Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật hiến pháp và luật hành chính: Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông trong bảo vệ quyền công dân

Chia sẻ: Phùng Đức Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
24
lượt xem
2
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật hiến pháp và luật hành chính: Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông trong bảo vệ quyền công dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quyền công dân; luận chứng vai trò của Viện kiểm sát trong bảo vệ quyền công dân. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, xác định và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ quyền công dân trong Hiến pháp và pháp luật hình sự ở nước ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật hiến pháp và luật hành chính: Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông trong bảo vệ quyền công dân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> Tạ Đình Đề<br /> VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG<br /> TRONG BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> Chuyên ngành: LUẬT HIẾN PHÁP, LUẬT HÀNH CHÍNH<br /> Mã số: 60380102<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Vũ Trọng Hách<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP- LUẬT HÀNH CHÍNH<br /> <br /> Đăk Lăk năm 2016<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn<br /> -Thể chế tư pháp để bảo đảm quyền công dân, quy định trong các bản Hiến<br /> pháp 2013 đã thể hiện rõ nhiều tiến bộ trong việc bảo đảm quyền công dân.<br /> -Hiến pháp 2013 thể hiện nhiều điểm mới, tiến bộ, ở Điều 20, lần đầu tiên đã<br /> quy định về cấm bất kỳ hình thức bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức<br /> đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của<br /> mọi người. Quy định này cụ thể, rõ ràng và rộng hơn so với quy định cũ, cả về hành<br /> vi bị cấm, cả về chủ thể được bảo vệ.<br /> -Hiến pháp năm 2013 bổ sung: Xét xử kịp thời, công bằng, công khai; không bị<br /> kết án hai lần vì một tội phạm; quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào<br /> chữa (Điều 31). Quy định mới này đã mở rộng chủ thể và phạm vi quyền đòi bồi<br /> thường thiệt hại; đồng thời buộc các cơ quan tiến hành tố tụng phải công bằng và<br /> khách quan trong việc tìm chứng cứ, coi trọng chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội.<br /> -Bảo vệ quyền công dân nói chung và của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị án<br /> nói riêng là trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.<br /> -Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát nhân dân có vai trò bảo vệ<br /> quyền công dân trong các vụ án hình sự. Thực tiễn hoạt động cho thấy, vai trò của<br /> Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ quyền, nghĩa vụ của công dân, của người<br /> bị tạm giữ, bị can, bị cáo đã đạt được những thành tựu nhất định.<br /> -Tuy nhiên, thực tế vẫn còn có nhiều trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng,<br /> người tiến hành tố tụng chưa bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền của người bị tạm<br /> giữ, bị can, bị cáo, bị án trong hoạt động tố tụng hình sự.<br /> -Chính vì những vấn đề trên và những quy định mới quan trọng và tiến bộ trong<br /> Hiến pháp năm 2013 về quyền công dân, đặt ra cho ngành Kiểm sát phải thể hiện vai<br /> trò của mình như thế nào để bảo đảm, bảo vệ các quyền cơ bản đó của công dân<br /> trước pháp luật và thực tế cuộc sống.<br /> 1<br /> <br /> 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn<br /> -Trong các bản Hiến pháp nước ta từ (Hiến pháp 1946; 1959; 1980; 1992 và<br /> Hiến pháp 2013), quyền công dân luôn được tôn trọng và khẳng định, càng về sau<br /> các quyền công dân được quy định rõ hơn và trân trọng hơn.<br /> -Vấn đề quyền con người, quyền công dân và bảo đảm quyền công dân đang thu<br /> hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khoa học như: Chính trị học, xã hội<br /> học, tâm lý và luật học…<br /> -Trong các Bộ luật, Luật, công trình nghiên cứu ở nước ta về quyền công dân có<br /> liên quan đến đề tài, có thể kể đến các văn bản Luật, công trình nghiên cứu sau đây:<br /> Hiến pháp 2013; Các Luật, Bộ luật có liên quan<br /> -Các công trình nghiên cứu: Tác giả PGS. TS. Nguyễn Thanh Tuấn, viết về<br /> “quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013” và bài “dân chủ và nhân<br /> quyền” trong (mục nghiên cứu, trao đổi – Tạp chí Cộng sản, ngày 09 và 30.9.2014);<br /> Luận văn thạc sỹ Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2012 của tác giả Đặng Thị Thu Trang<br /> về đề tài “quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 1992 và vấn<br /> đề hoàn thiện”; Luận văn thạc sỹ Luật, khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội năm<br /> 2013 của tác giả Đinh Thị Thu Trang, đề tài “mối quan hệ giữa quyền con người và<br /> quyền công dân”.<br /> -Nhìn tổng thể, các công trình khoa học, bài viết nêu trên đã đề cập sâu về lý<br /> luận và thực tiễn về quyền con người, quyền công dân trên phạm vi chung nhất.<br /> -Do đó, có thể nhận định việc tác giả nghiên cứu vấn đề vai trò của Viện kiểm<br /> sát nhân dân tỉnh Đăk Nông bảo vệ quyền công dân, là lĩnh vực riêng chưa có công<br /> trình nào nghiên cứu, vì vậy Luận văn này không trùng lặp với công trình nào khác.<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận văn<br /> Mục đích của luận văn: Luận văn nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ những vấn<br /> đề lý luận về quyền công dân; luận chứng vai trò của Viện kiểm sát trong bảo vệ<br /> quyền công dân.<br /> Theo đó, Luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau:<br /> 2<br /> <br /> -Phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như Nguyên tắc<br /> bảo đảm quyền công dân;<br /> -Cơ sở xác định vai trò của Viện kiểm sát nhân dân và các điều kiện bảo đảm<br /> vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ quyền công dân trong Hiến<br /> pháp và pháp luật hình sự.<br /> -Phân tích thực trạng, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông trong<br /> việc bảo vệ quyền công dân.<br /> -Đề xuất các giải pháp chung và giải pháp cụ thể nhằm xác định rõ vai trò của<br /> Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ quyền công dân<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận văn<br /> -Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai<br /> trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ quyền công dân là người bị tạm<br /> giữ, bị can, bị cáo, bị án trong các vụ án hình sự.<br /> -Phạm vi nghiên cứu Luận văn của tác giả chỉ dừng lại ở việc phân tích, đánh<br /> giá những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến vai trò của Viện kiểm sát nhân<br /> dân trong việc bảo vệ quyền công dân là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị án trong<br /> tố tụng hình sự.<br /> -Việc đưa ra các giải pháp trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng<br /> vai trò của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông trong việc bảo vệ quyền công dân<br /> là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị án trong tố tụng hình sự. Từ đó nhằm nâng cao<br /> vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ quyền công dân của người bị<br /> tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự.<br /> -Về thời gian Luận văn nghiên cứu: Những vấn đề thực tiễn liên quan đến đề tài<br /> gắn với quá trình thực thi pháp luật hình sự trên địa bàn tỉnh Đăk Nông từ năm 2011<br /> đến 2015.<br /> 5. Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu<br /> -Về cơ sở khoa học: Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa<br /> Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về<br /> Nhà nước và pháp luật, về quyền công dân,<br /> 3<br /> <br /> Các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, về xây dựng Nhà nước pháp<br /> quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.<br /> -Về phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ<br /> nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, trực tiếp sử dụng các phương<br /> pháp phân tích và tổng hợp từ các tài liệu tham khảo, lịch sử cụ thể, kết hợp giữa lý<br /> luận và thực tiễn. Ngoài ra, Luận văn cũng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu<br /> khoa học cụ thể khác như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu; phương pháp lôgic; các<br /> phương pháp so sánh, đối chiếu, thống kê...<br /> 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận văn<br /> Từ thực tiễn trong hoạt động pháp luật hình sự và thực trạng vai trò của Viện<br /> kiểm sát nhân dân tỉnh Đak Nông, trong thực hiện chức năng, nhằm bảo vệ quyền<br /> công dân;<br /> -Qua nghiên cứu, tác giả đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao, xác định rõ<br /> hơn vai trò của Viện kiểm sát nhân dân nói chung, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk<br /> Nông nói riêng trong việc bảo quyền công dân. Những giải pháp đó vừa có ý nghĩa<br /> như một đề xuất mang tính khoa học góp phần hoàn thiện chế định về vai trò của<br /> Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ quyền công dân.<br /> -Đồng thời góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 49-NQ/TW ngày<br /> 02.6.2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.<br /> 7. Kết cấu của luận văn<br /> Phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn có 3 chương:<br /> Chương 1: Những vấn đề lý luận về vai trò của Viện Kiểm sát trong bảo vệ<br /> quyền công dân<br /> Chương 2: Thực trạng bảo vệ quyền công dân trong lĩnh vực pháp luật hình<br /> sự của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông<br /> Chương 3: Giải pháp tăng cường vai trò bảo vệ quyền công dân của Viện<br /> Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản