intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
13
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn làm rõ căn cứ thực tiễn, đánh giá thực trạng việc thực hiện pháp luật thuế hiện hành ở Thanh Hóa. Đề ra và luận chứng khoa học cho quan điểm cơ bản về thực hiện pháp luật thuế, cho những nội dung cơ bản của các quy định của pháp luật thuế cần sửa đổi, bổ sung và những giải pháp chung tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao cơ chế thực hiện pháp luật thuế ở Thanh Hóa theo các tiêu chí khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh<br /> Thanh Hóa<br /> Hoàng Thị Thu Trang<br /> Khoa Luật<br /> Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Trọng Hách<br /> Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Mã số: 60 38 01<br /> Năm bảo vệ: 2013<br /> Abstract. Phân tích vai trò và những ảnh hưởng của điều kiện lịch sử, tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa nhằm tạo lập cơ sở lý luận cho việc đánh giá thực trạng và xây<br /> dựng đề án thực hiện pháp luật thuế ở Thanh Hóa. Làm rõ căn cứ thực tiễn, đánh giá thực<br /> trạng việc thực hiện pháp luật thuế hiện hành ở Thanh Hóa. Đề ra và luận chứng khoa<br /> học cho quan điểm cơ bản về thực hiện pháp luật thuế, cho những nội dung cơ bản của<br /> các quy định của pháp luật thuế cần sửa đổi, bổ sung và những giải pháp chung tiếp tục<br /> hoàn thiện nhằm nâng cao cơ chế thực hiện pháp luật thuế ở Thanh Hóa theo các tiêu chí<br /> khoa học.<br /> Keywords. Luật thuế; Pháp luật Việt Nam; Luật kinh tế<br /> <br /> Content.<br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lời cảm ơn<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1.<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Tình hình nghiên cứu của đề tài ................................................................... 4<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận văn ......................................... 5<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ................................................................. 6<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu của Luận văn ....................................................... 7<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Điểm mới và giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của luận văn ........................... 7<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Kết cấu của Luận văn ................................................................................... 9<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THUẾ<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Khái quát chung về thuế và pháp luật thuế ................................................ 10<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Khái niệm và chức năng của thuế .............................................................. 10<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm .................................................................................................. 10<br /> 1.1.1.2. Chức năng .................................................................................................. 12<br /> 1.1.2.<br /> <br /> Đặc điểm, phân loại thuế ........................................................................... 13<br /> <br /> 1.1.2.1. Đặc điểm ................................................................................................... 13<br /> 1.1.2.2. Phân loại .................................................................................................... 15<br /> 1.1.3.<br /> <br /> Khái niệm pháp luật thuế ............................................................................ 18<br /> <br /> 1.1.4. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật thuế ..................................................... 19<br /> 1.1.5. Các yếu tố cấu thành một đạo luật thuế ....................................................... 22<br /> 1.1.5.1. Tên gọi của một đạo luật thuế ..................................................................... 22<br /> 1.1.5.2. Đối tượng nộp thuế ...................................................................................... 22<br /> 1.1.5.3. Đối tượng chịu thuế ..................................................................................... 23<br /> 1.1.5.4. Căn cứ tính thuế ........................................................................................... 24<br /> 1.1.5.5. Quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể .............................................. 25<br /> 1.1.5.6. Chế độ truy thu và hoàn thuế ...................................................................... 26<br /> 1.1.5.7. Chế độ ưu đãi về thuế .................................................................................. 27<br /> 1.1.5.8. Đơn vị tính thuế ........................................................................................... 28<br /> 1.1.5.9 Giá tính thuế ................................................................................................ 28<br /> 1.1.6. Vai trò của pháp luâ ̣t thuế ở Viê ̣t Nam ......................................................... 28<br /> 1.2.<br /> <br /> Khái niệm, đặc điểm, các hình thức và quy trình thực hiện pháp luật thuế.......................33<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Khái niệm, đặc điểm thực hiện pháp luật thuế .......................................... 33<br /> <br /> 1.2.1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật thuế .......................................................... 33<br /> 1.2.1.2. Đặc điểm thực hiện pháp luật thuế ............................................................ 35<br /> 1.2.2.<br /> <br /> Các hình thức và quy trình thực hiện pháp luật thuế ................................ 36<br /> <br /> 1.2.2.1. Các hình thức thực hiện pháp luật thuế ..................................................... 36<br /> 1.2.2.2. Quy trình thực hiện pháp luật thuế ............................................................ 39<br /> 1.2.2.3. Các điều kiện thực hiện pháp luật thuế ..................................................... 42<br /> 1.3.<br /> <br /> Kinh nghiệm thực hiện pháp luật thuế ở một số địa phương .................... 45<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Kinh nghiê ̣m thực hiện pháp luật thuế ở Cục Thuế thành phố<br /> <br /> Hồ Chí Minh<br /> <br /> ..............................................................................................................................................45<br /> 1.3.2.<br /> <br /> Kinh nghiệm thực hiện pháp luật thuế ở Chi cục Thuế huyện Tây Hòa (Phú<br /> Yên) ........................................................................................................... 48<br /> <br /> 1.3.3.<br /> <br /> Kinh nghiê ̣m thực hiện pháp luật thuế ở Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)<br /> ................................................................................................................... 49<br /> <br /> 1.3.4.<br /> <br /> Bài học tham chiếu cho việc thực hiện pháp luật thuế ở Thanh Hóa…….52<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN<br /> TỈNH THANH HÓA<br /> 2.1.<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh<br /> Thanh Hóa ................................................................................................. 54<br /> <br /> 2.1.1.<br /> <br /> Khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội ..................... 54<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Giai đoạn 2005-2015 ................................................................................ 56<br /> <br /> 2.1.3.<br /> <br /> Mục tiêu đến năm 2020 ............................................................................ 60<br /> <br /> 2.1.3.1.<br /> <br /> Quan điểm phát triển ................................................................................ 60<br /> <br /> 2.1.3.2.<br /> <br /> Mục tiêu phát triển ................................................................................... 60<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Tình hình thực hiện pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ............. 64<br /> <br /> 2.2.1.<br /> <br /> Tổ chức bô ̣ máy thực hiê ̣n pháp luâ ̣t về thuế trên điạ bàn tin<br /> ...... 64<br /> ̉ h Thanh Hóa<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> Công tác phổ biế n, giáo dục pháp luật về thuế ......................................... 67<br /> <br /> 2.2.3.<br /> <br /> Bố trí , đảm bảo chất lượng nguồ n nhân lực và điề u k iê ̣n bảo đảm khác để thực<br /> hiê ̣n pháp luâ ̣t thuế trên điạ bàn tỉnh Thanh Hóa ...................................... 68<br /> <br /> 2.2.4.<br /> <br /> Công tác cải cách hành chin<br /> ́ h trong quản lý thu, nộp thuế ....................... 70<br /> <br /> 2.2.5.<br /> <br /> Kế t quả thu ngân sách trên điạ bàn tin<br /> ̉ h Thanh Hóa ................................. 73<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Những tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện pháp<br /> luật Thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...................................................... 76<br /> <br /> 2.3.1.<br /> <br /> Những tồ n ta ̣i, khó khăn trong thực hiện pháp luật Thuế trên địa bàn tỉnh Thanh<br /> Hóa ............................................................................................................ 76<br /> <br /> 2.3.2.<br /> <br /> Nguyên nhân ............................................................................................ 79<br /> <br /> 2.3.2.1. Nguyên nhân chủ quan .............................................................................. 79<br /> 2.3.2.2. Nguyên nhân khách quan .......................................................................... 82<br /> <br /> 2.3.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra ....................................................................... 85<br /> CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO<br /> CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THUẾ TRÊN<br /> ĐIA<br /> ̣ BÀ N TỈNH THANH HÓA<br /> Kinh tế thị trường và những yêu cầu đặt ra đối với công tác chấp<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> hành pháp luật Thuế ở Thanh Hóa............................................................................ 90<br /> 3.2.<br /> <br /> Phương hướng nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật Thuế .................... 95<br /> <br /> 3.2.1. Thực hiê ̣n pháp luâ ̣t thuế phải góp phầ n tăng ngân sách phu ̣c vu ̣ phát<br /> triể n kinh tế – xã hội .................................................................................... 95<br /> 3.2.2. Thực hiê ̣n pháp luâ ̣t thuế góp phầ n ổ n đinh<br /> ̣ xã hô ̣i , nâng cao đời số ng<br /> <br /> của nhân<br /> <br /> dân ............................................................................................................... 99<br /> 3.2.3. Thực hiê ̣n pháp luâ ̣t thuế phải công khai, minh ba ̣ch, thúc đẩy cải<br /> cách hệ thống pháp luật thuế ................................................................... 103<br /> 3.2.4.<br /> <br /> Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật Thuế trên địa bàn<br /> tỉnh Thanh Hóa ......................................................................................... 108<br /> <br /> 3.2.4.1. Hoàn thiện pháp luật về thuế, cải cách hệ thống thuế ............................... 108<br /> 3.2.4.2. Tổ chức bô ̣ máy hơ ̣p lý thực hiê ̣n có hiê ̣u quả pháp luâ ̣t thuế trên điạ<br /> bàn tỉnh Thanh Hóa. ................................................................................. 111<br /> 3.2.4.3. Tuyên truyề,ngiáo dục pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh Thanh<br /> ...............................<br /> Hóa<br /> 114<br /> 3.2.4.4. Bảo đảm các điều kiện cho thực hiện pháp luật thuế ............................... 117<br /> 3.2.4.5. Tăng cường kiể m tra, thanh tra, xử lý các vi pha ̣m phát sinh trong lĩnh<br /> vực thuế và các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành<br /> tiết kiệm .................................................................................................... 122<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................ 125<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................. 127<br /> <br /> References.<br /> I. Tiếng Việt<br /> 1. Lê Văn Ái (2001), "Công cuộc cải cách thuế ở Việt Nam: 10 năm nhìn lại và những<br /> bài học", Tài chính, (12), tr. 12.<br /> <br /> 2. Ph. Ăngghen (1961), Nguồn gốc gia đình, chế độ sở hữu và Nhà nước, NXB Sự Thật,<br /> Hà Nội.<br /> 3. Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương (2005), Tài liệu tập huấn Tuyên truyền chiến lược<br /> cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010, Hà Nội.<br /> 4. Bộ Chính trị (2005), Nghị định số 48-NQ/TW ngày 24/5 của Bộ Chính trị về Chiến<br /> lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng<br /> đến năm 2020, Hà Nội.<br /> 5. Bộ Tài chính (2003), Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003, hướng dẫn thực<br /> hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi<br /> hành Luật Ngân sách nhà nước, Hà Nội.<br /> 6. Bộ Tài chính (2003), Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 Hướng dẫn thi<br /> hành Quyết định 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về<br /> việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế, Hà<br /> Nội.<br /> 7. Bộ Tài chính (2004), Quyết định số 1081/QĐ-BTC ngày 6/4/2004 của Bộ trưởng Bộ<br /> Tài chính ban hành Quy chế Phối hợp công tác giữa hệ thống Thuế, Hải quan và<br /> Kho bạc nhà nước trong quản lý thuế và các khoản thu Ngân sách nhà nước, Hà Nội.<br /> 8. Bộ Tài chính (2004), Quyết định số 3597/QĐ-BTC ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng<br /> Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế đối thoại với NNT và người khai hải quan, Hà<br /> Nội.<br /> 9. Bộ Tài chính (2006), Quyết định số 64/2006/QĐ-BTC ngày 8/11/2006 của Bộ trưởng<br /> Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra Tài chính, Hà Nội.<br /> 10. Bộ Tài chính (2007), Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, Hướng dẫn thực<br /> hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế, Hà Nội.<br /> 11. Bộ Tài chính (2010), Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/1/2010 của Bộ trưởng Bộ<br /> Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế<br /> trực thuộc Tổng cục Thuế, Hà Nội.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản