intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Chia sẻ: Vô Phong Vô Ưu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
25
lượt xem
4
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm rõ những vấn đề lý luận thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã và đánh giá thực trạng việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, luận văn đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TUYẾT<br /> <br /> THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ Ở XÃ TRÊN<br /> ĐỊA BÀN HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN<br /> <br /> Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật<br /> Mã số: 60 38 01 01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành<br /> tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. TRƯƠNG HỒ HẢI<br /> <br /> Phản biện 1: ........................................................................<br /> <br /> Phản biện 2: ........................................................................<br /> <br /> Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, họp tại<br /> Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vào hồi ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại<br /> Trung tâm tư liệu Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1<br /> Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN<br /> PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ Ở CẤP XÃ ................................... 7<br /> 1.1.<br /> Khái niệm, quan điểm về dân chủ trong tư tưởng Hồ<br /> Chí Minh ....................................................................................... 7<br /> 1.1.1. Khái niệm........................................................................................ 7<br /> 1.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ ....................................... 9<br /> 1.2.<br /> Pháp luật về dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam từ năm 1945 đến<br /> khi có Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị........................................ 12<br /> 1.3.<br /> Khái niệm, đặc điểm thực hiện pháp luật về dân chủ ở<br /> cấp xã ........................................................................................... 14<br /> 1.3.1. Khái niệm pháp luật về dân chủ ................................................... 14<br /> 1.3.2. Khái niệm thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã .................... 15<br /> 1.3.3. Đặc điểm của thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã ............... 18<br /> 1.4.<br /> Các hình thức thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã ........ 22<br /> 1.5.<br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện pháp luật về dân chủ ở<br /> cấp xã ............................................................................................ 25<br /> 1.5.1. Thể chế .......................................................................................... 25<br /> 1.5.2. Sự lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ sở ............................................ 26<br /> 1.5.3. Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân trong hoạt động của<br /> chính quyền cấp xã ....................................................................... 27<br /> 1.5.4. Sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã ......... 29<br /> 1.5.5. Trình độ, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã .... 30<br /> 1.5.6. Đặc điểm địa bàn dân cư, trình độ dân trí .................................... 31<br /> 1.6.<br /> Kinh nghiệm thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã,<br /> phường, thị trấn của một số địa phương trong tỉnh và<br /> trong cả nước ............................................................................... 33<br /> 1<br /> <br /> Những kinh nghiệm rút ra từ phong trào xây dựng nông thôn<br /> mới gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã Tuy Lộc,<br /> thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái ................................................. 33<br /> 1.6.2. Những kinh nghiệm rút ra từ mô hình tổ dân vận điểm thực<br /> hiện tốt Quy chế dân chủ của thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân .......... 36<br /> 1.6.3. Những kinh nghiệm trong thực hiện QCDC ở cơ sở của xã<br /> Nhật Tân, huyện Tiên Lữ ............................................................. 38<br /> 1.6.4. Bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện pháp luật về dân<br /> chủ ở cơ sở đối với huyện Kim Động .......................................... 40<br /> Chương 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG<br /> THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ Ở CẤP XÃ<br /> TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM ĐỘNG ................................... 42<br /> 2.1.<br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện pháp luật về dân chủ<br /> ở cấp xã trên địa bàn huyện Kim Động .................................... 42<br /> 2.1.1. Hệ thống pháp luật về thực hiện dân chủ hiện nay ...................... 42<br /> 2.1.2. Điều kiện tự nhiên và dân cư ........................................................ 42<br /> 2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội ............................................................. 43<br /> 2.2.<br /> Thực trạng thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã trên<br /> địa bàn huyện Kim Động ........................................................... 46<br /> 2.2.1. Tình hình triển khai thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã ..... 46<br /> 2.2.2. Kết quả thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã ......................... 51<br /> 2.2.3. Nguyên nhân của những kết quả đạt được ................................... 68<br /> 2.2.4. Đánh giá chung ............................................................................. 69<br /> 2.3.<br /> Những hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện<br /> pháp luật về dân chủ ở cấp xã trên địa bàn huyện Kim Động ... 69<br /> 2.3.1. Hạn chế ......................................................................................... 69<br /> 2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế.................................................. 74<br /> Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG<br /> THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ Ở CẤP XÃ<br /> TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM ĐỘNG ................................... 78<br /> 3.1.<br /> Các quan điểm về tăng cường thực hiện pháp luật về dân<br /> chủ ở xã, phường, thị trấn ......................................................... 78<br /> 1.6.1.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, thị trấn phải trên cơ sở<br /> chủ trương, chính sách của Đảng về dân chủ nói chung và<br /> dân chủ ở xã, phường, thị trấn nói riêng ...................................... 78<br /> 3.1.2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và<br /> các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng việc thực<br /> hiện pháp luật dân chủ ở cấp xã ................................................... 79<br /> 3.1.3. Mở rộng dân chủ phải bảo đảm trật tự, kỷ cương, trong<br /> khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật ............................................... 80<br /> 3.1.4. Thực hiện pháp luật dân chủ ở cấp xã gắn với đẩy mạnh học<br /> tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các<br /> phong trào thi đua yêu nước ......................................................... 81<br /> 3.1.5. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng, chống<br /> quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cơ sở ........................ 82<br /> 3.2.<br /> Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về<br /> dân chủ ở cấp xã trên địa bàn huyện Kim Động ..................... 83<br /> 3.2.1. Kiến nghị cấp có thẩm quyền trong việc hoàn thiện pháp luật<br /> về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ................................. 83<br /> 3.2.2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng ................................... 89<br /> 3.2.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp<br /> luật về dân chủ ở cơ sở ................................................................. 91<br /> 3.2.4. Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã ............. 93<br /> 3.2.5. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính<br /> trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác .......................................... 96<br /> 3.2.6. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ....................... 100<br /> 3.2.7. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ phẩm chất,<br /> năng lực....................................................................................... 102<br /> 3.2.8. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về<br /> dân chủ ở cấp xã ......................................................................... 107<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................. 109<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................. 111<br /> 3.1.1.<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản