intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

44
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Lý luận chung về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương 2 - Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La và chương 3 - Giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La

MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY<br /> DỰNG CƠ BẢN ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm vốn đầu tư xây dựng cơ bản . Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản .. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Vai trò của vốn đầu tư xây dựng cơ bảnError! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Khái niệm quản lý vốn đầu tư XDCB ... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.2. Các yếu tố của quá trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bảnError! Bookmark not def<br /> 1.2.3. Quy trình đầu tư và xây dựng................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4. Quy trình quản lý vốn đầu tư XDCB..... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.5. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bảnError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.6. Một số chỉ tiêu đánh giá trình độ quản lý vốn đầu tư XDCBError! Bookmark not defi<br /> 1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý vốn đầu tư XDCBError! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan .................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> CƠ BẢN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN<br /> LA...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn LaError! Bookmark not defin<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn LaError! Bookmark<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý dự án Nhà máy<br /> thủy điện Sơn La ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của SLaMB ...... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.4. Đặc điểm của Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn LaError! Bookmark not def<br /> 2.1.5. Các hoạt động liên quan tới SLaMB ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB của Ban Quản lý dự án Nhà máy<br /> thủy điện Sơn La ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Hệ thống quản lý vốn đầu tư XDCB của SLaMBError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Quy trình quản lý vốn đầu tư XDCB của SLaMBError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.3. Công tác tổ chức thực hiện quản lý vốn đầu tư XDCB tại SLaMBError! Bookmark no<br /> <br /> 2.2.4. Phân tích trình độ quản lý vốn đầu tư XDCB của SLaMBError! Bookmark not define<br /> <br /> 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB của SLaMBError! Bookmark not define<br /> 2.3.1. Các kết quả đạt được............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Một số hạn chế...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ<br /> XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY<br /> ĐIỆN SƠN LA .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Phương hướng trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự<br /> án Nhà máy thủy điện Sơn La ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Mục tiêu phát triển của Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La<br /> giai đoạn 2013-2020 ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Phương hướng cơ bản trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ<br /> bạn tại Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La.Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản<br /> lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La. .............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Hoàn thiện công tác lập và phân bổ tổng dự toán đầu tư XDCBError! Bookmark not d<br /> 3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư và<br /> thẩm định đầu tư............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Hoàn thiện cơ chế lựa chọn nhà thầu của SLaMBError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Tăng cường công tác huy động vốn và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ<br /> bản của SLaMB. ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.5. Đẩy nhanh công tác di dân tái định cư để giải phóng mặt bằngError! Bookmark not de<br /> <br /> 3.2.6. Tăng cường công tác quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựngError! Bookmar<br /> <br /> 3.2.7. Tăng cường thanh tra, kiểm soát công tác quản lý vốn tại SLaMBError! Bookmark no<br /> 3.2.8. Nâng cao chất lượng công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản<br /> dự án hoàn thành. ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.9. Đổi mới công tác đào tạo và quản lý cán bộ trong Ban Quản lý dự án<br /> Nhà máy thủy điện Sơn La ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Một số kiến nghị ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành liên quanError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Kiến nghị với Tập đoàn Điện lực Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Kiến nghị với UBND các tỉnh ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4. Kiến nghị với nhà thầu .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài:<br /> Vốn đầu tư xây dựng cơ bản là một nguồn lực tài chính hết sức quan<br /> trọng của quốc gia đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Nguồn vốn<br /> này không những góp phần quan trọng tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền<br /> kinh tế, mà còn có tính định hướng đầu tư, góp phần quan trọng vào việc thực<br /> hiện những vấn đề xã hội. Do có vai trò quan trọng như vậy nên từ lâu quản lý<br /> vốn đầu tư XDCB được chú trọng đặc biệt. Nhiều nội dung quản lý vốn này đã<br /> được hình thành: từ việc ban hành pháp luật, xây dựng và thực hiện cơ chế,<br /> chính sách quản lý đến việc xây dựng quy trình, thủ tục cấp phát và quản lý sử<br /> dụng vốn.<br /> Cũng như trong cả nước, việc quản lý vốn đầu tư XDCB của ngành điện<br /> cũng được chú trọng. Các cơ quan Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc triển<br /> khai thực hiện cơ chế chính sách chung, cải tiến quy trình, thủ tục cấp phát và<br /> quản lý sử dụng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Với nỗ lực đó, đã góp<br /> phần quan trọng vào việc sử dụng vốn đầu tư XDCB đúng mục đích, đúng luật<br /> và có hiệu quả cao, kịp thời phát hiện những khoản chi đầu tư XDCB sai<br /> nguyên tắc, vi phạm quy trình, sai định mức chi tiêu,… từ đó nâng cao hiệu quả<br /> sử dụng vốn đầu tư XDCB theo nhiệm vụ được giao.<br /> Tuy vậy, cũng như tình hình chung trong cả nước, công tác quản lý vốn<br /> đầu tư XDCB của ngành điện mà cụ thể là tại Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy<br /> điện Sơn La còn nhiều bất cập trong nội dung và ở tất cả các khâu từ cấp phát,<br /> sử dụng và thanh toán vốn đầu tư, nên hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB<br /> không cao, tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu tư XDCB vẫn còn nhiều.<br /> Trong điều kiện cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới quản lý<br /> <br /> chi tiêu công, thực hành tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí thì việc tăng<br /> cường quản lý chi tiêu công nói chung và quản lý vốn đầu tư XDCB đang đặt ra<br /> rất bức xúc. Việc tìm kiếm những giải pháp quản lý vốn đầu tư XDCB là vấn đề<br /> rất cấp thiết. Từ thực tế đó, tác giả chọn đề tài “Tăng cường quản lý vốn đầu<br /> tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La” để<br /> nghiên cứu.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2