intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người và sự vận dụng của Đảng trong việc phát huy nhân tố con người thời kỳ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chia sẻ: Hà Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
28
lượt xem
7
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người và sự vận dụng của Đảng trong việc phát huy nhân tố con người thời kỳ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích: trên cơ sở phân tích khái quát những quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người, luận văn góp phần làm rõ vai trò của nhân tố con người, thực trạng phát huy nhân tố con người. Qua đó mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy tới mức cao nhất nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người và sự vận dụng của Đảng trong việc phát huy nhân tố con người thời kỳ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> ĐỖ THỊ HẰNG NGA<br /> <br /> QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN<br /> VỀ CON NGƢỜI VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG<br /> TRONG VIỆC PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƢỜI<br /> THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA<br /> Chuyên ngành: TRIẾT HỌC<br /> Mã số : 60.22.80<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. PHẠM VĂN ĐỨC<br /> <br /> Phản biện 1 : TS. Ngô Văn Hà<br /> Phản biện 2 : PGS.TS Lê Văn Đính<br /> <br /> Luận văn sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ<br /> Khoa học xã hội và nhân văn họp tại Đại học Đà Nẵng vào<br /> ngày 28 tháng 3 năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại :<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Ngày nay thế giới đang diễn ra những biến đổi nhanh chóng, sâu<br /> sắc và phức tạp, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay đang<br /> phát triển như vũ bão, đặc biệt là cách mạng thông tin đang tạo ra sự<br /> biến đổi về chất chưa từng có trong lực lượng sản xuất, đưa nhân loại<br /> từng bước quá độ sang trình độ văn minh mới – văn minh trí tuệ. Các<br /> nước phát triển đang từ nền kinh tế công nghiệp chuyển sang nền kinh<br /> tế tri thức và khoa học thông tin toàn cầu. Nói cách khác trong khi các<br /> nước khác đã hoàn thành hai cuộc cách mạng công nghiệp và đang<br /> thực hiện cách mạng thông tin thì nước ta bước sang thời kỳ đẩy mạnh<br /> công nghiệp hóa, hiện đại hóa với định hướng phát triển nhằm mục<br /> tiêu: “Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất<br /> – kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù<br /> hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất<br /> và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước<br /> mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Thực chất của những định hướng<br /> trên của Đảng là phát triển vì con người, vì cuộc sống ấm no hạnh<br /> phúc cho quần chúng nhân dân lao động.<br /> Đất nước đang đứng trước những vận hội lớn, đồng thời phải<br /> đương đầu với những khó khăn thử thách lớn rất quyết liệt để giải<br /> quyết mâu thuẫn giữa trình độ thấp kém của lực lượng sản xuất với<br /> yêu cầu rất cao của nền sản xuất hiện đại, của chủ nghĩa xã hội và<br /> không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.<br /> Vì vậy vấn đề sống còn của đất nước lúc này là phải xây dựng một<br /> đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,<br /> văn minh bằng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự nghiệp<br /> này có thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng ta<br /> <br /> 2<br /> có biết khai thác và phát huy nguồn lực nội sinh của dân tộc hay<br /> không. Hơn nữa, khi mà khoa học – kỹ thuật đã trở thành lực lượng<br /> sản xuất trực tiếp tạo nên năng suất lao động vượt bậc thì nhân tố con<br /> người càng giữ vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất xã<br /> hội. Tiến trình lịch sử đã chứng minh về mặt lý luận và thực tiễn vai<br /> trò nhân tố con người có ý nghĩa quyết định cho xu hướng vận động<br /> của thế giới đương đại, là “nguồn lực của mọi nguồn lực”, là tài<br /> nguyên quý báu, lớn nhất của mọi quốc gia.<br /> Đó là lý do chúng tôi chọn đề tài: “Quan điểm triết học Mác –<br /> Lênin về con người và sự vận dụng của Đảng trong việc phát huy<br /> nhân tố con người thời kỳ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.<br /> Mục đích và nhiệm vụ của luận văn<br /> Mục đích: trên cơ sở phân tích khái quát những quan điểm của<br /> triết học Mác - Lênin về con người, luận văn góp phần làm rõ vai trò<br /> của nhân tố con người, thực trạng phát huy nhân tố con người. Qua<br /> đó mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy tới mức cao<br /> nhất nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại<br /> hóa đất nước.<br /> Nhiệm vụ<br /> - Thứ nhất, trình bày khái quát quan điểm của triết học Mác –<br /> Lênin về con người và vai trò của con người trong sự phát triển sản<br /> xuất xã hội.<br /> - Thứ hai, trình bày quan điểm của Đảng ta về vai trò của nhân tố<br /> con người, và việc phát huy nhân tố đó trong quá trình công nghiệp<br /> hóa, hiện đại hóa ở nước ta..<br /> - Thứ ba, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy nhân tố<br /> con người thời kỳ CNH, HĐH ở nước ta.<br /> <br /> 3<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng của luận văn là quan điểm của Triết học Mác – Lênin về<br /> con người, sự vận dụng quan điểm đó của Đảng ta vào việc phát huy<br /> nguồn lực con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu con người trong thời kỳ đổi<br /> mới từ năm 1986 đến nay<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Trong luận văn, tác giả đã sử dụng một số phương pháp chủ yếu<br /> như: phương pháp lịch sử, phương pháp lịch sử Đảng, phương pháp<br /> logic, phân tích - tổng hợp, diễn dịch – quy nạp, so sánh đối chiếu,<br /> kết hợp giữa lý luận với thực tiễn…<br /> 5. Kết cấu luận văn<br /> Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và phần phụ lục bao gồm<br /> 3 chương:<br /> Chương 1: Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người và vai<br /> trò của con người trong phát triển sản xuất xã hội.<br /> Chương 2: Quan điểm của Đảng về nhân tố con người và việc phát<br /> huy nhân tố con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.<br /> Chương 3: Thực trạng và một số giải pháp phát huy nhân tố con<br /> người trong thời kỳ CNH, HĐH.<br /> 6. Tổng quan tài liệu<br /> Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người và phát huy nhân<br /> tố con người là một chủ đề hấp dẫn, được các nhà khoa học trong và<br /> ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Các tác giả đã đạt được những<br /> thành tựu quan trọng khi nghiên cứu về chủ đề nêu trên. Với tinh<br /> thần học hỏi, tác giả của luận văn xin phép được kế thừa, tiếp thu<br /> những thành tựu của các nhà khoa học, lấy đó làm những gợi ý quan<br /> trọng để hoàn thành tốt bài luận văn của mình.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản