intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về xử lý các vi phạm trong lĩnh vực mua bán chứng khoán đối với các tổ chức, cá nhân trên thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
74
lượt xem
9
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về xử lý các vi phạm trong lĩnh vực mua bán chứng khoán đối với các tổ chức, cá nhân trên thị trường chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài luận văn phân tích đánh giá thực trạng (mặt được, mặt hạn chế) của các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cải thiện hơn nữa về môi trường pháp lý cho các chủ thể tham gia hoạt động trên thị trường chứng khoán, nhất là việc bảo vệ nhà đầu tư đồng thời góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về xử lý các vi phạm trong lĩnh vực mua bán chứng khoán đối với các tổ chức, cá nhân trên thị trường chứng khoán

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT<br /> <br /> PHẠM PHÚ THÀNH<br /> <br /> PHÁP LUẬT XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC<br /> MUA BÁN CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC,<br /> CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN<br /> Chuyên ngành: Luật Kinh tế<br /> Mã số: 838 01 07<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> THỪA THIÊN HUẾ, năm 2018<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> Trường Đại học Luật, Đại học Huế<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến<br /> <br /> Phản biện 1: ........................................:..........................<br /> Phản biện 2: ...................................................................<br /> <br /> Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp<br /> tại: Trường Đại học Luật<br /> Vào lúc...........giờ...........ngày...........tháng .......... năm...........<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài ...................................... 1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu..................................................................... 2<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ................................................ 3<br /> 4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ................. 4<br /> 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................. 5<br /> 6. Những đóng góp mới của luận văn ............................................... 5<br /> 7. Kết cấu của Luận văn .................................................................... 5<br /> Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ XỬ<br /> LÝ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC MUA BÁN CHỨNG<br /> KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN .................... 7<br /> 1.1. Tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán ............ 7<br /> 1.1.1. Khái quát, đặc điểm về chứng khoán ...................................... 7<br /> 1.1.2. Khái quát, đặc điểm về thị trường chứng khoán ..................... 7<br /> 1.1.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh mua bán chứng khoán .... 8<br /> 1.2. Khái niệm, đặc điểm và phân loại vi phạm pháp luật trong lĩnh<br /> vực chứng khoán................................................................................ 8<br /> 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng<br /> khoán.................................................................................................. 8<br /> 1.2.2. Phân loại các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán 8<br /> 1.3. Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán ........... 9<br /> 1.3.1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh<br /> vực chứng khoán................................................................................ 9<br /> 1.3.1.1. Khái niệm ............................................................................. 9<br /> 1.3.1.2. Đặc điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng<br /> khoán.................................................................................................. 9<br /> 1.3.2. Các biện pháp xử lý vi phạm trong lĩnh vực mua bán chứng<br /> khoán.................................................................................................. 9<br /> 1.3.3. Vai trò của pháp luật xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng<br /> khoán.................................................................................................. 9<br /> Kết luận chương 1 ........................................................................... 11<br /> Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN XỬ<br /> LÝ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC MUA BÁN CHỨNG<br /> KHOÁN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ........................................... 12<br /> <br /> 2.1. Thực trạng pháp luật Việt Nam về xử lý vi phạm trong lĩnh vực<br /> mua bán chứng khoán ......................................................................12<br /> 2.1.1.Tổng quan về pháp luật Việt Nam về xử lý vi phạm trong lĩnh<br /> vực mua bán chứng khoán ...............................................................12<br /> 2.1.2. Nội dung pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực mua bán<br /> chứng khoán .....................................................................................12<br /> 2.1.2.1. Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực mua bán chứng khoán<br /> theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay ....................................12<br /> 2.1.2.2. Các chế tài xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực mua bán<br /> chứng khoán ở Việt Nam hiện nay...................................................13<br /> 2.2. Thực tiễn xử lý vi phạm trong lĩnh vực mua bán chứng khoán ở<br /> Việt Nam hiện nay............................................................................15<br /> 2.2.1. Khái quát chung về hoạt động xử lý vi phạm trong lĩnh vực<br /> mua bán chứng khoán ......................................................................15<br /> 2.2.2. Một số vụ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng<br /> khoán ................................................................................................16<br /> 2.2.2.1. Các vụ vi phạm bị xử lý hành chính ...................................16<br /> 2.2.2.2.Các vụ vi phạm bị xử lý theo Bộ luật hình sự .....................17<br /> 2.3. Những vướng mắc xử lý vi phạm trong lĩnh vực mua bán chứng<br /> khoán ................................................................................................18<br /> 2.3.1. Hạn chế về mặt pháp luật .......................................................18<br /> 2.3.2. Hạn chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực mua bán<br /> chứng khoán .....................................................................................18<br /> 2.3.3. Các hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt<br /> động trên thị trường chứng khoán ....................................................18<br /> 2.3.4. Hạn chế trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp<br /> luật chứng khoán ..............................................................................18<br /> Kết luận Chương 2 ...........................................................................18<br /> Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN<br /> THIỆN PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC<br /> MUA BÁN CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM .............................19<br /> 3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm trong lĩnh vực<br /> chứng khoán và Thị trường chứng khoán ........................................19<br /> 3.1.1. Nắm vững định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt<br /> Nam của Đảng và Nhà nước ta ........................................................19<br /> <br /> 3.1.2. Ý nghĩa, vai trò hoàn thiện hệ thống pháp luật về chứng<br /> khoán................................................................................................ 19<br /> 3.2. Các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác xử lý vi phạm trong<br /> lĩnh vực chứng khoán ...................................................................... 19<br /> 3.2.1. Các giải pháp về mặt pháp luật ............................................. 19<br /> 3.2.1.1. Hoàn thiện Luật chứng khoán đáp ứng yêu cầu hội nhập,<br /> bảo đảm sự tương thích luật pháp Việt Nam với pháp luật quốc tế 19<br /> 3.2.1.2. Tăng cường áp dụng Bộ Luật hình sự xử lý vi phạm trong<br /> lĩnh vực chứng khoán ...................................................................... 19<br /> 3.2.2. Nhóm các giải pháp về cơ chế xử lý vi phạm chứng khoán . 19<br /> 3.2.2.1. Tăng thẩm quyền cho Ủy ban chứng khoán nhà nước ...... 19<br /> 3.2.2.2. Tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra, giám sát Thị<br /> trường chứng khoán ......................................................................... 20<br /> 3.2.2.3. Xây dựng cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, hướng tới thị trường<br /> công bằng, minh bạch ...................................................................... 20<br /> 3.2.3. Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật<br /> mang lại hiệu quả, trên cơ sở đổi mới pháp luật ............................. 20<br /> Kết luận chương 3 ........................................................................... 20<br /> KẾT LUẬN .................................................................................... 21<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2