Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
24
lượt xem
8
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động BLNH, pháp luật về hoạt động BLNH và phân tích thực trạng pháp luật hiện hành của Việt Nam về hoạt động BLNH, đề tài đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> NGUYỄN THÀNH NAM<br /> <br /> HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ<br /> HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> NGUYỄN THÀNH NAM<br /> <br /> HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ<br /> HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Luật Kinh tế<br /> Mã số<br /> <br /> : 62 38 50 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> 1. PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy<br /> 2. PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa<br /> học của riêng tôi. Các thông tin nêu trong luận án là<br /> trung thực. Kết quả nghiên cứu của luận án chưa từng<br /> được ai công bố trong bất cứ công trình nào khác.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Nguyễn Thành Nam<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Tiếng Việt<br /> Ý nghĩa<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> BLDS<br /> <br /> Bộ luật Dân sự<br /> <br /> BLNH<br /> <br /> Bảo lãnh ngân hàng<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thƣơng mại<br /> <br /> TCTD<br /> <br /> Tổ chức tín dụng<br /> <br /> Tiếng Anh<br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Tiếng Anh<br /> <br /> Nghĩa tiếng Việt<br /> <br /> Agribank<br /> <br /> Vietnam Bank for<br /> Agriculture and Rural<br /> Development<br /> <br /> Ngân hàng Nông nghiệp<br /> và phát triển nông thôn<br /> Việt Nam<br /> <br /> ICC<br /> <br /> International Chamber of<br /> Commerce<br /> <br /> Phòng Thƣơng mại quốc<br /> tế<br /> <br /> ISP<br /> <br /> International Standby<br /> Practices<br /> <br /> Bộ quy tắc thực hành về<br /> tín dụng dự phòng quốc tế<br /> <br /> SHB<br /> <br /> Saigon - Hanoi Commercial Ngân hàng TMCP Sài<br /> Joint Stock Bank<br /> Gòn – Hà Nội<br /> <br /> UCP<br /> <br /> Uniform Customs and<br /> practice for Documentary<br /> Credit<br /> <br /> URCG<br /> <br /> Uniform Rules for Contract Bộ quy tắc thống nhất về<br /> Guarantees<br /> bảo lãnh hợp đồng<br /> <br /> URDG<br /> <br /> Uniform Rules for Demand<br /> Guarantees<br /> <br /> Bộ quy tắc thống nhất về<br /> bảo lãnh trả tiền ngay<br /> <br /> VCB<br /> <br /> Joint Stock Commercial<br /> Bank for Foreign Trade of<br /> Vietnam<br /> <br /> Ngân hàng TMCP Ngoại<br /> thƣơng Việt Nam<br /> <br /> Bộ quy tắc thống nhất về<br /> tín dụng chứng từ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ<br /> THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................... 6<br /> 1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ............................................ 6<br /> 1.1.1. Các kết quả nghiên cứu lý luận về hoạt động bảo lãnh ngân hàng và<br /> pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ...................................................... 7<br /> 1.1.2. Các kết quả nghiên cứu thực trạng pháp luật về hoạt động bảo lãnh<br /> ngân hàng ở Việt Nam .................................................................................... 13<br /> 1.1.3. Những đề xuất trong các công trình nghiên cứu nhằm hoàn thiện pháp<br /> luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam ......................................... 16<br /> 1.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................. 17<br /> 1.2.1. Cơ sở lý thuyết ...................................................................................... 17<br /> 1.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................... 20<br /> Kết luận Chƣơng 1 .......................................................................................... 21<br /> Chƣơng 2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH<br /> NGÂN HÀNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN<br /> HÀNG ............................................................................................................. 22<br /> 2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN<br /> HÀNG ............................................................................................................. 22<br /> 2.1.1. Khái niệm, đặc điểm và các loại hình bảo lãnh ngân hàng ................... 22<br /> 2.1.2. Khái niệm, nội dung, vai trò của hoạt động bảo lãnh ngân hàng ......... 37<br /> 2.1.3. Các rủi ro phát sinh trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng .................... 45<br /> 2.2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ NỘI DUNG CỦA PHÁP LUẬT VỀ<br /> HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG .................................................. 48<br /> 2.2.1. Khái niệm pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ........................ 48<br /> 2.2.2. Đặc điểm của pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ................... 50<br /> 2.2.3. Nội dung của pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ................... 54<br /> i<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản