sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tạo ra không thể<br /> cất trữ trong kho, để có thể làm phần đệm điều chỉnh thay đổi bất thường<br /> của nhu cầu thị trường.<br /> Sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tạo ra phụ<br /> thuộc rất cao vào chất lượng tiếp xúc, sự tương tác qua lại giữa người<br /> làm dịch vụ và người được phục vụ.<br /> *Ảnh hưởng tổ chức hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác<br /> định kết quả kinh doanh tới doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ: Tổ chức<br /> hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh<br /> trong doanh nghiệp dịch vụ giữ vị trí then chốt trong việc tạo dựng hệ<br /> thống thông tin tài chính cung cấp cho quản lý. Giúp cho nhà quản lý:<br /> Đánh giá đúng đắn về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp<br /> mình cũng như kết quả kinh doanh của từng loại sản phẩm dịch vụ. Đưa<br /> ra các quyết định kinh doanh hợp lý, có các hình thức khen thưởng, xử<br /> phạt hợp lý đối với các nhà quản lý cũng như nhân viên.<br /> 1.2. Nội dung của tổ chức hạch toán kế toán chi phí trong các<br /> doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.<br /> Để hiểu rõ về tổ chức hạch toán kế toán chi phí trong doanh nghiệp<br /> kinh doanh dịch vụ cần phải nghiên cứu các nội dung sau:<br /> <br /> iv<br /> <br /> * Tổ chức chứng từ kế toán: Chất lượng tổ chức hạch toán ban đầu các<br /> chi phí kinh doanh phát sinh có ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính xác, kịp<br /> thời và đầy đủ của thông tin về chi phí mà các cấp quản lý quan tâm. Chứng<br /> từ để hạch toán chi phí kinh doanh dịch vụ rất phong phú và thường bao gồm:<br /> Hoá đơn GTGT cho các chi phí hàng hoá, dịch vụ mua ngoài, các hợp đồng,<br /> biên bản nghiệm thu và thanh lý với các đơn vị kinh doanh khác khi mua hàng<br /> hoá dịch vụ bên ngoài, bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp cho<br /> CNV, phiếu xuất kho NVL, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ<br /> * Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán chi phí: Cũng giống như các<br /> doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá khác, các doanh nghiệp kinh doanh dịch<br /> vụ thường sử dụng các TK như TK 621, TK 622, TK 627, TK 632, TK 154,<br /> TK 642, TK để hạch toán chi phí.<br /> Trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thường sử dụng phương<br /> pháp kê khai thường xuyên để hạch toán chi phí kinh doanh.<br /> * Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán: Từ các việc trên, kế toán tiến hành<br /> thiết kế sổ chi tiết chi phí phù hợp. Để thiết kế sổ kế toán phản ánh chi tiết chi<br /> phí trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cần căn cứ vào yêu cầu quản lý cụ<br /> thể của doanh nghiệp, đối tượng chi tiết mà doanh nghiệp đã xác định nhằm<br /> đảm bảo yêu cầu theo dõi được chi tiết từng khoản mục phí, yếu tố chi phí kết<br /> hợp với việc nhận dạng chi phí khả biến và chi phí bất biến, và phân tích chi<br /> phí theo từng đối tượng chi tiết đã xác định phù hợp với yêu cầu cung cấp<br /> thông tin chi tiết về chi phí để phục vụ yêu cầu quản lý chi phí, đáp ứng yêu<br /> cầu xác định kết quả từng mặt hàng, nhóm hàng... theo yêu cầu quản trị của<br /> doanh nghiệp.<br /> * Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán: Để giám sát chặt chẽ tình hình<br /> hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế tài<br /> chính và công tác kế hoạch hoá cần xây dựng báo cáo kế toán. Các báo cáo<br /> <br /> v<br /> <br /> bao gồm: Báo cáo giá thành dịch vụ, báo cáo chi tiết chi phí bán hàng, báo<br /> cáo chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp.<br /> 1.3. Nội dung tổ chức hạch toán kế toán doanh thu trong các doanh<br /> nghiệp kinh doanh dịch vụ.<br /> Quá trình tổ chức hạch toán kế toán doanh thu là quá trình kế toán thu<br /> thập, xử lý các thông tin và được thực hiện qua các nội dung cơ bản sau :<br /> * Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán: Các chứng từ hạch toán ban đầu<br /> cần phải xác định và sắp xếp, phân loại để đạt được mục đích quản trị. Các<br /> chứng từ gốc liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh là các hoá đơn bán<br /> hàng, hoá đơn GTGT, bảng kê bán lẻ, hợp đồng ký kết giữa khách sử dụng<br /> dịch vụ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.<br /> * Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán: Các tài khoản kế toán thường sử<br /> dụng để hạch toán doanh thu gồm: TK 511, TK 512, TK 521, TK 531, TK<br /> 532<br /> Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, doanh thu chỉ được ghi nhận trên<br /> TK 511 khi thực hiện các dịch vụ hoặc bán hàng cho khách hàng. Nếu phát<br /> sinh chiết khấu thương mại cho khách hàng kế toán sẽ tổng hợp vào TK 521.<br /> Nếu phát sinh các khoản giảm giá cho khách hàng kế toán sẽ tổng hợp vào<br /> TK 532. Nếu phát sinh trường hợp hàng bán bị trả lại kế toán sẽ tổng hợp trên<br /> TK 531<br /> Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển tổng số chiết khấu thương mại<br /> giảm giá hàng bán và doanh thu bán hàng bị trả lại trong kỳ sang TK 511 và<br /> từ đó xác định và kết chuyển doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch<br /> vụ sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh.<br /> * Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán: Sổ kế toán chi tiết doanh thu được<br /> mở theo từng nhân viên kinh doanh, từng khu vực kinh doanh, từng nhóm<br /> hàng, từng nhóm đối tượng khách hàng. Trên cơ sở số liệu của các sổ chi tiết<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2