intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
47
lượt xem
11
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này phân tích có tính hệ thống hoạt động chuyển giá và chống chuyển giá liên quan mật thiết với pháp luật thuế TNDN ở Việt Nam trong các năm gần đây, đồng thời phân tích và nêu lên những mặt hạn chế, bất cập của pháp luật thuế TNDN, vấn đề chuyển giá tại Việt Nam và đi sâu nghiên cứu kinh nghiệm của các nước về vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> LÊ VĂN HẢI<br /> <br /> PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP<br /> VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG CHUYỂN GIÁ Ở VIỆT NAM<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH : LUẬT KINH TẾ<br /> MÃ SỐ<br /> <br /> :<br /> <br /> 60 38 50<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:PGS - TS Lê Thị Thu Thuỷ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2010<br /> 1<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả<br /> nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu,<br /> ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã<br /> hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy<br /> định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ<br /> Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Tác giả Luận văn<br /> <br /> Lê Văn Hải<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Mục lục<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các hình vẽ, đồ thị<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> Trang<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..................................................................................1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu .......................................................................................2<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn ...............................................................3<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu....................................................................3<br /> 5. Cơ sở phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu.................................4<br /> 6. Những đóng góp mới của luận văn..................................................................4<br /> 7. Bố cục của luận văn...........................................................................................5<br /> Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ THUẾ TNDN<br /> VÀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC CÔNG TY<br /> 1.1.<br /> <br /> Khái niệm, đặc điểm về thuế TNDN và pháp luật thuế TNDN...............6<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm về thuế TNDN và pháp luật thuế TNDN......................6<br /> 1.1.2. Pháp luật thuế TNDN của một số nước trên thế giới....................................13<br /> 1.2.<br /> <br /> Khái niệm, đặc điểm hành vi chuyển giá trong pháp luật thuế TNDN và<br /> phƣơng pháp xác định giá chuyển nhƣợng .......................................16<br /> <br /> 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm hành vi chuyển giá trong pháp luật thuế....................16<br /> 1.2.2 Các phương pháp xác định giá chuyển nhượng của Việt Nam...................19<br /> 1.2.3 Kinh nghiệm xác định giá chuyển nhượng của các nước ...........................21<br /> 1.3.<br /> <br /> Hoạt động chuyển giá tại các công ty xuyên quốc gia............................26<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia.................................26<br /> 1.3.2 Hoạt động chuyển giá tại các công ty xuyên quốc gia................................29<br /> 1.3.3 Tác động của hoạt động chuyển giá tại các công ty xuyên quốc gia...........39<br /> Kết luận Chƣơng 1................................................................................................43<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ CHUYỂN G IÁ VÀ CHỐNG CHUYỂN<br /> GIÁ HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM<br /> 2.1.<br /> <br /> Quá trình hình thành hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp tại Việt<br /> Nam ....................................................................................................45<br /> <br /> 2.1.1. Môi trường pháp lý và tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)<br /> tại Việt Nam các năm qua .................................................................45<br /> 2.1.2. Khái quát chung về tình hình chuyển giá tại Việt Nam ..............................47<br /> 2.1.3. Các hành vi chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam ......53<br /> 2.2.<br /> <br /> Thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động chống chuyển giá tại Việt<br /> Nam ....................................................................................................64<br /> <br /> 2.2.1. Hoạt động chuyển giá và quản lý chống chuyển giá đối với doanh nghiệp ngành<br /> ô tô ở Việt Nam ................................................................................64<br /> 2.2.2. Những kết quả đạt được và khó khăn trong quản lý chống chuyển giá ở Việt<br /> Nam.............................................................................................................69<br /> 2.2.3. Một số bài học rút ra từ hoạt động quản lý chống chuyển giá tại Việt<br /> Nam.............................................................................................................73<br /> Kết luận Chƣơng 2 ...............................................................................................76<br /> CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN<br /> PHÁP LUẬT THUẾ TNDN VÀ CHỐNG CHUYỂN GIÁ Ở VIỆT NAM<br /> 3.1. Phƣơng hƣớng xử lý vấn đề chuyển giá và chống chuyển giá ở Việt<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nam ................................................................................................................78<br /> 3.1.1. Nguyên tắc xử lý vấn đề chuyển giá và chống chuyển giá ở Việt Nam ......78<br /> 3.1.2. Phương hướng xử lý vấn đề chuyển giá và chống chuyển giá ở Việt Nam..80<br /> 3.2. Các giải pháp cụ thể hoàn thiện pháp luật thuế TNDN và chống chuyển<br /> giá ở Việt Nam ..............................................................................................83<br /> 3.2.1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2007/TT-BTC ......................................83<br /> 3.2.2. Cải cách và nâng cao năng lực quản lý thu tại ngành thuế..........................87<br /> 3.2.3. Hợp tác quốc tế trong hoạt động chống chuyển giá tại Việt Nam...............91<br /> 3.2.4. Lộ trình và thời gian thực hiện: ..................................................................93<br /> Kết luận Chƣơng 3................................................................................................95<br /> <br /> PHẦN KẾT LUẬN.................................................................................................97<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................a<br /> PHỤ LỤC..................................................................................................................f<br /> <br /> 5<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản