intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
110
lượt xem
31
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài" Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam" thực hiện nhằm mục tiêu hệ thống hóa lý luận về thước đo VaR, các phương pháp xác định VaR...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam

 1. 1 2 PH N M Đ U B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI TÍN TÀI Đ I H C ĐÀ N NG H i nh p kinh t và toàn c u hóa là xu th phát tri n hi n nay ---------***--------- trên th gi i. Th trư ng tài chính c a m i qu c gia v a ch u s tác ñ ng c a th trư ng tài chính toàn c u, v a là b ph n không th tách r i c a th trư ng tài chính toàn c u. NGUYỄN NGUYỄN ANH TÙNG S ti n b vư t b c v m t khoa h c, công ngh ñã m ra nhi u cơ h i ñ u tư tài chính song r i ro và thách th c ñi kèm không nh . S ñ v tài chính c a các ngân hàng, các t p toàn ñ u tư l n MÔ HÌNH GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ này ñã làm cho r i ro th trư ng (RRTT) tr thành m i quan tâm CỔ PHIẾU TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN hàng ñ u c a các nhà ho ch ñ nh, gi i ñ u tư và các nhà làm lu t. Đ ki m soát hi u qu RRTT, yêu c u b c thi t ph i hình VIỆT NAM thành m t phương pháp khoa h c nh m lư ng hóa d báo m c ñ t n th t tài chính có th x y ra. Vư t lên cách ti p c n truy n th ng v ño lư ng RRTT, thư c ño Giá tr ch u r i ro (Value at Risk – VaR) ñã nhanh chóng ñư c y ban Basel xem là thư c ño chu n m c và là cơ s xác ñ nh v n an toàn r i ro ñ i v i RRTT. Chuyên ngành: Tài Chính và Ngân Hàng Đ i v i Vi t Nam, RRTT chưa ñư c quan tâm ñúng m c. Mã s : 60.34.20 Vi t Nam chưa ban hành các quy ñ nh v RRTT như ch ng khoán, lãi su t và s n ph m phái sinh. Các nguyên t c c a hi p ñ nh Basel v ñi u ch nh t l an toàn v n t i thi u ñ i v i RRTT chưa ñư c áp d ng cho các ñ nh ch trung gian tài chính. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đ i TTCK VN vi c d báo và ño lư ng RRTT v a thi u l i v a y u. Các nhà ñ u tư trên TTCK VN th c hi n các quy t ñ nh ñ u tư ch y u d a trên phân tích ñ nh tính. Các mô hình d báo và lư ng hóa RRTT h u như ít ñư c bi t ñ n và không ñư c s d ng ho c ch s d ng v i m c ñ h n ch . V i xu th h i nh p hi n nay, cùng v i §µ N½ng – N¨m 2010
 2. 3 4 s b t n ñ nh thư ng xuyên c a các TTCK trên th gi i ñang và s m c th trư ng – ch s VnIndex; S d ng l p mô hình ARMA – ñ t các t ch c, cá nhân ñ u tư trên TTCK VN trư c các nguy cơ t n GARCH xác ñ nh các thông s ñ u vào dùng tính toán thư c ño VaR. th t do RRTT mang l i. - V m t không gian: Trung tâm giao d ch ch ng khoán Xu t phát t th c tr ng này, nh m mang l i cho các t ch c, Thành ph H Chí Minh v i d li u s d ng là ch s VnIndex. cá nhân ñ u tư trên TTCK VN phương pháp khoa h c ñ lư ng hóa - V m t th i gian: Ch s VnIndex ñư c s d ng t ngày và d báo RRTT ñ i v i c phi u tác gi ch n ñ tài: 28/07/2000 ñ n ngày 30/10/2009 bao g m 2.154 quan sát theo ngày. “Mô hình giá tr ch u r i ro trong ñ u tư c phi u t i th trư ng 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U PHÁP ch ng khoán Vi t Nam” - Phương pháp lu n nghiên c u: Lu n văn s d ng phương 2. M C TIÊU NGHIÊN C U pháp th c ch ng cùng v i phân tích, t ng h p và mô hình hóa. Đ tài “Mô hình giá tr ch u r i ro trong ñ u tư c phi u t i Phương pháp th c ch ng: Nghiên c u d li u th c nghi m th trư ng ch ng khoán Vi t Nam” ñư c th c hi n v i các m c tiêu theo th i gian, phân tích nh n di n v n ñ , s d ng d li u l ch s ñ nghiên c u sau: ki m ñ nh các mô hình. - H th ng hóa cơ s lý lu n v thư c ño VaR, các phương Phương pháp phân tích, t ng h p: nghiên c u tư li u, phân pháp xác ñ nh VaR và nh ng ng d ng c a thư c ño VaR trong qu n tích, t ng h p các quan ñi m. Qua ñó ch ra nh ng vư t tr i, gi i h n tr RRTT. c a t ng cách ti p c n. - H th ng hóa các mô hình kinh t lư ng xác ñ nh VaR: Mô Phương pháp mô hình hóa: Xác ñ nh, ư c lư ng và ki m hình chu n c a RiskMetrics và l p mô hình d ng ARMA – GARCH. ñ nh các mô hình kinh t lư ng xác ñ nh các thông s ñ u vào trong - V n d ng mô hình RiskMetrics và l p mô hình ARMA – tính toán VaR. GARCH ñ xác ñ nh VaR ñ i v i danh m c th trư ng – ch s VnIndex. - Công c nghiên c u: Lu n văn s d ng ph n m m Eview 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 6.0 ñ th c hi n nh n d ng, ư c lư ng và ki m ñ nh các tham s Đ i tư ng nghiên c u: trong các mô hình kinh t lư ng cũng như ñ phù h p c a nh ng mô Mô hình xác ñ nh giá tr ch u r i ro trong ñ u tư c phi u ng hình ư c lư ng. d ng t i th trư ng ch ng khoán Vi t Nam s d ng d li u ngày c a 5. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A Đ TÀI NGHĨA TÀI ch s VnIndex. V m t ý nghĩa khoa h c: Ph m vi nghiên c u: - H th ng hóa cơ s lý lu n v thư c ño VaR, các phương V n i dung nghiên c u: Xác ñ nh VaR ñ i v i danh m c pháp xác ñ nh VaR và nh ng ng d ng c a thư c ño VaR trong qu n th trư ng trên cơ s gi ñ nh nhà ñ u tư th c hi n ñ u tư vào danh tr RRTT.
 3. 5 6 - Phân tích ưu ñi m, gi i h n c a mô hình chu n RiskMetrics trư ng v m c bù r i ro khi ñ u tư vào danh m c th trư ng. Đây là ñ ng th i ch ra nh ng ưu th vư t tr i c a l p các mô hình ARMA – nh ng thông tin quan tr ng cho các quy t ñ nh ñ u tư c a các cá GARCH so v i mô hình RiskMetrics trong xác ñ nh các thông s ñ u nhân, t ch c tham gia trên TTCK Vi t Nam. vào dùng tính toán thư c ño VaR. - Mô hình ñư c ư c lư ng trong lu n văn cung c p phương - Thi t l p quy trình xác ñ nh các thông s ñ u vào dùng tính pháp khoa h c ñ d báo ñ ng th i kỳ v ng toán có ñi u ki n và ñ toán thư c ño VaR trên cơ s cách ti p c n b ng l p mô hình kinh t l ch chu n có ñi u ki n cũng như m c bù r i ro ñ i v i TSLT kỳ lư ng ARMA – GARCH. v ng c a c phi u. Đây là nh ng thông s ñ u vào quan tr ng nh t V m t th c ti n: ñ các t ch c, cá nhân ñ u tư thi t l p danh m c ñ u tư hi u qu - Trên cơ s d li u chu i VnIndex, lu n văn ñã ư c lư ng theo lý thuy t l a ch n danh m c ñ u tư c a H. Markowitz (1952). và ki m ñ nh ñư c mô hình kinh t lư ng phù h p – mô hình 6. C U TRÚC C A LU N VĂN TRÚC ARMA(5,5) – IGARCH-M(2,2) v i phân ph i GED có tham s v = CHƯƠNG 1: T NG QUAN V R I RO TH TRƯ NG VÀ MÔ 1,411 xác ñ nh các thông s ñ u vào trong tính toán thư c ño VaR HÌNH XÁC Đ NH GIÁ TR CH U R I RO XÁC ñ i v i ch s VnIndex. Toàn b n i dung c a chương I nghiên c u các v n ñ mang - Trên cơ s cách ti p c n b ng mô hình ARMA – IGARCH, tính lý lu n v r i ro, r i ro th trư ng và mô hình xác ñ nh VaR. lu n văn ư c lư ng và ki m ñ nh ñư c mô hình RiskMetrics xác ñ nh Tr ng tâm c a chương là t ng thu t các phương pháp xác ñ nh VaR VaR ñ i v i ch s VnIndex – mô hình ARMA(4,5) – IGARCH(1,1). và s d ng thư c ño VaR trong qu n tr RRTT. V i m c ñích như Qua ñó ch ra h s suy gi m - λ c a RiskMetrics ng d ng v i ch v y, chương I ñư c b c c thành ba ph n chính v i n i dung cơ b n s VnIndex theo ngày là 0,84 thay vì 0,94. như sau: - Ch ra lý do mô hình RiskMetrics và mô hình IGARCH mô 1.1 QUAN ĐI M V R I RO t ñư c ñ ng h c c a phương sai chu i TSLT ch s VnIndex. Theo R i ro = Xác su t x y ra c a m t s ki n × T n th t có th b ñó, các y u t ngo i sinh: Biên ñ dao ñ ng giá, tâm lý ñám ñông, gánh ch u. hi u ng lan t a là tác nhân nh hư ng m nh ñ n c u trúc phương sai Đo lư ng r i ro là thi t l p m t m c xác su t nh m lư ng c a TSLT VnIndex. Đ ng th i th c hi n ki m ñ nh nhân t ngo i hóa kh năng x y ra cho m i s ki n và m c ñ t n th t tương ng sinh - Biên ñ dao ñ ng giá ñã nh hư ng m t cách có ý nghĩa ñ i có th x y ra trong tương lai. v i c u trúc phương sai hay ñ dao ñ ng c a TSLT ch s VnIndex. 1.2 R I RO TH TRƯ NG - Trên cơ s mô hình ư c lư ng cung c p các thông tin: D 1.2.1 Khái ni m r i ro th trư ng báo m c ñ bi n ñ ng t i ña c a th trư ng thông qua thư c ño VaR T quan ñi m c a y ban Basel và RiskMetrics RRTT ñư c ñ i v i ch s VnIndex, d báo ch s VnIndex và kỳ v ng c a th hi u: là r i ro (t n th t có kh năng g p ph i) do s thay ñ i giá tr th
 4. 7 8 trư ng c a m t công c tài chính hay c a c m t danh m c các công V i rt* (τ ) TSLT th p nh t c a c phi u sau kho ng th i c tài chính liên quan ñ n nh ng thay ñ i không kỳ v ng trong các gian τ nh t ñ nh v i xác su t tương ng 1 - α; r (τ) là TSLT liên t c ñi u ki n c a th trư ng bao g m: giá c c a các ch ng khoán, lãi c a c phi u trong kho ng th i gian τ, ñư c xác ñ nh: su t, t giá và ñ bi n ñ ng c a các y u t này. rt (τ ) = ln ( Pt +τ Pt ) , Pt: giá th trư ng c phi u t i th i ñi m t, f(r) là 1.2.2 Đo lư ng r i ro th trư ng hàm m t ñ phân ph i xác su t c a TSLT. VaR ñư c xác ñ nh: VaR = Vt* − V0 = V0 e t ( ) − 1 r τ (1.3) * N i dung chính c a ph n này là ch ra gi i h n c a cách ti p   c n truy n th ng và vư t tr i c a thư c ño VaR trong ño lư ng RRTT. VaR ph thu c vào hai y u t chính: Kỳ ñánh giá và xác su t 1.3 T NG QUAN V MÔ HÌNH XÁC Đ NH GIÁ TR CH U HÌN XÁC t n th t cho trư c ñư c l a ch n b i nhà qu n tr r i ro. R I RO 1.3.3 Tài s n tuy n tính và tài s n phi tuy n tính 1.3.1 Gi i thi u v VaR và nh ng quy ñ nh an toàn v n ñ i v i RRTT Căn c vào tính ch t quan h gi a thay ñ i giá tr th trư ng 1.3.2 Khái ni m giá tr ch u r i ro và yêu c u v n ñ i v i RRTT c a m i tài s n trong danh m c v i thay ñ i giá tr th trư ng c a các Thư c ño VaR ñư c ñ nh nghĩa là thư c ño t n th t l n nh t ch ng khoán cơ s tương ng ñ phân bi t tài s n tuy n tính hay phi có kh năng x y ra ñ i v i giá tr th trư ng c a các công c tài chính tuy n tính. Tương ng v i m i lo i tài s n s có phương pháp xác cũng như ñ i v i giá tr c danh m c các công c tài chính trong ñ nh VaR phù h p tương lai, v i m t m c xác su t xác ñ nh trư c, xét trong m t kho ng 1.3.4 Các phương pháp xác ñ nh giá tr ch u r i ro th i gian nh t ñ nh. + Phương pháp tham s : Xác ñ nh VaR d a trên các mô hình V m t toán h c, thư c ño VaR ñư c ñ nh nghĩa: P [Vt − V0 < VaR ] = 1 − α v i gi ñ nh ban ñ u v phân ph i xác su t c a TSLT. Chú tr ng ñ n mô (1.1) hình hóa, d báo ñ ng h c phương sai và hi p phương sai c a TSLT. Trong ñó: VaR – Giá tr ch u r i ro, V0 – Giá tr hi n t i hay + Phương pháp mô ph ng l ch s : xác ñ nh VaR trên cơ s ban ñ u c a m t danh m c; Vt – Giá tr tương lai c a danh m c sau phân ph i xác su t th c nghi m c a TSLT. m t kho ng th i gian nh t ñ nh, ñư c xác ñ nh: Vt = V0 ert ; α – Xác + Phương pháp mô ph ng Monte Carlo: xác ñ nh VaR d a su t giá th trư ng c a tài s n hay danh m c không vư t quá VaR. trên các mô ph ng ng u nhiên. T (1.1), thư c ño VaR có th ñư c vi t dư i d ng TSLT 1.3.5 S d ng thư c ño VaR trong qu n tr r i ro th trư ng c a tài s n như sau: 1.3.5.1 Khung qu n tr r i ro th trư ng theo VaR r* P  rt (τ ) < rt* (τ )  =   ∫ f ( r ) dr = 1 − α (1.2 ) Khung qu n tr RRTT theo VaR bao g m 03 giai ño n chính: −∞ Đ nh giá, ư c lư ng r i ro trên cơ s thư c ño VaR và s d ng thư c ño VaR trong qu n tr RRTT.
 5. 9 10 lư ng RRTT là khâu tr ng y u trong qu n tr r i ro nói chung và RRTT nói riêng ñ i v i t t c các t ch c tài chính l n hi n nay. Giá c , lãi su t th Phân tích k ch b n ho c ư c lư ng ñ dao ñ ng và tương - Giá tr ch u r i ro hi n là thư c ño r i ro RRTT mang tính trư ng hi n t i quan chu n m c và ph bi n nh t hi n nay. Thư c ño VaR không ch d ng Các kho n m c k toán Đ nh giá Ư c lư ng r i ro l i c p ñ ño lư ng RRTT mà ngày càng tr thành công c qu n tr Các kho n m c h ch Mapping Các v th tương ñương T ng h p các RRTT m t cách linh ho t, ch ñ ng ñ i v i nhi u ñ nh ch tài chính. toán d n tích v th Các kho n Các kho n m c h ch trong danh m c V i nh ng ưu th vư t tr i so v i các thư c ño theo cách ti p c n m c h ch toán giá th toán giá tr trư ng th trư ng truy n th ng, thư c ño VaR ñư c y ban Basel ñ ngh s d ng ñ xác ñ nh yêu c u an toàn v n RRTT ñ i v i các ngân hàng tham gia. Đo lư ng, so sánh m c B ng cân ñ r i ro th trư ng Qu n tr r i ñ i k toán ro th - Có nhi u phương pháp xác ñ nh VaR, không có m t Ki m soát r i ro trư ng theo VaR Qu n lý r i ro linh ho t phương pháp nào là t i ưu hoàn toàn vì m i phương pháp có m t ưu và ch ñ ng như c ñi m riêng. Do ñó tùy theo ñ c ñi m c u trúc c a danh m c 1.3.5.2 S d ng thư c ño VaR trong qu n tr r i ro th trư ng ñ u tư mà các t ch c tài chính có s l a ch n phương pháp xác ñ nh Thư c ño VaR ñư c s d ng trong qu n tr RRTT qua 03 VaR phù h p. c p ñ chính: Tiêu chu n ño lư ng, so sánh m c ñ RRTT gi a các CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH XÁC Đ NH GIÁ TR CH U R I RO XÁC v th khác nhau; Công c dùng ñ ki m soát r i ro ñ n s d ng TRONG Đ U TƯ C PHI U thư c ño VaR ñ qu n lý r i ro m t cách ch ñ ng và linh ho t. 2.1 CÁCH TI P C N KINH T LƯ NG XÁC Đ NH VaR K t lu n chương 1 TRONG Đ U TƯ C PHI U THEO PHƯƠNG PHÁP THAM S - R i ro ñư c c u thành b i hai y u t cơ b n: Tính b t ñ nh 2.1.1 T su t l i t c và cách th c xác ñ nh t su t l i t c c a c phi u c a k t qu trong tương lai so v i kỳ v ng và h qu tiêu c c (t n Ph n này tác gi trình bày khái ni m, cách xác ñ nh TSLT th t) có th x y ra tương ng. Do ñó m t thư c ño r i ro ph i là m t liên t c c a c phi u, danh m c các c phi u trong m t th i ño n hay thư c ño mang tính xác su t, vi c mô hình hóa r i ro không gì khác trong “k” th i ño n. là xác ñ nh m c t n th t tương ng v i m t m c xác su t nh t ñ nh. 2.1.2 Mô hình hóa phân ph i xác su t c a t su t l i t c - RRTT ngày càng tr thành m i quan tâm hàng ñ u ñ i v i Ph n này tác gi trình bày 03 d ng phân ph i xác su t ñư c các t ch c tài chính l n trên th gi i, b i n u thi u m t h th ng ño s d ng ñ mô t phân ph i xác su t TSLT c a c phi u, dùng ư c lư ng và ki m soát RRTT hi u qu ñ u cũng có th ñưa b t kỳ m t lư ng các mô hình xác ñ nh VaR c a c phi u, ng d ng ñ i v i ch t ch c tài chính nào ñ n b v c s p ñ . Vì v y nh n di n và ño s VnIndex. 2.1.3 Mô hình hóa và d báo TSLT b ng mô hình chu i th i gian d ng
 6. 11 12 Mô hình hóa TSLT và Ph n này tác gi trình bày các mô hình kinh t lư ng AR, Xác ñ nh TSLT phương sai TSLT ñ xác ñ nh MA và ARMA dùng d báo kỳ v ng toán có ñi u ki n c a TSLT c Giá tr th liên t c cu c kỳ v ng toán có ñi u ki n trư ng c a c phi u t i th i E(rt|ψt-1) và phương sai có phi u. ng d ng d báo TSLT ch s VnIndex theo th i gian. phi u t i th i ñi m t: ñi u ki n (ht) c a TSLT theo rt = ln ( Pt Pt −1 ) 2.1.4 Mô hình hóa và d báo phương sai có ñi u ki n c a TSLT ñi m t: Pt gi ñ nh ban ñ u v phân ph i Ph n này tác gi trình bày l p mô hình GARCH dùng d báo xác su t c a TSLT. phương sai có ñi u ki n c a TSLT c phi u. ng d ng d báo ñ dao ñ ng TSLT ch s VnIndex theo th i gian. L p các mô hình ARMA- GARCH: 2.1.5 Mô hình chu i th i gian d ng có phương sai c a sai s ñư c Xác ñ nh giá tr các thông s ñ u vào p q bi u di n b i mô hình phương sai c a sai s thay ñ i có ñi u ki n ñ tính toán VaR trong ñ u tư c rt = c + ∑ φ j rt − j + ε t + ∑ θ i ε t −i , j =1 i =1 t h i quy phi u: p q ε t = ht ut , ut ~ iid ( 0,1) . Ph n này tác gi trình bày s k t h p các mô hình AR, MA, E ( rt ψ t −1 ) = c + ∑ φ j rt − j + ∑ θ i ε t −i , và ARMA v i các mô hình GARCH, TGARCH, EGARCH và IGARCH j =1 ht ñư c xác ñ nh b i các mô hình i =1 ( ht = g ht −1 , ε t2−1 , ε t −1 . ) tương ng v i các d ng phân ph i: chu n, t-student, GED ñ xác ARMA – GARCH ho c ñ nh, d báo các thông s ñ u vào dùng xác ñ nh VaR c a c phi u. RiskMetrics. Mô hình Risk Metrics: ng d ng xác ñ nh VaR ch s VnIndex. rt = ε t → E ( rt ψ t −1 ) = 0. 2.1.6 Phương pháp ư c lư ng h p lý c c ñ i ñ i v i các tham s ε t = σ t ut , ut ~ iid N ( 0,1) . trong mô hình xác ñ nh thông s ñ u vào tính toán VaR ñ i v i σ t = λσ t −1 + (1 − λ ) rt −1 . * Xác ñ nh TSLT t i ñi m giá tr r i ro r 2 2 2 c phi u P[rt < r*t] = 1-α (rt* là giá tr th p nh t c a rt tương ng v i xác su t 1-α.) Ph n này tác gi trình bày phương pháp ư c lư ng h p lý α là xác su t giá tr th trư ng c a c c c ñ i, ñây là phương pháp ph bi n dùng ư c lư ng các mô hình phi u không vư t quá VaR Xác ñ nh giá tr xác ñ nh thông s ñ u vào tính toán VaR ñ i v i c phi u.  r − E ( rt ψ t −1 ) rt * − E ( rt ψ t −1 )  2.2 MÔ HÌNH XÁC Đ NH GIÁ TR CH U R I RO TRONG P t <  = 1 − α. ch u r i ro: ( ) XÁC  ht ht  * VaR = Pt −1 e − 1 . rt Đ U TƯ C PHI U THEO PHƯƠNG PHÁP THAM S → rt = γ ht + E ( rt ψ t −1 ) . * V i γ là phân v c a phân ph i xác su t rt Ki m ñ nh ñ phù t i m c xác su t 1-α. h p c a mô hình VaR thông qua các ki m ñ nh tiêu chu n. L a ch n mô hình thích h p trong vi c xác ñ nh VaR.
 7. 13 14 K t lu n chương 2 CHƯƠNG 3: K T QU Ư C LƯ NG MÔ HÌNH XÁC Đ NH HÌN XÁC Toàn b nghiên c u trong chương 2 cho phép ñưa ra nh n xét sau: GIÁ TR CH U R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U V I D - Thông s ñ u vào quan tr ng nh t ñ xác ñ nh VaR ñ i v i LI U C A TH TRƯ NG CH NG KHOÁN VI T NAM KHOÁN c phi u: Phương sai có ñi u ki n, kỳ v ng toán có ñi u ki n và phân 3.1 MÔ T NGU N D LI U TH C HI N Ư C LƯ NG VÀ v phân ph i xác su t TSLT c a c phi u tương ng v i m t m c xác KI M Đ NH MÔ HÌNH XÁC Đ NH GIÁ TR CH U R I RO HÌN XÁC su t nh t ñ nh. Hi n có nhi u cách ti p c n khác nhau ñ ư c lư ng TRONG Đ U TƯ C PHI U T I TTCK VN các thông s này. Lu n văn s d ng phương pháp tham s trên cơ s 3.1.1 Ngu n d li u s d ng ư c lư ng và ki m ñ nh mô hình xác các mô hình kinh t lư ng d ng ARMA – GARCH bên c nh mô hình ñ nh VaR ñ i v i danh m c th trư ng c a RiskMetrics ñ ư c lư ng, d báo nh ng thông s ñ u vào dùng D li u s d ng là ch s VnIndex ñư c thu th p theo ngày, xác ñ nh VaR ñ i v i c phi u. Mô hình RiskMetrics có ưu ñi m là t ngày 28/07/2000 ñ n ngày 30/10/2009. G m 2.154 quan sát (9 tính ñơn gi n, tuy nhiên h n ch c a mô hình là d a trên gi ñ nh năm quan sát) trong ñó: 1.904 quan sát dùng ñ ư c lư ng mô hình phân ph i xác su t TSLT là chu n; Vi c ư c lư ng h s suy gi m λ và 250 quan sát dùng ñ ki m ñ nh h u m u ñ i v i các mô hình v b n ch t v n mang tính tùy ý, không căn c vào d ng phân ph i ñư c ư c lư ng. xác su t c a chu i TSLT. Cách ti p c n theo hư ng các mô hình 3.1.2 Các th ng kê mô t quan tr ng ñ i v i chu i d li u ch s d ng ARMA – GARCH kh c ph c nh ng gi i h n c a mô hình VnIndex và t su t l i t c c a ch s VnIndex RiskMetrics b ng cách cho phép gi ñ nh các d ng phân ph i phi K t lu n quan tr ng ñư c rút ra t nh ng th ng kê cơ b n ñ i chu n và vi c ư c lư ng các tham s ñư c th c hi n b ng phương v i chu i TSLT VnIndex: pháp MLE tương ng v i phân ph i: t-student và GED. + Phân ph i xác su t c a chu i TSLT VnIndex xu t hi n ñ c - M t mô hình xác ñ nh VaR ñư c xem là phù h p vư t qua tính “leptokurtotic”. ñư c các ki m ñ nh v ñ phù h p c a mô hình. V m t b n ch t, các + Nh n ñ nh chu i TSLT VnIndex t n t i hi n tư ng t ki m ñ nh là ki m ñ nh h u m u, nghĩa là s d ng m t s các quan tương quan chu i và phương sai thay ñ i theo th i gian. sát không ñưa vào mô hình ư c lư ng ñ th c hi n ki m ñ nh kh 3.2 K T QU Ư C LƯ NG VÀ KI M Đ NH MÔ HÌNH XÁC HÌN XÁC năng d báo t n th t c a mô hình xác ñ nh VaR. Hi n có nhi u tiêu Đ NH GIÁ TR CH U R I RO THEO NGÀY Đ I V I CH S NGÀY chu n ki m ñ nh h u m u khác nhau, tuy nhiên lu n văn ch s d ng VNINDEX hai ki m ñ nh ñư c xem là chu n m c và ch p nh n r ng rãi: Ki m 3.2.1 Ki m ñ nh hi n tương tương quan chu i ñ i v i chu i ñ nh d a trên các tiêu chu n c a y ban Basel và ki m ñ nh b ng TSLT VnIndex và bình phương chu i TSLT c a VnIndex th ng kê c a P.Kupiec (1995). K t lu n rút ra t ki m ñ nh:
 8. 15 16 - T n t i hi n tư ng t tương quan chu i và phương sai c a ñ i x ng. Do ñó gi ñ nh ban ñ u c a mô hình RiskMetrics v kỳ chu i TSLT VnIndex nhi u kh năng thay ñ i theo th i gian. v ng toán có ñi u ki n c a TSLT ñư c th a mãn. - Cách ti p c n xác ñ nh VaR b ng mô hình t h i quy trung Vì hai lý nêu trên mà mô hình RiskMetrics th a mãn ti u bình trư t v i phương sai ñư c mô t b ng mô hình phương sai c a chu n c a m t mô hình d báo VaR phù h p ñ i v i ch s VnIndex sai s thay ñ i có ñi u ki n t h i quy nhi u kh năng là phù h p. m c dù m t s gi ñ nh c a mô hình không th a mãn nh ng ki m 3.2.2 Mô hình RiskMetrics xác ñ nh VaR theo ngày ñ i v i ch s ñ nh trên cơ s d li u th c nghi m. VnIndex 3.2.3 ng d ng mô hình t h i quy trung bình trư t có phương K t lu n t mô hình RiskMetrics (1996) xác ñ nh VaR ñ i sai c a sai s ñư c mô t b i các mô hình phương sai cu sai s v i ch s VnIndex: thay ñ i có ñi u ki n t h i quy xác ñ nh VaR theo ngày ñ i v i - Kh năng d báo VaR c a mô hình RiskMetrics có ñ tin ch s VnIndex c y cao. Trong 250 quan sát dùng ñ ki m ñ nh, v i xác su t t n th t Quá trình ư c lư ng các mô hình t h i quy trung bình trư t th c t vư t quá VaR d báo m c 1%, mô hình RiskMetrics d báo có phương sai c a sai s ñư c mô t b i mô hình phương sai c a sai ch có 01 trư ng h p ngo i l . Theo tiêu chu n c a y ban Basel s thay ñ i có ñi u ki n t h i quy: ARMA(4,5) – GARCH(2,3); cũng như ki m ñ nh Kupiec thì mô hình ñư c x p vào vùng xanh và ARMA(4,5) – EGARCH(2,3) và ARMA(4,5) – TGARCH(2,3) hoàn toàn ch p nh n. tương ng v i 03 d ng phân ph i xác su t: Chu n, t – student và sai - Lý do mô hình RiskMetrics phù h p và có ñ chính xác cao s t ng quát (GED) có th rút ra m t s nh n xét cơ b n: ñ i v i ch s VnIndex: i. Các mô hình ñư c ư c lư ng d a trên phân ph i chu n ñ u i. Mô hình RiskMetrics ư c lư ng phương sai có ñi u ki n có ý nghĩa r t kém và không phù h p, h qu là ph n dư chu n hóa c a TSLT b ng mô hình EWMA v i h s suy gi m λ = 0,94 ñư c c a các mô hình ư c lư ng không th a mãn ñi u ki n chu i nhi u xác ñ nh không thông qua các phương pháp ư c lư ng d a trên phân tr ng. M t khác, vì phân ph i xác su t c a chu i TSLT VnIndex là ph i xác su t c a TSLT. Do ñó, d ng phân ph i xác su t c a TSLT phân ph i g n như ñ i x ng, do ñó h s b t ñ i x ng trong các mô chu i VnIndex không nh hư ng ñ n k t qu d báo phương sai có hình d báo phương sai có ñi u ki n c a TSLT có ý nghĩa r t kém và ñi u ki n c a chu i TSLT VnIndex. ph i lo i b kh i mô hình. K t qu này hàm ý các cú s c làm tăng ii. Mô hình RiskMetrics gi ñ nh kỳ v ng c a chu i TSLT hay gi m ñ i v i ch s VnIndex s có tác ñ ng như nhau ñ n ñ dao b ng 0, nghĩa là phân ph i xác su t c a chu i TSLT s ñ i x ng qua ñ ng TSLT c a ch s VnIndex. giá tr 0. B ng th ng kê ñ b t ñ i x ng ñ i v i chu i TSLT VnIndex ii. Các mô hình ARMA – GARCH, ARMA – TGARCH ñ u thì phân ph i xác su t c a chu i TSLT VnIndex là phân ph i h u như có h s β2 ư c lư ng trong mô hình GARCH hay TGARCH nh hơn 0 m t cách có ý nghĩa. K t qu này vi ph m ñi u ki n c a mô
 9. 17 18 hình nh m ñ m b o phương sai có ñi u ki n d báo là s dương. Vì Trên cơ s k t qu ư c lư ng, ngh ch ñ o nghi m c a quá trình v y, mô hình ARMA – GARCH và ARMA – TGARCH s không AR ñ i v i chu i ph n dư bình phương t hai mô hình ARMA – ñư c s d ng ñ xác ñ nh VaR ñ i v i ch s VnIndex. EGARCH và ARMA – GARCH t n t i nghi m ñơn v . Đây là m t ñ c iii. Mô hình ARMA – EGARCH v i phân ph i t – student và tính l thư ng trong c u trúc phương sai c a chu i TSLT ch s VnIndex. phân ph i GED là phù h p theo tiêu chu n c a y ban Basel và ki m Chính y u t này là nguyên nhân cơ b n làm gi m ñ chính xác d báo ñ nh Kupiec (1995) trên 250 quan sát ki m ñ nh h u m u. Tuy nhiên, VaR c a mô hình ARMA – EGARCH và ARMA – GARCH. ñ xác ñ nh mô hình thích h p, theo quan ñi m c a tác gi ch v i Mô hình h p lý ñ mô t c u trúc phương sai có ñi u ki n các ki m ñ nh c a y ban Basel và Kupiec là chưa ñ , vì hoàn toàn c a chu i TSLT VnIndex trong trư ng h p này ph i là mô hình có th x y ra trư ng h p mô hình d báo t n th t quá l n nên vư t IGARCH. Trong tâm ph n này g m hai v n ñ chính: qua ñư c các ki m ñ nh c a y ban Basel và Kupiec. Đi u này n u - S d ng mô hình ARMA – IGARCH ñ ư c lư ng mô hình xét góc ñ an toàn v n thì hoàn toàn ñư c ch p nh n nhưng xét RiskMetrics d báo VaR ñ i v i ch s VnIndex. Qua ñó ư c lư ng góc ñ chi phí v n thì n u m t mô hình d báo t n th t quá l n, ñi u h s suy gi m t i ưu ñ i v i ch s VnIndex. ñó bu c các t ch c tài chính ph i t n nhi u chi phí v v n an toàn - Trên cơ s cách ti p c n mô hình ARMA – IGARCH th c r i ro. Vì v y c n thi t ph i ñưa thêm tiêu chu n ñ so sánh m c ñ hi n ư c lư ng mô hình xác ñ nh VaR thích h p ñ i v i ch s VnIndex. d báo t n th t gi a các mô hình ñư c ch p nh n. Tác gi ñ ngh s 3.2.4.1 S d ng mô hình ARMA – IGARCH ư c lư ng mô hình d ng thư c ño sai s d báo trung bình RMSE. RiskMetrics d báo VaR ñ i v i ch s VnIndex iv. Theo tiêu chu n RMSE, các mô hình ñư c ư c lư ng d a N i dung ph n này tác gi th c hi n ư c lư ng mô hình trên phân ph i xác su t GED có ñ chính xác cao hơn so v i phân RiskMetrics trên cơ s cách ti p c n b ng mô hình ARMA(4,5) – ph i t-student và chu n. Đi u này hàm ý phân ph i GED là phân ph i IGARCH(1,1) v i phân ph i GED ñ ng th i ch rõ nguyên nhân ñ phù h p và ñ kh năng ñ mô t ñ c tính leptokurtotic c a phân chính xác d báo VaR ñ i v i ch s VnIndex c a mô hình ñư c c i ph i xác su t th c nghi m TSLT c a ch s VnIndex. thi n so v i mô hình RiskMetrics chu n. 3.2.4 S d ng mô hình ARMA – IGARCH d báo VaR ñ i v i 3.2.4.2 S d ng mô hình ARMA – IGARCH d báo VaR ñ i v i ch s VnIndex ch s VnIndex H s RMSE c a các mô hình ARMA – EGARCH và M c tiêu ph n này là nh m xác ñ nh và ư c lư ng mô hình ARMA – GARCH ñư c ư c lư ng tương ng v i phân ph i GED d báo VaR phù h p ñ i v i ch s VnIndex trên cơ s cách ti p c n l n hơn m t cách ñáng k so v i mô hình RiskMetrics. Đi u này hàm mô hình ARMA – IGARCH v i phân ph i GED. Sau nhi u l n ch y ý hai mô hình này d báo VaR quá l n so v i t n th t th c c a ch s th b ng cách thay ñ i b c c a mô hình, k t qu mô hình d ng VnIndex hay m c ñ chính xác d báo c a các mô hình tương ñ i th p.
 10. 19 20 ARMA(4,5) – IGARCH(2,2) v i phân ph i GED có tham s v = mô hình ARMA(4,5) – IGARCH(2,2) phân ph i GED v i s b sung 1,318 có ñ tin c y cao hơn so v i các mô hình ñã ư c lư ng. bi n ngo i sinh – biên ñ dao ñ ng giá (BDDD) vào c u trúc phương Trên cơ s mô hình ñư c ư c lư ng, có th ch ra nh n xét sai có ñi u ki n c a TSLT VnIndex và tích h p ñ dao ñ ng c a quan tr ng sau: TSLT VnIndex vào phương trình TSLT kỳ v ng. Quá trình ư c lư ng các mô hình ñã ch ra m t th c tr ng là 3.2.4.3 Đi u ch nh mô hình d báo VaR ñ i v i ch s VnIndex ngh ch ñ o nghi m c a quá trình AR ñ i v i chu i ph n dư bình Vi c ñi u ch nh mô hình d báo VaR ñ i v i ch s VnIndex phương trong các mô hình ARMA-GARCH, ARMA-TGARCH, nh m các m c tiêu sau: ARMA-EGARCH xu t hi n nghi m ñơn v . Do ñó, mô hình phù h p i. Ki m ñ nh, ư c lư ng m c ñ tác ñ ng c a nhân t ngo i ñ d báo c u trúc phương sai c a TSLT VnIndex trong ñi u ki n sinh – Biên ñ dao ñ ng giá ñ i v i TTCK VN ñ i v i ñ dao ñ ng này là IGARCH. Theo tác gi , nguyên nhân c a v n ñ là do: TSLT c a ch s VnIndex. i. V m t lý thuy t, hi n tư ng IGARCH có nguyên nhân t ii. D báo TSLT c a ch s VnIndex ñ ng th i xác ñ nh m c nh ng thay ñ i và t n t i dai d ng trong ñ dao ñ ng c a chu i d li u. bù r i ro ñ i v i TSLT ch s VnIndex. Đ i v i TSLT c a ch s VnIndex, phương sai b chi ph i iii. Xác ñ nh mô hình thích h p ñ d báo VaR ñ i v i ch s VNI. không ch b i y u t n i sinh mà t n t i các nhân t ngo i sinh nh K t qu ư c lư ng cho th y mô hình ARMA(5,5)-IGARCH- hư ng và t n t i dai d ng ñ n c u trúc phương sai c a chu i TSLT. M(2,2) v i phân ph i GED có tham s v = 1,411 ñáp ng ñư c 3 Trong ñó, ñáng chú ý là nhân t : Biên ñ dao ñ ng giá, là gi i h n m c tiêu trên. mang tính k thu t tác ñ ng m nh nh t trên TTCK VN và nhìn chung T k t qu ư c lư ng có th ñưa ra m t s k t lu n sau: trên th gi i. Biên ñ giao ñ ng giá ñư c xem là công c dùng ñ - Mô hình ARMA(5,5) – IGARCH-M(2,2) tương ng phân n n hành vi c a th trư ng, nh hư ng ñáng k và dai d ng, t o ra ph i GED v i tham s v = 1,411 ñã ki m ñ nh nh n ñ nh nhân t ngo i nh ng thay ñ i trong c u trúc phương sai c a TSLT ch s VnIndex. sinh – Biên ñ dao ñ ng giá áp ñ t ñ i v i TTCK VN nh hư ng m t ii. Y u t tâm lý ñám ñông và s s h u c phi u l n nhau cách có ý nghĩa ñ n c u trúc phương sai d báo c a TSLT VnIndex là gi a các công ty t o nên hi u ng lan t a cũng là tác nhân nh hư ng hoàn toàn có cơ s khoa h c d a trên 1898 m u quan sát sau ñi u ch nh. ñ n ñ dao ñ ng TSLT VnIndex. Tuy nhiên, m c ñ nh hư ng làm Y u t này là tác nhân chính làm cho ngh ch ñ o nghi m c a quá trình thay ñ i c u trúc phương sai TSLT VnIndex không tr c ti p b ng tác AR ñ i v i chu i ph n dư bình phương trong các mô hình ñư c ư c nhân biên ñ giao ñ ng giá ñư c quy ñ nh ñ i v i th trư ng. lư ng xu t hi n nghi m ñơn v . Vì v y, c u trúc phương sai có ñi u ki n Đ ki m ñ nh, ư c lư ng tác ñ ng c a nhân t ngo i sinh - c a TSLT VnIndex ph i ñư c mô t b i quá trình IGARCH. Biên ñ dao ñ ng giá áp ñ t ñ i v i TTCK VN ñã nh hư ng ñ n ñ - Mô hình ư c lư ng ñư c m c bù r i ro ñ i v i TSLT c a dao ñ ng c a TSLT ch s VnIndex, tác gi th c hi n vi c ñi u ch nh danh m c th trư ng. Theo ñó, m c bù r i ro ñư c ph n nh thông
 11. 21 22 qua thành ph n ζ.[ht]1/2 trong c u trúc phương trình kỳ v ng c a iv. Đ dao ñ ng d báo c a TSLT VnIndex ph thu c vào TSLT ch s VnIndex. bình phương TSLT, m c ñ dao ñ ng c a TSLT ch s VnIndex - Theo c u trúc c a mô hình ARMA(5,5) – IGARCH-M(2,2): trong 1 và 2 ngày trư c ñó. Đ ng th i, c u trúc phương sai ñã ch ra i. TSLT d báo c a ch s VnIndex ch u s chi ph i b i di n nhân t biên ñ dao ñ ng giá nh hư ng m t cách có ý nghĩa ñ n ñ bi n TSLT VnIndex trong 1, 4 và 5 ngày trư c. Theo ñó, TSLT ch dao ñ ng c a TSLT ch s VnIndex. s VnIndex c a 1, 4 và 5 ngày trư c có tương quan cùng chi u v i - Mô hình ARMA(5,5) – IGARCH-M(2,2) v i phân ph i TSLT d báo c a ch s VnIndex. Tuy nhiên, m c ñ nh y c m c a GED có tham s v: 1,411 ñư c l a ch n là mô hình ñ d báo kỳ thông tin ph n ánh vào giá tr TSLT d báo gi m d n theo th i gian. v ng và phương sai có ñi u ki n c a TSLT VnIndex. Đây là nh ng ii. Bên c nh s chi ph i c a TSLT VnIndex 1, 4 và 5 ngày thông s ñ u vào quan tr ng nh t xác ñ nh m c ñ t n th t t i ña c a trư c, TSLT VnIndex d báo còn ph thu c vào cú s c ng u nhiên ch s VnIndex theo ngày tương ng v i m c tin c y 99%. Theo d c a 5 ngày trư c và m c bù r i ro c a th trư ng hay ñ dao ñ ng d li u ư c lư ng, mô hình d báo t n th t t i ña c a ch s VnIndex báo c a TSLT VnIndex. Tuy nhiên, theo c u trúc phương sai d báo ngày 29/10/2009 v i m c tin c y 99% là 19,2 ñi m. Theo k t qu thì ñ dao ñ ng c a TSLT VnIndex ph thu c vào các s c ng u th c nghi m, ch s VnIndex ñã s t gi m 18,4 ñi m. nhiên c a 1 và 2 ngày trư c. Do ñó, xét ñ n cùng, TSLT d báo c a K t lu n chương 3 VnIndex ph thu c vào các s c ng u nhiên c a 1, 2 và 5 ngày trư c. Qua k t qu ư c lư ng, ki m ñ nh các mô hình xác ñ nh VaR K t qu này hoàn toàn phù h p v i s ph n ánh b i lư c ñ hàm ñ i v i chu i TSLT ch s VnIndex rút ra m t s k t lu n sau: ACF c a TSLT VnIndex. Theo k t qu ư c lư ng, s c ng u nhiên - Các k t qu ư c lư ng và ki m ñ nh ñ i v i chu i VnIndex c a 5 ngày trư c có tương quan ngư c chi u, trong khi các s c ng u hoàn toàn th ng nh t và ng h các k t qu nghiên c u c a th gi i nhiên c a 1, 2 ngày trư c có tương quan cùng chi u v i TSLT v ñ c tính phân ph i xác su t c a TSLT, c th : Chu i TSLT c a VnIndex d báo. ch s VnIndex tương quan y u trong khi bình phương chu i TSLT iii. Qua so sánh k t qu d báo chu i VnIndex t mô hình VnIndex l i tương quan r t m nh ñây là d u hi u ban ñ u cho th y ARMA(5,5) – IGARCH-M(2,2) v i phân ph i GED 1,411 b c t do v i chu i TSLT c a ch s VnIndex có phương sai thay ñ i theo th i di n bi n c a ch s VnIndex th c trong 2.143 và 250 cho th y h u như gian. Các th ng kê mô t cơ b n cùng v i ki m ñ nh phân ph i chu n không th phân bi t ñư c VnIndex d báo và VnIndex th c. RMSE d c a Jarque – Bera và ARCH c a Engle (1982) ñã ch ra r ng phân báo TSLT VnIndex t mô hình tương ng v i 2.143 quan sát là: 9,063 ph i xác su t c a chu i TSLT VnIndex không ph i là phân ph i ñ ng ñi m và tương ng 250 quan sát ki m ñ nh h u m u là: 8,117 ñi m. K t nh t và ñ c l p chu n mà thay vào ñó xu t hi n ñ c tính qu d báo này là th p nh t trong các mô hình ñư c ư c lư ng. “leptokurtotic” và phương sai thay ñ i theo th i gian.
 12. 23 24 - Y u t ngo i sinh: biên ñ dao ñ ng giá, tâm lý “b y ñàn” GARCH ñ d báo các thông s ñ u vào dùng xác ñ nh VaR ñ i v i và hi u ng lan t a là nh ng nhân t nh hư ng ñ n vi c l a ch n danh m c th trư ng - ch s VnIndex. mô hình cũng như ñ chính xác trong k t qu d báo phương sai có - K t qu ư c lư ng và ki m ñ nh th c nghi m ñ i v i d ñi u ki n ñ i v i TSLT c a ch s VnIndex. Đ c bi t, hành vi n n th li u VnIndex ñã ch ra: trư ng b ng biên ñ dao ñ ng giá là tác nhân ch y u nh hư ng có + Các mô hình v i gi ñ nh phân ph i xác su t c a TSLT là ý nghĩa ñ n c u trúc ñ dao ñ ng c a TSLT VnIndex. H qu là bình phân ph i chu n và b t ñ i x ng s không phù h p, vì phân ph i xác phương chu i ph n dư trong các mô hình ARMA – GARCH, ARMA su t TSLT là g n như ñ i x ng và xu t hi n ñ c tính “leptokurtotic”. – TGARCH, ARMA – EGARCH có nghi m ñơn v , d n ñ n các mô K t qu ư c lư ng ch ra phân ph i GED phù h p ñ i v i phân ph i hình này không phù h p ñ d báo phương sai có ñi u ki n c a chu i th c nghi m c a TSLT ch s VnIndex. TSLT VnIndex. Trong trư ng h p này, mô hình IGARCH v m t lý + Các y u t ngo i sinh: biên ñ dao ñ ng giá, tâm lý “b y thuy t s phù h p ñ d báo phương sai có ñi u ki n c a chu i ñàn” và hi u ng lan t a nh hư ng ñ n vi c l a ch n mô hình cũng TSLT. Mô hình RiskMetrics d báo phương sai có ñi u ki n là d ng như ñ chính xác trong k t qu d báo VaR ñ i v i TSLT c a ch s ñơn gi n nh t c a mô hình IGARCH, ñi u này cũng lý gi i t i sao VnIndex. Trong ñó, biên ñ dao ñ ng giá là tác nhân ch y u nh mô hình RiskMetrics l i phù h p v i d TTCK VN ñ ng th i k t qu hư ng ñ n ñ dao ñ ng c a TSLT VnIndex. H qu là bình phương d báo t t hơn so v i các mô hình GARCH, EGARCH và TGARCH. chu i ph n dư trong các mô hình ARMA – GARCH, ARMA – - Phân ph i xác su t c a chu i TSLT VnIndex là phân ph i TGARCH, ARMA – EGARCH có nghi m ñơn v . Trong ñi u ki n ñ i x ng. Nhân t này là nguyên nhân h s b t ñ i x ng ñư c ư c này mô hình IGARCH là phù h p, th a mãn các ñi u ki n v m t lý lư ng trong các mô EGARCH và TGARCH không có ý nghĩa. thuy t cũng theo tiêu chu n ki m ñ nh c a y ban Basel. K t lu n + Trên cơ s ti p c n b ng mô hình ARMA(4,5) – - Đo lư ng và d báo ñ i v i RRTT là yêu c u b c thi t ñ i IGARCH(1,1), tác gi ñã ư c lư ng mô hình RiskMetrics ñ i v i ch v i các nhà ñ u tư trên th trư ng tài chính. Thư c ñó VaR hi n ñư c s VnIndex. Theo ñó, h s λ ñư c ư c lư ng là 0,84 thay vì 0,94 y ban Basel xem là n n t ng ñ xây d ng hành lang pháp lý v các như mô hình RiskMetrics (1996). yêu c u an toàn v n t i thi u ñ i v i RRTT, t o ra sân chơi th ng - Ý nghĩa mô hình xác ñ nh VaR ñư c ư c lư ng: nh t và bình ñ ng cho các t ch c tài chính qu c t . + Xác ñ nh và d báo m c ñ t n th t t i ña có th x y ra khi - Đ xác ñ nh VaR ñ i v i c phi u thì nh ng mô hình kinh ñ u t vào b t kỳ c phi u nào trên th trư ng. Là căn c khoa h c ñ t lư ng chu i th i gian ñóng vai trò h t s c quan tr ng. Tác gi s ch ra r ng r i ro mà các nhà ñ u tư ph i ñ i m t có n m trong gi i d ng cách ti p c n kinh t lư ng - l p mô hình d ng ARMA- h n cho phép b i ngu n v n ñ u tư hay không. Qua ñó xác l p m c v n an toàn RRTT trong quá trình ñ u tư.
 13. 25 + D báo giá cũng như kỳ v ng c a th trư ng v m c bù r i ro khi ñ u tư vào các c phi u khác nhau. Đây là cơ s quan tr ng ñ nhà ñ u tư phân tích l a ch n danh m c cũng như th i ñi m ñ u tư. + Xác ñ nh, d báo hai thông s quan trong nh t ñ xác ñ nh danh m c ñ u tư t i ưu theo lý thuy t Markowizt: Kỳ v ng và phương sai có ñi u ki n c a các c phi u theo th i gian. + Trên cơ s mô hình xác ñ nh VaR nhà ñ u tư có th s d ng các công c VaR limit, VaR gia tăng, VaR c n biên, VaR thành ph n cũng như các thư c ño l i nhu n ñi u ch nh r i ro ñ phân tích xác ñ nh lĩnh v c phân b v n, gi i h n ñ u tư cho phép cũng như qu n lý danh m c ñ u tư m t cách ch ñ ng và linh ho t. - Hư ng nghiên c u trong tương lai: + Nghiên c u và m r ng ph m vi xác ñ nh VaR không ch ñ i v i c phi u mà ñ i v i t t c các công c tài chính ñư c giao d ch trên th trư ng. + Phát tri n các phương pháp xác ñ nh và d báo VaR có ñ chính xác cao hơn như: vi c nghiên c u và ng d ng lý thuy t c c tr ñ xác ñ nh VaR hay k t h p gi a phương pháp mô ph ng Monte – Carlo v i phương pháp tham s ñ nâng cao ph m vi cũng như ñ chính xác trong d báo VaR cho các tài s n tài chính. + S d ng thư c ño VaR ñ thi t l p gi i h n ñ u tư v n ñ i v i các chi nhánh tr c thu c. Đi u này s giúp phân quy n rõ ràng v gi i h n ñ u tư v n mà các nhà qu n lý theo t ng c p có th ñư c phép ñ u tư. + S d ng thư c ño VaR ñ xác ñ nh hi u qu cũng như m c ñ v n ñư c phân b cho t ng lĩnh v c kinh doanh. Xác ñ nh th i ñi m c n thi t ñ ñ u tư v n cũng như rút v n ra kh i m t lĩnh v c ñ u tư nh t ñ nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản