Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Vinh

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
2
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu của luận văn gồm 4 chương, nội dung như sau: Chương 1 - Giới thiệu Đề tài nghiên cứu; chương 2 - Lý luận chung về hiệu quả Hệ thống Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại; chương 3 - Thực trạng hiệu quả Hệ thống Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Vinh và chương 4 -Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp nâng cao hiệu quả Hệ thống Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Vinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Vinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> ------------<br /> <br /> TRẦN KIM THOA<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG<br /> KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG<br /> TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT<br /> NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)<br /> – CHI NHÁNH VINH<br /> CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN, KIểM TOÁN VÀ PHÂN TÍCH<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> TS. TÔ VĂN NHẬT<br /> <br /> Hà nội, năm 2013<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Cùng với sự bất ổn, khó khăn chung của kinh tế trong nước, tỉnh Nghệ An và<br /> các vùng lân cận từ cuối năm 2011 đến nay xảy ra hàng trăm vụ vỡ nợ mà hầu hết<br /> liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi, và một phần lớn có sự tiếp tay từ hoạt<br /> động tín dụng của một số NHTM do nạn tham nhũng đã lợi dụng các kẽ hở trong<br /> công tác quản lý và sự yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) khiến cho<br /> Ngân hàng không chỉ thất thoát tài sản mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng<br /> tín dụng trong thời gian qua như nợ xấu phát sinh cao, nhiều khoản vay không thu<br /> hồi đủ vốn. Đồng thời các NHTM Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và<br /> thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế WTO, việc nâng cao khả năng<br /> cạnh tranh trên thị trường là cấp thiết, đòi hỏi Eximbank Vinh phải thiết lập được<br /> một hệ thống KSNB an toàn, hiệu quả để đạt được các mục tiêu của nhà quản lý với<br /> chi phí hợp lý.<br /> Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát<br /> nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt<br /> Nam (Eximbank) – Chi nhánh Vinh” được tác giả lựa chọn để nghiên cứu.<br /> Kết cấu của luận văn gồm 4 chương, nội dung như sau:<br /> Chương 1: Giới thiệu Đề tài nghiên cứu<br /> Chương 2: Lý luận chung về hiệu quả Hệ thống Kiểm soát nội bộ đối với<br /> hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại<br /> Chương 3: Thực trạng hiệu quả Hệ thống Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động<br /> tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Vinh<br /> Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp nâng cao hiệu quả<br /> Hệ thống Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất<br /> Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Vinh<br /> Trong Chương 1, Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu có liên<br /> quan, Tác giả đưa ra định hướng nghiên cứu Luận văn về Mục tiêu nghiên cứu,<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu, Câu hỏi nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Ý nghĩa của<br /> Đề tài nghiên cứu và Kết cấu của Đề tài nghiên cứu.<br /> Trong Chương 2, Là cơ sở lý luận được đưa ra để vận dụng, giải quyết vấn<br /> đề nghiên cứu Luận văn. Trước hết, Tác giả trình bày sơ qua về khái niệm, chức<br /> năng, các hoạt động của NHTM; thông qua đó làm nổi bật lên vị trí quan trọng của<br /> hoạt động tín dụng là hoạt động trực tiếp tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu trong các<br /> NHTM Việt Nam hiện nay. Tác giả cũng khái quát cơ sở lý luận về hệ thống KSNB<br /> trong các NHTM dựa trên sự vận dụng kết hợp mô hình kiểm soát theo IFAC và các<br /> nguyên tắc kiểm soát theo COSO; hệ thống KSNB theo nghiên cứu của tác giả gồm<br /> 4 yếu tố: (1) Môi trường kiểm soát (môi trường kiểm soát chia thành môi trường<br /> bên ngoài và môi trường bên trong gồm 6 nhân tố chính ở môi trường bên trong là<br /> Đặc thù quản lý, Cơ cấu về tổ chức, Tính chính trực và giá trị đạo đức, Chính sách<br /> nhân sự, Công tác kế hoạch, Ủy ban kiểm soát); (2) Hệ thống thông tin (gồm 3 phần<br /> quan trọng là hệ thống công nghệ thông tin, truyền thông và hệ thống kế toán) (3)<br /> Các thủ tục và hoạt động kiểm soát; (4) Kiểm toán nội bộ; kết hợp những đặc trưng<br /> cơ bản của hoạt động tín dụng (là hoạt động luôn tiềm ẩn các rủi ro do nhiều nguyên<br /> nhân khách quan và chủ quan khác nhau) để đi sâu vào nghiên cứu nội dung quan<br /> trọng của luận văn, đó là “Hiệu quả của hệ thống KSNB đối với hoạt động tín<br /> dụng”. Nghiên cứu cho thấy, hệ thống KSNB có hiệu quả đối với hoạt động tín<br /> dụng là hệ thống giúp cho nhà quản lý đạt được các mục tiêu kiểm soát hoạt động<br /> tín dụng với chi phí hợp lý. Các mục tiêu này là đảm bảo công tác kiểm soát để hạn<br /> chế rủi ro tín dụng ở mức thấp nhất; đảm bảo tính chính xác của số liệu, thông tin<br /> tín dụng; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp lý, các chính sách, quy trình tín<br /> dụng đã ban hành; mở rộng được tín dụng nhờ cải tiến quy trình, ngăn ngừa sử dụng<br /> lãng phí các nguồn lực, sự lặp lại không cần thiết các tác nghiệp để tiết kiệm chi phí,<br /> tăng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng.<br /> Để đánh giá được hiệu quả KSNB đối với hoạt động tín dụng, luận văn đã<br /> xây dựng được các chỉ tiêu định lượng và định tính phục vụ cho quá trình đánh<br /> giá. Về mặt định lượng, đó là các chỉ tiêu về nợ quá hạn, chỉ tiêu về trích lập dự<br /> <br /> phòng rủi ro, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng, chỉ tiêu năng suất, chỉ tiêu phản ánh<br /> quá trình kiểm soát, v.v... Về định tính, tác giả luận giải được mối liên hệ giữa bốn<br /> yếu tố cấu thành hệ thống KSNB đến các mục tiêu nói trên. Từ sự liên hệ này sẽ<br /> hỗ trợ cho các nhà quản lý đưa ra đánh giá hiệu quả hệ thống KSNB đối với hoạt<br /> động tín dụng khách quan, chính xác hơn.<br /> Tại Chương 3, Sau khi khái quát quá trình hình thành, phát triển; cơ cấu tổ<br /> chức; các thành tựu nổi bật và các dịch vụ kinh doanh chính của Eximbank từ năm<br /> 2010 đến tháng 6/2013; tác giả tập trung vào vào tính toán và phân tích các chỉ tiêu<br /> định tính và định lượng nhằm đánh giá về hiệu quả của hệ thống KSNB đối với hoạt<br /> động tín dụng tại Eximbank Vinh trong khoảng thời gian nói trên. Cụ thể:<br /> Về các chỉ tiêu định lượng, tác giả đã dựa vào mức độ tăng trưởng tín dụng<br /> bình quân của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2013 là<br /> 10,2%; trong khi dư nợ tín dụng của đơn vị giảm sút dần qua các năm và đến cuối<br /> tháng 6/2013, dư nợ tín dụng là 570,56 tỷ đồng, giảm 16,58% so với đầu năm<br /> 2013 là đi ngược lại xu thế hoạt động tín dụng trên địa bàn.<br /> Trong khi đó chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ xấu, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng<br /> của đơn vị tăng cao qua từng năm:<br /> <br /> Năm<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 30.6.2013<br /> <br /> 1,20%<br /> <br /> 37,94%<br /> <br /> 28,83%<br /> <br /> 37,53%<br /> <br /> Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng<br /> <br /> 0,89%<br /> <br /> 9,94%<br /> <br /> 17,19%<br /> <br /> 21,08%<br /> <br /> Tỷ lệ dự phòng rủi ro/dư nợ<br /> tín dụng bình quân<br /> <br /> 1,16%<br /> <br /> 2,05%<br /> <br /> 2,65%<br /> <br /> 1,44%<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> Tỷ lệ nợ quá hạn/dư nợ tín<br /> dụng<br /> <br /> Các chỉ tiêu này đều vượt xa tỷ lệ bình quân của hệ thống Eximbank trong<br /> 3 năm gần đây là 2011, 2012, tháng 6/2013; và vượt xa tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu<br /> chấp nhận được theo quy định của ngành ngân hàng là 5% và 3%. Do các chỉ tiêu<br /> này là các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh chất lượng tín dụng cũng như công tác kiểm<br /> soát tín dụng của ngành ngân hàng, nên tỷ lệ này ở mức quá cao trong 3 năm liền<br /> <br /> 2011-6/2013 cho thấy hoạt động KSNB đối với tín dụng của Eximbank Vinh thu<br /> được kết quả còn thấp. Kết hợp với các chỉ tiêu về năng suất lao động, chỉ tiêu<br /> phản ánh quá trình kiểm soát thể hiện qua các năm như dưới đây:<br /> Năm<br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 30.6.2013<br /> <br /> 52,45<br /> <br /> 50,45<br /> <br /> 15,27<br /> <br /> 9,92<br /> <br /> 33,53<br /> <br /> 27,17<br /> <br /> 6,25<br /> <br /> 5,20<br /> <br /> 9,20<br /> <br /> 7,45<br /> <br /> 2,00<br /> <br /> 0,52<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8<br /> <br /> 6<br /> <br /> * Chỉ tiêu về năng suất<br /> Số hồ sơ giải ngân (cán bộ tín<br /> dụng/năm) (Đvt: hồ sơ)<br /> Số tiền cho vay (cán bộ tín<br /> dụng/năm) (Đvt: tỷ đồng)<br /> Doanh số thu lãi vay (cán bộ tín<br /> dụng/năm) ( Đvt: tỷ đồng)<br /> * Chỉ tiêu phản ánh quá trình<br /> kiểm soát hoạt động tín dụng<br /> Thời gian xử lý bình quân 1 hồ sơ<br /> vay vốn của khách hàng (Đvt:<br /> Ngày)<br /> <br /> Về các chỉ tiêu năng suất, có thể nhận thấy là trong 6 tháng đầu năm 2013 kết<br /> quả của đơn vị đã có dấu hiệu cải thiện so với cuối năm 2012, tuy nhiên năng suất lao<br /> động vẫn còn thua xa so với giai đoạn năm 2010-2011, khi mà các số liệu cho thấy, số hồ<br /> sơ giải ngân, số tiền cho vay (trên bình quân 1 cán bộ tín dụng) giai đoạn đó gấp hơn 2,5<br /> lần so với hiện nay, doanh số thu lãi bình quân trên 1 cán bộ tín dụng thì còn vượt gấp<br /> nhiều lần.<br /> Về chỉ tiêu thời gian xử lý bình quân 1 hồ sơ vay vốn, tương tự như chỉ tiêu<br /> năng suất, số liệu vào cuối tháng 6/2013 cho thấy đơn vị đã chuyển biến tích cực<br /> hơn so với cuối năm 2012 khi rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ 8 xuống còn 6<br /> ngày, tuy nhiên vẫn còn quá dài so với thời gian trước khoảng từ 2-3 ngày. Nhìn<br /> chung, chỉ tiêu này tỷ lệ nghịch với khả năng cạnh tranh về tín dụng và có liên<br /> quan đến mục tiêu hiệu quả hoạt động tín dụng của nhà quản lý nên đơn vị cần có<br /> biện pháp để càng rút ngắn được thời gian xử lý hồ sơ vay vốn cho khách hàng<br /> càng tốt.<br /> Các chỉ tiêu định lượng này cho thấy rằng hệ thống KSNB đối với hoạt động<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản