intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Lưu trữ: Tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
56
lượt xem
9
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Lưu trữ: Tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các giải pháp góp phần giúp Trung tâm Lưu trữ UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khoa học tài liệu, từ đó phát huy giá trị của tài liệu, phục vụ cho công tác quản lý và các nhu cầu nghiên cứu của xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Lưu trữ: Tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> BÙI THỊ THU HÀ<br /> <br /> TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU<br /> TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ UỶ BAN NHÂN DÂN<br /> TỈNH PHÚ THỌ<br /> Chuyên ngành: Lƣu trữ<br /> Mã số: 60 32 24<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH LƯU TRỮ<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS. TS. NGUYỄN MINH PHƢƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2008<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Phần mở đầu<br /> <br /> 5<br /> <br /> Phần nội dung<br /> Chương 1. Tổng quan về Trung tâm lưu trữ Uỷ ban Nhân dân<br /> tỉnh Phú Thọ<br /> 1.1. Vài nét về tỉnh Phú Thọ<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.2. Trung tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung<br /> <br /> 13<br /> <br /> tâm Lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ<br /> 1.2.2. Khối lƣợng, thành phần, nội dung, ý nghĩa của tài liệu hiện<br /> <br /> 16<br /> <br /> đang bảo quản tại Trung tâm Lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ.<br /> Chương 2. Thực trạng tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ tại<br /> Trung tâm Lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ<br /> 2.1. Mục đích, ý nghĩa của công tác tổ chức khoa học tài liệu<br /> <br /> 24<br /> <br /> 2.2. Một số văn bản qui định về công tác lƣu trữ.<br /> <br /> 25<br /> <br /> 2.3. Tình hình tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ tại Trung tâm lƣu trữ<br /> <br /> 30<br /> <br /> Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ<br /> 2.3.1. Thu thập và bổ sung tài liệu<br /> <br /> 30<br /> <br /> 2.3.2. Phân loại tài liệu<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2.3.3. Xác định giá trị tài liệu<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.3.4. Thống kê và xây dựng công cụ tra cứu<br /> <br /> 50<br /> <br /> Chương 3. Một số giải pháp nhằm góp phần tổ chức khoa học tài<br /> liệu tại Trung tâm lưu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ<br /> 3.1. Nhận xét chung về công tác tổ chức khoa học tài liệu tại Trung<br /> <br /> 54<br /> <br /> tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.1.1. Những kết quả đạt đƣợc<br /> <br /> 54<br /> <br /> 3.1.2. Hạn chế<br /> <br /> 56<br /> <br /> 3.1.3. Nguyên nhân<br /> <br /> 58<br /> <br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm góp phần tổ chức khoa học tài liệu tại<br /> <br /> 59<br /> <br /> Trung tâm lƣu trữ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ<br /> 3.2.1. Đối với cơ quan quản lý ngành về công tác lƣu trữ<br /> <br /> 59<br /> <br /> 3.2.2. Đối với UBND tỉnh và Trung tâm Lƣu trữ tỉnh<br /> <br /> 60<br /> <br /> 3.2.2.1. Chỉ đạo nghiệp vụ và xây dựng văn bản<br /> <br /> 60<br /> <br /> 3.2.2.2. Vấn đề cán bộ<br /> <br /> 61<br /> <br /> 3.2.2.3. Đầu tƣ cơ sở vật chất<br /> <br /> 63<br /> <br /> 3.2.3. Về việc tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tổ chức khoa học<br /> <br /> 63<br /> <br /> tài liệu<br /> 3.2.3.1. Thu thập và bổ sung tài liệu<br /> <br /> 63<br /> <br /> 3.2.3.2. Phân loại và hệ thống hóa tài liệu<br /> <br /> 66<br /> <br /> 3.2.3.3. Xác định giá trị tài liệu<br /> <br /> 67<br /> <br /> 3.2.3.4. Xây dựng công cụ tra cứu<br /> <br /> 69<br /> <br /> Kết luận<br /> <br /> 71<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> Phụ lục<br /> <br /> 3<br /> <br /> BẢNG CHỮ VIẾT TẮT<br /> HĐND<br /> <br /> : Hội đồng Nhân dân<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Ủy ban Nhân dân<br /> <br /> TTLT<br /> <br /> : Trung tâm Lƣu trữ<br /> <br /> UBHC<br /> <br /> : Ủy ban Hành chính<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài<br /> Pháp lệnh lƣu trữ Quốc gia đã khẳng định rõ: “Tài liệu lưu trữ là tài<br /> liệu có giá trị về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hóa,<br /> giáo dục, khoa học và công nghệ…” qua đó thấy đƣợc vai trò, ý nghĩa to lớn<br /> của tài liệu lƣu trữ đối với đời sống xã hội.<br /> Theo Hiến pháp và luật tổ chức HĐND và UBND, UBND tỉnh, thành<br /> phố trực thuộc trung ƣơng là cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất ở địa<br /> phƣơng, thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc trên mọi mặt hoạt động của<br /> đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…trong phạm vi địa bàn tỉnh.<br /> Trong quá trình hoạt động, các cơ quan nhà nƣớc cấp tỉnh sản sinh ra<br /> một khối lƣợng lớn tài liệu. Những tài liệu này phản ánh mọi mặt hoạt động<br /> của bộ máy nhà nƣớc cấp tỉnh trong từng giai đoạn lịch sử nhất định, nhằm<br /> thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc. Tài liệu<br /> lƣu trữ cấp tỉnh là một bộ phận hợp thành quan trọng của Phông lƣu trữ Nhà<br /> nƣớc, cần đƣợc quan tâm quản lý tốt nhằm góp phần hoàn thiện phông lƣu trữ<br /> nhà nƣớc và phục vụ cho hoạt động quản lý, các nhu cầu của xã hội.<br /> Trung tâm lƣu trữ UBND tỉnh Phú Thọ hiện đang quản lý tài liệu của<br /> HĐND, UBHC và UBND tỉnh Phú Thọ từ năm 1945 đến nay. Trong hơn 50<br /> năm hoạt động, Phú Thọ đã trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, tách nhập tỉnh,<br /> số lƣợng tài liệu đƣợc sản sinh ra lớn, đa dạng và phong phú về thành phần và<br /> nội dung. Hàng năm, Trung tâm phục vụ gần 800 lƣợt ngƣời khai thác, ngoài<br /> việc khai thác các văn bản thông thƣờng phục vụ cho công việc chuyên môn<br /> và cho các nhu cầu cá nhân, Trung tâm Lƣu trữ tỉnh còn phục vụ tƣ liệu cho<br /> việc biên soạn lịch sử đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Vĩnh Phú, lịch sử<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản