intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về dịch vụ quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
32
lượt xem
5
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về dịch vụ quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tìm hiểu về hoạt động quảng cáo trên truyền hình (QCTTH) và pháp luật về QCTTH của một số quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam để có sự so sánh, đánh giá tổng quát về hoạt động này. Phân tích bản chất pháp lý của dịch vụ QCTTH. Nghiên cứu thực trạng pháp luật điều chỉnh dịch vụ QCTTH ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật về QCTTH ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về dịch vụ quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam

Pháp luật về dịch vụ quảng cáo trên truyền<br /> hình ở Việt Nam<br /> Nguyễn Thị Thùy Dung<br /> Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Luận văn ThS. Luật: 60 38 50<br /> Người hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Viết Tý<br /> Năm bảo vệ: 2013<br /> 100 tr .<br /> Abstract. Tìm hiểu về hoạt động quảng cáo trên truyền hình (QCTTH) và pháp luật về<br /> QCTTH của một số quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam để có sự so sánh, đánh giá<br /> tổng quát về hoạt động này. Phân tích bản chất pháp lý của dịch vụ QCTTH. Nghiên<br /> cứu thực trạng pháp luật điều chỉnh dịch vụ QCTTH ở Việt Nam. Đề xuất một số giải<br /> pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật về QCTTH ở Việt Nam.<br /> Keywords. Luật kinh tế; Pháp luật Việt Nam; Luật quảng cáo; Truyền hình<br /> <br /> Content.<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế mạnh mẽ. Sự phát triển của nền<br /> kinh tế thị trường, kéo theo sự gia tăng của các loại hình xúc tiến thương mại cả về số<br /> lượng và chất lượng. Một trong những hoạt động xúc tiến thương mại đang được cả xã<br /> hội quan tâm hiện nay là Quảng cáo.<br /> Hoạt động quảng cáo đến với người dân qua nhiều phương tiện. Trong đó,<br /> truyền hình được coi là phương tiện quảng cáo dễ tiếp cận nhất. Nhà nước đã có những<br /> quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo trên truyền hình nhằm tạo cơ sở pháp lý<br /> điều chỉnh hoạt động này diễn ra hiệu quả, thúc đẩy hoạt động kinh tế nói chung và<br /> hoạt động xúc tiến thương mại nói riêng. Tuy nhiên, những quy định pháp luật của<br /> Việt Nam hiện nay chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đó. Hoạt động quảng cáo trên<br /> <br /> truyền hình đang có sự "biến tướng" mà pháp luật chưa thể điều chỉnh. Chính vì thế,<br /> pháp luật không theo kịp sự phát triển của hoạt động này, đồng thời, tạo ra nhiều kẽ hở<br /> để thương nhân "lách luật".<br /> Thực tế cho thấy, hoạt động quảng cáo trên truyền hình đang đối mặt với đầy<br /> rẫy sự "bức xúc" của người dân. Từ quảng cáo gian dối, quảng cáo không đúng thời<br /> lượng, thời điểm đến quảng cáo phản cảm…Người dân chỉ biết “than vãn” nhưng<br /> không tìm ra phương án để bảo vệ quyền lợi của mình. Các nhà đài cũng có nhiều lý<br /> do để biện minh, hay cùng lắm là xin lỗi công khai nhưng vẫn tiếp diễn ngay khi có lợi<br /> nhuận. Sự thiếu sót, bất cập của pháp luật là một trong những nguyên nhân khiến tình<br /> trạng này chưa có hướng giải quyết thích đáng.<br /> Luật quảng cáo 2012 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và vừa có hiệu lực<br /> thi hành từ ngày 01/01/2013. Liệu Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn có đáp<br /> ứng được nhu cầu điều chỉnh hoạt động quảng cáo nói chung và quảng cáo trên truyền<br /> hình nói riêng ? Đó cũng là vấn đề mà các luật gia cần tìm hiểu và sớm có ý kiến với<br /> cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tiếp tục hoàn thiện pháp luật.<br /> Xuất phát từ hoạt động thực tiễn như vậy, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài<br /> “Pháp luật về dịch vụ quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam” với mong muốn bước đầu<br /> tìm hiểu, trình bày các quan điểm, ý kiến, góp phần xây dựng cơ sở pháp lý cho hoạt động<br /> quảng cáo truyền hình còn nhiều mới mẻ và khá phức tạp hiện nay.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài<br /> Trong bối cảnh các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo truyền<br /> hình còn nhiều thiếu sót, tản mát, thiếu quy định đặc thù, mục đích của luận văn là tập<br /> trung nghiên cứu vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật về quảng cáo trên truyền hình, từ<br /> đó đề xuất các phương hướng hoàn thiện.<br /> Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, luận văn sẽ đi vào nghiên cứu những vấn<br /> đề cơ bản sau:<br /> <br /> - Tìm hiểu về hoạt động QCTTH và pháp luật về QCTTH của một số quốc gia<br /> trên thế giới và tại Việt Nam để có sự so sánh, đánh giá tổng quát về hoạt động này;<br /> - Phân tích bản chất pháp lý của dịch vụ QCTTH;<br /> - Nghiên cứu thực trạng pháp luật điều chỉnh dịch vụ QCTTH ở Việt Nam;<br /> - Đề xuất một số giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật về QCTTH ở Việt<br /> Nam.<br /> 3. Tình hình nghiên cứu đề tài<br /> QCTTH đã được nhiều người tìm hiểu dưới góc độ là một lĩnh vực thương mại,<br /> cụ thể là một hoạt động xúc tiến thương mại. Ngoài nhiều đề tài khóa luận, luận văn<br /> viết về QCTTH ở các trường chuyên ngành kinh tế, chúng ta còn có thể nghiên cứu<br /> hoạt động này qua cuốn sách “Quảng cáo truyền hình trong nền kinh tế thị trường,<br /> phân tích và đánh giá” của tác giả Đào Hữu Dũng thuộc Viện Đại học Quốc tế Josai,<br /> Tokyo.<br /> Mặt khác, pháp luật về quảng cáo nói chung cũng được nhiều người quan tâm<br /> nghiên cứu, như luận văn “Pháp luật quảng cáo ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và<br /> thực tiễn” của Ths. Hà Thu Trang; hay bài viết “Khái niệm quảng cáo trong pháp luật<br /> Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến việc hoàn thiện pháp luật về quảng cáo” của TS.<br /> Nguyễn Thị Dung trên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật…Tuy nhiên, pháp luật về<br /> DVQCTTH là một lĩnh vực chuyên sâu, có tính khoa học cao của chuyên ngành luật<br /> kinh tế. Do đó, lựa chọn nghiên cứu đề tài này đáp ứng được tính mới của khoa học<br /> pháp lý.<br /> Khi giải quyết những mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, luận văn sẽ giúp các tổ<br /> chức, cá nhân hiểu được những quy định pháp luật về lĩnh vực này. Ngoài ra, những<br /> phương hướng và biện pháp mà luận văn nêu ra, sẽ góp phần đồng bộ, hoàn thiện pháp<br /> luật quảng cáo nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung.<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> Hiện nay, ở Việt Nam, quảng cáo vẫn được hiểu là một hoạt động vừa có mục<br /> đích sinh lợi và vừa không có mục đích sinh lợi. Nói cách khác, hoạt động quảng cáo<br /> có thể là “hoạt động thương mại” hoặc “hoạt động phi thương mại”. QCTTH là một<br /> loại hình của quảng cáo nên cũng có tính chất như vậy. Trong phạm vi nghiên cứu, tác<br /> giả sẽ chỉ xét đến những QCTTH mang tính thương mại, qua đó làm rõ bản chất pháp<br /> lý của dịch vụ QCTTH với tư cách là một dịch vụ thương mại. Tiếp theo, tác giả sẽ<br /> phân tích làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành đối với quan hệ cung ứng<br /> dịch vụ đặc thù này.<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận văn được nghiên cứu dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác –<br /> Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, căn cứ theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta<br /> hiện nay. Bên cạnh đó, tác giả kết hợp sử dụng các phương pháp khoa học để tiếp cận<br /> vấn đề như: phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phân tích, so sánh,<br /> tổng hợp, thống kê, logic và một số phương pháp khác.<br /> Ngoài ra, tác giả cũng chú trọng việc đánh giá thực tiễn để có cơ sở phù hợp<br /> cho các quan điểm, luận cứ.<br /> 6. Cơ cấu luận văn<br /> Luận văn bao gồm các phần sau: danh mục chữ viết tắt, lời nói đầu, phần nội<br /> dung, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Trong đó, phần nội dung luận văn<br /> có kết cấu 3 chương, cụ thể:<br /> Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quảng cáo trên truyền hình và pháp luật<br /> điều chỉnh dịch vụ quảng cáo trên truyền hình;<br /> Chương 2: Thực trạng pháp luật về dịch vụ quảng cáo trên truyền hình ở Việt<br /> Nam;<br /> <br /> Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về dịch vụ quảng cáo<br /> trên truyền hình ở Việt Nam<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> I.<br /> <br /> TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT<br /> <br /> 1. Bộ Công thương - Cục Quản lý cạnh tranh (2008), Quảng cáo dưới góc độ cạnh<br /> tranh, NXB Lao động xã hội.<br /> 2. Bộ Văn hóa thông tin, Cục Văn hóa- thông tin cơ sở (2005), Các quy định của<br /> Pháp luật về hoạt động quảng cáo, Hà Nội.<br /> 3. Bùi Ngọc Cường (2004), Một số vấn đề về quyền tự do kinh doanh theo pháp<br /> luật kinh tế hiện hành ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.<br /> 4. Nguyễn Thị Dung (2005), Khái niệm quảng cáo trong pháp luật Việt Nam và<br /> ảnh hưởng của nó đến việc hoàn thiện pháp luật về quảng cáo,tr.33-37, Tạp chí<br /> Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, số 12/2005.<br /> 5. Nguyễn Thị Dung (2006), Pháp luật về xúc tiến thương mại trong nền kinh tế<br /> thị trường ở Việt Nam – lý luận, thực tiễn và giải pháp hoàn thiện, Luận án tiến<br /> sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội.<br /> 6. Đào Hữu Dũng, Viện Đại học Quốc tế Josai (J.I.U), Tokyo, Quảng cáo truyền<br /> hình trong kinh tế thị trường – Phân tích và đánh giá, Nxb.Đại học quốc gia<br /> TP. Hồ Chí Minh<br /> 7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ<br /> XI, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội.<br /> 8. Hà Thu Trang (2004), Pháp luật quảng cáo ở Việt Nam – những vấn đề lý luận<br /> và thực tiễn, Luận văn thạc sĩ Luật học.<br /> 9. Lê Danh Vĩnh (chủ biên) (2009), Hoàn thiện thể chế về môi trường kinh doanh<br /> của Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.<br /> 10. Viện nghiên cứu lập pháp (2011), Thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với hoạt<br /> động quảng cáo – Thực trạng và hướng hoàn thiện.<br /> II.<br /> <br /> TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản